ORDIN nr. 4.002 din 26 octombrie 2020privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanțarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 11 noiembrie 2020  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 12.070 din 12.10.2020,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020,ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin aprobă o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru finanțarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general“, operațiunea 1.1. C: Investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru introducerea în piață/comercializarea unor produse/servicii și procese noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma implementării rezultatelor unor cercetări sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs și serviciu poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite, însă nu în mod exclusiv. (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/20.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional „Regional“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Obiectiv  +  Articolul 2Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii care vor include în piață/vor comercializa produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma realizării unor transferuri tehnologice în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a) întreprindere este orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;b) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la punctele I-IV sunt considerate întreprinderi unice;c) întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, sunt acele întreprinderi care, în conformitate cu dispozițiile anexei 1 „Definiția IMM-urilor“ la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu Piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul CE, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.Stabilirea caracterului de IMM al solicitantului IMM/liderului de parteneriat IMM se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;d) entitățile de inovare și transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice și de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile științifice și tehnologice etc., definite și acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, este:(i) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;(ii) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;f) furnizor și administrator al ajutorului de stat regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, denumit în continuare MLPDA, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR; g) regiunile de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul cărora se implementează proiectul finanțat;h) mediul urban reprezintă ansamblul orașelor și municipiilor, definite ca unități administrativ-teritoriale, care includ atât localitățile componente, cât și satele aparținătoare acestora;i) mediul rural reprezintă localități de rang IV și V, respectiv sate reședință de comună, sate componente ale comunelor definite conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția satelor aparținând municipiilor sau orașelor incluse în mediul urban;j) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR 2014-2020, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru, și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;k) Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015^1, cu modificările și completările ulterioare;^1 Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.l) Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare, potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației;m) contract de finanțare este actul juridic cu titlu oneros încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul Programului operațional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în anumite condiții;n) inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinații ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoștințe obținute de întreprindere;o) inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit în privința caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătățiri semnificative în privința specificațiilor tehnice, componentelor și materialelor, software-ului incorporat, ușurinței de utilizare sau a altor caracteristici funcționale). Produsele inovate pot fi noi pentru piață sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piață, dar este nou pentru întreprindere;p) inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare (aceasta poate include schimbări semnificative de tehnici, echipamente și/sau software), cu scopul de a reduce costurile unitare de producție și distribuție, de a îmbunătăți calitatea, de a produce sau distribui produse noi sau îmbunătățite semnificativ;q) transferul tehnologic reprezintă orice activitate care are drept rezultat introducerea pe piață a unor produse noi (bunuri și servicii) sau a unor produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, a unor procese de producție sau de furnizare de servicii noi sau semnificativ îmbunătățite, toate acestea fiind rezultate în urma implementării rezultatelor cercetărilor sau a unor idei teoretice și practice din domeniile de specializare inteligentă, identificate în anexa la prezentul ordin, în activitatea economică a IMM. Transferul tehnologic la nivel de produs și proces poate fi însoțit de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau de metode și modele semnificativ îmbunătățite. În plus, în cadrul prezentei scheme transferul tehnologic poate implica inovarea de proces, însă ea trebuie însoțită de introducerea în piață a unor produse noi (bunuri și servicii) sau a unor produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite;r) entitățile de inovare și transfer tehnologic, denumite în continuare ITT, sunt: centrele de transfer tehnologic, incubatoarele tehnologice și de afaceri, centrele de informare tehnologică, oficiile de legătură cu industria, parcurile științifice și tehnologice etc., definite și autorizate provizoriu/acreditate ca entități de inovare și transfer tehnologic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta schemă se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și mediul rural, în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Vest și Centru.  +  Articolul 5(1) Schema se adresează: (i) parteneriatelor dintre o IMM și una sau mai multe entități de inovare și transfer tehnologic (ITT); sau (ii) unei IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu entități de inovare și transfer tehnologic. Prin colaborarea cu ITT, în perioada de implementare a proiectului, se înțelege încheierea unui contract de prestări servicii/acord prin care se realizează activități de transfer tehnologic, la prețul pieței, prin implementarea rezultatelor unor cercetări în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin, în activitatea IMM.(2) Nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;b) domeniul producției primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;g) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;h) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;i) întreprinderile în dificultate, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. e);j) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.  +  Capitolul V Beneficiarii și condiții de eligibilitate  +  Articolul 6(1) Beneficiari ai finanțării nerambursabile sunt parteneriatele dintre IMM și ITT, încheiate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 40/2015), sau IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu ITT, în condițiile menționate în Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțarea.(2) Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt membrii parteneriatului dintre IMM și ITT, încheiat în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, sau IMM care, în perioada de implementare a proiectului, încheie contracte de colaborare cu ITT, la prețul pieței, cu respectarea următoarelor condiții:a) parteneriatul este constituit din:(i) o societate sau o societate cooperativă, care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii); și(ii) o entitate de inovare și transfer tehnologic autorizată provizoriu/acreditată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) în cazul parteneriatului dintre IMM și ITT sau al solicitantului IMM, societatea sau societatea cooperativă trebuie:(i) să fie constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare;(ii) să se încadreze în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;(iii) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare. Această prevedere nu exclude de la finanțare IMM-urile care au desfășurat activitatea pe o perioadă mai mare de un an înainte de depunerea cererii de finanțare;(iv) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de urgență instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;(v) să fi înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis;(vi) să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul anterior acordării ajutorului de minimis;(vii) investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate ale IMM, la termenele prevăzute de Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, astfel:1. la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul IMM trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, înscris(e) ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta/acestea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;2. în etapa de precontractare, solicitantul IMM trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibil(e) (clasa CAEN), vizat(e) de investiție, autorizat(e) la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, când autorizarea codului/codurilor CAEN se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, în termenele stabilite prin contractul de finanțare;(viii) pe perioada de durabilitate, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, solicitantul IMM nu trebuie să:1. înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului; 2. realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț; 3. realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia;c) entitatea de inovare și transfer tehnologic din cadrul parteneriatului trebuie:(i) să fie constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare;(ii) începând cu data depunerii cererii de finanțare, să fie acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora;(iii) la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre situațiile menționate la art. 8 și 9;(iv) să îndeplinească criteriile de acordare a ajutorului de minimis cu privire la întreprinderea unică, așa cum a fost definită la art. 3 lit. b), și la plafonul de minimis menționat la art. 17 lit. a);(v) să poată asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile proprii ale proiectului, acolo unde este cazul, și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile;d) entitatea de inovare și transfer tehnologic - colaborator al IMM în cadrul proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie acreditată/autorizată provizoriu în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 406/2003.(3) Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt atât IMM, cât și ITT din cadrul parteneriatului încheiat pentru implementarea proiectului sau doar IMM în cazul solicitantului IMM care încheie un contract de colaborare, la prețul pieței, cu ITT pe perioada de implementare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului. (4) În cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, se identifică faptul că contractul de colaborare încheiat cu ITT pentru îndeplinirea obiectivului proiectului nu este realizat la prețul pieței, cheltuielile aferente acestuia se consideră ajutor de minimis, iar ITT fie îndeplinește, la data încheierii contractului/acordului de prestări servicii cu IMM, condițiile de acordare a ajutorului de minimis pentru partenerul ITT, condiții menționate la art. 8, 9, 11, 27, 28, fie suma respectivă se recuperează în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Articolul 7Solicitantul IMM trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv pentru cheltuielile aferente ITT, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Articolul 8La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare viitorul beneficiar al ajutorului de minimis nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile enumerate la lit. a);c) este încadrat în categoria întreprinderilor în dificultate, așa cum a fost aceasta definită la art. 3 lit. e);d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;e) este subiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună ce nu a fost executat deja și creanța nu a fost integral recuperată.  +  Articolul 9Reprezentantul legal al solicitantului/membrilor parteneriatului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află într-una din situațiile de mai jos:a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; b) se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management, organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare prin POR;c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management/organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 10La data depunerii cererii de finanțare, pe parcursul perioadei de evaluare, selecție și contractare, solicitantul IMM:a) pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie; b) pentru investiții ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune;c) trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/folosință/uzufruct/comodat/închiriere, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de minimum 3 ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.  +  Articolul 11Solicitantul/Membrii parteneriatului trebuie să se regăsească în următoarele situații, la momentul contractării:a) în cazul în care au fost stabilite debite în sarcina solicitantului/membrilor parteneriatului, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:(i) se recunoaște debitul stabilit de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care se recunoaște debitul stabilit și se achită integral sau se exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 8 lit. e);(ii) s-au contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, s-a dispus suspendarea executării, anexând dovezi în acest sens;b) s-au achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.  +  Articolul 12(1) Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban și/sau rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare București Ilfov, Nord-Vest și Sud Vest Oltenia;b) la depunerea cererii de finanțare, solicitantul/membrii parteneriatului trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), cu excepția cazului în care prin cererea de finanțare se propune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției. În cazul activităților desfășurate de ITT, locul de implementare poate fi situat în oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României. Locul de implementare pentru activitățile derulate în cadrul proiectului de către solicitant/membrii parteneriatului trebuie să fie adecvat pentru realizarea acestora;c) proiectul vizează includerea în piață/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin;d) proiectul include unul sau mai multe tipuri de investiții și/sau activități eligibile, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțarea:(i) investiții în active corporale, după cum urmează:1. lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente, în scopul îndeplinirii obiectivului proiectului;2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și de sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;(ii) investiții în active necorporale: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;(iii) investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale IMM;(iv) activități de dezvoltare experimentală, respectiv:1. construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese; realizarea și operarea planurilor-pilot (evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial); activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale; achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală;2. scopul acestora este realizarea acelor îmbunătățiri tehnice, asupra unui produs sau proces, care schimbă caracteristici funcționale, de utilizare sau de producție (exclusiv schimbări de rutină sau schimbări periodice necesare produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente sau altor operații în curs, chiar dacă aceste schimbări reprezintă îmbunătățiri). Rezultatele acestor activități nu vor fi comercializate în mod direct;(v) alte activități de inovare: realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală; obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială; achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;(vi) activități de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului: elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.; pregătirea de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.); revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare etc.; punerea în fabricație/funcțiune/operare/aplicare (executare și/sau exploatare) a seriei „zero“ a produsului ori a instalației-pilot; exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă, realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru IMM, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/ metodei inovativ/inovative;e) proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, activități de colaborare cu ITT în vederea includerii în piață/comercializării unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la prezentul ordin;f) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 14 lit. a);g) pentru proiecte care implică execuția de lucrări de construcție, nu trebuie să mai fi beneficiat de finanțare publică, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;h) valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro^2 valabil la data lansării apelului de proiecte; ^2 A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfmi) perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu depășește data de 31 decembrie 2023;j) proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea.(2) Nu sunt eligibile:a) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ce nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare;b) proiectele care includ doar investiții menționate la alin. (1) lit. d) pct. (i) subpct. 3 și pct. (iii);c) proiectele care implică simpla achiziționare de echipamente performante și includerea acestora în ciclul productiv al activității economice realizate de IMM;d) proiectele care nu presupun parteneriatul/colaborarea cu ITT în vederea realizării obiectivului proiectului;e) proiectele care presupun realizarea unei inovări de proces fără includerea în piață/comercializarea unor produse/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, ca urmare a aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă din anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 13Solicitantul/Membrii parteneriatului și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în prezentul ordin, în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.  +  Capitolul VI Cheltuieli eligibile  +  Articolul 14Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum și perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare. Prin excepție, sunt eligibile cheltuielile stabilite prin art. 15 alin. (4) lit. a), b) și c), alin. (8) lit. a), b), c), e), f) și alin. (9) lit. b), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;e) să fie rezonabile și necesare realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;h) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.  +  Articolul 15(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;c) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;d) cheltuieli pentru investiția de bază;e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;f) cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;g) cheltuieli cu servicii;h) alte cheltuieli.(2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări de materiale rezultate, devieri de rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);b) amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare de spații verzi.(3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.(4) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică sunt eligibile, cumulat, în limita maximă a 10% din valoarea cheltuielilor stabilite prin alin. (5) și au în vedere următoarele categorii:a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;b) obținere de avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri și autorizații;c) consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia, inclusiv plan de marketing, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul;d) asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.(5) Cheltuielile pentru investiția de bază au în vedere următoarele categorii:a) construcții și instalații:(i) cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/ modernizare a infrastructurii de producție a IMM în vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, în limita a 40% din valoarea eligibilă a proiectului;(ii) cheltuieli aferente activităților de realizare a căilor de acces în cadrul imobilului pe care se realizează investiția;(iii) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;(iv) cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora;b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări). Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:(i) echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. Echipamentele achiziționate trebuie să fie strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului;(ii) achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic;c) active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de:(i) cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru îndeplinirea obiectivului proiectului;(ii) cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială.(6) Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA.(7) Cheltuielile cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect sunt eligibile în limita a 5.000 lei, fără TVA, trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului;b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanțare;c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale;g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate.(8) Cheltuielile cu servicii, prevăzute la alin. (1) lit. g), includ:a) cheltuieli cu servicii de asistență și consultanță pentru realizarea de modele experimentale și prototipuri, respectiv:(i) construirea și testarea prototipurilor pentru produse/procese;(ii) realizarea și operarea planurilor-pilot, constând în: evaluarea ipotezelor, elaborarea de noi formule de producție, stabilirea de noi specificații de producție, proiectarea unor echipamente și structuri speciale cerute de noi procese, pregătirea instrucțiunilor de operare sau a manualelor pentru procese, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate în scop comercial;(iii) activitățile necesare producției experimentale și testării produselor și proceselor (din producția experimentală) în vederea producției pe scară largă, cu condiția ca aceste loturi să nu fie utilizate în scop comercial sau transformate spre a fi utilizate în aplicații industriale;(iv) achiziționarea de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitățile de dezvoltare experimentală;b) cheltuieli privind certificarea națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;c) cheltuieli privind inovarea de produs/proces, respectiv:(i) cheltuieli cu elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.;(ii) cheltuieli cu pregătirea de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);(iii) cheltuieli cu revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/ aplicare etc.;(iv) cheltuieli cu punerea în fabricație/funcțiune/operare/ aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalației-pilot);(v) cheltuieli cu exploatarea rezultatului cercetării/ obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/procesului/metodei inovativ/ inovative;d) cheltuieli cu instrumente de comercializare on-line, respectiv activități de comercializare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului;e) cheltuieli cu servicii tehnologice specifice: evaluare tehnologică și audit tehnologic, studii de investiții tehnologice, asistență la retehnologizarea operatorilor economici, asistență și consultanță tehnică de specialitate la aplicarea/achiziționarea de tehnologii, transfer tehnologic și validare tehnologică, consultanță pentru implementarea de soluții tehnologice în IMM-uri;f) cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării:(i) realizarea de studii tehnice (de fezabilitate) pregătitoare pentru activitățile de dezvoltare experimentală;(ii) obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială;(iii) achiziționarea de servicii de consultanță pentru inovare: consultanță managerială, asistență tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;(iv) elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.;(v) pregătirea de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări, încercări, analize etc.);(vi) revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare etc.;(vii) punerea în fabricație/funcțiune/operare/aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalației-pilot);(viii) exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă; realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovativ/inovative;(9) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. h), includ:a) organizarea de șantier - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;b) comisioane, cote și taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare;c) cheltuieli diverse și neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la lit. a) și b) și la alin. (2), (3), (5).(10) Pentru situația în care ITT este partener în cadrul proiectului, sunt eligibile cheltuielile cu salariile personalului ITT (inclusiv personalul cooptat) pentru care se va demonstra că va realiza serviciile specifice de transfer tehnologic dinspre ITT către IMM parteneră, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, în limita a maximum 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis. Cheltuielile salariale nu pot depăși plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare.(11) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 16Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile prevăzute la art. 13 dinHotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;d) costurile operaționale, de funcționare și întreținere;e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării (salariile personalului general de administrație); chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;f) costuri de personal, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 15 alin. (10);g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;h) contribuția în natură;i) amortizarea;j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 dinHotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările ulterioare;k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în grupa 2, subgrupa 2.3 „Mijloace de transport“ menționată în anexa laHotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect;l) cheltuielile privind achiziția de dotări/echipamente second-hand;m) cheltuieli cu elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, certificarea performanței energetice și auditul energetic);n) amenzi, penalități, dobânzi, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;o) cheltuielile cu dotările pentru ITT;p) cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor stabilite prin art. 15 alin. (4) lit. a), b) și c), alin. (8) lit. a), b), c), e), f) și alin. (9) lit. b).  +  Capitolul VII Modalități de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 17În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului, așa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care beneficiarul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul român este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.  +  Articolul 18(1) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.(2) Contribuția solicitantului IMM trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției pentru care primește ajutor de minimis.(3) Cheltuielile considerate eligibile pentru ajutor de minimis, aferente activităților prestate de către ITT, în cadrul proiectului, nu pot depăși 50% din valoarea solicitată a ajutorului de minimis.  +  Articolul 19Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.  +  Articolul 20Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.  +  Articolul 21În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 17 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.  +  Articolul 22În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  +  Articolul 23În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Capitolul VIII Durata și bugetul măsurii  +  Articolul 24(1) Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare.(2) Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat. (la 27-12-2021, Articolul 24 din Capitolul VIII a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.956 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1231 din 27 decembrie 2021 )  +  Articolul 25(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1 - operațiunea 1.1.C.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 28,81 milioane euro, aproximativ 139,20 milioane lei, din care 24,49 milioane euro, aproximativ 118,33 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 4,32 milioane euro, aproximativ 20,87 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat. AMPOR poate decide supracontractarea acestor alocări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:
  - milioane euro -
  Anul20202021Total
  Buget total, din care:10,0018,8128,81
  FEDR8,5015,9924,49
  Buget de stat1,502,824,32
   +  Articolul 26Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 500.
   +  Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 27(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 17 lit. a).(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 28Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul IMM sau membrii parteneriatului, după caz, vor prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.  +  Capitolul X Procedura de implementare a schemei  +  Articolul 29Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme.  +  Articolul 30Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitanții IMM vor depune, în numele lor și al partenerilor/colaboratorilor beneficiari de ajutor de minimis, după caz, o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.  +  Articolul 31Un beneficiar care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.  +  Articolul 32Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.  +  Articolul 33MLPDA își rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Articolul 34În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MLPDA va informa în scris, prin contractul de finanțare, beneficiarii în legătură cu valoarea potențială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile) și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  +  Capitolul XI Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 35MLPDA are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 36În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MLPDA are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual, în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.  +  Articolul 37(1) MLPDA, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MLPDA, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. (3) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei scheme, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.(4) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.  +  Articolul 38În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MLPDA va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 39MLPDA va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 40(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MLPDA, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor ce îi revin ca responsabilitate.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ajutorului în cadrul prezentei scheme, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.  +  Capitolul XII Recuperarea ajutoarelor acordate  +  Articolul 41(1) Recuperarea ajutoarelor de minimis acordate se realizează de către MLPDA, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 42Textul prezentei scheme, precum și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 1.1- operațiunea C vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro.  +  Articolul 43Lista domeniilor de specializare inteligentă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 44Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Florin Nicolae Creț,
  secretar de stat
  București, 26 octombrie 2020.Nr. 4.002.
   +  ANEXĂ
  Lista domeniilor de specializare inteligentă
  Domenii de intervențieNord-EstSud-EstSud MunteniaVestCentru
  1. Bioeconomie1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare optimizate nutrițional)2 Silvicultură și ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese si tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiționale)3. Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili și biocatalizatori de uz industrial, substanțe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)1. Industria agroalimentară și pescuit2. Industria confecțiilor3. Biotehnologii (biotehnologii agroalimentare; biotehnologii de mediu)4. Turism (turism tradițional; turism de nișă)1. Agricultura și industria alimentară2. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare3. Turismul și identitatea culturală1. Sectorul agroalimentar2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte3. Sănătate și calitatea vieții1. Turismul balnear2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei3. Mediul construit sustenabil4. Sectorul agroalimentar5. Sectorul medical și farmaceutic
  2. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate1. Societatea informațională (e-educație, gamificare, analize de big data cu aplicație în medicină, e-incluziune și monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)2. Securitate cibernetică3. Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanțului valoric, nanoelectronică și optoelectronică, software industrial, inteligență artificială, industrii creative)1. TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate1. Industria și cercetarea de înaltă tehnologie2. Localități inteligente3. Turism și identitate culturală1. Tehnologia informației și comunicații2. Localități inteligente3. Sectorul componente pentru automobile4. Digitalizare, industrializare, industry 4.05. Sectorul medical1. Sectorul IT și industriile creative2. Industria ușoară3. Industria aerospațială4. Industria auto și mecatronică5. Sectorul medical și farmaceutic6. Mediul construit sustenabil
  3. Energie, mediu și schimbări climatice1. Mediu și schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă și managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistență crescută la schimbări climatice, agricultură de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deșeuri, monitorizarea apelor industriale)2. Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficiență și securitate energetică, smart city, rețele inteligente pentru consumatori inteligenți)1. Industria agroalimentară și pescuit2. Biotehnologii (biotehnologii agroalimentare; biotehnologii de mediu)3. Ecotehnologii (tehnologii ecologice și eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)1. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare2. Localități inteligente 1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie2. Sectorul componente pentru automobile1. Turismul balnear2. Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei3. Mediul construit sustenabil4. Sectorul agroalimentar
  4. Econanotehnologii și materiale avansate1. Textile (design inovativ de produs -nano bio, textile cu senzori încorporați - textile funcționale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente, vestimentație sinergică, up-cycling deșeuri textile și slow fashion, digital fashion, fabricație inteligență - senzori, software de urmărire, roboți industriali)2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăți termice, tricoturi pentru protecție mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcții, materiale ecologice)1. Ecotehnologii (tehnologii ecologice și eficiente energetic; echipamente pentru producere de bioresurse)2. TIC, high tech, nanotehnologii și materiale avansate3. Industria confecțiilor1. Localități inteligente2. Industria și cercetarea de înaltă tehnologie1. Sectorul construcții și materiale de construcții, inclusiv energie2. Sectorul textile, pielărie și încălțăminte3. Sectorul componente pentru automobile1. Sectorul medical și farmaceutic2. Sectorul IT și industriile creative3. Silvicultură, prelucrarea lemnului și industria mobilei4. Mediul construit sustenabil5. Industria ușoară6. Sectorul agroalimentar7. Industria aerospațială8. Industria auto și mecatronică
  5. Sănătate1. Sănătate și turism pentru un stil de viață sănătos (recuperare medicală, balneofiziokinetoterapie, nutriție și dietetică, bioingineria reabilitării, slow food și alimentație sănătoasă, soluții TIC pentru turism, marketing și promovare creativă)1. Turism (Turism balnear)1. Sectorul agroalimentar2. TIC3. Sectorul medical4. Turism balnear și de aventură1. Turismul balnear2. Sectorul medical și farmaceutic3. Sectorul agroalimentar4. Sectorul IT și industriile creative
  Alte domenii identificate la nivel regionalInginerie și transport naval (construcția și reparația de nave; transport naval)Turismul și identitatea culturalăLocalități inteligenteConstrucția de mașini, componente și echipamente de producțieIndustrii culturale și creative
  -----