HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009  Notă
  Art. II-VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevăd:
  Articolul II
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Național de Criminologie din subordinea Ministerului Justiției se desființează.
  (2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Justiției preia pe bază de protocol de predare-primire patrimoniul, celelalte drepturi și obligații ale institutului prevăzut la alin. (1), personalul și posturile, precum și dosarele profesionale ale personalului angajat. Modalitățile de predare-primire a elementelor patrimoniale și a altor documente se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
  (3) Protocoalele de predare-primire cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și celelalte drepturi și obligații ale institutului prevăzut la alin. (1). Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (4) Până la data preluării efective a drepturilor și obligațiilor institutului prevăzut la alin. (1), plățile aferente se efectuează din bugetul aparatului propriu al ministerului.
  (5) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului justiției se vor stabili încadrarea și repartizarea personalului preluat în cadrul direcțiilor, serviciilor sau birourilor din aparatul propriu al Ministerului Justiției, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
  Articolul III
  (1) În structura Ministerului Justiției se înființează Direcția economică, prin comasarea Direcției financiar-contabile și Direcției investiții din cadrul Ministerului Justiției, care se desființează.
  (2) Direcția economică va prelua personalul și posturile aferente Direcției financiar-contabile și Direcției investiții. Personalul care a ocupat funcții de conducere în cadrul direcțiilor desființate va fi numit pe funcții de execuție în cadrul noii direcții, urmând ca posturile de conducere ale acesteia să fie ocupate prin concurs, în condițiile legii.
  (3) La numirea în noile funcții a personalului care a ocupat funcții de conducere în cadrul direcțiilor desființate se au în vedere prevederile din actele normative care reglementează statutul categoriei din care funcționarii respectivi fac parte.
  Articolul IV
  Biroul de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției se desființează, atribuțiile, personalul și posturile aferente fiind preluate de un compartiment nou-înființat în cadrul Direcției resurse umane.
  Articolul V
  Direcția Corpul de control al ministrului va prelua personalul și posturile aferente Corpului de control al ministrului.
  Articolul VI
  (1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.
  (2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Justiției, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Ministerul contribuite la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.  +  Articolul 3În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituțional cu celelalte ministere, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizațiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) și exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile principale  +  Articolul 4În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.  +  Articolul 5Ministerul are următoarele funcții principale:a) elaborează politicile publice, strategiile și planurile de acțiune în domeniul justiției, al prevenirii și combaterii corupției și formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanță cu obiectivele programului de guvernare; (la 16-05-2012, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) b) abrogată; (la 16-05-2012, Lit. b) a art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) c) reglementează cadrul normativ și instituțional al sistemului judiciar și al înfăptuirii justiției ca serviciu public;d) coordonează și controlează aplicarea unitară și respectarea normelor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public;e^1) asigură resursele financiare necesare administrării justiției ca serviciu public; (la 11-05-2016, Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. ) f) veghează la respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, prin mijloacele și procedurile puse la dispoziție prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate și competență specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referință specifice din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 și integrează informațiile solicitate autorităților în virtutea acestei funcții; reprezintă statul și guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare.  +  Articolul 6Ministerul are următoarele atribuții principale:I. în domeniul planificării strategice și al funcționării sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public:1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;2. elaborează, coordonează și evaluează aplicarea strategiilor și programelor și asigură promovarea acestora;3. negociază, implementează, monitorizează și evaluează programele internaționale de asistență tehnică și financiară pentru sistemul justiției și pentru prevenirea criminalității și a corupției, indiferent de instituția beneficiară sau care le implementează;4. exercită competențele prevăzute de Constituție și de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar și buna funcționare a justiției ca serviciu public;5. exercită competențele și procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorității prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată;6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competență și participă la susținerea acestora în Parlament;II. în domeniul reglementării cadrului normativ și al îmbunătățirii acestuia:1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri și de alte acte normative ce interesează domeniul justiției, de documentare și/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora și a strategiilor în domeniul justiției, putând folosi, în condițiile legii, și colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior juridic, cercetători științifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alți specialiști, procedura de selecție, modul de organizare și funcționare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al ministrului justiției; (la 15-06-2020, Subpunctul 1. din Punctul II. , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) 1^1. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanțate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituții de învățământ superior juridic și juridico-administrativ, cu organizațiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională inițială și continuă ale profesiilor juridice, precum și cu alte entități de interes public din domeniul juridic și juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor și libertăților cetățenești, în vederea elaborării și promovării de strategii, studii, documentații sau programe privind politici publice și proiecte legislative; (la 15-06-2020, Punctul II. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) 1^2. este autorizat, în exclusivitate, să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și legilor complexe din domeniul justiției; (la 15-06-2020, Punctul II. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) 2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;3. evaluează legislația, în sfera de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al tehnicii legislative și al compatibilității cu acquis-ul comunitar și tratatele și convențiile internaționale, ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte și propune Guvernului, altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;5. participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, în temeiul sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice; (la 16-05-2012, Subpct. 5 de la pct. II al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) 6. analizează și avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituționalității, legalității și tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;7. abrogat; (la 11-05-2016, Subpct. 7 de la pct. II al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. ) 8. editează buletine informative, culegeri de acte normative și de practică judiciară, precum și alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze și să publice edițiile oficiale ale codurilor și ale altor acte normative complexe;9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile și alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze și să le publice în ediții oficiale, instituțiilor publice pentru care Ministerul Justiției are calitatea de ordonator principal de credite, precum și, în limita fondurilor disponibile, instituțiilor cu care cooperează și colaborează instituțional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justițiabili. (la 08-12-2011, Pct. 9 al pct. II al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. ) III. în domeniul internațional, al drepturilor și libertăților cetățenești:1. exercită competențele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, precum și cele prevăzute de tratatele și acordurile internaționale interesând domeniul justiției;2. îndeplinește formalitățile pentru negocierea și semnarea tratatelor internaționale interesând domeniul justiției;3. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;4. sprijină, la solicitarea instituțiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfășurate în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competență; (la 16-05-2012, Subpct. 4 de la pct. III al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) 5. participă la Consiliul Justiție și Afaceri Interne și la alte reuniuni internaționale în domeniul de competență;6. formulează propuneri privind cererile de grațiere;7. abrogat; (la 16-05-2012, Subpct. 7 de la pct. III al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:1. coordonează activitatea sistemului de probațiune și a sistemului penitenciar; (la 11-03-2014, Subpct. 1 de la pct. IV al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. ) 2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri privative ori neprivative de libertate și asigură condițiile pentru respectarea drepturilor persoanelor față de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri; (la 11-03-2014, Subpct. 2 de la pct. IV al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. ) 3. abrogat; (la 16-05-2012, Subpct. 3 de la pct. IV al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) 4. întocmește lucrările pregătitoare și face propuneri în legătură cu cererile de grațiere și comutare a pedepselor;V. în domeniul organizării, coordonării și controlului unor profesii și servicii juridice conexe:1. îndeplinește atribuțiile care îi sunt încredințate prin lege cu privire la notarii publici și executorii judecătorești; (la 11-05-2016, Subpct. 1 de la pct. V al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. ) 2. autorizează operatorii și agenții Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare și îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;3. autorizează interpreții și traducătorii folosiți în activitatea judiciară;4. coordonează, în condițiile legii, activitatea de autorizare și evidență a experților criminaliști;5. coordonează din punct de vedere administrativ și metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;6. coordonează activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;7. gestionează Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial și îndeplinește atribuțiile privind verificarea disponibilității de denumire, în condițiile legii;8. exercită atribuțiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenței judiciare în materie penală și a asistenței juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie civilă și penală;VI. abrogat. (la 22-09-2010, Pct. VI al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. ) VII. în domeniul gestionării resurselor:1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiției, precum și privind gestionarea carierei acestora;2. exercită atribuțiile prevăzute de lege în legătură cu funcționarii cu statut special din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP);3. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituțiilor publice din sistemul justiției pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite și a unităților subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite și urmărește modul de utilizare a acestora;4. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a instanțelor judecătorești, a aparatului propriu și a unităților subordonate Ministerului, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; normele și instrucțiunile sunt obligatorii atât pentru ordonatorii secundari și terțiari direcți de credite, cât și pentru ordonatorii terțiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare și îndrumare a activității economice, de investiții, de achiziții și administrative a instanțelor judecătorești se va realiza în mod similar și la nivelul ordonatorilor secundari de credite față de ordonatorii terțiari de credite subordonați; (la 16-05-2012, Subpct. 4 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) 4^1. organizează și conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului și centralizarea situațiilor financiare; (la 11-05-2016, Subpct. 4^1 de la pct. VII al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. ) 5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia și programele guvernamentale de informatizare în unitățile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic, metodologic și profesional activitatea informatică a instanțelor și unităților subordonate;7. Abrogat. (la 08-08-2013, Subpct. 7 de la pct. VII al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. ) 8. asigură controlul cu privire la tipărirea și circulația timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;9. gestionează, în condițiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum și din impozitele încasate din onorariile avocaților, ale notarilor publici și ale executorilor judecătorești;10. asigură protecția juridică a patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată;11. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;12. coordonează și îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanțelor judecătorești și a parchetelor, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale. (la 14-12-2012, Subpct. 12 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012. ) VII^1. în domeniul auditului public intern:1. organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern la nivelul ministerului;2. asigură exercitarea activității de audit la unitățile subordonate ministerului și instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern, în condițiile legii;3. coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea de audit public intern a unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;4. coordonează, îndrumă și verifică din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfășurată în cadrul unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condițiile legii atât asupra activității de audit desfășurate, cât și a performanțelor profesionale ale auditorilor interni;5. asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfășurate la nivelul unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern. (la 08-08-2013, Pct. VII^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. ) VIII. alte atribuții:1. asigură condițiile necesare acordării asistenței medicale personalului din sistemul justiției, potrivit legii; (la 16-05-2012, Subpct. 1 de la pct. VIII al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) 2. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;3. asigură condițiile de odihnă, tratament și de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiției; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unități hoteliere și alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreținere și reparații;4. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;4^1. cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informații și de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea și identificarea bunurilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile care ar putea face obiectul unei dispoziții de confiscare sau de indisponibilizare. În îndeplinirea atribuțiilor rezultate din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Ministerul Justiției va coopera, prin schimb de informații, cu instituțiile naționale implicate în procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor, cum ar fi: Oficiul Național al Registrului Comerțului, parchetele și instanțele, Ministerul Administrației și Internelor și organele de poliție, Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile publice deconcentrate, Garda Financiară, Autoritatea Națională a Vămilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și orice altă autoritate care ar putea furniza informațiile necesare; (la 22-09-2010, Pct. 4^1 de la pct. VIII al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. ) 4^2. îndeplinește atribuțiile de coordonator național al ECLI (Identificatorul european de jurisprudență); în exercitarea acestor atribuții, colaborează cu instituții de la nivel european și național care au competențe în domeniu; (la 11-05-2016, Subpct. 4^2 de la pct. VIII al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. ) 4^3. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferințele de presă ale Ministerului și răspunde de asigurarea caracterului coerent și unic al mesajului public al Ministerului; (la 15-06-2020, Punctul VIII. din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) 5. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum și însărcinările încredințate de Guvern sau de primul-ministru.  +  Articolul 7În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituțională cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, precum și cu alte autorități publice, cu asociațiile judecătorilor și procurorilor și cu alte asociații profesionale sau organizații neguvernamentale, prezervând însă obiectivele și politicile sale în domeniul de competență.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului  +  Secţiunea 1 Ministrul justiției  +  Articolul 8Conducerea și reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiției, denumit în continuare ministrul.  +  Articolul 9Ministrul îndeplinește, în domeniile de competență ale Ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-06-2020, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Articolul 10Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane juridice și persoane fizice din țară și din străinătate.  +  Articolul 11(1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat.(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct. (la 16-01-2017, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 ) (la 16-05-2012, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )  +  Articolul 12Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităților subordonate și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia și de unitățile aflate în coordonarea acestuia.  +  Articolul 13În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul emite ordine și instrucțiuni scrise.  +  Articolul 14Ministrul este ordonator principal de credite, președinții curților de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar președinții tribunalelor sunt ordonatori terțiari de credite.  +  Articolul 14^1Ministrul poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori. (la 15-06-2020, Articolul 14^1 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Articolul 15(1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiție, de politică legislativă a statului, constituționale sau de politică generală, din perspectiva funcționării sistemului judiciar ca serviciu public și a asigurării supremației legii și bunei funcționări a statului de drept.(2) Ministrul poate acorda diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanță profesională în domeniul juridic.  +  Secţiunea a 2-aSecretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și colegiul de conducere al Ministerului (la 16-01-2017, Titlul Sectiunii a 2-a din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )  +  Articolul 16Ministrul este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a Ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general și de un secretar general adjunct. (la 15-06-2020, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Articolul 17(1) Secretarii de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministru, realizând operațiunile care decurg implicit din acestea. (la 16-05-2012, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. ) (2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru și secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalți secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor și instrucțiunilor ministrului și îi va îndruma în realizarea acestora.  +  Articolul 18(1) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct coordonează buna funcționare a compartimentelor administrative ale Ministerului și a activităților cu caracter funcțional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii compartimentelor administrative din Minister și unitățile subordonate. De asemenea, îndeplinesc și celelalte atribuții prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general coordonează Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ și Programul «Cartierul pentru Justiție - complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar (la 15-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) (4) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă. (la 16-01-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )  +  Articolul 19Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții și rezoluții scrise. (la 16-01-2017, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 )  +  Articolul 20(1) Pe lângă ministru funcționează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri și conducătorii compartimentelor administrative. (la 16-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul 15, Articolul 14, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 14 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 ) (2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.(3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului și politicile acestuia.(4) Convocarea și agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.(5) Colegiul are un rol consultativ.(6) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 21(1) Pe lângă ministru funcționează Direcția Corpul de control al ministrului, condusă de un inspector-șef și înființată prin reorganizarea Corpului de control al ministrului.(2) Componența și atribuțiile Direcției Corpul de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului. (la 15-06-2020, Articolul 21 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Capitolul IV Organizarea Ministerului  +  Secţiunea 1 Aparatul propriu  +  Articolul 22(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 423 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, și Direcției Naționale de Probațiune, denumită în continuare DNP. (la 15-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) (1^1) În contextul demersurilor de pregătire, organizare și exercitare de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 11 posturi de natură contractuală, pe durată determinată, până la data de 31 august 2019. (la 26-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 438 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 ) (1^2) Pentru elaborarea unor proiecte specifice realizării obiectivelor Ministerului, pe perioada mandatului său, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiției, afaceri externe și diplomație. (la 15-06-2020, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) (1^3) Activitatea consilierilor onorifici prevăzuți la alin. (1^2) este neremunerată. (la 15-06-2020, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) (2) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.(3) Structura organizatorică la nivel de servicii și birouri, numărul posturilor de conducere, precum și repartizarea personalului pe compartimentele din cadrul ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. (la 11-05-2016, Art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )  +  Articolul 23(1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcțiile, serviciile și birourile, precum și alte compartimente organizate potrivit legii.(2) Modalitatea de constituire a acestora se stabilește potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului. (la 22-09-2010, Art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )  +  Articolul 24Prin ordin sau instrucțiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale Ministerului.  +  Articolul 24^1Abrogat. (la 22-09-2010, Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )  +  Articolul 25Direcția instanțelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naționale, iar bugetul necesar funcționării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 26(1) În structura Ministerului funcționează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din împrumuturi externe, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.(3) DIPFIE administrează și gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ține evidența financiar-contabilă, gestionează conturile contabile și întocmește balanța de verificare lunară pe care o înaintează Direcției financiar-contabile pentru a fi integrată în situațiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiției. (la 14-12-2012, Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012. )  +  Articolul 27În structura Ministerului funcționează operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2009-2014 pentru domeniile «Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex», «Cooperarea și întărirea capacității judiciare» și «Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni nonprivative de libertate» și operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 pentru programul «Justiție», cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. Direcția programe europene asigură coordonarea programării, implementării și monitorizării asistenței financiare nerambursabile preaderare și postaderare acordate de Uniunea Europeană și alte state, având ca beneficiar Ministerul și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestuia. (la 26-06-2018, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 438 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 )  +  Articolul 27^1(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind strategiile de comunicare, la nivelul Ministerului se înființează Compartimentul pentru comunicare.(2) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.(3) Atribuțiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului. (la 15-06-2020, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) Art. VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevede:Articolul VI(1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.(2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 28Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 28 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. )  +  Articolul 28^1(1) În cadrul Ministerului funcționează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza și de a aviza documentațiile tehnico-economice elaborate de proiectanți de specialitate, finanțate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparținând aparatului propriu al Ministerului, unităților subordonate acestuia, cu excepția Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și instituțiilor publice din sistemul justiției finanțate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite. (la 26-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 28^1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul 16, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 756 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016 ) (2) Componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului. (la 16-05-2012, Art. 28^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )  +  Articolul 29Personalul Ministerului are obligația să urmeze programele de pregătire profesională continuă și este evaluat profesional în condițiile legilor speciale.  +  Articolul 30Instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înființează și se organizează potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Unitățile subordonate și cele aflate în coordonarea Ministerului  +  Articolul 31Unitățile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 32Institutul Național de Expertize Criminalistice, instituție publică cu personalitate juridică, funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.  +  Articolul 33(1) Administrația Națională a Penitenciarelor, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului.(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și pentru unitățile sale subordonate pe categorii, grade profesionale și coeficienți de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 34(1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcționează în subordinea ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Spitalul poate primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii. (la 08-09-2014, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014. ) (2) Pentru acordarea asistenței medicale ambulatorii și stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice și tratamentului ambulatoriu, în subordinea ministerului funcționează Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Centrul poate primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii. (la 08-09-2014, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014. ) (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și ale Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din activitățile ce se desfășoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum și modul de utilizare pe destinații de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului.(4) Regulamentele de organizare și funcționare și structurile organizatorice ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» și Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiției. (la 11-05-2016, Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 328 din 27 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016. )  +  Articolul 35(1) DNP, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în cadrul Ministerului Justiției.(2) Activitatea DNP este coordonată direct de către ministrul justiției.(3) Serviciile de probațiune, aflate în subordinea DNP, funcționează în fiecare municipiu reședință de județ și în municipiul București. Prin decizie a directorului general al Direcției Naționale de Probațiune pot fi înființate sedii secundare ale serviciilor de probațiune.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de probațiune se aprobă prin ordin al ministrului justiției. (la 11-03-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 137 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014. )  +  Articolul 36(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului funcționează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Structura organizatorică și modul de funcționare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 36^1(1) Autoritatea Națională pentru Cetățenie funcționează în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010.(2) Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale pentru Cetățenie se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. (la 08-12-2011, Art. 36^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011. )  +  Articolul 36^2Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcționează în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative. (la 19-05-2016, Art. 36^2 a fost introdus de pct. 1 al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 358 din 11 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016. )  +  Articolul 36^3Abrogat. (la 15-06-2020, Articolul 36^3 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de reorganizare a Ministerului  +  Articolul 37Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instanțelor judecătorești.  +  Articolul 38(1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3).(2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor și birourilor Ministerului și realocarea personalului în cadrul noilor direcții generale, direcții, servicii și birouri sau compartimente asimilate.(4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul și personalul acestuia vor funcționa potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.(5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 39Ministerul participă la procesul de coordonare și îndrumare a activității de statistică judiciară a instanțelor judecătorești, prin compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului. (la 15-06-2020, Articolul 39 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Articolul 40În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare și transformare a Direcției cetățenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.  +  Articolul 41(1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacității administrative și profesionale a aparatului Ministerului, cu excepția demnitarilor și consilierilor, potrivit criteriilor și procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajaților.(2) În funcție de rezultatele evaluării și de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajaților Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activității Ministerului, creșterea standardelor și performanțelor profesionale ale personalului.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 42Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum și de un parc auto pentru activitățile specifice, stabilit potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 43Datele de la care vor începe să funcționeze instanțele judecătorești care vor fi înființate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și localitățile în care acestea își vor desfășura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 12 alin. (2) și a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Cătălin Marian Predoiu
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mariana Nedelcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 27 mai 2009.Nr. 652.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției
  (la 15-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 ) Notă
  Art. VI din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020, prevede:
  Articolul VI
  (1) Articolul I punctele 8, 11 și 14 și articolele III-V intră în vigoare la data la care va fi emis, în temeiul și pentru executarea prezentei hotărâri, ordinul ministrului justiției de stabilire a serviciilor și a birourilor, a numărului posturilor de conducere, precum și pentru alocarea personalului în direcții, servicii, birouri și compartimente.
  (2) Ordinul ministrului justiției prevăzut la alin. (1) va fi emis în termen de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
   +  Anexa nr. 2
  INSTITUȚIILE PUBLICE
  din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat,
  pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite
  A. Curțile de apel, circumscripțiile acestora și localitățile de reședință*)*) Ordonator secundar de credite.
  Nr. crt.Curtea de apel Tribunalele cuprinse în circumscripția curții de apel Localitatea de reședință
  1.Curtea de Apel Alba Iulia Alba Sibiu Hunedoara Municipiul Alba Iulia
  2.Curtea de Apel Pitești Argeș Vâlcea Municipiul Pitești
  3.Curtea de Apel Bacău Bacău Neamț Municipiul Bacău
  4.Curtea de Apel Oradea Bihor Satu Mare Municipiul Oradea
  5.Curtea de Apel Suceava Suceava Botoșani Municipiul Suceava
  6.Curtea de Apel Brașov Brașov Covasna Municipiul Brașov
  7.Curtea de Apel București București Călărași Giurgiu Ialomița Ilfov Teleorman Municipiul București
  8.Curtea de Apel Cluj-Napoca Cluj Bistrița-Năsăud Maramureș Sălaj Municipiul Cluj-Napoca
  9.Curtea de Apel Constanța Constanța Tulcea Municipiul Constanța
  10.Curtea de Apel Craiova Dolj Gorj Mehedinți Olt Municipiul Craiova
  11.Curtea de Apel Galați Galați Brăila Vrancea Municipiul Galați
  12.Curtea de Apel Iași Iași Vaslui Municipiul Iași
  13.Curtea de Apel Târgu Mureș Mureș Harghita Municipiul Târgu Mureș
  14.Curtea de Apel Ploiești Prahova Buzău Dâmbovița Municipiul Ploiești
  15.Curtea de Apel Timișoara Timiș Arad Caraș-Severin Municipiul Timișoara
  B. Tribunalele și localitățile de reședință ale acestora**)**) Ordonator terțiar de credite.
  Județul Tribunalul Localitatea de reședință
  Alba Alba Municipiul Alba Iulia
  Arad Arad Municipiul Arad
  Argeș Argeș Municipiul Pitești
  Bacău Bacău Municipiul Bacău
  Bihor Bihor Municipiul Oradea
  Bistrița-NăsăudBistrița-Năsăud Municipiul Bistrița
  Botoșani Botoșani Municipiul Botoșani
  Brașov Brașov Municipiul Brașov
  Brăila Brăila Municipiul Brăila
  Buzău Buzău Municipiul Buzău
  Caraș-Severin Caraș-Severin Municipiul Reșița
  Călărași Călărași Municipiul Călărași
  Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca
  Constanța Constanța Municipiul Constanța
  Covasna Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe
  Dâmbovița Dâmbovița Municipiul Târgoviște
  Dolj Dolj Municipiul Craiova
  Galați Galați Municipiul Galați
  Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu
  Gorj Gorj Municipiul Târgu Jiu
  Harghita Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc
  Hunedoara Hunedoara Municipiul Deva
  Ialomița Ialomița Municipiul Slobozia
  Iași Iași Municipiul Iași
  Ilfov Ilfov Orașul Buftea
  Maramureș Maramureș Municipiul Baia Mare
  Mehedinți Mehedinți Municipiul Drobeta-Turnu Severin
  Mureș Mureș Municipiul Târgu Mureș
  Neamț Neamț Municipiul Piatra-Neamț
  Olt Olt Municipiul Slatina
  Prahova Prahova Municipiul Ploiești
  Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare
  Sălaj Sălaj Municipiul Zalău
  Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu
  Suceava Suceava Municipiul Suceava
  Teleorman Teleorman Municipiul Alexandria
  Timiș Timiș Municipiul Timișoara
  Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea
  Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui
  Vâlcea Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea
  Vrancea Vrancea Municipiul Focșani
  București București Municipiul București
  C. Tribunalele specializate și localitățile de reședință ale acestora***)***) Nu sunt ordonatori de credite.
  Tribunalul specializat Localitatea de reședință
  1.Tribunalul Comercial Mureș Municipiul Târgu Mureș
  2.Tribunalul Comercial Argeș Municipiul Pitești
  3.Tribunalul Comercial Cluj Municipiul Cluj-Napoca
  4.Tribunalul pentru Minori și Familie BrașovMunicipiul Brașov
  D. Judecătoriile și localitățile de reședință ale acestora***)***) Nu sunt ordonatori de credite.
  Județul Judecătoria Localitatea de reședință
  Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița-NăsăudBotoșani Brașov Brăila Buzău Caraș-Severin Călărași Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea București Alba Iulia Câmpeni Aiud Blaj Sebeș Arad Ineu Lipova Gurahonț Chișineu-Criș Pitești Câmpulung Curtea de Argeș Costești Topoloveni Bacău Onești Moinești Podu Turcului Buhuși Oradea Beiuș Marghita Aleșd Salonta Bistrița Năsăud Beclean Botoșani Dorohoi Săveni Darabani Brașov Făgăraș Rupea Zărnești Brăila Făurei Însurăței Buzău Râmnicu Sărat Pătârlagele Pogoanele Reșița Caransebeș Oravița Moldova Nouă Călărași Oltenița Lehliu-Gară Cluj-Napoca Turda Dej Huedin Gherla Constanța Medgidia Hârșova Mangalia Sfântu Gheorghe Târgu Secuiesc Întorsura BuzăuluiTârgoviște Găești Pucioasa Răcari Moreni Craiova Băilești Filiași Segarcea Calafat Galați Tecuci Târgu Bujor Liești Giurgiu Bolintin-Vale Târgu Jiu Târgu Cărbunești Novaci Motru Miercurea-Ciuc Odorheiu Secuiesc Toplița Gheorgheni Deva Hunedoara Petroșani Orăștie Brad Hațeg Slobozia Urziceni Fetești Iași Pașcani Hârlău Răducăneni Buftea Cornetu Baia Mare Sighetu Marmației Vișeu de Sus Târgu Lăpuș Dragomirești Drobeta-Turnu Severin Strehaia Orșova Vânju Mare Baia de Aramă Târgu Mureș Sighișoara Reghin Târnăveni Luduș Piatra-Neamț Roman Târgu-Neamț Bicaz Slatina Caracal Corabia Balș Ploiești Câmpina Vălenii de Munte Mizil Sinaia Satu Mare Carei Negrești-Oaș Zalău Șimleu Silvaniei Jibou Sibiu Mediaș Agnita Avrig Săliște Suceava Câmpulung Moldovenesc Rădăuți Fălticeni Vatra Dornei Gura Humorului Alexandria Roșiori de Vede Turnu Măgurele Videle Zimnicea Timișoara Lugoj Deta Sânnicolau Mare Făget Tulcea Babadag Măcin Vaslui Bârlad Huși Râmnicu Vâlcea Drăgășani Horezu Brezoi Bălcești Focșani Panciu Adjud Judecătoria Sectorului 1 Judecătoria Sectorului 2 Judecătoria Sectorului 3 Judecătoria Sectorului 4 Judecătoria Sectorului 5 Judecătoria Sectorului 6 Municipiul Alba Iulia Orașul Câmpeni Municipiul Aiud Municipiul Blaj Municipiul Sebeș Municipiul Arad Orașul Ineu Orașul Lipova Comuna Gurahonț Orașul Chișineu-Criș Municipiul Pitești Municipiul Câmpulung Municipiul Curtea de Argeș Orașul Costești Orașul Topoloveni Municipiul Bacău Municipiul Onești Municipiul Moinești Comuna Podu Turcului Orașul Buhuși Municipiul Oradea Municipiul Beiuș Municipiul Marghita Orașul Aleșd Municipiul Salonta Municipiul Bistrița Orașul Năsăud Orașul Beclean Municipiul Botoșani Municipiul Dorohoi Orașul Săveni Orașul Darabani Municipiul Brașov Municipiul Făgăraș Orașul Rupea Orașul Zărnești Municipiul Brăila Orașul Făurei Orașul Însurăței Municipiul Buzău Municipiul Râmnicu Sărat Orașul Pătârlagele Orașul Pogoanele Municipiul Reșița Municipiul Caransebeș Orașul Oravița Orașul Moldova Nouă Municipiul Călărași Municipiul Oltenița Orașul Lehliu-Gară Municipiul Cluj-Napoca Municipiul Turda Municipiul Dej Orașul Huedin Municipiul Gherla Municipiul Constanța Municipiul Medgidia Orașul Hârșova Municipiul Mangalia Municipiul Sfântu Gheorghe Municipiul Târgu Secuiesc Orașul Întorsura Buzăului Municipiul Târgoviște Orașul Găești Orașul Pucioasa Orașul Răcari Municipiul Moreni Municipiul Craiova Municipiul Băilești Orașul Filiași Orașul Segarcea Municipiul Calafat Municipiul Galați Municipiul Tecuci Orașul Târgu Bujor Comuna Liești Municipiul Giurgiu Orașul Bolintin-Vale Municipiul Târgu Jiu Orașul Târgu Cărbunești Orașul Novaci Municipiul Motru Municipiul Miercurea-Ciuc Municipiul Odorheiu Secuiesc Municipiul Toplița Municipiul Gheorgheni Municipiul Deva Municipiul Hunedoara Municipiul Petroșani Municipiul Orăștie Municipiul Brad Orașul Hațeg Municipiul Slobozia Municipiul Urziceni Municipiul Fetești Municipiul Iași Municipiul Pașcani Orașul Hârlău Comuna Răducăneni Orașul Buftea Comuna Cornetu Municipiul Baia Mare Municipiul Sighetu Marmației Orașul Vișeu de Sus Orașul Târgu Lăpuș Orașul Dragomirești Municipiul Drobeta-Turnu SeverinOrașul Strehaia Municipiul Orșova Orașul Vânju Mare Orașul Baia de Aramă Municipiul Târgu Mureș Municipiul Sighișoara Municipiul Reghin Municipiul Târnăveni Orașul Luduș Municipiul Piatra-Neamț Municipiul Roman Orașul Târgu-Neamț Orașul Bicaz Municipiul Slatina Municipiul Caracal Orașul Corabia Orașul Balș Municipiul Ploiești Municipiul Câmpina Orașul Vălenii de Munte Orașul Mizil Orașul Sinaia Municipiul Satu Mare Municipiul Carei Orașul Negrești-Oaș Municipiul Zalău Orașul Șimleu Silvaniei Orașul Jibou Municipiul Sibiu Municipiul Mediaș Orașul Agnita Orașul Avrig Orașul Săliște Municipiul Suceava Municipiul Câmpulung MoldovenescMunicipiul Rădăuți Municipiul Fălticeni Municipiul Vatra Dornei Orașul Gura Humorului Municipiul Alexandria Municipiul Roșiori de Vede Municipiul Turnu Măgurele Orașul Videle Orașul Zimnicea Municipiul Timișoara Municipiul Lugoj Orașul Deta Orașul Sânnicolau Mare Orașul Făget Municipiul Tulcea Orașul Babadag Orașul Măcin Municipiul Vaslui Municipiul Bârlad Municipiul Huși Municipiul Râmnicu Vâlcea Municipiul Drăgășani Orașul Horezu Orașul Brezoi Orașul Bălcești Municipiul Focșani Orașul Panciu Municipiul Adjud Municipiul București Municipiul București Municipiul București Municipiul București Municipiul București Municipiul București
  (la 16-05-2012, Litera D a anexei nr. 2 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. )
  NOTĂ:Unitățile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.997 de posturi. (la 09-11-2020, Nota din Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 938 din 5 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 09 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  UNITĂȚILE
  subordonate Ministerului Justiției
   + 
  Numărul maximde posturi
  I. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  A. Institutul Național de Expertize Criminalistice:a) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Bucureștib) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Clujc) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iașid) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoarae) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Brașov;f) Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova70
  B. Administrația Națională a Penitenciarelor și unităților subordonate:a) 33 de penitenciareb) un penitenciar pentru femeic) două penitenciare pentru minori și tinerid) două centre de reeducare pentru minorie) Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocnaf) Centrul de formare și specializare a ofițerilor din administrația penitenciarăg) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparațiih) Subunitatea de acces, pază și escortare deținuți transferații) 6 penitenciare-spital*1)j) Centrul de pregătire Sovatak) Complexul "Flamingo" din Eforie Sud16.041
  II. Instituții publice finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri propriiși care pot primi sume de la bugetul de stat, în condițiile legii:
  Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219
  Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu80
  III. Unități finanțate integral de la bugetul de stat:
  1. Oficiul Național al Registrului Comerțului - 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale1.886
  2. Autoritatea Națională pentru Cetățenie 107
  3. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 50
  4. Abrogată.
  (la 15-06-2020, Poziția 4. din Punctul III. , Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )
  *1) finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii. Acestea pot primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii. (la 08-09-2014, Nota din anexa nr. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 745 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 8 septembrie 2014. ) ------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013, potrivit pct. 6 al art. unic din același act normativ.