HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007  Notă
  Art. 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înființează Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.
  Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:
  b) Ministerul Administrației și Internelor cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cazul prevederilor care reglementează domeniul administrație publică și cu Ministerul Afacerilor Interne în cazul prevederilor care reglementează domeniul interne;
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învățământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza".
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înființa, desființa și reorganiza compartimente, birouri, servicii și direcții, după caz, în condițiile prevăzute de lege. (la 24-03-2016, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. ) (2) În activitatea de conducere și reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 2 subsecretari de stat și secretarul general. (la 23-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016 ) (3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncți. Secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție în condițiile legii.(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat și secretarul general a structurilor din aparatul central și a instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 24-03-2016, Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. ) (5) În baza și în executarea ordinelor și instrucțiunilor emise de ministru, secretarii de stat și secretarul general emit dispoziții în domeniul de competență, obligatorii pentru toate instituțiile și structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale și cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate. (la 15-04-2013, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. )  +  Articolul 1^1Abrogat. (la 15-04-2013, Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 15-04-2013, Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. )  +  Articolul 3(1) În subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcționează unități, instituții și structuri, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ministrul stabilește, în limita posturilor aprobate și a fondurilor bănești alocate, structura organizatorică a unităților, instituțiilor și structurilor din subordinea/coordonarea/cadrul ministerului și aparatului central, precum și a organelor și unităților centrale de specialitate, unităților teritoriale și altor componente constituite în condițiile legii ca instituții civile ori militare, cu excepția situației când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior. (la 24-03-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 172 din 23 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 24 martie 2016. ) (la 15-04-2013, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. )  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace și mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 și 4*). Notă
  *) Anexele nr. 3 și 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.
  (la 15-04-2013, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. ) Notă
  Conform pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, anexele 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 783 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 29 septembrie 2015, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.
  Notă
  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.020 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la respectiva hotărâre.
  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.
   +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 15-04-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013. )  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa nr. 1
  ORGANIGRAMA
  aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
  ┌────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────┤MINISTRU├────────┐ ┌──────────────────┐ │UNITATEA DE │ │ └──────┬─┘ │ │CORPUL DE CONTROL │ │POLITICI PUBLICE├─────┤ │ ├──────┤AL MINISTRULUI │ │(la nivel de │ │ ┌────────┐ │ │ │(la nivel de │ │direcție) │ │ │CABINET ├────┤ │ │direcție generală)│ └────────────────┘ │ │MINISTRU│ │ │ └──────────────────┘ ┌────────────────┐ │ └────────┘ │ │ ┌──────────────────┐ │DIRECȚIA │ │ │ │ │ DIRECȚIA AUDIT │ │GENERALĂ ├─────┘ │ └──────┤ PUBLIC INTERN │ │MANAGEMENT │ │ └──────────────────┘ │OPERAȚIONAL │ │ └────────────────┘ │ ┌------------------------------------------------┐ │ | ┌───────────────┬────────────────┬───────┼──┼─────────┬─────────────────────┐ | │ ┌-------┼-------┐ │ | │ │ │ | ┌─────┴─────┐ | ┌─────┴─────┐ | ┌──────┴─────┐ | │ ┌───────┴──────┐ ┌─────┴────┐ | │ SECRETAR │ | │ SECRETAR │ | │ SECRETAR │ | │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ | │ DE STAT │ | │ DE STAT │ | │ DE STAT │ | │ │ DE STAT │ │ GENERAL │ | │- pentru │ | │- Șef al │ | │- pentru │ | │ │- pentru │ └─────┬────┘ | │ordine și │ | │Departa- │ | │relația cu │ | │ │relația cu │ │ | │siguranță │ | │mentului │ | │instituțiile│ | │ │Parlamentul │ ┌──────────┐ │ ┌──────────┐ | │publică - │ | │pentru │ | │prefectului-│ | │ │și relații │ │ SECRETAR │ │ │ SECRETAR │ | │ │ | │Situații │ | │ │ | │ │internaționale│ │ GENERAL ├─┼─┤ GENERAL │ | │ │ | │de Urgență-│ | │ │ | │ │ │ │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │ | │ │ | │ │ | │ │ | │ └───────┬──────┘ └──────────┘ │ └──────────┘ | │ │ | │ │ | │ │ | │ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴────┐ | └────┬──────┘ | └─────┬─────┘ | └──────┬─────┘ | │ │ CABINET │ │ SECRETAR │ | ┌────┴──────┐ | ┌─────┴─────┐ | ┌──────┴─────┐ | │ │ SECRETAR DE │ │ GENERAL │ | │CABINET │ | │CABINET │ | │CABINET │ | │ │ STAT │ │ ADJUNCT │ | │SECRETAR DE│ | │SECRETAR DE│ | │SECRETAR DE │ | │ └──────┬──────┘ └──────────┘ | │STAT │ | │STAT │ | │STAT │ | │ ┌──────┴──────┐ | └────┬──────┘ | └───────────┘ | └────────────┘ | │ │ SECRETAR DE │ | ┌────┴──────┐ | ┌───────────┐ | | │ │ STAT │ | │SUBSECRETAR│ | │DIRECȚIA │ | | │ └─────────────┘ | │DE STAT │ | │GENERALĂ │ | | │ | │ │ | │MANAGEMENT │ | | │ | └───────────┘ | │URGENȚE │ | | │ | | │MEDICALE │ | | │ | | └───────────┘ | | │ | | DEPARTAMENTUL | | │ | | PENTRU | | │ | | SITUAȚII DE | | │ | | URGENȚĂ | | │ | └---------------┘ | │ └------------------------------------------------┘ │ ┌────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┴──┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐┌────┴─────┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐│DIRECȚIA ││DIRECȚIA ││DIRECȚIA ││DIRECȚIA ││DIRECȚIA││DIRECȚIA ││DIRECȚIA ││DIRECȚIA ││DIRECȚIA││DIRECȚIA││DIRECȚIA ││CENTRUL ││OFICIUL ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││GENERALĂ││GENERALĂ ││GENERALĂ ││FONDURI ││MEDICALĂ││SECRETA-││INFORMARE││DE COOR- ││RESPONSA-││MANAGEMENT││PENTRU ││LOGISTICĂ││FINANCIA-││JURIDICĂ││PENTRU ││AFACERI ││EXTERNE ││ ││RIAT ││ȘI ││DONARE A ││BILULUI ││RESURSE ││RELAȚIILE││ ││RĂ ││ ││COMUNICA-││EUROPENE,││NERAMBUR-││ ││GENERAL ││RELAȚII ││PROTECȚI-││CU ││UMANE ││CU INSTI-││ ││ ││ ││ȚII ȘI ││SCHENGEN ││SABILE ││ ││ ││PUBLICE ││EI INFRA-││PROTECȚIA││ ││TUȚIILE ││ ││ ││ ││TEHNOLO- ││ȘI ││ ││ ││ ││ ││STRUCTU- ││DATELOR ││ ││PREFECTU-││ ││ ││ ││GIA IN- ││RELAȚII ││ ││ ││ ││ ││RILOR ││PERSONALE││ ││LUI ││ ││ ││ ││FORMAȚIEI││INTERNA- ││ ││ ││ ││ ││CRITICE ││(la nivel││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ȚIONALE ││ ││ ││ ││ ││(la nivel││de ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││de ││serviciu)││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu)││ │└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘ (la 23-11-2016, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI, INSTITUȚII ȘI STRUCTURI
  aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  A. Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne1. Poliția Română2. Jandarmeria Română3. Poliția de Frontieră Română4. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență5. Inspectoratul General pentru Imigrări6. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne7. Direcția Generală de Protecție Internă8. Direcția Generală Anticorupție9. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale10. Instituția prefectului - 4211. Direcția Generală de Pașapoarte12. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date13. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor14. Agenția Națională Antidrog - la nivel de direcție15. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcție16. Arhivele Naționale17. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică19. Centrul Național SIS - la nivel de direcție20. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne21. Clubul Sportiv "Dinamo" București22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcție23. Structuri subordonate unor unități centraleB. Unități, instituții și structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne– Societatea Comercială COMICEX - S.A. (la 23-11-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 23 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 noiembrie 2016 )
  Notă
  Conform Pct. 2 al Articolului I din HOTĂRÂREA nr. 869 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 23 noiembrie 2016, anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.
  Notă
  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.020 din 27 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020, anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la respectiva hotărâre.
  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.