REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-ATSEP din 29 octombrie 2020privind licențierea personalului electronist pentru siguranța traficului aerian, ediția 1/2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1072 din 12 noiembrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.984 din 29 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 12 noiembrie 2020.
   +  Capitolul I Dispoziții generale1.1. Domeniul de aplicare(1) Prezenta reglementare se aplică personalului electronist pentru siguranța traficului aerian, denumit în continuare ATSEP, așa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 373/2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 și (UE) nr. 1.377/2016, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011.(2) Prezenta reglementare se aplică:a) Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), în calitate de autoritate competentă;b) furnizorilor de servicii de navigație aeriană certificați din România care angajează personal ATSEP;c) furnizorilor de servicii care solicită un certificat limitat și/sau care își declară activitățile în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 și (UE) 2016/1.377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, cu amendamentele ulterioare, și care angajează personal ATSEP.(3) AACR emite, suspendӑ, revocă, revalidează și reînnoiește licențele ATSEP în condițiile prevăzute în prezenta reglementare.(4) AACR stabilește și organizează sesiunile de examinare și evaluare în urma solicitărilor primite din partea ATSEP.(5) Prin prezenta reglementare se instituie procesele:a) de evaluare a competenței inițiale și continue a ATSEP;b) de tratare a unei lipse sau a unei degradări a competenței ATSEP, inclusiv a unui proces de contestare;c) de asigurare a supravegherii personalului care nu a fost evaluat ca fiind competent.1.2. DefinițiiÎn sensul prezentei reglementări, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizare ATSEP - dreptul conferit deținătorului licenței ATSEP de a opera, a întreține, a scoate și a repune în funcțiune un anumit echipament operațional corespunzător pregătirii de calificare în materie de sisteme și echipamente și a specializării deținute;b) autorizare de evaluator - autorizarea înscrisă pe licență, constituind parte integrantă a acesteia, care precizează competența titularului de a evalua competențele practice ale personalului ATSEP;c) autorizare de instructor ATSEP - autorizarea înscrisă întro licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competența titularului de a furniza servicii de instruire personalului ATSEP;d) autorizare de instructor OJT ATSEP - autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competența titularului de a furniza servicii de instruire la locul de muncă și de instruire pe echipamente de pregătire pentru personalul ATSEP;e) curs aprobat de AACR - curs organizat de către un furnizor de servicii conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 373/2017 și reglementărilor naționale aplicabile, aprobat de AACR;f) curs recunoscut de AACR - curs de pregătire organizat de către producătorii de echipamente și sisteme pentru obținerea/revalidarea/reînnoirea unei autorizări în materie de sisteme și echipamente aferente ale cărui program și conținut au fost aprobate de AACR;g) evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP - persoană care deține licență ATSEP cu autorizarea de evaluator, cu autorizările/specializările/calificările tehnice, în termen de valabilitate, căreia i se conferă dreptul de a evalua pe baza criteriilor definite nivelul cunoștințelor teoretice și practice ale personalului ATSEP în condițiile prezentei reglementări;h) examinator ATSEP - inspector de specialitate desemnat de către AACR pentru examinarea candidaților în vederea obținerii licenței ATSEP;i) instructor ATSEP/Instructor OJT ATSEP - persoană care deține licență ATSEP, cu autorizările/specializările/calificările tehnice, în termen de valabilitate, căreia i se conferă dreptul de a asigura pregătirea personalului ATSEP, inclusiv în mediul operațional real (OJT), în condițiile prezentei reglementări;j) grupa de echipamente - categoriile de echipamente care asigură aceeași funcție ale sistemului funcțional;k) licență ATSEP - document emis de către AACR în conformitate cu prezenta reglementare, care acordă deținătorului dreptul să opereze, să întrețină, să scoată din funcțiune și să repună în funcțiune echipamente ale sistemului funcțional ale unui furnizor de servicii de navigație aeriană certificat în România, conform specializărilor și autorizărilor înscrise în acesta;l) obținerea licenței - proces administrativ prin care se acordă privilegiile unei licențe ATSEP în urma îndeplinirii cerințelor specificate în actuala reglementare prin eliberarea unui act nominal doveditor;m) reînnoirea licenței - proces administrativ efectuat după expirarea unei autorizări care reacordă privilegiile asociate licenței ATSEP, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de reînnoire;n) revalidarea licenței - proces administrativ efectuat în perioada de valabilitate a unei autorizări care permite titularului să își exercite în continuare privilegiile licenței ATSEP pentru o nouă perioadă determinată, sub rezerva îndeplinirii cerințelor specificate;o) revocarea licenței - procedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei autorizări, prin care se anulează deținătorului dreptul de exercitare a privilegiilor pentru una, mai multe sau pentru toate autorizările deținute și a documentelor doveditoare, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor specificate în actuala reglementare;p) specializare ATSEP - perfecționarea candidatului ATSEP pe anumite tipuri de sisteme și echipamente incluse într-o grupă de echipamente, ca urmare a parcurgerii etapei de pregătire de calificare. „Specializarea ATSEP“ acordă deținătorului permisiunea de a solicita autorizarea pe un anumit echipament din grupa de echipamente pentru care deține specializarea, fiind prima etapă a sistemului de licențiere;q) suspendarea licenței - procedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei autorizări, prin care se întrerupe deținătorului dreptul de exercitare a privilegiilor pentru una, mai multe sau pentru toate autorizările deținute pentru o perioadă definită, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor specificate în actuala reglementare.  +  Capitolul II Structura sistemului de licențiere a personalului electronist pentru siguranța traficului aerian2.1. Scopul reglementăriiPrezenta reglementare stabilește condițiile pentru obținerea licenței ATSEP și pentru obținerea, revalidarea, reînnoirea specializărilor și autorizărilor înscrise în aceasta, care îi asigură privilegiul să opereze, să întrețină, să scoată din funcțiune și să repună în funcțiune echipamente ale sistemului funcțional ale unui furnizor de servicii de navigație aeriană certificat în România, precum și a autorizărilor de instructor și evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP.2.2. Licența de personal electronist pentru siguranța traficului aerian - licența ATSEP(1) Licența ATSEP conferă dreptul de a opera, întreține, de a scoate din funcțiune și de a repune în funcțiune echipamente ale sistemului funcțional.(2) Licența ATSEP, însoțită și de autorizarea de instructor și/sau evaluator, conferă dreptul de a instrui și/sau evalua personal ATSEP, în condițiile parcurgerii unui program de pregătire și de evaluare a competențelor care să acopere sarcinile și responsabilitățile ce trebuie îndeplinite de ATSEP.(3) Solicitantul unei licențe ATSEP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fi urmat cu succes:(i) pregătirea de bază;(ii) pregătirea de calificare;(iii) pregătirea de calificare în materie de sisteme și echipamente;b) să demonstreze competența în limba sau limbile stabilite de furnizorul de servicii de navigație aeriană pentru îndeplinirea sarcinilor sale;c) să demonstreze aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare. (4) Licența ATSEP cuprinde și următoarele înscrisuri care demonstrează competența deținătorului licenței de a efectua privilegiile atribuite de licență: a) specializarea deținută cu minimum o autorizare;și, dacă este cazul:b) autorizarea de instructor și/sau OJTI;și/sauc) autorizarea de evaluator al aptitudinilor tehnice.(5) Pentru revalidarea autorizărilor ATSEP înscrise în licența ATSEP, solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să fi urmat cu succes pregătirea continuă;b) să demonstreze aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare.(6) Grupele pentru care se acordă licențele ATSEP sunt:A. Comunicații cu specializările:
  A1. Voce COMCOM - VOICE
  A2. Date COMCOM - DATA
  B. Navigație cu specializările:
  B1. Baliză nedirecționalăNAV - NDB
  B2. RadiogoniometrieNAV - DF
  B3. Radiofar omnidirecțional VHFNAV - VOR
  B4. Echipament de măsurare a distanțeiNAV - DME
  B5. Sistemul de aterizare instrumentalăNAV - ILS
  B6. Sistemul de aterizare cu microundeNAV - MLS
  C. Supraveghere cu specializările:
  C1. Radar primar de supraveghereSUR - PSR
  C2. Radar secundar de supraveghereSUR - SSR
  C3. Supraveghere automată dependentăSUR -– ADS
  C4. MultilaterationSUR - MLAT (WAM, LAM)
  D. Date cu specializările:
  D1. Prelucrarea datelorDP
  E. Mijloace meteorologice aeronautice cu specializările:
  E1. Mijloace meteoMET
  F. Monitorizarea și controlul sistemelor cu specializările:
  F1. Monitorizarea și controlul sistemelor de comunicațiiSMC - COM
  F2. Monitorizarea și controlul sistemelor de navigațieSMC - NAV
  F3. Monitorizarea și controlul sistemelor de supraveghereSMC - SU
  F4. Monitorizarea și controlul sistemelor de dateSMC - DP
  G. Mijloace de telecomunicații aeronautice cu specializările:
  G1. Operare mijloace de telecomunicații aeronauticeTc
  (7) Autorizările se acordă pentru echipamentele din cadrul specializărilor pentru care solicitantul a urmat pregătirea de calificare în materie de sisteme și echipamente.(8) Specializările și autorizările aferente licențelor ATSEP prevăzute pentru un furnizor de servicii de navigație aerian certificat în România, precum și autorizările de instructor și evaluator sunt acordate și administrate de către AACR în calitate de autoritate competentă.(9) Condiționările privind modul de acordare a specializărilor de la alin. (6) cu autorizările aferente sunt detaliate în Procedurile și instrucțiunile de aeronautică civilă (PIAC) pentru aplicarea prevederilor prezentei reglementări, emise de AACR.(10) Pentru specializările prevăzute în grupa F. „Monitorizarea și controlul sistemelor“ acordarea și/sau revalidarea autorizărilor este condiționată de solicitarea/deținerea cel puțin a unei autorizări din grupele A, B, C, D și/sau E.(11) Formatul Licenței ATSEP este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta reglementare. Documentul este tipărit față - verso pe format A5.(12) Explicarea câmpurilor menționate în licența ATSEP este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta reglementare. (13) Codul QR de pe licența ATSEP indică site-ul web al emitentului, țara emitentă, autorizația ATSEP și numărul autorizației.
  2.3. Obligațiile posesorilor de licență ATSEP(1) ATSEP trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licență ATSEP valabilă și să dețină un certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate licenței.(2) ATSEP trebuie să poarte asupra sa un document de identitate cu fotografie. (3) La cererea unui reprezentant autorizat al unei autorități competente, ATSEP prezintă fără întârziere documentele specificate la alin. (1) și (2).2.4. Valabilitatea licenței ATSEP(1) Valabilitatea Licenței ATSEP este nelimitată, cu condiția deținerii cel puțin a unei autorizări în termen de valabilitate.(2) Valabilitatea unei autorizări este de 3 (trei) ani de la data obținerii/revalidării/reînnoirii acesteia.(3) Autorizările de instructor și/sau OJTI, autorizările de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP, precum și autorizările de examinator ATSEP au valabilitate de 3 (trei) ani de la data obținerii/revalidării/reînnoirii acestora.
   +  Capitolul III Condiții pentru obținerea, revalidarea și reînnoirea autorizației/specializărilor ATSEP3.1. Condiții pentru obținerea licenței ATSEP(1) Pentru obținerea licenței ATSEP solicitantul trebuie: a) să aibă vârsta de 18 ani împliniți;b) să aibă studii tehnice de specialitate corespunzător atribuțiilor specifice ATSEP (studii medii sau superioare urmate în cadrul instituțiilor de învățământ cu unul dintre următoarele profile: aerospațial, electric, electronic, telecomunicații sau tehnologii informaționale);c) să dețină un certificat medical corespunzător legislației naționale aplicabile în vigoare, prin care demonstrează aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor;d) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire de bază;e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni față de data înregistrării cererii de obținere, un program de pregătire de calificare, pentru fiecare specializare solicitată;f) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 6 luni de la data acordării specializării, un program de pregătire de calificare în materie de sisteme și echipamente pentru fiecare autorizare solicitată;g) să promoveze examinarea teoretică organizată de către AACR pentru specializarea/specializările solicitată/solicitate;h) să promoveze evaluarea aptitudinilor tehnice în materie de sisteme și echipamente, susținută cu un evaluator autorizat conform prezentei reglementări, pentru acordarea autorizării/autorizărilor solicitate.3.2. Condiții pentru revalidarea specializărilor și autorizărilor ATSEP(1) O specializare se consideră revalidată în condițiile revalidării cel puțin a unei autorizări în materie de sisteme și echipamente.(2) Pentru revalidarea autorizărilor ATSEP în materie de sisteme și echipamente, solicitantul trebuie:a) să demonstreze că a absolvit, în perioada de valabilitate a autorizărilor, un program de pregătire continuă pentru fiecare autorizare solicitată;b) să facă dovada că, în perioada de valabilitate a autorizărilor, a exercitat privilegiile licenței pentru o perioadă de cel puțin 200 de ore;c) să dețină un certificat medical corespunzător legislației naționale aplicabile în vigoare;d) să promoveze evaluarea aptitudinilor tehnice, susținută cu un evaluator autorizat conform prezentei reglementări.3.3. Condiții pentru reînnoirea specializărilor și autorizărilor ATSEPPentru reînnoirea autorizărilor ATSEP și implicit a specializărilor ATSEP, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile de la pct. 3.1.  +  Capitolul IV Examinarea teoretică și evaluarea aptitudinilor tehniceExaminarea teoretică și evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obținerii licenței sau revalidării/reînnoirii specializărilor și autorizărilor ATSEP se fac pe baza tematicii cursurilor de pregătire aprobate sau recunoscute de AACR.4.1. Examinarea teoretică și evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obținerii licenței ATSEP4.1.1. Examinarea teoretică(1) Examinarea se face prin:a) examinarea teoretică a cunoștințelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de bază;b) examinarea teoretică a cunoștințelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare;c) examinarea teoretică a competenței lingvistice.(2) Examinarea teoretică este promovată în condițiile în care candidatul obține un punctaj de 75% la fiecare dintre examinările menționate la alin. (1) lit. a)-c).(3) Promovarea examinării teoretice a cunoștințelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de bază condiționează participarea la examinarea teoretică a cunoștințelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare.(4) În situația nepromovării oricăreia dintre examinările prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), candidatul poate susține două reexaminări la un interval de minimum 30 de zile;(5) Examinarea teoretică se realizează de către examinatori ATSEP desemnați de către AACR.(6) În urma promovării examinărilor teoretice a cunoștințelor dobândite în cadrul pregătirii de bază și a cunoștințelor dobândite în cadrul pregătirii de calificare solicitantului i se acordă dreptul de a urma pregătirea de calificare în materie de sisteme și echipamente conform specializării obținute.4.1.2. Evaluarea aptitudinilor(1) Promovarea examinării teoretice condiționează susținerea evaluării aptitudinilor tehnice.(2) Evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obținerii licenței ATSEP se face de furnizorul de servicii sub supravegherea AACR.(3) În scopul asigurării supravegherii, AACR desemnează un examinator ATSEP care aleatoriu poate alege a realiza supravegherea prin participarea sa fizică în locația unde are loc evaluarea sau poate solicita înregistrarea/transmiterea online a procesului de evaluare.(4) Evaluarea aptitudinilor tehnice se face prin evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare în materie de sisteme și echipamente în raport cu procesele definite de furnizorul de servicii pentru fiecare autorizare solicitată, de către evaluatori ATSEP având specializarea și autorizarea corespunzătoare candidatului examinat, sub supravegherea unui examinator ATSEP din partea AACR.(5) În urma evaluării aptitudinilor tehnice candidatul obține calificativul ADMIS/RESPINS.(6) În urma calificativului RESPINS, candidatul poate efectua o nouă evaluare a aptitudinilor tehnice după minimum 30 de zile, cu condiția parcurgerii în acest interval a unei pregătiri practice stabilite de furnizorul de servicii referitoare la pregătirea personalului și evaluarea competențelor ATSEP.(7) Evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor tehnice nu se poate face mai târziu de 6 (șase) luni de la data promovării examinării teoretice a cunoștințelor.4.2. Evaluarea în vederea revalidării specializărilor și autorizărilor sau acordării unei noi specializări și/sau autorizări în cadrul licenței ATSEP4.2.1. Evaluarea în vederea revalidării specializărilor și autorizărilor (1) Evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea revalidării specializărilor și autorizărilor se face de furnizorul de servicii sub supravegherea AACR.(2) În scopul asigurării supravegherii, AACR desemnează un examinator ATSEP care aleatoriu poate alege a realiza supravegherea prin participarea sa fizică în locația unde are loc evaluarea sau poate solicita înregistrarea/transmiterea online a procesului de evaluare.(3) Revalidarea specializărilor și autorizărilor se face prin evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii continue în raport cu procesele definite de furnizorul de servicii pentru fiecare autorizare solicitată, de către un evaluator ATSEP din cadrul furnizorului de navigație aeriană având specializarea și autorizarea corespunzătoare candidatului examinat, sub supravegherea unui examinator ATSEP din cadrul AACR.(4) Solicitantului i se revalidează licența ATSEP pentru specializările și autorizările la care a obținut calificativul ADMIS.(5) Pentru autorizările la care a obținut calificativul RESPINS, candidatul va putea relua examinarea după un termen de 30 de zile.4.2.2. Evaluarea acordării unei noi specializări și/sau autorizări Acordarea unei noi specializări și/sau autorizări în materie de sisteme și echipamente în cadrul licenței ATSEP deținute se face prin evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant conform pct. 4.1 subpct. 4.1.2. 4.3. Evaluarea în vederea reînnoirii licenței ATSEPEvaluarea pentru reînnoirea licenței ATSEP se face conform pct. 4.1 și cu respectarea prevederilor condițiilor pentru reînnoirea specializărilor și autorizărilor ATSEP prevăzute la pct. 3.3.  +  Capitolul V Instructor/Instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI), evaluatori ai aptitudinilor tehnice și examinatori5.1. Privilegii(1) Titularul unei licențe ATSEP și a autorizării de instructor are dreptul de a efectua instruirea teoretică corespunzător specializărilor și autorizărilor deținute.(2) Titularul unei licențe ATSEP și a autorizării de instructor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) are dreptul de a efectua instruirea practică corespunzător specializărilor și autorizărilor deținute.(3) Titularul unei licențe ATSEP și a autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice are dreptul de a efectua evaluarea candidaților ATSEP corespunzător specializărilor și autorizărilor deținute.5.2. Instructori ATSEP5.2.1. Condiții pentru obținerea autorizării de instructor și/sau instructor OJT pentru ATSEPPentru acordarea autorizării de Instructor ATSEP, solicitantul trebuie: a) să dețină licență ATSEP de minimum 3 ani;b) să dețină minimum o autorizare în termen de valabilitate în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI);c) să fi absolvit un curs specific de pregătire pentru instructori ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR;d) să fi absolvit un curs specific de pregătire privind tehnici de instruire la locul de muncă în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI).5.2.2. Revalidarea autorizării de instructor și/sau instructor OJT pentru ATSEPRevalidarea autorizării de instructor/instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) ATSEP se efectuează dacă solicitantul:a) deține minimum o autorizare în termen de valabilitate, în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI);b) a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specific în perioada de valabilitate a autorizării de Instructor ATSEP, în cazul instructorilor;c) în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI), a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specific pregătirii privind tehnici de instruire la locul de muncă, aprobat sau recunoscut de AACR, în perioada de valabilitate a autorizării de instructor OJTI ATSEP. 5.2.3. Reînnoirea autorizării de instructor și/sau instructor OJT pentru ATSEPReînnoirea autorizării de instructor și/sau instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) se efectuează cu respectarea condițiilor de la subpct. 5.2.1.5.2.4. Valabilitatea autorizării de instructor/instructor OJT pentru ATSEPValabilitatea autorizării de instructor și/sau instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) ATSEP este de 3 ani.5.3. Evaluatori ATSEP5.3.1. Condiții pentru obținerea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP Pentru acordarea autorizării de evaluator ATSEP, solicitantul trebuie:a) să dețină autorizarea de instructor și instructor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) pentru ATSEP de minimum 3 ani în domeniul în care urmează să efectueze evaluarea;b) să fi absolvit un curs specific de pregătire ca evaluator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR.5.3.2. Revalidarea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEPRevalidarea autorizării de evaluator ATSEP se efectuează dacă solicitantul: a) deține minimum o specializare și autorizare în termen de valabilitate; b) a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specifică pentru evaluatori ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR în timpul perioadei de valabilitate a autorizării de evaluator ATSEP.5.3.3. Reînnoirea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEPReînnoirea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP se efectuează cu respectarea condițiilor de la subpct. 5.3.1.5.3.4. Valabilitatea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP Valabilitatea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP este de 3 ani.5.4. Examinatori ATSEPAutorizarea de examinator ATSEP se acordă personalului AACR în condițiile prezentei reglementari.5.4.1. Condiții pentru acordarea autorizației de examinator ATSEPPentru acordarea autorizației de examinator ATSEP, solicitantul trebuie:a) să dețină sau să fi deținut licență ATSEP în domeniul în care urmează să efectueze examinarea;b) să fi absolvit un curs specific de pregătire ca evaluator/examinator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR.5.4.2. Revalidarea autorizării de examinator ATSEP Revalidarea autorizării de examinator ATSEP se efectuează dacă solicitantul a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specifică pentru examinator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR în timpul perioadei de valabilitate a autorizării de examinator ATSEP.5.4.3. Reînnoirea autorizării de examinator ATSEP Reînnoirea autorizării de examinator ATSEP se efectuează cu respectarea condițiilor subpct. 5.4.1.5.4.4. Valabilitatea autorizării de examinator ATSEP Valabilitatea autorizării de examinator ATSEP este de 3 ani.  +  Capitolul VI Suspendarea și revocarea licenței ATSEP(1) AACR efectuează o investigație ori de câte ori identifică dovezi privind abateri ale unui deținător de licență ATSEP privind:a) lucrul pe sistemele operaționale ale unui furnizor de servicii de navigație aeriană certificat în România;b) activitatea de instruire; c) activitatea de evaluare.(2) În cazul în care abaterea este confirmată în urma investigației derulate, AACR poate suspenda sau revoca licența ATSEP în totalitate sau autorizările în materie de sisteme și echipamente, autorizarea de Instructor ATSEP sau evaluator ATSEP, după caz.(3) AACR poate suspenda sau revoca licența ATSEP în totalitate sau autorizările în materie de sisteme și echipamente, autorizarea de instructor ATSEP sau evaluator ATSEP, în urma solicitării scrise a titularului licenței ATSEP. (4) Suspendarea nu poate depăși o perioadă de 6 luni.(5) Cu o lună înainte de expirarea perioadei de suspendare, deținătorul de licență ATSEP va efectua un program de pregătire cu un Instructor ATSEP, program aprobat de AACR.(6) Persoana a cărei licență ATSEP a fost revocată nu mai are dreptul de a solicita obținerea unei noi licențe ATSEP.  +  Capitolul VII Pregătirea profesională(1) Pregătirea ATSEP se face pe baza cursurilor de pregătire aprobate sau recunoscute de AACR.(2) Conținutul programelor de pregătire, precum și numărul minim de ore se stabilesc prin procedurile de aplicare a prezentei reglementări.(3) Pregătirea de bază și pregătirea de calificare sunt asigurate de instructori și instructori OJT autorizați.(4) Pregătirea de calificare în materie de sisteme și echipamente este asigurată de instructori și instructori OJT ATSEP autorizați din partea furnizorului de servicii de navigație aeriană certificat, care dețin specializarea și autorizarea corespunzătoare cursului susținut.(5) Pregătirea continuă pentru sisteme și echipamente este asigurată de instructori și instructori OJT ATSEP autorizați din partea furnizorului de servicii de navigație aeriană certificate, care dețin specializarea și autorizarea corespunzătoare cursului susținut.7.1. Pregătirea profesională în vederea obținerii licenței ATSEP(1) În vederea obținerii sau reînnoirii licenței ATSEP, solicitantul trebuie să facă dovada că în ultimele 12 luni a încheiat cu succes:a) pregătirea de bază;b) pregătirea de calificare - pentru obținerea specializării;c) pregătirea de calificare în materie de sisteme și echipamente pentru autorizările și specializările solicitate - pentru obținerea autorizării.(2) În vederea revalidării specializărilor și autorizărilor ATSEP, solicitantul trebuie să facă dovada că în perioada de valabilitate a autorizărilor a încheiat cu un succes un program de pregătire continuă aprobat de AACR pentru fiecare autorizare pentru care solicită revalidarea.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii(1) Brevetele de licență emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică „Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului și a licenței de funcționare a personalului aeronautic nenavigant de protecție a navigației aeriene și telecomunicații aeronautice“ – „RACR-LPNACOM“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 266/1996*), se consideră conforme cu prezenta reglementare și se vor preschimba în licențe ATSEP corespunzătoare prin decizie a directorului general al AACR.*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 266/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Preschimbarea brevetelor de licență emise în conformitate cu RACR-LPNACOM, aflate în termen de valabilitate, se va efectua la termenul de revalidare în conformitate cu prezenta reglementare.(3) Pregătirea efectuată în baza RACR-LPNACOM, încheiată înainte de data intrării în vigoare a prezentei reglementări, se consideră conformă cu prezenta reglementare.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la reglementare
  Formatul licenței ATSEP
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la reglementare
  Explicarea câmpurilor din documentul de atestare a autorizației ATSEP
  -----