ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 4 iulie 2019privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 5 iulie 2019  Ținând cont de condițiile deosebite în care s-a realizat producția de energie electrică în perioada de iarnă, în ultimii ani, perioadă în care un aport esențial l-au avut producătorii de energie pe bază de combustibil fosil - cărbune și hidrocarburi,având în vedere necesitatea asigurării obiectivului prioritar în domeniul energetic privind asigurarea continuității în alimentare de către operatorul de transport și de sistem a unui mix de producere și a serviciilor tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieșirea din funcție a oricărei capacități energetice, fără a se deconecta consumatori de la rețea,luând în considerare evaluarea care s-a realizat de către Ministerul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și operatorul de transport și sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. pentru a determina posibilitățile reale de funcționare a capacităților de producere a energiei electrice instalate în Sistemul electroenergetic național în vederea satisfacerii cererii de energie electrică, în condiții de calitate și siguranță în alimentare și cu respectarea prevederilor Legii energiei și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în perioada de iarnă 2018-2019,luând în considerare că evaluarea realizată de autoritățile și instituțiile publice implicate a arătat o diferență majoră între puterea instalată și puterea disponibilă a unităților de producere a energiei electrice, fapt ce arată necesitatea adoptării de măsuri pentru asigurarea siguranței Sistemului electroenergetic național,ținând cont de situația economico-financiară dificilă a unor operatori economici care dețin capacități de producere a energiei electrice și termice cu importanță deosebită în menținerea nivelului de siguranță în funcționare a Sistemului electroenergetic național, respectiv unități dispecerizabile definite în Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare, în calitate de autoritate competentă,întrucât, potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, unitățile dispecerizabile au obligația să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piața de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă,luând în considerare că operatorii economici care dețin unități dispecerizabile au datorii gestionate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, iar adoptarea unor măsuri privind recuperarea acestora prin măsuri de executare silită sau alte modalități de stingere a creanțelor nu asigură dezideratul menținerii acestora în cadrul Sistemului electroenergetic național, întrucât stingerea creanțelor fiscale și bugetare administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri aferente unităților dispecerizabile poate contribui la asigurarea securității Sistemului electroenergetic național, acestea putând fi date în administrare sau concesionate în condițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,deoarece prin atribuirea unor contracte de concesiune pentru activele necesare asigurării siguranței Sistemului electroenergetic național se va asigura continuitatea în exploatare a acestora de către operatori economici care au capacitate economico-financiară și dispun de resursele financiare care să asigure funcționarea acestora,ținând cont de faptul că orice întârziere în adoptarea măsurilor prezentate poate periclita programul de funcționare a capacităților de producție de energie electrică în iarna 2019-2020, cu riscul neasigurării producției de energie electrică necesare atât consumatorilor casnici, cât și instituțiilor publice de interes și industriei,având în vedere că în prezent nu sunt reglementate la nivel primar măsuri referitoare la obligațiile de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici și care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale, fapt ce pune în dificultate statul român în recuperarea acestor ajutoare, a căror recuperare trebuie să fie efectivă și imediată potrivit normelor europene în materie,luând în considerare că pentru recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal prin Decizia Comisiei Europene C(2018) 7308 final din 8.11.2018 privind ajutorul de stat SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NN), pus în aplicare de România pentru restructurarea Complexului Energetic Hunedoara (CEH), statul român a fost pus în întârziere, fapt pentru care emiterea, de urgență, a unor norme care să confere claritate în ceea ce privește obligațiile de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici și care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale apare ca o necesitate,întrucât consecințele negative care pot apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranța alimentării Sistemului electroenergetic național și chiar securitatea energetică a țării, ceea ce justifică existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează o modalitate specială de stingere a obligațiilor fiscale și bugetare, administrate de instituții ale administrației publice centrale, ale operatorilor economici care dețin capacități de producere a energiei electrice sau electrice și termice în cogenerare racordate la Sistemul electroenergetic național reprezentând active funcționale energetice cu sau fără activele miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora și capacități industriale reprezentând active funcționale industriale. (la 26-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 ) (2) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) active funcționale energetice - totalitatea bunurilor mobile și imobile aparținând unui operator economic care deține capacități de producție a energiei electrice și termice în cogenerare care concură la asigurarea siguranței Sistemului electroenergetic național și la furnizarea energiei termice în sistem centralizat. Activul funcțional energetic reprezintă o componentă a unităților dispecerizabile de producere a energiei electrice; (la 23-11-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 222 din 19 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019 ) a^1) active funcționale industriale - totalitatea resurselor economice care constau în active fixe, circulante, de trezorerie, know-how, inclusiv a drepturilor născute în legătură cu acestea, exploatabile în procese economice prezente și viitoare; (la 26-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 ) b) unitate dispecerizabilă de producere a energiei electrice - potrivit definiției prevăzute la art. 4 pct. 37 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare; c) grup dispecerizabil - potrivit definiției prevăzute la art. 4 pct. 16 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, cu modificările ulterioare;d) siguranța Sistemului electroenergetic național - potrivit definiției prevăzute la art. 3 pct. 73^1 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la cererea operatorilor economici care dețin activele prevăzute la art. 1, creanțele fiscale și bugetare administrate de instituții ale administrației publice centrale se sting prin trecerea unor active funcționale din proprietatea acestora în proprietatea publică a statului și în administrarea ministerului de resort.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă uzul sau interesul public nu se justifică la data trecerii activelor funcționale în proprietatea publică a statului, conform analizei realizate de ministerul de resort și instituția creditoare cu consultarea organelor administrației publice centrale competente, activele prevăzute la alin. (1) trec în proprietatea privată a statului și se valorifică de ministerul de resort prin metodele prevăzute la art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, cu modificările ulterioare.(3) Analiza realizată de ministerul de resort și instituția creditoare are în vedere: uzul public sau privat al activului funcțional, asigurarea exploatării acestuia în regim de continuitate și permanență, obiective de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de ministerul de resort privind exploatarea eficace a activului, interesul general sau particular care corespunde scopului utilizării activului funcțional, condițiile speciale legate de protejarea secretului de stat, regimul special al unor bunuri din componența activului funcțional.(4) Cererea operatorilor economici aprobată prin hotărârea organelor de conducere cuprinde o analiză tehnico-economică privind justificarea operațiunii și efectele acesteia și este însoțită de avizele favorabile ale: ministerului de resort care preia activul funcțional, operatorului de transport și sistem - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru activele funcționale energetice cu privire la caracterul necesar al acestora pentru siguranța Sistemului electroenergetic național și al unității administrativ-teritoriale, dacă activele respective asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat.(5) Dacă o unitate administrativ-teritorială solicită preluarea activelor proprietate publică a statului dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, trecerea activelor din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale se face cu acordul ministerului de resort, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(6) Stingerea totală sau parțială a creanțelor fiscale și bugetare se va face ulterior efectuării de către ministerul de resort a testului creditorului privat prudent, la valoarea determinată prin diferența dintre valoarea bunurilor ce intră în componența activelor funcționale și valoarea obligațiilor de mediu, stabilite prin raport de evaluare întocmit la cererea acestuia de către un evaluator autorizat în condițiile legii.(7) Ministerul de resort, instituțiile publice creditoare și operatorii economici încheie un proces-verbal de predare-preluare prin care trec în proprietatea publică sau privată a statului activele funcționale prevăzute la art. 1, care cuprinde și valoarea acestora, determinată potrivit alin. (6).(8) În cazul în care valoarea obligațiilor fiscale, bugetare și a obligațiilor de mediu determinate potrivit alin. (6) este mai mare decât valoarea activului funcțional, statul, prin instituția publică creditoare, recuperează diferența de valoare de la titularul obligației de mediu.(9) Dacă titularul obligației de mediu este în procedură de insolvență sau faliment, diferența de valoare rezultată potrivit alin. (6) este considerată creanță curentă, prin derogare de la prevederile art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și se recuperează în condițiile legii.(10) Lista bunurilor aferente activelor funcționale se aprobă prin ordin al ministrului de resort.(11) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) constituie titlu de proprietate a statului.(12) Bunurile aferente activelor funcționale energetice sau activelor funcționale industriale, care sunt grevate de alte sarcini sau garanții în afara celor administrate de instituția administrației publice centrale creditoare, nu pot constitui obiectul prezentei ordonanțe de urgență decât cu acordul scris al creditorului.(13) Nu pot face obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1 activele funcționale energetice și activele funcționale industriale pentru care operatorii economici nu dețin licențe sau autorizații de funcționare aflate în perioada de valabilitate la data transferului, cele care nu sunt autorizate sau nu sunt în curs de autorizare din punctul de vedere al protecției mediului la momentul transferului. (la 26-11-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 3(1) În vederea stingerii creanțelor fiscale și bugetare, în termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), operatorul economic depune cererea de stingere a obligațiilor fiscale și bugetare la organul fiscal central.(2) Cererea va fi însoțită de lista bunurilor aferente activelor funcționale energetice și activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcționării acestora, raportul de evaluare a acestora, prevăzute la art. 2 alin. (6), precum și procesul-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7). (la 23-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 222 din 19 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019 ) (3) Organul fiscal central stinge creanțele fiscale și bugetare cu valoarea bunurilor trecute în proprietatea publică a statului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, în baza procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), și notifică operatorul economic și ministerul de resort în acest sens. (la 26-11-2020, sintagma: Ministerul Energiei a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 ) (4) Data stingerii creanțelor este data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7).(5) În cazul în care operațiunea de transfer al proprietății bunurilor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunii de dare în plată.(6) La data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7) încetează de drept măsurile de indisponibilizare a bunurilor ce fac obiectul acestuia, instituite de organul fiscal central.  +  Articolul 3^1Dispozițiile art. 3 se aplică și pentru stingerea creanțelor fiscale și bugetare administrate de alte instituții ale administrației publice centrale, situație în care operatorul economic depune cererea de stingere a obligațiilor fiscale și bugetare la acestea. (la 26-11-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 4(1) În cazul în care bunurile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, trecute în proprietatea publică statului, au fost revendicate și restituite, potrivit legii, terțelor persoane, operatorul economic va fi obligat la plata creanțelor stinse prin această modalitate. Creanțele fiscale și bugetare renasc la data la care bunurile au fost restituite terțului.(2) Pentru perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea statului și data la care au renăscut creanțele fiscale și bugetare prevăzute la art. 3 alin. (3) nu se datorează dobânzi sau penalități de întârziere, după caz.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data semnării procesului-verbal prevăzut la art. 2 alin. (7), Guvernul, la propunerea ministerului de resort, adoptă o hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a bunurilor mobile și imobile preluate în proprietatea publică statului. (la 26-11-2020, sintagma: Ministerului Energiei a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 6Bunurile mobile și imobile aferente activelor funcționale transferate în domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condițiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheierea, executarea și încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care prin prezenta ordonanță de urgență se dispune altfel. (la 26-11-2020, Articolul 6 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 6^1Prin excepție de la prevederile art. 6, bunurile mobile și imobile aferente activelor funcționale energetice care concură și la asigurarea furnizării energiei termice în sistem centralizat transferate în domeniul public al statului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pot trece din domeniul public al statului în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea expresă justificată a acestora în vederea satisfacerii unor obiective de interes local. (la 23-11-2019, Capitolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 222 din 19 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019 )  +  Articolul 7(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, modul de calcul al redevenței pentru bunurile care fac obiectul concesiunii va fi determinat prin raportare la veniturile obținute de către concesionar în urma utilizării bunurilor.(2) Venitul minim la care se va raporta obligația de plată a redevenței se stabilește prin studiul de oportunitate prevăzut la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.(3) Comisia de evaluare pentru atribuirea concesiunii cuprinde reprezentanți desemnați din partea ministerului de resort, Ministerului Finanțelor Publice, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și a autorității competente în domeniul protecției mediului. (la 26-11-2020, sintagma: Ministerului Energiei a fost înlocuită de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1144 din 26 noiembrie 2020 ) (4) Regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de autoritatea concedentă, cu avizul autorităților și instituțiilor publice care desemnează membri în cadrul acesteia.  +  Capitolul II Reglementarea obligațiilor de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici și care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat ilegale, precum și a obligațiilor de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici care nu fac obiectul unor decizii de recuperare  +  Articolul 8(1) Pentru sumele aferente acordului de împrumut contractat de Ministerul Finanțelor Publice (denumit în continuare MFP) de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, MFP, în calitate de împrumutat, demarează procedura de rambursare anticipată a împrumutului, după aprobarea sumelor în bugetul de stat cu această destinație.(2) Rambursarea împrumutului de către operatorii economici subîmprumutați se efectuează în termen de cinci zile lucrătoare de la data obținerii acordului finanțatorului, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație, și cuprinde atât valoarea capitalului, cât și costurile aferente rambursării anticipate.(3) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sursa de plată pentru rambursarea anticipată a acestor împrumuturi este Fondul de risc și în completare suma alocată de la bugetul de stat prin bugetul MFP - Acțiuni generale cu această destinație.(4) După comunicarea deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică procedurile de executare silită împotriva debitorului subîmprumutat în baza deciziei de recuperare a ajutorului de stat ilegal.Înscrisurile transmise la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza acordului de împrumut subsidiar, inclusiv procedura de recuperare a sumelor cuprinse în acestea, se anulează concomitent cu stingerea din evidența contabilă a MFP a datoriilor la fondul de risc, respectiv bugetul de stat, reprezentând debite rezultate din rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu stingerea obligațiilor de plată ale subîmprumutatului către MFP.Datoriile la fondul de risc rezultate în urma efectuării plății de către MFP către finanțator a ratelor de capital și dobânzilor după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgentă și până la data rambursării anticipate a împrumuturilor, precum și cele rezultate ca urmare a rambursării anticipate, înregistrate în evidența contabilă a MFP și pentru care nu se mai emit înscrisuri, se sting concomitent cu obligațiile de plată ale subîmprumutatului către MFP.(5) Datoriile la fondul de risc rezultate în urma efectuării plății de către MFP către finanțator a ratelor de capital și dobânzilor până la data rambursării anticipate a împrumuturilor, precum și cele rezultate ca urmare a rambursării anticipate, înregistrate în evidența contabilă a MFP și pentru care nu se mai emit înscrisuri, se sting concomitent cu obligațiile de plată ale subîmprumutatului către MFP.  +  Articolul 9(1) Sumele recuperate de ANAF în baza deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal se fac venit la bugetul de stat.(2) În cazul stingerii unor obligații fiscale și bugetare prin operațiunile prevăzute la cap. I, recuperarea ajutorului de stat declarat ilegal se realizează cu prioritate, înainte de orice altă creanță fiscală sau bugetară. (la 23-11-2019, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 222 din 19 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019 )  +  Articolul 10(1) Prin derogare de la articolele din actele normative de ratificare a acordurilor de împrumut prin care este reglementată sursa de plată a serviciului datoriei guvernamentale externe și de la prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care subîmprumutatul/beneficiarul final al finanțării a contractat de la instituții financiare internaționale și alte subîmprumuturi care nu fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, acestea se rambursează anticipat doar la solicitarea expresă a finanțatorului, având ca sursă de plată fondul de risc și în completare suma alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale cu această destinație.(2) După rambursarea anticipată către finanțator a sumelor împrumutate în conformitate cu alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice emite un înscris care constituie titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile de recuperat, cu scadențele prevăzute în acordul de subîmprumut, care se transmite organului fiscal spre urmărire și recuperare, concomitent cu stingerea din evidența contabilă a Ministerului Finanțelor Publice a datoriilor la fondul de risc, respectiv bugetul de stat.(3) MFP aduce la cunoștință subîmprumutatului emiterea titlului de creanță, iar plata obligațiilor acestuia se efectuează către organul fiscal, la termenele prevăzute în titlul de creanță. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.(4) Pentru neplata la scadență a sumelor stabilite în titlul de creanță, debitorii datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate și recuperate de organul fiscal. (5) Debitele acumulate în perioada dintre trecerea în proprietatea publică a statului a unor active funcționale energetice aflate în proprietatea subîmprumutatului/ beneficiarului final și rambursarea anticipată a subîmprumutului se recuperează de MFP în baza cadrului legal existent.  +  Articolul 11(1) Pentru împrumuturile contractate de la MFP din venituri din privatizare care fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, obligația de rambursare a acestor sume încetează la data comunicării deciziei de recuperare. Această sumă constituie cheltuială definitivă, iar sumele recuperate de către ANAF se fac venituri la bugetul de stat. (2) Înscrisurile transmise spre recuperare la ANAF se anulează de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal. De la aceeași dată, obligația de reîntregire a veniturilor din privatizare se stinge, iar costurile aferente împrumutului cuvenite bugetului Trezoreriei Statului se anulează.  +  Articolul 12În situația în care subîmprumutatul are și împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale cu garanția statului rambursate integral, care nu fac obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal, înscrisurile aferente finanțării rambursabile garantate de stat transmise la ANAF, inclusiv procedura de recuperare a sumelor cuprinse în acestea, se anulează concomitent cu stingerea datoriilor la fondul de risc din evidența contabilă a MFP, reprezentând debite rezultate din rate de capital, dobânzi și alte costuri, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dată de la care încetează orice obligație de plată a subîmprumutatului către MFP.  +  Articolul 13Măsurile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență se realizează cu respectarea legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 14Măsurile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență se aplică și operatorilor economici aflați în procedură de insolvență, cu aplicarea legislației specifice. (la 23-11-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 222 din 19 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 20 noiembrie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 iulie 2019.Nr. 60.-----