ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 decembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Titlul IModificarea și completarea Legii nr. 10/2001*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Notă
  *) Legea nr. 10/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 4 aprilie 2005, astfel că, toate modificările asupra acestui act se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 10/2001 ulterioare datei de 4 aprilie 2005.
  Legea nr. 10/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 septembrie 2005.
   +  Articolul ILegea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Ministerele, celelalte instituții publice ale statului sau ale unităților administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societățile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, precum și cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptățite și nu fac obiectul prezentei legi.2. Abrogat. (la 14-02-2001, Pct. 2 al art. I [referitor la alin. (4) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. ) 3. Abrogat. (la 14-02-2001, Pct. 3 al art. I [referitor la alin. (5) al art. 16 din Legea nr. 10/2001] din Titlul I a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. ) 4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma de titluri de valoare nominală și prin acțiuni, se rezerva o cota de până la 20% din capitalul social de la societățile sau companiile naționale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor și alocarea titlurilor de valoare nominală sau, după caz, a acțiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:(2) Cererile sau acțiunile în justiție privind restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru.(3) Restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 , cu modificările și completările ulterioare, au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile se face de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995 , cu modificările ulterioare. (la 14-02-2001, Alin. (3) al art. 51 [din Legea nr. 10/2001] de la pct. 5 al art. I din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. ) 6. După articolul 51 se introduce articolul 51^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1În vederea organizării executării prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat sa emita norme metodologice de aplicare unitară a acesteia.  +  Articolul IIAbrogat. (la 28-03-2004, Art. II din Titlul I a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. )
   +  Titlul IIMăsuri pentru accelerarea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002  +  Articolul I(1) Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispoziției prin care se soluționează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza și pentru calculul valorii estimative a construcțiilor și terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referința al legii.(2) Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării autorității publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligația de restituire, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin. (1) sau, după caz, a indicelui de inflație, pentru situațiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.(3) Plata acestor sume se face într-un cont deschis prin ordin al ministrului finanțelor publice la trezoreria statului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Banca Naționala a României împreună cu Institutul Național de Statistica vor stabili și vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Administrației Publice împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul II(1) Cetățenii străini și apatrizii care au calitatea de persoane îndreptățite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea în natura a unor terenuri, situate în intravilanul localităților, pot opta pentru dobândirea unui drept de folosința special care conferă titularului drepturile și obligațiile conferite de lege proprietarului, cu excepția dreptului de dispoziție.(2) Abrogat. (la 24-12-2006, Alin. (2) al art. II din Titlul II a fost abrogat de art. I din LEGEA nr. 465 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 21 decembrie 2006. ) (3) În cazul în care terț dobanditor al dreptului de folosința este cetățean român sau persoana juridică română, dreptul de folosința astfel dobândit se converteste în drept de proprietate.(4) În situația cetățenilor străini și apatrizilor care au dobândit un drept de folosință special asupra unor terenuri în condițiile alin. (1), dreptul de folosință astfel dobândit se convertește, la cerere, în drept de proprietate, după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective. (la 28-03-2004, Alin. (4) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 355 din 16 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1084 din 16 noiembrie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective“ din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II este neconstituțională, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 44 alin. (2) fraza a doua din Constituție.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 16 noiembrie 2020, sintagma „după obținerea cetățeniei române de către persoanele respective“ din cuprinsul art. II alin. (4) din titlul II, în măsura în care se aplică cetățenilor străini și apatrizilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 44 alin. (2) fraza a doua din Constituție, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 31 decembrie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (5) Dispozițiile alin. (1), (2) și (3) nu se aplică în cazul persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 , cu modificările ulterioare. (la 28-03-2004, Alin. (5) al art. II din Titlul II a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 martie 2004. )
   +  Articolul IIIAbrogat. (la 25-07-2005, Art. III din Titlul II a fost abrogat de art. 33, Cap. VII din Titlul VII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. )  +  Articolul IVTermenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 martie 2003.*)  +  Articolul V(1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, de către prefecți sau persoanele desemnate de aceștia din cadrul instituției prefectului.(2) Salariații instituțiilor publice implicați în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 2 ani. Stabilirea salariaților care beneficiază de acest drept și a cuantumului sporului ce se acordă se face anual de către conducătorul instituției implicate în aplicarea dispozițiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data de 3 ianuarie 2006. (la 06-07-2006, Art. V din Titlul II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică articolul unic din Titlul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. )  +  Articolul VI(1) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (1) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (2) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (2) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (3) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (3) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (4) Abrogat. (la 25-07-2005, Alin. (4) al art. VI din Titlul II a fost abrogat de art. VI din Titlul II din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. ) (5) Cererile sau acțiunile în justiție, precum și transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, și ale prezentei ordonanțe de urgență, sunt scutite de taxe de timbru.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 12 decembrie 2002.Nr. 184.-------