LEGE nr. 231 din 5 noiembrie 2020pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 5 noiembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea asistenței sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 69, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil și familie, denumit în continuare pachet minimal de servicii, în sarcina autorităților administrației publice centrale și locale, universal și obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supraviețuire, dezvoltare, protecție, precum și la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, educației și protecției sociale precum: identificarea situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informații, consiliere, însoțire, asistență și monitorizare.(3) Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program național, potrivit prevederilor prezentului articol, ale art. 40 alin. (1) și ale art. 73 alin. (3), precum și potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Finanțarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităților administrației publice locale, precum și din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene, potrivit legii.2. La articolul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Pachetul minimal de servicii prevăzut la art. 69 alin. (2) se acordă de către o echipă mixtă, multidisciplinară, formată la nivelul unității administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar. Acestora li se pot adăuga, în funcție de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori școlari și mediatori sanitari.(2^2) Membrii echipei mixte prevăzute la alin. (2^1), cu excepția consilierului școlar, își desfășoară activitatea, în proporție de cel puțin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educație și de sănătate.(2^3) Echipa mixtă de la nivelul unității administrativ-teritoriale este supervizată și asistată metodologic de o echipă mixtă constituită la nivel județean, respectiv la nivelul municipiului București, din inspectori angajați ai direcțiilor de sănătate publică, ai direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, ai inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București și ai centrelor județene de resurse și de asistență educațională, respectiv al municipiului București.3. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 76^1(1) În vederea aplicării dispozițiilor prevăzute la art. 69 alin. (2), înregistrarea datelor privind situația copiilor și a familiilor de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum și a celor privind serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se face într-o aplicație digitală online dedicată și unitară la nivel național și privește: tipul și natura vulnerabilităților copiilor din comunitate, situația familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat de servicii și modalitatea de acordare a acestor servicii. Dezvoltarea, testarea, implementarea, trainingul pentru utilizare de către echipele mixte prevăzute la art. 76 alin. (2^1) și (2^3), menținerea funcționalității și perfecționarea aplicației digitale se realizează de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în cadrul unui program de interes național implementat și finanțat conform prevederilor art. 106.(2) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, pe baza datelor generate de aplicația digitală prevăzută la alin. (1), elaborează rapoarte anuale cu privire la situația copiilor și a familiilor acestora, pe care le prezintă Guvernului, Parlamentului și publicului larg. Aceste rapoarte vor cuprinde, dacă este cazul, și recomandări în vederea îmbunătățirii legislației privind modul de organizare și acordare a pachetului minimal de servicii.(3) În structura aparatului de specialitate al consiliului județean, la nivelul fiecărui județ, precum și în structura aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului București se înființează un serviciu dedicat coordonării echipei mixte prevăzute la art. 76 alin. (2^3), care elaborează planul județean, respectiv al municipiului București, privind implementarea, acordarea, monitorizarea și evaluarea pachetului minimal de servicii, pe baza planului elaborat la nivelul unităților administrativ-teritoriale din fiecare județ, respectiv la nivelul municipiului București. (4) Planul județean, respectiv al municipiului București, prevăzut la alin. (3), precum și bugetul alocat acestuia se aprobă anual de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București și se înaintează către Ministerul Finanțelor Publice pentru includerea sa în procesul de elaborare și aprobare a bugetului național consolidat.(5) Serviciul județean, respectiv al municipiului București, prevăzut la alin. (3), asigură sprijin tehnic și metodologic echipei mixte constituite potrivit art. 76 alin. (2^3).  +  Articolul IIPână la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Finanțelor Publice elaborează metodologia de finanțare a pachetului minimal de servicii pentru copil și familie; metodologia de acordare a pachetului minimal de servicii pentru copil și familie; metodologia de înființare și funcționare a programului de interes național privind aplicația online dedicată pachetului minimal de servicii pentru copil și familie; precum și metodologia de înființare și funcționare a serviciului dedicat, la nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, pachetului minimal de servicii pentru copil și familie, pentru aplicarea prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. II, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 5 noiembrie 2020.Nr. 231.------