ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 28 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 11.423 din 27.10.2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1În scopul colectării și corelării datelor furnizate de autoritățile și instituțiile publice implicate în monitorizarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și în scopul evidenței persoanelor confirmate și a deceselor produse de infecția cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Sănătății utilizează aplicația informatică Corona Forms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la solicitarea și în conformitate cu cerințele Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2Utilizatorii datelor din aplicația informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, laboratoarele care realizează testarea RT PCR și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19.  +  Articolul 3Probele transportate la laboratoarele care realizează testarea RT-PCR vor fi însoțite de Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin și procesul-verbal de predare-primire lot probe recoltate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Toate formularele de însoțire a probelor vor fi păstrate și arhivate conform legii, în original, de către laboratoarele care au prelucrat probele. (la 06-11-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5(1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum și rezultatele testelor după fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator.(2) Conducerea laboratorului se va asigura de implementarea tuturor dispozițiilor prevăzute la alin. (1).(3) Rezultatele validate din buletinul de analiză se completează în formularul electronic «Raport medical» generat de aplicația informatică Corona Forms, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Modelul «Raport medical» indicat anterior este utilizat în scopul monitorizării pacienților și asigurării serviciilor medicale necesare. Buletinul de analiză, în original, se arhivează la laboratorul care a prelucrat probele. (la 06-11-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 ) (4) Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei către laboratoare revine fiecărei DSP aferente. Directorul executiv al fiecărei DSP se asigură de alocarea probelor, astfel încât toate probele să fie procesate în maximum 24 de ore. Pentru situația în care capacitatea de testare dintr-un județ este depășită, responsabilitatea relocării probelor în alte județe revine coordonatorului regional stabilit prin Ordinul ministrului sănătății nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României.  +  Articolul 6Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicația informatică Corona Forms prin SMS și e-mail persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea.  +  Articolul 7(1) Buletinele de analiză pozitive vor fi transmise în mod automat prin e-mail și mesaj text medicului de familie al persoanelor testate pentru a fi luate în evidență.(2) În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informații sunt transmise către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul.  +  Articolul 8(1) După introducerea rezultatelor de laborator în aplicația informatică Corona Forms, în maximum 24 de ore, DSP va completa județul și localitatea de infectare a persoanei cu rezultat pozitiv.(2) DSP are responsabilitatea efectuării anchetei epidemiologice și introducerea datelor direct în aplicația informatică Corona Forms, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.  +  Articolul 9(1) Direcțiile de sănătate publică au obligația de a identifica și de a confirma în urma anchetei epidemiologice contacții direcți ai fiecărei persoane testate pozitiv, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.(2) Toate persoanele identificate a fi contacți direcți ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse în aplicația informatică Corona Forms de către DSP.(3) Decizia de carantinare va fi generată automat, imediat după completare, din aplicația informatică Corona Forms și va fi transmisă fiecărei persoane, cât și medicului de familie al acesteia.  +  Articolul 10(1) În cazul pacienților pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicația informatică Corona Forms de către DSP în maximum 24 de ore. După completare, aceasta va fi transmisă în format electronic prin e-mail din aplicația informatică Corona Forms atât medicului de familie/medicului desemnat de către DSP, cât și pacientului.(2) După 14 zile de la luarea în evidență ca persoana confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locații dedicate și monitorizate de medicii de familie, respectiv medicii alocați de DSP, în absența schimbării statusului acestora, fișa pacientului se va închide în mod automat în aplicația informatică Corona Forms sub statusul de „vindecat“.  +  Articolul 11(1) Pentru toți pacienții pozitivi internați, unitățile spitalicești au obligația de a completa formularul corespunzător (fișa de spital) din aplicația informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la internare.(2) La externare, unitatea spitalicească are obligația ca în maximum 24 de ore să completeze în fișa de spital din aplicația Corona Forms statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu.(3) Unitățile spitalicești au obligația raportării imediate a deceselor COVID în baza definiției de caz către DSP.  +  Articolul 12(1) Managerii unităților spitalicești sunt responsabili și au obligația de a dispune măsurile ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 11.(2) Managerii spitalelor vor verifica zilnic acuratețea datelor și sunt responsabili pentru corectitudinea și validitatea datelor introduse în aplicația Corona Forms.  +  Articolul 13(1) Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate, care efectuează teste RT-PCR pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene următoarele:a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP și INSP;b) datele statistice solicitate către INSP.(2) DSP va avea obligativitatea de a introduce cazurile pozitive în aplicația informatică Corona Forms.(3) INSP va introduce datele statistice furnizate în calculul capacității de testare naționale.(4) Din aplicația informatică Corona Forms se generează desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR ce este utilizat de unitățile de specialitate care realizează testarea în cadrul programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare și reprezintă document justificativ care se anexează cererilor de finanțare transmise către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București. (la 06-11-2020, Articolul 13 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătății, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor și aplicației prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și de limitare a efectelor acesteia.(3) La solicitarea scrisă a operatorului de date cu caracter personal menționat la alin. (2), datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului ordin vor fi distruse în mod ireversibil.  +  Articolul 15Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția articolului 8 care intră în vigoare în termen de 30 de zile.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 27 octombrie 2020.Nr. 1.829.  +  Anexa nr. 1
  Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane
  Tip investigație solicitată: detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCRSolicitant probă (DSP^1/spital/laborator/SAJ, SABIF/UPU/CPU/SMURD/Ctr. Dializă/Cluburi sportive/Altele) …………..........Către laboratorul …………………………………………………………………………………………Probă la cerere  Probă conform metodologiei INSP/OMS Nume: ………………………………………………Prenume: …………………………………………Adresa de rezidență: …………………., localitatea ………………., județul ………………CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Vârsta: …………………………………………Nr. telefon mobil: ……………………………..Adresa de e-mail: ………………………….…Personal medico-sanitar:– Medic– Asistent– Ambulanțier– Infirmier– AlteleData recoltării probei: …………………Tipul probei prelevate:• exsudat nazal/exsudat faringian• aspirat traheo-bronșic• fragmente necroptice de pulmonData trimiterii probei către laborator: ……..……RECOLTAT/ÎNTOCMIT ………………………..…FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE.Persoana testată are obligația comunicării datelor personale corecte și va fi informată că aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor. Persoana care completează datele în prezentul formular își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.^1 Inclusiv centrele rezidențiale. (la 06-11-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire lot probe recoltate
  Nr. probe ………………………………………Data și ora predării probei la laborator ………………………………Predat ………………… Primit ………………… (la 06-11-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  Raport medical
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul ..................................... pentru:Nume: ...........................................................Prenume: ......................................................,CNP ................................, cu adresa de domiciliu ................., număr de telefon ........................Rezultatul testului RT-PCR pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat în data ……..../......../.........., este pozitiv/negativ/neconcludent*/invalid*.Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.* (Pentru neconcludent și invalid) este necesară retestarea dumneavoastră. (la 06-11-2020, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )
  ------