HOTĂRÂRE nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007  (la 10-11-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. VII alin. (1) lit. a) și d) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează normele specifice aplicabile cu privire la ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru ocuparea funcțiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. (la 10-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (2) Scopul prezentei hotărâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a cadrului normativ necesar organizării modalităților de ocupare a funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și gestionării carierei categoriei înalților funcționari publici.  +  Articolul 2(1) Cariera înalților funcționari publici cuprinde ansamblul situațiilor juridice și efectele produse, care intervin de la data intrării în categoria înalților funcționari publici până în momentul încetării raporturilor de serviciu, în condițiile legii.(2) Managementul carierei cuprinde ansamblul proceselor decizionale, al procedurilor administrative și al mecanismelor instituite prin prezenta hotărâre cu privire la cariera înalților funcționari publici.(3) Abrogat. (la 10-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Capitolul II Gestiunea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici  +  Articolul 3(1) Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții publice teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) și art. 389 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (2) Autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora se pot stabili, în condițiile legii, funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici gestionează și sunt responsabile, prin ordonatorii principali de credite, de modul de înființare, finanțare, reorganizare și desființare a acestor funcții.  +  Articolul 4Ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici se face astfel:a) prin concurs de recrutare și concurs de promovare organizate potrivit art. 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 619 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) prin modalitățile de ocupare prevăzute la art. 394 alin. (2) lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 6(1) Decizia privind alegerea uneia dintre modalitățile de ocupare a funcției publice din categoria înalților funcționari publici prevăzute la art. 4 aparține persoanei care are, potrivit art. 397 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, competența de numire în funcția publică, la propunerea conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică vacantă sau temporar vacantă, respectiv la propunerea ministrului care coordonează instituția prefectului în cazul funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici de prefect și subprefect vacante sau temporar vacante.(2) Conducătorul autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică vacantă sau temporar vacantă din categoria înalților funcționari publici sau, după caz, ministrul care coordonează instituția prefectului propune persoanei care are competența de numire în funcția publică modalitatea de ocupare a funcției publice din categoria înalților funcționari publici, în condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Persoana care are competența de numire în funcția publică din categoria înalților funcționari publici comunică în scris decizia asupra modalității de ocupare a funcției publice din categoria înalților funcționari publici propuse conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia se află funcția publică din categoria înalților funcționari publici, respectiv ministrului care coordonează instituția prefectului. (la 10-11-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Capitolul IIIOcuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici prin concurs de recrutare sau de promovare (la 10-11-2020, Titlul Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea 1Dispoziții generale privind concursul de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari publici (la 10-11-2020, Titlul Secțiunii 1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 7(1) Pe baza deciziei persoanei care are competența de numire în funcția publică, solicitarea de organizare a concursului de recrutare sau de promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, de către conducătorii autorităților sau instituțiilor publice în cadrul cărora se află funcțiile publice vacante, respectiv de către ministrul care coordonează instituția prefectului în cazul funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici de prefect și subprefect vacante, pentru a fi comunicată secretariatului comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Solicitarea cuprinde în mod obligatoriu următoarele:a) funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă pentru care se solicită organizarea concursului;b) condițiile specifice prevăzute în fișa postului aferentă funcției publice din categoria înalților funcționari publici. (la 10-11-2020, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 8(1) Solicitarea comunicată Agenției în condițiile prevăzute la art. 7 se aduce la cunoștința comisiei de concurs competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, de către secretariatul acesteia. (2) Comisia de concurs prevăzută la alin. (1) se întrunește în ședință și stabilește următoarele:a) condițiile de participare la concursul de recrutare sau de promovare, după caz, potrivit legii;b) organizarea probei suplimentare, dacă este cazul;c) perioada de desfășurare a concursului și data desfășurării probei scrise a concursului;d) bibliografia și tematica pentru concurs.(3) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, titlul I și titlul II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cu cel puțin 45 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs transmite Agenției datele prevăzute la alin. (2). (5) Agenția are următoarele obligații: a) să întocmească documentația pentru organizarea concursului, pe baza îndeplinirii condițiilor legale; b) să publice pe pagina de internet și să afișeze la sediul său, cu cel puțin 30 de zile înainte de proba scrisă, anunțul privind concursul cuprinzând funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru care se organizează concursul și denumirea autorității/instituției publice, în cadrul căruia se găsesc, după caz, data, ora și locul sau locația desfășurării probei/probelor suplimentare, data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise, condițiile de participare, cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice, bibliografia, tematica, documentele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere la concurs, precum și perioada de depunere a dosarelor.(6) La anunțul privind concursul menționat la alin. (5) lit. b) se anexează și atribuțiile prevăzute în fișa postului fiecărei funcții publice. (la 10-11-2020, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 9(1) Pot participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. a)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pot participa la concursurile de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. a)-e) și art. 483 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10(1) Concursul de recrutare și concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici constau în probele de concurs prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prezentarea candidaților la următoarea probă de concurs se poate face numai în condițiile art. 618 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cadrul probelor de concurs se testează: a) nivelul cunoștințelor generale teoretice și practice în domeniul administrației publice din România, în domeniul funcției publice, al respectării demnității umane, protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare; b) nivelul cunoștințelor generale în domeniul instituțiilor comunitare; c) nivelul cunoașterii unei limbi străine de circulație internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare; d) capacitatea de analiză și sinteză; e) capacitatea de a fundamenta și de a prezenta o viziune strategică; f) previzionarea impactului deciziilor; g) exercitarea controlului decizional. (4) Proba scrisă cuprinde o parte teoretică, una practică și testarea cunoștințelor unei limbi străine de circulație internațională utilizate în cadrul instituțiilor comunitare. Subiectele de la proba scrisă se formulează pe baza bibliografiei și a lucrărilor de specialitate stabilite pentru concurs, astfel încât acestea să testeze cunoștințele teoretice de administrație generală, de specialitate și de management ale candidaților, precum și soluționarea unui studiu de caz. Testarea cunoștințelor de limbă străină se face prin redactarea unei traduceri în și din limba română. (5) Interviul urmărește evaluarea următoarelor criterii minimale: motivația, abilitățile de comunicare, aptitudinile, experiența profesională și managerială a candidaților. Interviul se poate desfășura pe baza unor întrebări deschise sau prin prezentarea unui proiect managerial de către candidat.(6) Deținerea unor competențe specifice ce nu pot fi evaluate într-o probă/în probele prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se testează conform art. 618 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru probele concursului de recrutare și ale concursului de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici punctajele se stabilesc potrivit art. 618 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(8) Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv la interviu candidații care au obținut minimum 70 de puncte.(9) Punctajul final se calculează potrivit art. 618 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10^1(1) În vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 5;b) curriculum vitae, modelul comun european;c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de studii și ale certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, necesare participării la concurs;e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;f) copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea condiției prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;h) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.(2) În cazul în care candidatul depune declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. g) și este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a depune la secretariatul comisiei cazierul judiciar, în original, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii.(3) Adeverința care atestă starea de sănătate prevăzută la alin. (1) lit. h) conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.(4) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs. (la 10-11-2020, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10^2În vederea participării la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 10^1 alin. (1) lit. a)-f) și h), precum și cazierul administrativ, eliberat în condițiile art. 496 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10^3(1) După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație. (2) Comisia de soluționare a contestațiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, admite contestația modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situația în care: a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor; b) constată că punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs. (3) Comisia de soluționare a contestațiilor competentă potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respinge contestația în următoarele situații: a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor; b) constată că punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor la proba scrisă, respectiv la interviu este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs. (la 10-11-2020, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 10^4Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează prin raportare la numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. (la 10-11-2020, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11Se consideră admis la concursul de recrutare, respectiv la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar promovării. Numirea se face prin act administrativ emis în conformitate cu prevederile art. 397 și art. 529 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului de către comisia de concurs. (la 10-11-2020, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea 1^1 Dispoziții speciale privind desfășurarea concursului de recrutare și promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici la care se înscriu persoane cu dizabilități (la 10-11-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11^1(1) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de recrutare și promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite.(2) În cazul în care la concursul de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici se înscrie o persoană cu dizabilități, comisia de concurs și Agenția au obligația de a asigura, potrivit competențelor prevăzute în prezenta secțiune, accesul neîngrădit, precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari publici în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin identificarea și aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilității și a unor măsuri de adaptare.(3) Instrumentele de asigurare a accesibilității, precum și măsurile de adaptare au rol în egalizarea șanselor persoanelor cu dizabilități în susținerea concursului de recrutare, precum și de a asigura condițiile optime pentru testarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare ocupării funcției publice din categoria înalților funcționari publici pentru care se organizează concursul, precum și a abilităților, aptitudinilor și motivației de ocupare a funcției publice vacante.(4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba concursului susținută. (la 10-11-2020, Secțiunea 1^1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11^2(1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidați la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilități.(2) În situația în care persoana cu dizabilități este declarată «admis» la selecția dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligații:a) de a informa Agenția despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;b) de a menționa în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere despre aplicarea prevederilor prezentei secțiuni. (la 10-11-2020, Secțiunea 1^1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11^3Agenția are obligația de a pune la dispoziția comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfășurarea probelor de concurs. (la 10-11-2020, Sectiunea 1^1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11^4(1) Regulile generale aplicabile desfășurării probelor de concurs, în funcție de tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, pot include:a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;b) posibilitatea de a susține probele concursului în altă sală de concurs față de ceilalți candidați;c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze a maximum 10 minute.(2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal. (la 10-11-2020, Sectiunea 1^1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 11^5(1) Regulile specifice aplicabile desfășurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:a) pentru candidații cu dizabilități vizuale care implică dificultăți sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului și a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în asistență în citirea subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat și datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille, a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcție de opțiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilități vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului și să redacteze o lucrare scrisă, respectiv să rezolve un test-grilă se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură facilitățile de acces în instituție și în sala de examen, precum și, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidații cu dizabilități locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul. (la 10-11-2020, Sectiunea 1^1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții speciale privind funcția publică de inspector guvernamental  +  Articolul 12(1) În realizarea prerogativelor de putere publică corespunzătoare funcției publice ocupate, inspectorii guvernamentali coordonează activități, proiecte sau programe complexe în legătură cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene, precum și cu prioritățile strategice de dezvoltare a capacității administrative și instituționale.(2) În îndeplinirea activităților desfășurate, inspectorii guvernamentali vor asigura continuitatea în dezvoltarea și implementarea unei viziuni strategice la nivel central, regional, teritorial sau local, prin coordonarea și, după caz, evaluarea implementării legislației naționale și comunitare relevante, prin identificarea și promovarea mecanismelor necesare respectării principiilor subsidiarității și descentralizării, a bunei gestiuni a fondurilor publice și a bunei guvernări.(3) Atribuțiile inspectorilor guvernamentali se stabilesc individual, pe baza activităților generale prevăzute la alin. (1) și (2), prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului general al Guvernului sau a miniștrilor.(4) Inspectorii guvernamentali care coordonează activități, proiecte sau programe la nivel regional, teritorial sau local informează prefectul, respectiv prefecții, despre stadiul desfășurării activității din județ, în situația în care rezultatele activităților, proiectelor sau programelor prezintă relevanță pentru dezvoltarea județului.  +  Capitolul IVGestionarea concursului de recrutare și a concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice vacante din categoria înalților funcționari publici (la 10-11-2020, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea 1 Structura și criteriile de desemnare a membrilor comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 13(1) Concursul de recrutare și concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice din categoria înalților funcționari publici sunt gestionate de comisia de concurs și, după caz, de comisia de soluționare a contestațiilor competente potrivit art. 618 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform atribuțiilor ce revin acestor comisii.(2) Atribuțiile comisiei de concurs și ale comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) se exercită cu respectarea principiilor prevăzute la art. 396 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt formate din câte 7 membri, numiți prin decizie a prim-ministrului, conform art. 396 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor au mandate de 5 ani.(3) Pentru coordonarea activităților administrative necesare îndeplinirii atribuțiilor care revin fiecărei comisii în conformitate cu prevederile art. 396 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiilor, se desemnează președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor, din rândul membrilor acestora.(4) Secretariatul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură de către Agenție. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al președintelui Agenției. (la 10-11-2020, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 15(1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se face cu următoarele documente justificative:a) actul de identitate, pentru condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel mult 6 luni anterior desemnării ca membru, precum și aviz psihologic emis de către un organism specializat în condițiile legii, pentru condiția prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;c) diploma de licență sau echivalentă, pentru condiția prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;d) declarație pe propria răspundere, pentru condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;e) cazierul judiciar, pentru condiția prevăzută la art. 396 alin. (5) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;f) fișa postului sau alte acte care să dovedească deținerea unor funcții sau calități, diplome, atestate sau lucrări de specialitate elaborate, precum și alte documente justificative relevante, pentru condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) lit. h) și i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 16Membrilor comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:a) nu pot fi desemnați ca membri în aceeași comisie, respectiv în ambele comisii, persoane care au între ele calitatea de soț, soție, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea;b) aceeași persoană nu poate fi desemnată și în comisia de concurs, și în comisia de soluționare a contestațiilor;c) nu pot fi desemnați ca membri în comisia de evaluare sau în comisia de disciplină, constituite pentru categoria înalților funcționari publici;d) niciunul dintre membri nu este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică ori nu este candidat pentru o astfel de funcție.  +  Articolul 17(1) Membrii comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor se află în conflict de interese dacă sunt în una dintre următoarele situații:a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați;b) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați;c) interesele patrimoniale personale, ale soțului, soției sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit prezentei hotărâri;d) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procesului de recrutare pot fi afectate.(2) În cazul existenței unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor este obligat să se abțină de la participarea în comisie și să îl informeze de îndată pe președintele comisiei. În cazul în care președintele comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor se află în această situație, este obligat să se abțină de la participarea în comisie. Pentru ședința respectivă, președintele supleant este ales cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Anterior derulării etapei de selecție a dosarelor, pe baza analizei listei candidaților înscriși la concurs, membrii comisiei de concurs au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1). Declarațiile se păstrează la dosarul de concurs. Aceeași obligație revine și membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor, în situația în care sunt convocați, potrivit legii, pentru soluționarea unei contestații.(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul inițierii procedurilor de organizare a concursului.(5) Abrogat. (la 10-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (6) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretariatului  +  Articolul 18Comisia de concurs îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 396 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 19Comisia de soluționare a contestațiilor îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 396 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 20Membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor au următoarele îndatoriri:a) să evalueze în termen sau, după caz, să soluționeze contestațiile, dând dovadă de integritate, imparțialitate și obiectivitate;b) să asigure prin activitatea desfășurată respectarea legislației în vigoare, precum și independența comisiilor și obiectivitatea procesului de evaluare;c) să aducă la cunoștința președintelui comisiei respective orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;d) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;e) să își perfecționeze pregătirea profesională necesară evaluării probelor de concurs;f) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;g) să evite orice contact privat cu candidații pe durata procesului de recrutare;h) să respecte regimul incompatibilităților și al conflictului de interese și să aplice prevederile legale privind modalitățile de evitare a conflictului de interese.i) să aducă la cunoștința Agenției situațiile de încetare a mandatului prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 20 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 21Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:a) abrogată; (la 24-12-2008, Litera a) a art. 21 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) b) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;c) asigură transparența concursului și comunicarea prin afișare a rezultatelor concursului;d) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.  +  Articolul 22Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute la art. 21.  +  Articolul 22^1În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 396 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 21 și 22, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligația de a respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii. (la 10-11-2020, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost completată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și funcționarea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 23(1) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor își desfășoară activitatea în mod legal în prezența a cel puțin 5 dintre membrii fiecărei comisii.(2) Președintele și ceilalți membri ai comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor pot absenta de la desfășurarea activității comisiei din care fac parte din motive obiective sau, după caz, în situația existenței unui conflict de interese constatat.(3) În cazul în care președintele comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluționare a contestațiilor se află în situațiile prevăzute la alin. (2), pentru ședința respectivă se alege un președinte supleant, cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 24(1) Convocarea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor se face de către secretariat, la solicitarea președintelui comisiei respective. (la 10-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (2) Activitatea comisiei de concurs sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor, se desfășoară pe baza regulamentului de funcționare a fiecărei comisii. Regulamentul se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei comisii, cu avizul conform al Agenției.(3) Ședințele comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor se desfășoară la sediul Agenției.  +  Articolul 25(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepția cazului prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul administrației publice, prim-ministrul numește, prin decizie, un membru, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condițiile prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 26Agenția monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiilor, durata mandatelor membrilor comisiei de concurs și ai comisiei de soluționare a contestațiilor și îl înștiințează pe ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatelor membrilor comisiei în cazul prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției a situațiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 26 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Capitolul V Mobilitatea în categoria înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 27(1) Mobilitatea înalților funcționari publici se realizează în categoria înalților funcționari publici prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:a) pentru desfășurarea activității autorităților și instituțiilor publice; (la 10-11-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) b) în interes public;c) pentru dezvoltarea profesională a înalților funcționari publici. (la 10-11-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (2) Mobilitatea înalților funcționari publici se realizează în condițiile prevăzute la art. 503 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (3) Verificarea îndeplinirii condițiilor de realizare a mobilității este în sarcina conducătorului autorității sau instituției publice la care se realizează mobilitatea înaltului funcționar public pentru funcțiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) și d), respectiv a ministrului care coordonează instituția prefectului, pentru funcțiile publice prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. c). (la 10-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 28(1) Mobilitatea înalților funcționari publici se poate realiza și poate fi dispusă, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și de prezenta hotărâre, sub sancțiunea nulității acestei măsuri.(2) Actul administrativ referitor la realizarea mobilității unui înalt funcționar public emis cu nerespectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile legii. (la 10-11-2020, Articolul 28 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 30Mobilitatea pentru desfășurarea activității autorităților și instituțiilor publice se dispune în una dintre următoarele situații: (la 10-11-2020, Partea introductivă a articolului 30 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) a) atunci când există o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă;b) în cazuri excepționale, care necesită coordonarea unor situații complexe de natura celor care intră în atribuțiile înalților funcționari publici;c) atunci când este necesară coordonarea unor activități de către un înalt funcționar public cu o anumită calificare, specializare și experiență.  +  Articolul 31Mobilitatea în interes public se dispune în una dintre următoarele situații:a) pentru realizarea unui interes care vizează satisfacerea nevoilor comunitare sau realizarea competenței autorităților și instituțiilor publice;b) atunci când este necesară coordonarea la nivel central, regional, teritorial sau local a unor proiecte, programe sau activități.  +  Articolul 32Mobilitatea pentru dezvoltarea profesională a înaltului funcționar public poate fi aprobată de persoana care are competența numirii în funcția publică, la cererea înaltului funcționar public, formulată în scris și motivat, pentru dezvoltarea carierei în funcția publică. (la 10-11-2020, Articolul 32 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții specifice pentru realizarea mobilității  +  Articolul 33(1) Mobilitatea pentru desfășurarea activității autorităților și instituțiilor publice se dispune: (la 10-11-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) a) abrogată. (la 10-11-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) b) prin decizie a primului-ministru, la solicitarea motivată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se regăsește funcția publică respectivă, pentru funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct;c) prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a ministrului care coordonează instituția prefectului, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect; (la 10-11-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) d) prin decizie a primului-ministru, pentru funcțiile publice de inspector guvernamental.(2) Situația prevăzută la art. 30 lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.(3) Pentru situația prevăzută la art. 30 lit. c) este necesară existența unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacantă sau temporar vacantă.  +  Articolul 34(1) Mobilitatea în interes public nu necesită existența unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, vacantă sau temporar vacantă, și se realizează în interiorul categoriei înalților funcționari publici.(2) Mobilitatea în interes public se poate dispune în mod individual, prin act administrativ al persoanei care are competența de numire sau pe baza unui plan de mobilitate aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Mobilitatea în interes public pe baza unui plan de mobilitate poate fi dispusă în cazul exercitării aceleiași funcții publice, în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice, pe o durată de maxim 5 ani consecutivi.(4) Mobilitatea prevăzută la art. 31 lit. b) se aplică numai inspectorilor guvernamentali.  +  Articolul 35Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 35 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 36 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 10-11-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost abrogată de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 37 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 38 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 40 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 41 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 42 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 13-03-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul V a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 43 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Capitolul VI Drepturi și obligații specifice ale înalților funcționari publici în cazul mobilității  +  Articolul 44Înalții funcționari publici au dreptul de a fi informați, anterior dispunerii măsurilor privind mobilitatea prevăzută la art. 503 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor privind modificarea raporturilor de serviciu în condițiile art. 506 alin. (11) și 507 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 44 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 45Înalții funcționari publici au dreptul de a solicita, în condițiile legii și ale prezentei hotărâri, modificarea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 46(1) Înaltul funcționar public are dreptul, ca urmare a realizării mobilității în altă localitate decât cea de domiciliu, la următoarele:a) locuință de serviciu corespunzătoare sau o sumă forfetară, pe bază de documente justificative, stabilită prin ordin al ordonatorului de credite, fără a se depăși 1.200 lei pe lună, cu încadrarea în bugetul autorității publice respective;b) două deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care își are sediul instituția la care este încadrat și localitatea în care acesta își are domiciliul, cu mijloacele de transport rutier și feroviar, ale căror cheltuieli se decontează în condițiile legii;c) decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b). (la 16-03-2009, Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009. ) (2) Autoritatea sau instituția publică în care este numit înaltul funcționar public are obligația de a asigura respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 47Înaltul funcționar public poate refuza mobilitatea în condițiile art. 503 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 47 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Capitolul VI^1 Redistribuirea într-o funcție publică din categoria înalților funcționari publici (la 10-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 47^1Redistribuirea din corpul de rezervă al funcționarilor publici se face în condițiile prevăzute la art. 526 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 47^2Procedura de redistribuire într-o funcție publică din categoria înalților funcționari publici, precum și modalitatea de desfășurare a testării profesionale în vederea redistribuirii se stabilesc prin ordinul președintelui Agenției prevăzut la art. 526 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Capitolul VII Evaluarea înalților funcționari publici  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 13-03-2019, Sectiunea 1 din Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 48 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 49 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 49^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 49^1 din Sectiunea 1 , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Comisia de evaluare a înalților funcționari publici  +  Articolul 50(1) Pentru coordonarea activităților administrative necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, prin decizia prim-ministrului de constituire a comisiei de evaluare se desemnează președintele comisiei, din rândul membrilor acesteia.(2) Secretariatul comisiei de evaluare se asigură de către Agenție. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al președintelui Agenției. (la 10-11-2020, Articolul 50 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 51(1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de evaluare persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 396 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se face cu documentele justificative prevăzute la art. 15 alin. (2). (la 10-11-2020, Articolul 51 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 52Membrilor comisiei de evaluare li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:a) nu pot fi desemnați ca membri în comisia de evaluare persoane care au între ele calitatea de soț, soție, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea;b) aceeași persoană nu poate fi desemnată în comisia de evaluare și în celelalte comisii care gestionează categoria înalților funcționari publici;c) nu sunt numiți sau aleși într-o funcție de demnitate publică ori nu sunt candidați pentru o astfel de funcție.  +  Articolul 53(1) Prevederile art. 17 se aplică în mod corespunzător și pentru membrii comisiei de evaluare.(2) În cazul existenței unui conflict de interese, membrul comisiei de evaluare este obligat să se abțină de la participarea în comisie și să-l informeze de îndată pe președintele comisiei. În cazul în care președintele comisiei de evaluare se află în această situație, este obligat să se abțină de la participarea în comisie. În acest caz, președintele supleant al comisiei de evaluare pentru ședința respectivă este ales de către membrii comisiei.(3) Anterior evaluării, membrii comisiei de evaluare au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1). Declarațiile se păstrează la secretariatul tehnic al comisiei de evaluare.(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată.(5) Abrogat. (la 10-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 53 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (6) Încălcarea dispozițiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.  +  Articolul 53^1(1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de președintele comisiei.(2) Președintele comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de evaluare;b) supune atenției membrilor comisiei de evaluare, anterior începerii procedurii de evaluare a înalților funcționari publici, necesitatea îndeplinirii obligației legale de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 17 alin. (1) cu înalții funcționari publici supuși procedurii de evaluare; c) deschide, conduce și închide ședințele comisiei de evaluare;d) coordonează activitatea comisiei de evaluare și a secretariatului; (la 10-11-2020, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 53^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) e) semnează adresele care se transmit autorităților și instituțiilor publice, rezultate din activitatea comisiei de evaluare;f) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare ale înalților funcționari publici; (la 10-11-2020, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 53^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) g) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, procesele-verbale de ședință;h) semnează orice alte adrese și documente necesare sau rezultate din activitatea comisiei de evaluare, conform deciziilor luate de comisia de evaluare.(3) Președintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenței și a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieșire a corespondenței primite și expediate, precum și îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenței și a rapoartelor de evaluare de către secretariat. (la 10-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 53^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (la 13-03-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VII a fost completata de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 54Prevederile art. 20 cu privire la îndatoriri se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiei de evaluare, în derularea procedurii de evaluare.  +  Articolul 55Secretariatul comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale: (la 10-11-2020, Partea introductivă a articolului 55 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) a) primește și înregistrează documentele adresate comisiei de evaluare;b) transmite autorităților și instituțiilor publice adresele comisiei de evaluare;c) convoacă membrii comisiei de evaluare și, după caz, înaltul funcționar public în situația organizării interviului, la solicitarea președintelui acesteia;d) redactează și semnează toate documentele emise de comisia de evaluare, alături de membrii acesteia, cu excepția rapoartelor de evaluare, și ține evidența acestor documente;e) păstrează documentele gestionate sau provenite din activitatea comisiei de evaluare;f) transmite rapoartele de evaluare în termenele și condițiile prevăzute de lege; (la 10-11-2020, Litera f) din Articolul 55 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) g) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de evaluare. (la 13-03-2019, Articolul 55 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 56(1) Comisia de evaluare își desfășoară în mod legal activitatea în prezența a minimum 3 dintre membrii săi. Membrii comisiei de evaluare pot absenta de la desfășurarea activității comisiei din motive obiective sau, după caz, în situația existenței unui conflict de interese constatat.(2) În cazul în care președintele comisiei de evaluare se află în situația prevăzută la alin. (1), ședința va fi prezidată de unul dintre membrii comisiei, ales prin votul majorității membrilor prezenți.(3) Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de ședință, întocmit de secretariatul comisiei de evaluare și semnat de toți membrii prezenți și de secretariat. (la 10-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 56 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 57(1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare încetează în cazurile prevăzute la art. 396 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), cu excepția cazului prevăzut la art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea ministrului cu atribuții în domeniul administrației publice, prim-ministrul numește, prin decizie, un membru, cu respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului membrului căruia i-a încetat mandatul în condițiile prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 57 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 58Agenția monitorizează, prin intermediul secretariatului comisiei de evaluare, durata mandatelor membrilor comisiei de evaluare și îl înștiințează pe ministrul cu atribuții în domeniul administrației publice cu 30 de zile înainte de data încetării mandatului unui membru al comisiei potrivit art. 396 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința Agenției a situațiilor prevăzute la art. 396 alin. (6) lit. b)-g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2020, Articolul 58 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 10-11-2020, Articolul 59 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 3-aProcedura de evaluare a înalților funcționari publici (la 24-12-2008, Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. VII a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 60Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 60 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 61(1) Abrogat. (la 17-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 61 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) (2) Modelul raportului de activitate este prevăzut în anexa nr. 1. (la 24-12-2008, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (2^1) Modelul raportului de activitate pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 1A. (la 10-11-2020, Articolul 61 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 52, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (3) Modelul referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2. (la 24-12-2008, Alin. (3) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (3^1) Modelul referatului de evaluare pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 2A. (la 10-11-2020, Articolul 61 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 53, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 3. (la 24-12-2008, Alin. (4) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. ) (4^1) Modelul raportului de evaluare pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 3A. (la 10-11-2020, Articolul 61 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost completat de Punctul 54, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (5) Modelul fișei postului înaltului funcționar public este prevăzut în anexa nr. 4. (la 24-12-2008, Alin. (5) al art. 61 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 61^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 61^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 61^2Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 61^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^1Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^1 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^2Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^2 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^3Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^3 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^4Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 62^4 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 63 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 63^1(1) Anual, la finalizarea perioadei de evaluare, comisia de evaluare informează printr-un raport Secretariatul General al Guvernului în legătură cu rezultatele evaluării performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici. (la 10-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 63^1 , Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) (2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină referiri cu privire la:a) eficiența, calitatea activității și modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale de către înalții funcționari publici;b) gradul de îndeplinire a obligației de perfecționare continuă, precum și prioritățile în domeniul organizării și derulării programelor de formare destinate înalților funcționari publici, pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite;c) dificultăți obiective întâmpinate în cursul procesului de evaluare a înalților funcționari publici.(3) Prioritățile în domeniul organizării și derulării programelor de formare destinate înalților funcționari publici se comunică și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. (la 24-12-2008, Art. 63^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 64Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 64 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VII a fost abrogat de Litera a), Alineatul (1), Articolul V din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 65(1) Pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor și a comisiei de evaluare, membrii și secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția publică de secretar general din cadrul ministerelor.(2) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) se plătesc de Agenție pe baza proceselor-verbale încheiate ca urmare a activității acestor comisii.(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care își desfășoară activitatea în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile stabilite pentru salariații instituțiilor publice.(4) Decontarea cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile prevăzute la alin. (3), se suportă, după caz, de:a) autoritățile sau instituțiile publice unde își desfășoară activitatea membrii comisiilor;b) Agenție, dacă membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) nu sunt angajați în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală sau locală.  +  Articolul 66(1) Cheltuielile materiale de natură administrativă necesare desfășurării lucrărilor comisiilor prevăzute la art. 65 alin. (1) se suportă de Agenție.(2) Începând cu anul 2008, Agenția poate asigura, la propunerea motivată a președintelui comisiei de concurs, a președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor, respectiv a președintelui comisiei de evaluare, prin bugetul său, în limita fondurilor bugetare alocate, finanțarea cheltuielilor ocazionate de instruirea membrilor comisiei de concurs și/sau a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor, respectiv a membrilor comisiei de evaluare.  +  Articolul 66^1(1) Reprezentarea în instanță și apărarea intereselor comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și ale comisiei de evaluare se asigură de către Secretariatul General al Guvernului.(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele și informațiile necesare pentru asigurarea apărării în instanță a comisiilor.(3) În cursul reprezentării în instanță, Agenția Națională a Funcționarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea susținerii apărării necesare. (la 12-08-2008, Art. 66^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008. )  +  Articolul 67Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 67 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 68 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 69Abrogat. (la 09-04-2012, Art. 69 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 9 aprilie 2012. )  +  Articolul 70Persoanele care au avut calitatea de membru în comisia de concurs, în comisia de soluționare a contestațiilor și în comisia de evaluare, anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au obligația de a preda noilor comisii, în termen de 10 zile de la data constituirii acestora, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective.  +  Articolul 71Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică și înalților funcționari publici din cadrul autorităților administrative autonome, precum și înalților funcționari publici numiți în funcții publice specifice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în măsura în care acestea nu contravin dispozițiilor cuprinse în legi speciale.  +  Articolul 72Abrogat. (la 24-12-2008, Art. 72 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008. )  +  Articolul 73Abrogat. (la 13-03-2019, Articolul 73 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 132 din 5 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019 )  +  Articolul 74Anexele nr. 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 10-11-2020, Articolul 74 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Eugen Coifan,
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 11 aprilie 2007.Nr. 341.  +  Anexa nr. 1
  RAPORT DE ACTIVITATE
  A. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr. crt.Obiective operaționale Termen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura:
  B. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării generale1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................ • Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................ • Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare........................................................................................................................................................................................................ • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr. crt.Obiective operaționale Termen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  3. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite
  Nr. crt.Obiective strategiceTermen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  5. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura:
  (la 10-11-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 1A
  RAPORT DE ACTIVITATE
  Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale, pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 20201. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................ • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor stabilite
  Nr. crt.Obiective strategiceTermen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura:
  4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  5. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data:Semnătura:
  (la 10-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  REFERAT DE EVALUARE
  A. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale 1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................ • Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................ • Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare • Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare........................................................................................................................................................................................................ • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr. crt.Obiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații:
  Data: Semnătura:
  B. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea generală 1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................ • • Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr. crt.Obiective operaționaleTermen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice
  Nr. crt.Obiective strategiceTermen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  4. Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  5. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Comentarii suplimentare:
  Data: Semnătura:
  (la 10-11-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 59, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2A
  REFERAT DE EVALUARE
  Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 20201. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................ • Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor stabilite:
  Nr. crt.Obiective Termen-limităIndicatori de performanță stabilițiStadiu^1Comentarii^2
  ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parțial realizat/nerealizat. ^2 Sunt obligatorii detalierea și justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
  3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  4. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații:
  Data:Semnătura:
  (la 10-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  RAPORT DE EVALUARE
  A. Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale 1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare ........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale: a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale
  Nr. crt.Obiective operaționale, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  b) Nota finală:
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:
  Data: Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:
  B. Formular standard pentru evaluarea generală a înalților funcționari publici 1. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării generale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluare: a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor operaționale stabilite
  Nr. crt.Obiective operaționale, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor strategice stabilite
  Nr. crt.Obiective strategice, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  Nr. crt.Obiective strategice, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  c) Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Își organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora; se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitate personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate; este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  d) Nota finală:
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:
  Data: Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:
  (la 10-11-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3A
  RAPORT DE EVALUARE
  Formular standard pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 20201. Date generale:
  • Numele înaltului funcționar public evaluat........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată........................................................................................................................................................................................................• Data numirii în funcția publică deținută în prezent........................................................................................................................................................................................................• Funcția publică ocupată anterior funcției publice deținute în prezent........................................................................................................................................................................................................• Data, nota și calificativul evaluării performanțelor profesionale individuale anterioare........................................................................................................................................................................................................• Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare........................................................................................................................................................................................................
  2. Evaluarea performanțelor profesionale individuale: a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a obiectivelor
  Nr. crt.Obiective operaționale, termene-limită și indicatori de performanțăNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Comentarii în sprijinul notei acordate
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcționar public a criteriilor de performanță
  Nr. crt.CriteriuNotăComentarii în sprijinul notei acordate
  1Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului.
  2Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă.
  3Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate.
  4Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și rezultate.
  5Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate.
  6Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate.
  7Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu.
  8Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor.
  9Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale.
  10Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală.
  11Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor.
  12Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru.
  13Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică.
  14Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor.
  15Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice.
  c) Nota finală:
  3. Alte observații:
  Propuneri de cursuri/programe de perfecționare profesională:
  Observații suplimentare ale comisiei de evaluare:
  Data: Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:
  (la 10-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 4
  Denumirea autorității sau instituției publice........................................................................................................................................................................................................

  FIȘA POSTULUI
  Nr. ...................
  Informații generale privind postul:1. Denumirea postului ................................................................2. Nivelul postului ................................................................3. Scopul principal al postului ................................................................Condiții specifice pentru ocuparea postului^1:1. Studii de specialitate^2 ................................................................2. Perfecționări (specializări)^3 ................................................................3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ................................................................4. Limbi străine^4 (necesitate și nivel de cunoaștere^5) ................................................................5. Abilități, calități și aptitudini necesare ................................................................6. Cerințe specifice^6 ................................................................7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) ................................................................Atribuțiile postului^7:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................6. ................................................................7. ................................................................8. ................................................................9. ................................................................10. ................................................................Identificarea funcției publice corespunzătoare postului:1. Denumire ................................................................2. Vechimea în specialitate necesară ................................................................Sfera relațională a titularului postului:1. Sfera relațională internă:a) relații ierarhice:- subordonat față de ................................................................- superior pentru ................................................................b) relații funcționale: ................................................................c) relații de control: ................................................................d) relații de reprezentare: ................................................................2. Sfera relațională externă:a) cu autorități și instituții publice: ................................................................b) cu organizații internaționale: ................................................................c) cu persoane juridice private: ................................................................3. Limite de competență^8 ................................................................4. Delegarea de atribuții și competență ................................................................Întocmit de^9: 1. Numele și prenumele ................................................................2. Funcția publică ................................................................3. Semnătura ................................................................4. Data întocmirii ................................................................Luat la cunoștință de către ocupantul postului1. Numele și prenumele ................................................................2. Semnătura ................................................................3. Data ................................................................
  ^1 Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare.^2 Se menționează condițiile prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.^3 Se menționează condiția prevăzută la art. 394 alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.^4 Dacă este cazul.^5 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ și „vorbit“, după cum urmează: „cunoștințe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“. ^6 Se menționează, dacă este cazul:– condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției;– delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, după caz.^7 Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului.^8 Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. ^9 Se întocmește de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct din cadrul ministerelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, de către ministrul care coordonează instituția prefectului, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali. (la 10-11-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 ) Notă
  Conform articolului II din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a actualiza fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor publice din categoria înalților funcționari publici conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 5
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
  Autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se găsește funcția publică din categoria înalților funcționari publici vacantă:Funcția publică din categoria înalților funcționari publici solicitată:Data organizării concursului:
  Numele și prenumele candidatului:Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):Adresa:E-mail:Telefon:Fax:
  Studii generale și de specialitate:Studii medii liceale sau postliceale:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii superioare de scurtă durată:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii superioare de lungă durată:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Alte tipuri de studii:
  InstituțiaPerioadaDiploma obținută
  Limbi străine^1):
  LimbaScrisCititVorbit
  Cunoștințe operare calculator^2):
  Cariera profesională^3):
  PerioadaInstituția/FirmaFuncția Principalele responsabilități
  Detalii despre ultimul loc de muncă^4):1. ……………………………………………………… 2. ………………………………………………………
  Persoane de contact pentru recomandări^5):
  Numele și prenumeleInstituțiaFuncțiaNumăr de telefon
  Declarații pe proprie răspundere^6)Subsemnatul/a, ................................................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ................., numărul ............................, eliberat/ă de .............................. la data de ......................,Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că- mi-a fost [ ] - nu mi-a fost [ ]interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii. Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani: - am fost [ ] destituit/ă dintr-o funcție publică- nu am fost [ ]și/sau- mi-a încetat [ ] contractul individual de muncă- nu mi-a încetat [ ]pentru motive disciplinare.Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: - am fost [ ]- nu am fost [ ]lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică.^7)Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal^8), declar următoarele: - îmi exprim consimțământul [ ]- nu îmi exprim consimțământul [ ] cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretariatului, în format electronic;- îmi exprim consimțământul [ ]- nu îmi exprim consimțământul [ ]cu privire la solicitarea de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, adresată de către comisia de concurs organelor abilitate în condițiile legii, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;- îmi exprim consimțământul [ ]- nu îmi exprim consimțământul [ ]ca autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia se află funcția publică din categoria înalților funcționari publici vacantă să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile legii, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta;
  ^1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ și, respectiv, „utilizator experimentat“.^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.^3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.^4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.^5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.^6) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.^7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.^8) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular. Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
  Data ..................
  Semnătura ..................
  (la 10-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 934 din 28 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 10 noiembrie 2020 )
  ------