ORDIN nr. 867 din 9 iulie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 16 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.290 din 9 iulie 2015 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere art. 93 alin. (4) și (4^1) și art. 362 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute, denumite în continuare AP-EVA, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) AP-EVA prevăzute la alin. (1) se adresează pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute, finanțând costurile specifice pentru tratamentul endovascular al acestor pacienți, care nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene și a municipiului București și cu Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).(3) AP-EVA sunt destinate numai bolnavilor care nu au beneficiat în cursul episodului acut actual de materiale sanitare specifice, dispozitive și alte asemenea în cadrul programelor naționale de sănătate curative finanțate de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 13-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.042 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) (4) AP-EVA sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin unități sanitare care au în structură secții/compartimente de chirurgie vasculară.  +  Articolul 2(1) În vederea coordonării din punct de vedere științific și metodologic la nivel național a AP-EVA, pentru anii 2020-2023, se constituie un colectiv de lucru format din specialiști în specialitatea chirurgie vasculară, denumit în continuare CL-EVA, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) CL-EVA are următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte și 5 membri.(3) Componența CL-EVA se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza propunerilor înaintate de către Comisia de chirurgie vasculară a Ministerului Sănătății.(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-EVA și șeful Serviciului medicină de urgență al Ministerului Sănătății sunt invitați permanenți ai CL-EVA. (la 26-11-2020, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.021 din 20 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 26 noiembrie 2020 )  +  Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, CL-EVA formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări și informări referitoare la AP-EVA, pe care le transmite Serviciului medicină de urgență.(2) Secretariatul tehnic permanent al CL-EVA se asigură de către Serviciul medicină de urgență.(3) CL-EVA își desfășoară activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-EVA.(4) Ședințele sunt legal constituite în prezența majorității simple a CL-EVA.(5) În situația în care președintele CL-EVA este în imposibilitatea de a conduce ședințele, acestea vor fi conduse de vicepreședinte.  +  Articolul 4(1) CL-EVA este coordonatorul național al AP-EVA din punct de vedere științific și metodologic, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acțiuni.(2) La nivelul spitalului derularea și monitorizarea AP-EVA se realizează de către un coordonator local desemnat de către managerul spitalului; acesta poate fi șeful de secție sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-EVA.(3) Numele și datele de contact ale coordonatorului local (număr de telefon fix, număr de telefon mobil, fax, e-mail, adresa poștală a spitalului și a secției, în cazul în care acestea diferă) vor fi comunicate Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății.(4) Atunci când derularea AP-EVA într-un spital se realizează prin mai multe structuri de chirurgie vasculară, managerul desemnează un coordonator local la nivelul spitalului; repartiția fondurilor alocate fiecărei structuri se stabilește de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local și după o consultare cu șefii structurilor implicate în AP-EVA.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-EVA au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-EVA.  +  Articolul 6AP-EVA se finanțează de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, de la titlurile bugetare 20 "Bunuri și servicii" și 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri și servicii", direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București încheie contracte pentru derularea AP-EVA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și a autorităților administrației publice locale.(2) De la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-EVA desfășurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății.(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanța activități specifice AP-EVA.(4) Din fondurile alocate AP-EVA spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților și cheltuieli de capital.(5) Finanțarea AP-EVA din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, semnate și parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;d) bugetul aprobat cu această destinație.(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Cererea de finanțare fundamentată este însoțită de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum și de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanțate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-EVA sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.  +  Articolul 9(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-EVA.(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează contravaloarea bunurilor achiziționate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-EVA, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităților AP-EVA, Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP-EVA, pe baza indicatorilor realizați în anul precedent;b) propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-EVA, precum și repartiția fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-EVA și a propunerilor formulate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau spitale, după caz;c) elaborează structura AP-EVA, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza analizelor și propunerilor CL-EVA și a propunerilor coordonatorilor locali;d) evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor AP-EVA și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;e) comunică direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalelor care derulează AP-EVA sumele repartizate, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;f) avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale unităților sanitare care derulează AP-EVA, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția generală buget și contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;g) monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-EVA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;h) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-EVA;i) organizează misiuni de analiză și control în colaborare cu CL-EVA și structuri specializate/experți din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 11În vederea realizării activităților AP-EVA, Direcția generală buget și contabilitate din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-EVA, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;b) comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-EVA;d) primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-EVA, centralizate de Serviciul medicină de urgență;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-EVA.  +  Articolul 12În vederea derulării și monitorizării AP-EVA, CL-EVA are următoarele atribuții:a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea și desfășurarea anuală a AP-EVA, pe care le înaintează Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;b) fundamentează necesarul de resurse pentru AP-EVA și îl înaintează Serviciului medicină de urgență până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;c) formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor aferente unităților sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgență;d) realizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor prevăzuți în cadrul AP-EVA, centralizați la nivel național, și o transmite Serviciului medicină de urgență;e) informează Serviciul medicină de urgență asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în derularea AP-EVA și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora.  +  Articolul 13(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-EVA:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-EVA raportați de spitale în condițiile prezentului ordin;b) transmit Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, trimestrial și anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-EVA, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-EVA;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-EVA, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-EVA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-EVA;f) transmit Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) transmit Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.(2) Raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, problemele și disfuncționalitățile întâmpinate în realizarea activităților, propunerile de îmbunătățire a modului de derulare a AP-EVA.  +  Articolul 14(1) Spitalele care derulează AP-EVA au următoarele atribuții:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-EVA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București și Serviciului medicină de urgență, după caz, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-EVA, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-EVA;d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-EVA;e) transmit CL-EVA și, în funcție de subordonare, Serviciului medicină de urgență, pe suport hârtie și în format electronic, la adresa de e-mail eva@ms.ro, sau direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(2) Raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-EVA.  +  Articolul 15Coordonatorii locali ai AP-EVA, desemnați în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-EVA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează conducerii spitalului, trimestrial și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-EVA, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-EVA pe care le coordonează;d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare și medicamente care se acordă în cadrul AP-EVA;e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-EVA;f) informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-EVA și propun măsuri de soluționare a acestora;g) avizează documentele justificative (facturile) care însoțesc cererile de finanțare lunară;h) organizează raportarea cazurilor în registrul național specific patologiei vizate de AP-EVA.  +  Articolul 16Ordonatorii de credite secundari și terțiari au următoarele obligații în realizarea AP-EVA:a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;c) organizează evidența contabilă a cheltuielilor, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;d) raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-EVA, în condițiile prezentului ordin;e) transmit Serviciului medicină de urgență sau direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, în condițiile prezentului ordin;f) desemnează, prin act administrativ al conducătorului instituției publice, câte un coordonator local pentru AP-EVA;g) completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-EVA;h) organizează, prin directorul financiar-contabil al spitalului sau al instituției publice prin care se derulează AP-EVA, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-EVA pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;j) transmit lunar Direcției generale buget și contabilitate, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru AP-EVA derulate;k) achiziționează materiale sanitare și medicamente cu respectarea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-EVA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut la anexa nr. 5 - Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici și de eficiență).  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităților cuprinse în AP-EVA se referă la:a) modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) încadrarea în bugetul aprobat;c) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-EVA;d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-EVA;e) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-EVA.  +  Articolul 20În cadrul AP-EVA se pot desfășura următoarele activități:a) tratamentul pacientului critic cu afecțiuni vasculare periferice; (la 13-09-2017, Litera a) din Articolul 20 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.042 din 8 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017 ) b) achiziții pentru tratamentele menționate la lit. a):1. catetere;2. ghiduri;3. stenturi pentru periferie;4. substanță de contrast;5. medicație trombolitică.6. fire de sutură pentru chirurgie cardiacă/vasculară; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 7. proteze vasculare (Dacron, argint, PTFE); (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 8. sonde Fogarty; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 9. seturi pentru cell saver; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 10. shunt carotidă; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 11. petece vasculare; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 12. set peridurală; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 13. catetere arteriale; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 14. catetere venoase centrale; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 15. câmpuri sterile chirurgicale de unică folosință; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 16. halate chirurgicale de unică folosință; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 17. câmpuri de incizie impregnate cu iod și neimpregnate; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 18. catetere, seturi și substituenți pentru dializa acută; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 19. set aspirator plagă; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 20. dispozitiv pentru bisturiu electric cu cablu; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 21. creion bisturiu electric; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 22. material hemostatic; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 23. tub dren siliconat; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 24. dispozitiv recoltare vena safena; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 25. sistem aspirație drenaj plagă; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 26. sistem drenaj toracic; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 27. set tourniquet cu șnur inclus; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 28. set tourniquet adulți; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 29. încălzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 30. set încălzitor sânge pacient; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 31. ceară stern; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 32. vavulotom; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 33. filtre carotidiene; (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 ) 34. baloane angioplastie. (la 06-12-2016, Litera b) din Articolul 20 a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.365 din 29 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 21De activitățile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienții critici cu următoarele diagnostice:a) stenoze arteriale și venoase;b) disecții arteriale;c) tromboze arteriale și venoase;d) bolnavi cu risc de embolie pulmonară.  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-EVA sunt următorii:a) indicatori fizici:1. numărul de pacienți critici cu afecțiuni vasculare acute (anexa nr. 5);2. evidența nominală a pacienților critici cu afecțiuni vasculare acute tratați prin proceduri endovasculare, pe bază de cod numeric personal (anexele nr. 6 și 7);b) indicatori de eficiență:1. cost mediu/pacient critic cu afecțiuni vasculare acute (anexa nr. 5);2. execuția bugetului aprobat pentru AP-EVA (anexa nr. 8);c) indicatori de rezultat:1. registre naționale pentru patologiile specifice;2. ghiduri și protocoale de diagnostic;3. ghiduri și protocoale de tratament al pacienților critici.  +  Articolul 23Criteriile de eligibilitate pentru unitățile care derulează AP-EVA sunt:a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul leziunilor vasculare acute;b) experiență de cel puțin 200 de proceduri endovasculare/an;c) dotarea existentă - accesul la cel puțin un angiograf dedicat intervențiilor endovasculare;d) prezența personalului calificat (cel puțin 2 medici, o asistentă și o infirmieră disponibile pe tot parcursul programului gărzii dedicate);e) secție de chirurgie vasculară care are capacitatea de a prelua și monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri endovasculare.  +  Articolul 24Unitățile sanitare care derulează AP-EVA sunt următoarele:1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara;2. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" București;3. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București; (la 06-09-2016, Pct. 3 al art. 24 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 990 din 2 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 6 septembrie 2016. ) 4. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;6. Spitalul Universitar de Urgență București.7. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. dr. G. I. M. Georgescu» Iași; (la 05-08-2015, Pct. 7 al art. 24 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 965 din 30 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015. ) 8. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «N. Stăncioiu» Cluj-Napoca. (la 05-08-2015, Pct. 8 al art. 24 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 965 din 30 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 5 august 2015. )  +  Articolul 25Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-EVA, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8 fac parte din prezentul ordin.  +  Articolul 27Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alin Iulian Tucmeanu,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2015.Nr. 867.  +  Anexa nr. 1CONTRACTpentru desfășurarea activităților prevăzute înacțiunile prioritare pentru tratamentul endovascular al paciențilorcritici cu leziuni vasculare periferice acute nr. ..... din ............1. Părțile contractante1.1. Direcția de Sănătate Publică a Județului ............../Municipiului București, cu sediul în municipiul/ orașul ............., str. ........... nr. ......, județul/sectorul .................., telefon ....................., fax ...................., reprezentată prin director executiv .....................................,și1.2. Unitatea sanitară ................, cu sediul în .........., str. ........... nr. ......., telefon ..........., fax .............., reprezentată prin .........., având Actul de înființare/ organizare nr. .................., Autorizația sanitară de funcționare nr. ......................, Dovada de evaluare nr. ..........., codul fiscal ............................ și contul nr. ............ deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ............................, Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare de servicii medicale spitalicești2. Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA), finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute.3. Durata contractului3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de .............................. .3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părților.4. Obligațiile părților4.1. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-EVA raportați de unitățile sanitare/instituțiile publice în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015;b) transmite Serviciului medicină de urgență, trimestrial și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul AP-EVA, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-EVA;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-EVA, pe bază de cod numeric personal, de către unitățile de specialitate care derulează AP-EVA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmește un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unitățile sanitare/instituțiile care derulează AP-EVA; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-EVA;f) transmite Serviciului medicină de urgență, până la sfârșitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) transmite Serviciului medicină de urgență, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.4.2. Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.4.3. Pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-EVA din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, unitățile sanitare au următoarele obligații:a) să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, în concordanță cu actele normative în vigoare;b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;c) să asigure tratamentul adecvat și recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;d) să utilizeze fondurile primite pentru AP-EVA, potrivit destinației acestora;e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești;f) să organizeze și să conducă, prin directorul financiar-contabil, evidențele tehnico-operative, precum și evidențele contabile ale cheltuielilor pentru AP-EVA și pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât și în execuție;g) să efectueze, în condițiile legii, achiziția bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor și activităților cuprinse în AP-EVA;h) să organizeze evidența beneficiarilor AP-EVA prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-EVA, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;j) să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-EVA, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;k) să transmită direcției de sănătate publică, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale privind sumele utilizate pentru AP-EVA, precum și indicatorii realizați, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plății contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-EVA în luna precedentă, cât și a indicatorilor raportați;l) să cuprindă sumele contractate pentru AP-EVA în bugetul de venituri și cheltuieli și să le aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;m) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la AP-EVA și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-EVA din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de AP-EVA, conform prevederilor legale în vigoare;p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-EVA;q) să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București;r) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-EVA în perioada pentru care se face raportarea;s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a execuției bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-EVA, detaliat;t) să asigure organizarea permanenței activității în secția de chirurgie vasculară, conform reglementărilor legale.4.4. Obligațiile unităților sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activităților acțiunilor prioritare AP-EVA, în limitele competențelor, potrivit legii.5. Valoarea contractului5.1. Valoarea contractului în anul ............... este de ............................................... lei.6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-EVA6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-EVA se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-ATI, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent și rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condițiile prevăzute la pct. 6.1.7. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București analizează indicatorii prezentați din decont, precum și gradul și modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.8. Răspunderea contractuală8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.8.2. Personalul implicat în realizarea activităților prevăzute în AP-EVA are următoarele obligații:8.2.1. Coordonatorul AP-EVA:a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-EVA, potrivit destinației stabilite pentru acesta;b) răspunde de organizarea evidenței beneficiarilor AP-EVA, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea și valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-EVA, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în aceasta;d) răspunde de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul AP-EVA, în conformitate cu prevederile în vigoare;e) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, precum și de realitatea și exactitatea acestora;f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în prevederile legale ale normelor privind calitatea produselor medicale, elaborate în condițiile legii;g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale și la modul de acordare a tratamentului în cadrul AP-EVA.8.2.2. Contabilul-șef al unității sanitare:a) răspunde de modul de organizare a evidenței tehnico-operative;b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinațiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;c) răspunde de exactitatea și realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;d) asigură efectuarea plăților către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităților prevăzute în AP-EVA finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activitățile prevăzute în AP-ATI finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, din fonduri de la bugetul de stat și din venituri proprii;f) organizează și conduce evidența contabilă a cheltuielilor pentru AP-EVA, pe paragrafele și subdiviziunile clasificației bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât și în execuția acestuia;g) răspunde de analiza, centralizarea și raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) are obligația să cuprindă sumele contractate pentru AP-EVA în bugetul de venituri și cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condițiile legii.9. Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate și analizează indicatorii prezentați.10. Controlul prevăzut la pct. 9, efectuat de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;b) existența unor disfuncționalități în derularea AP-EVA;c) încadrarea în sumele contractate pe program;d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinațiilor stabilite;e) dacă au fost realizate obiectivele AP-EVA;f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite;g) realitatea și exactitatea datelor înregistrate și raportate;h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 867/2015, atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.11.1. În cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.12. Soluționarea litigiilorLitigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.13. Clauze speciale13.1. Se pot încheia acte adiționale la prezentul contract în situația în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-EVA, pe parcursul derulării acestora.13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizației sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiția reînnoirii autorizației sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.14. Forța majoră14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.14.2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.14.3. Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.15. Dispoziții finale15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.15.2. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional semnat de ambele părți.15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilității acestuia poate fi făcută numai cu acordul părților.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se completează conform prevederilor legale în vigoare.
  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI .............../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI UNITATEA SANITARĂ ................Manager, ...............................
  Director executiv, ............................... Director adjunct executiv economic,...............................
  Director adjunct executiv economic, ............................... Director medical, ...............................
  Avizat Biroul/Compartimentul juridic ............................... Avizat Biroul/Compartimentul juridic ...............................
   +  Anexa nr. 1 la contract
  UNITATEA SANITARĂ SPITALUL .................. Nr. ....... din ................ Direcția de Sănătate Publică a Județului .............../Municipiului București Nr. ....... din ................
  Către Direcția de Sănătate Publică a Județului .............../Municipiului BucureștiCERERE JUSTIFICATIVĂîn vederea decontării bunurilor acordate în luna.........../anul ......... în cadrul acțiunilor prioritare pentrutratamentul endovascular al pacienților critici culeziuni vasculare periferice acute (AP-EVA)1. Sold inițial = ........ mii lei2. Suma decontată de Direcția de Sănătate Publică a Județului ...................../ Municipiului București în luna precedentă = ...... mii lei3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-EVA în luna precedentă = ................. mii lei4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-EVA în luna precedentă (rând 3/rând 1 + rând 2 * 100) = .... %5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = ....... mii lei6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ......... mii leiManager,.....................Director financiar-contabil,............................NOTE:a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoțită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziționate în cadrul AP-EVA în luna precedentă.b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ............../Municipiului București în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.
   +  Anexa nr. 2la contract
  UNITATEA SANITARĂ SPITALUL .................. Nr. ....... din ................ Direcția de Sănătate Publică a Județului.............../Municipiului București Nr. ....... din ................
  Către Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului BucureștiDECONTprivind utilizarea sumelor alocate de Direcția de Sănătate Publică aJudețului ........................./MunicipiuluiBucurești în luna ............../anul.......... pentru acțiunile prioritare pentru tratamentulendovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute1. Număr de indicatori fizici realizați*) ........................... Notă
  *) Se vor menționa distinct indicatorii fizici realizați prevăzuți în Ordinul ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute.
  2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): .................. lei Notă
  **) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați; în cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.
  3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna......./anul........:........... lei4. Nr./data și suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):4.1. .............................. lei4.2. .............................. lei4.3. .............................. leiRăspundem de realitatea și exactitatea datelor.Manager,.............Director financiar-contabil,............................NOTE:a) Decontul se întocmește lunar.b) Decontul va fi însoțit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice aprovizionate de spital care fac obiectul plăților în luna pentru care se întocmește raportarea.c) Decontul lunar se întocmește în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului ................/Municipiului București în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.
   +  Anexa nr. 2Cerere de finanțare fundamentatăUnitatea*) ................., județul ................. Notă
  *) Unitatea este, după caz:a) direcția de sănătate publică, pentru AP-EVA implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;b) spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-EVA.
  CERERE DE FINANȚARE FUNDAMENTATĂpentru acțiunile prioritare pentru tratamentul endovascular alpacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA)pentru luna .......Sursa de finanțare:....................**) Notă
  **) Se consemnează sursa de finanțare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
  Nr. ..... din ............Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Sume finanțate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***)B - Plăți efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***) Notă
  ***) Pentru anul în curs se vor înscrie plățile efectuate și sumele finanțate cumulat de la 1 ianuarie.
  C - Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anteriorD - Se acoperă din disponibilE - Necesar de alimentat
  AP-EVA Prevedere bugetară aprobată pentru anul ..... A B C Disponibil Sumele necesare pentru luna curentă
  Total disponibil din contrămas neutilizat la data solicitării, din care: Se utilizează în luna pentru care se solicită finanțarea Total necesar pentru luna curentă, din care: D E
  - 0 1 2 3 4=3/2 5=2-3 6 7=8+9 8=6 9
  TITLU CHELTUIELI
  ****) ...........
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică, Numele și prenumele ................................ Semnătura .............. Director executiv adjunct economic, Numele și prenumele ..................Semnătura ................
  Notă
  ****) Se consemnează titlul de cheltuieli:
  - "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru AP-EVA implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;
  - "Bunuri și servicii - DSP" - pentru AP-EVA implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;
  - "Transferuri" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
  În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-EVA, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-EVA în unitatea respectivă.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Cererea de finanțare fundamentată este însoțită de cererea de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, și de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
   +  Anexa nr. 3Cerere de finanțare detaliată pe tipuri de cheltuieliUnitatea*) ................., județul ................. Notă
  *) Unitatea este, după caz:a) direcția de sănătate publică, pentru AP-EVA implementate de unitățile din subordinea autorităților administrației publice locale sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie;b) spitale din subordinea Ministerului Sănătății care implementează AP-EVA.
  CERERE DE FINANȚARE DETALIATĂpentru acțiunile prioritare pentru tratamentul endovascular al paciențilorcritici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA) pentru luna ...........Sursa de finanțare: ....................**) Notă
  **) Se consemnează sursa de finanțare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
  Nr. ..... din ............Titlul de cheltuieli***) .............. Notă
  ***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
  - "Bunuri și servicii - AAPL" - pentru AP-EVA implementate de unitățile sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale;
  - "Bunuri și servicii - DSP" - pentru AP-EVA implementate de direcțiile de sănătate publică și instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății;
  - "Transferuri" - pentru programele naționale de sănătate publică implementate de unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
  Natura cheltuielii(obiectul plății, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-EVA) Nr. și datafacturii fiscale Suma (mii lei) Scadența de plată a facturii
  Total mii lei 0
  Furnizori neachitați din lunile anterioare - Total
  Factura Factura ........
  Furnizori neachitați din luna curentă - Total
  Factura Factura ........
  Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total
  Categoria de cheltuială ............... ...............
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică, Numele și prenumele ............. Semnătura .............. Director executiv adjunct economic,Numele și prenumele .............. Semnătura ................
  În situația în care cererea se întocmește de către alte unități sanitare/instituții care implementează AP-EVA, aceasta se semnează de către conducerea instituției respective, precum și de către persoana responsabilă cu AP-EVA în unitatea respectivă.NOTE:1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanțare și titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanțare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanțarea.
   +  Anexa nr. 4Borderou centralizatorUnitatea care derulează acțiuni prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA) .............................BORDEROU CENTRALIZATOR Nr. ...../data ...........cuprinzând documentele justificative aleordonatorului secundar/terțiar de credite care însoțesccererile de finanțare fundamentate pentru luna ..................
  Nr. crt. Documentul Termenele de plată a obligațiilorSuma solicitatăde finanțat Denumirea bunurilor/ serviciilor achiziționate
  Felul *) Seria Numărul Data emiterii (ziua/luna/anul)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1
  2
  ...
  TOTAL
  Notă
  *) Se va menționa numele documentului în conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)
  Subsemnatul, ..................................., în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "Bun de plată".
  Semnătura persoanei împuternicite  
  Ordonatorul de credite, ....................... (numele în clar și semnătura) Coordonatorul AP-EVA, ....................... (numele în clar și semnătura)
   +  Anexa nr. 5Macheta de raportare a indicatorilorde evaluare (fizici și de eficiență)(conform art. 22 alin. (1) lit. a) și b) din Ordinul ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute)Unitatea ........................Acțiuni prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA)Raportare pentru trimestrul*) .... Notă
  *) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.
  Nr. ....... din ..........Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)C - Suma rămasă neutilizată de la începutul anului
  AP-EVA        Prevedereabugetară anuală (lei)     Finanțareaprimită întrimestrulde raportat (lei)   Indicatoriifizici realizați în trimestrul de raportat  Finanțareaprimită dela începutul anului (lei)   Indicatoriifizici realizați cumulat de la începutul anului  Cheltuialaefectivă realizată în trimestrulde raportat (lei) Cheltuialaefectivă realizată cumulat dela începutul anului (lei) Costul mediu realizat pe fiecareindicator fizic (lei)   A         B         C        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/6 10 1112 = 5-11
  Numărul de pacienți critici dinsecția de chirurgie vasculară tratați                                                                              
  Managerul unității care derulează AP-EVA**), ................... Directorul financiar-contabil al unității sanitare**), ................... Coordonatorul AP-EVA,  ...................
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică***), .............................. Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică***), .....................................    
  Notă
  **) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-EVA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmite direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute.
  ***) Semnează raportările centralizate la nivelul județului, pe care le transmite Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015.
  NOTE:Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați.În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se fiecare acțiune.Sumele din tabel se exprimă în lei.
   +  Anexa nr. 6Formular de raportare lunară a numărului depacienți critici cu afecțiuni vasculare acuteUnitatea sanitară .....................................................
  Nr. crt. CNP Localitatea de domiciliuSecția de proveniență
  Lista beneficiarilor acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acuteLuna/anul ..............
  Manager, ................... Coordonator local, ......................
   +  Anexa nr. 7Fișă individuală pacientFormularul de raportare pentru pacientul critic cu afecțiuni vasculare acute (nu se transmite, se păstrează în secția chirurgie vasculară; este destinat analizei medicale a complexității cazului și tratamentului)
  Indicator Valoare Format valoare
  Unitatea Denumire Text
  Unitatea Cod Text
  A. Date pacient
  A.1. Numele pacient Text
  A.2. Prenume pacient Text
  A.3. CNP pacient 13 caractere numerice
  A.4. Nr. foaie de observație Număr întreg
  A.5. Data internării în secția de ATI Data
  A.6. Data externării din secția de ATI Data
  A.7. Diagnostic internare Text
  A.8. Diagnostic externare Text
  A.9. Domiciliu pacient - localitateaText (Siruta)
  A.10. Domiciliu pacient - județul Text (Siruta)
  A.11 Secția de proveniență Text
  B. Intervenții endovasculare
  B.1. Anevrism Da/Nu
  B.2. Tromboză arterială Da/Nu
  B.3. Tromboza venoasă
   +  Anexa nr. 8Macheta de raportare a execuției bugetarepentru acțiunile prioritare pentru tratamentul endovascular alpacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute (AP-EVA)Acțiuni prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acuteUnitatea care derulează AP-EVA*)/Direcția de sănătate publică**) ..........................Raportare pentru***) .................................................Execuția bugetarăSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Plăți efectuate în trimestrul de raportat (lei)B - Plăți efectuate cumulat de la începutul anului (lei)
  Nr. crt.        Titlul bugetar         Buget de stat Venituri proprii
  Prevedereabugetară anuală (lei)   Finanțarea primită în trimestrul de raportat (lei)  Finanțareaprimită dela începutul anului (lei) A       B      Prevedereabugetară anuală (lei)   Finanțareaprimită întrimestrul de raportat (lei) Finanțareaprimită de la începutul anului (lei) A       B      
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1 Total, din care:           
  1.1  Bunuri și servicii, dincare:                     
  1.1.1Bunuri și servicii AAPL          
  1.1.2Bunuri și servicii DSP           
  1.2Transferuri           
  Răspundem de realitatea și exactitatea datelor raportate.
  Managerul unității care derulează AP-EVA*), ................... Directorul financiar-contabil al unității sanitare*), ......................... Coordonatorul local,  .........................
  Directorul executiv al direcției de sănătate publică**), ............................... Directorul executiv adjunct economic al direcției de sănătate publică**), ....................................    
  Notă
  *) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP-EVA derulate la nivelul acesteia, pe care le transmite direcției de sănătate publică. Pentru unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății, raportările vor fi transmise Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute.
  **) Semnează raportările centralizate la nivelul județului, pe care le transmite Serviciului medicină de urgență, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015.
  ***) Raportarea se întocmește trimestrial și anual.