ORDIN nr. 82 din 3 septembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și modificarea unor acte normative care reglementează piața pentru ziua următoare de energie electrică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 11 septembrie 2014



  Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1), ale art. 23 alin. (1), art. 36 alin. (7) lit. d) și g), precum și ale art. 43 alin. (1) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 8 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. elaborează procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le înaintează Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.  +  Articolul 4Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 11 noiembrie 2014.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piața de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alin. (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) prețul ofertelor pe piața de echilibrare pentru un interval orar trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru zona de ofertare națională pentru același interval orar și valoarea de 450 lei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero;2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Dacă OTS nu a dispus livrarea creșterii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, prețul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă, prețul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.(5^2) Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) dispozițiile cap. 5, dispozițiile cap. 13, dispozițiile art. 14.6.6.4 și art. 14.6.6.6 și dispozițiile cap. 14.10, precum și toate dispozițiile cap. 14 referitoare la decontarea și garanțiile pe piața pentru ziua următoare, din anexa*) la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004; Notă
  *) Anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2011 privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacționare anterioară zilei de livrare, pe Piața pentru ziua următoare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011.

  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț
  București, 3 septembrie 2014.Nr. 82.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectareamecanismului de cuplare prin preț a piețelor