HOTĂRÂRE nr. 560 din 3 iulie 2000pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cărţii de identitate, ale cărţii de imobil şi ale fisei de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 4 se abroga.2. Denumirea "Inspectoratul General al Poliţiei" din cuprinsul hotărârii Guvernului se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei".  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Literele d) şi f) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către autorităţile publice: actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor (tipul, seria, numărul, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei emitenta, data eliberării, termenul de valabilitate), certificatele de naştere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data şi locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, anul, localitatea, judeţul), precum şi alte documente;.................................................................... f) datele privind decesul: numărul actului, anul şi localitatea."2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei se aproba de către: a) şeful formatiunii judeţene de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b); b) şeful Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c) şi d); c) ministrul de interne, pentru acţiuni de interes general."3. Alineatele (5), (6) şi (7) ale articolului 12 se abroga.4. Denumirile "Direcţia de evidenta a populaţiei" şi "Inspectoratul General al Poliţiei" din cuprinsul hotărârii Guvernului se înlocuiesc cu denumirea "Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei".5. Denumirea "Inspectoratul de poliţie judeţean" din cuprinsul hotărârii Guvernului se înlocuieşte cu denumirea "Serviciul de evidenta informatizata a persoanei".  +  Articolul 4Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:"Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei, în raza cărora proprietarii îşi au domiciliul (sediul) ori reşedinţa în cazul cetăţenilor străini.La cererea persoanelor juridice autovehiculele şi remorcile se înmatriculează la formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei, în raza cărora acestea au reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate."2. Articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei şi formaţiunile subordonate eliberează pentru fiecare autovehicul sau remorca înmatriculată potrivit art. 80 alin. 1 şi 2 un certificat de înmatriculare ale cărui forma şi conţinut sunt stabilite de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei."3. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Titularul certificatului de înmatriculare este obligat sa declare formatiunii subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei emitente schimbarea oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de înmatriculare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare, cu excepţia schimbării caroseriei sau a sasiului, caz în care va proceda conform prevederilor art. 94."4. Alineatul 1 al articolului 87 va avea următorul cuprins:"Formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, în vederea efectuării formalităţilor premergătoare înmatriculării."5. Partea introductivă a alineatului 1 al articolului 88 va avea următorul cuprins:"Formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza circulaţia pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor:"6. Alineatul 3 al articolului 89 va avea următorul cuprins:"Noul certificat de înmatriculare se eliberează de formatiunea subordonata Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei care a emis certificatul anterior, în baza adeverintei menţionate mai sus şi a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pentru declararea nulităţii documentului pierdut sau furat."7. Alineatul 1 al articolului 90 va avea următorul cuprins:"La înmatriculare Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunea subordonata atribuie fiecărui autovehicul ori remorca un număr de înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine."8. Partea introductivă a alineatului 1 al articolului 94 va avea următorul cuprins:"Proprietarii de autovehicule şi remorci înmatriculate sunt obligaţi sa ceara radierea acestora din evidenta formatiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situaţiile următoare:"9. Alineatul 2 al articolului 94 va avea următorul cuprins:"În cazul nerespectării prevederilor alineatului precedent, o dată cu constatarea contravenţiei organele de poliţie vor retine certificatul de înmatriculare, precum şi plăcile cu numărul de înmatriculare, care vor fi trimise formatiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei."10. Alineatul 4 al articolului 94 va avea următorul cuprins:"La efectuarea radierii formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei comunică aceasta operaţiune organelor fiscale."11. Alineatele 1, 2 şi 5 ale articolului 95 vor avea următorul cuprins:"Permisul de conducere se eliberează de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul (sau reşedinţa, în cazul cetăţenilor străini).Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei.....................................................................La expirarea perioadei de valabilitate acesta va fi preschimbat de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate, fără susţinerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne."12. Alineatul 2 al articolului 106 va avea următorul cuprins:"Posesorii permiselor de conducere obţinute în alte state sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului sau a reşedinţei în România, să solicite Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate preschimbarea acestora. Permisul de conducere naţional eliberat în alte state va fi reţinut de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate, urmând a fi remis autorităţilor statului emitent."13. Articolul 108 va avea următorul cuprins:"Art. 108. - Noul permis de conducere se eliberează de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata în raza căreia titularul îşi are domiciliul (sau reşedinţa, în cazul cetăţenilor străini), în baza adeverintei menţionate la art. 107 şi a dovezii de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pentru declararea nulităţii documentului pierdut sau furat."14. Alineatul 1 al articolului 111 va avea următorul cuprins:"Permisul de conducere eliberat de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate potrivit art. 96 este valabil în circulaţia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Convenţia internationala asupra circulaţiei rutiere, la care România este parte."15. Teza întâi a alineatului 2 al articolului 111 va avea următorul cuprins:"Permisul de conducere eliberat de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrică până la 69 cm cubi inclusiv nu este valabil în circulaţia internationala."16. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 116 vor avea următorul cuprins:"Constatarea contravenţiei se face prin proces-verbal de constatare de către agenţii de circulaţie, ofiţerii şi subofiterii de poliţie, precum şi de lucrătorii Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau ai formatiunilor subordonate, care aplica şi sancţiunile.În cazul în care ofiţerul, subofiterul de poliţie, lucrătorul din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate apreciază ca prin fapta comisă nu s-a pus în pericol iminent siguranţa circulaţiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contravenţiei."17. Alineatul 1 al articolului 117 va avea următorul cuprins:"Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, însoţită de copia acestuia, se depune, după caz, la Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei, Direcţia Poliţiei Rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la poliţia municipala sau oraseneasca ori la postul de poliţie al comunei din care face parte ofiţerul, subofiterul de poliţie ori lucrătorul din cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate care a constatat contravenţia, în termen de 15 zile de la data, comunicării procesului-verbal."18. Alineatul 6 al articolului 119 va avea următorul cuprins:"Permisul de conducere reţinut în condiţiile legii se prezintă, după caz, conducerii inspectoratului judeţean de poliţie, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a Direcţiei Poliţiei Rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei, cu propunerea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra măsurii administrative şi duratei acesteia."19. După alineatul 6 al articolului 119 se introduce alineatul 7 cu următorul cuprins:"În cazul în care se aplică măsura suspendării, permisul va fi trimis Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate, care l-au emis, pentru a efectua menţiuni în evidenta cu privire la măsura luată."20. Articolul 123 va avea următorul cuprins:"Art. 123. - Permisul de conducere al conducătorilor de autovehicule decedati va fi predat organului de poliţie cel mai apropiat, Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate care îl are în evidenta, în termen de 10 zile, de către persoana care îl deţine.Organul de poliţie are obligaţia sa predea permisul de conducere primit potrivit alin. 1 formatiunii subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei, care l-a emis."  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, şi Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministru de interne,Constantin Dudu Ionescu  +  Anexă                                    ETICHETA AUTOCOLANTA               pentru înscrierea informaţiilor privind stabilirea reşedinţei           ───┬──────────────────────────────────────────────────────────┐             ^│ STABILIT RESEDINTA în: ................................. │             ││ ........................................................ │       35 mm ││ ........................................................ │             ││ până la: ............ Data: ................. │             ││ Semnatura ........................ L.S. │             v│ CNP: │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │           ───├──────────────────────────────────────────────────────────┤              │ 90 mm │              │ <──────────────────────────────────────────────────────>------------------