REGULAMENT din 28 iunie 2016privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 7 iulie 2016  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 29 din 28 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 7 iulie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, denumit în continuare regulament, stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali, respectiv relațiile dintre furnizori și clienții finali de gaze naturale, precum și relațiile conexe cu operatorii economici, titulari de licențe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament se aplică clienților finali de gaze naturale, furnizorilor de gaze naturale și operatorilor economici, titulari de licență de operare, pentru asigurarea condițiilor necesare furnizării gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali.(2) Prezentul regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum al clientului final.  +  Secţiunea a 2-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:1. cod loc de consum - codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licență de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum și căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziția solicitanților care au drept de acces la acestea;2. date de consum - date privind consumul efectiv de gaze naturale înregistrat la un loc de consum și determinat prin citirea de către operator a indexului echipamentului de măsurare;3. interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului echipamentului de măsurare pentru determinarea cantității de gaze naturale corespunzătoare acestui interval;4. istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă la un loc de consum;5. loc de consum - amplasamentul instalațiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poștală, unde măsurarea cantităților de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare și pentru care există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, conform legislației în vigoare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe stații de reglare-măsurare și/sau posturi de reglare-măsurare aflate la aceeași adresă poștală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceleiași stații de reglare-măsurare ori post de reglare-măsurare, amplasamentul instalațiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepție cazul în care soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeași adresă poștală, a fost expres solicitată de clientul final, precum și situația în care la aceeași adresă poștală există ambele tipuri de clienți, casnici și noncasnici, consumul acestora fiind măsurat distinct;6. operator - operatorul economic, titular de licență de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției/sistemului de transport/sistemului de distribuție/ sistemului de distribuție închis, din conducta/sistemul căreia/căruia este alimentat cu gaze naturale locul de consum al clientului final;7. perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale din acest interval la locul de consum al clientului final;8. servicii reglementate - activitățile desfășurate de titularii de licențe de operare pe baza contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și la tarifele reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; serviciile reglementate pot fi, după caz, servicii de transport al gazelor naturale prin conducte de alimentare din amonte/prin sisteme de transport, servicii de distribuție a gazelor naturale prin sisteme de distribuție/prin sistem de distribuție închis, servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale.(2) Termenii definiți la alin. (1) se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în reglementările specifice aprobate de ANRE.(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;2. CLC - cod loc de consum;3. FUI - furnizor de ultimă instanță.  +  Capitolul II Clienții finali de gaze naturale  +  Secţiunea 1 Clasificarea clienților finali  +  Articolul 4(1) În funcție de utilizarea gazelor naturale la locul de consum, clientul final poate fi:a) client casnic - clientul final care achiziționează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;b) client noncasnic - clientul final care achiziționează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.(2) În condițiile prezentului regulament, în categoria clienților casnici se încadrează clientul final care utilizează gazele naturale în imobile cu destinația de locuință, indiferent de forma de proprietate și administrare, precum și în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, internate școlare și cămine studențești, pentru activități casnice, prin intermediul unor aparate consumatoare de combustibili gazoși, montate în scopul încălzirii spațiilor proprii, producerii apei calde și pentru gătit, cu excepția consumului aferent pentru desfășurarea de activități comerciale/profesionale/sociale.(3) În condițiile prezentului regulament, în categoria clienților noncasnici se încadrează:a) clientul industrial - clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul unor instalații industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în această categorie intră și producătorii de energie electrică și/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare;b) alt client noncasnic - clientul final care utilizează gazele naturale pentru desfășurarea de activități comerciale/ profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituțiile publice - unitățile de prestări de servicii din domeniile învățământ, sănătate, cultură, apărare națională, ordine publică, asistență socială, administrație publică, culte și altele asemenea.  +  Articolul 5În funcție de numărul locurilor de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:a) cu un singur loc de consum;b) cu mai multe locuri de consum.  +  Articolul 6În funcție de modul de racordare a locului de consum la un obiectiv din sectorul gazelor naturale, clientul final de gaze naturale poate fi:a) racordat la sistemul de transport;b) racordat la sistemul de distribuție/sistemul de distribuție închis;c) racordat la conducta de alimentare din amonte aferentă producției de gaze naturale.  +  Articolul 7În funcție de consumul anual de gaze naturale realizat la un loc de consum, clientul final de gaze naturale poate fi:a) cu consum mic, în cazul în care consumul anual este mai mic sau egal cu 28.000 MWh;b) cu consum mare, în cazul în care consumul anual depășește 28.000 MWh. (la 01-07-2019, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Clientul vulnerabil  +  Articolul 8(1) Clientul final aparținând categoriei clienților casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale;b) la locul de consum locuiește o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.(2) Dacă un client vulnerabil îndeplinește ambele condiții prevăzute la alin. (1), acesta beneficiază de facilitățile corespunzătoare fiecărei categorii.(3) Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de venituri reduse, facilitățile financiare și modalitățile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.(4) Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.  +  Articolul 9(1) Tipurile de facilități asigurate clienților vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordate de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum și modalitățile de implementare a acestor facilități;b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale.(2) Furnizorul de gaze naturale are obligația să comunice în timp util operatorului situația centralizatoare privind clienții vulnerabili din motive de venituri reduse, primită de la instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale.(3) Tipurile de facilități asigurate, în mod gratuit, clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul și operatorul convin ca relația cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele și adresa de corespondență ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfășoare prin intermediul unei terțe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.  +  Secţiunea a 3-a Alte categorii de clienți finali  +  Articolul 10Clienții finali protejați care nu pot fi deconectați în situații critice și clienții întreruptibili de siguranță care prin reducerea consumului până la oprire contribuie la menținerea securității în aprovizionarea cu gaze naturale în situații critice sunt stabiliți de ministerul de resort.  +  Capitolul III Contractarea furnizării gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Reguli de contractare  +  Articolul 11(1) Clientul final se poate racorda la un obiectiv din sectorul gazelor naturale și are acces la acesta, în condițiile reglementărilor specifice aprobate de ANRE.(2) În vederea furnizării gazelor naturale la un loc de consum al clientului final este necesar ca:a) instalația de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum să fie racordată la un obiectiv din sectorul gazelor naturale;b) să existe încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a gazelor naturale;c) să existe încheiat pentru respectivul loc de consum un contract de distribuție și/sau un contract de transport, după caz, cu titularul/titularii licenței/licențelor de operare a conductei/sistemului de alimentare prin care se vehiculează gaze naturale până la locul de consum al clientului final.(3) În vederea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul pune la dispoziția clientului final informațiile privind condițiile sale comerciale de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, precum și a cerințelor în materie de informare prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 12(1) În funcție de natura pieței de gaze naturale pe care se desfășoară, activitatea de furnizare a gazelor naturale poate fi:a) furnizare în regim de ultimă instanță, în conformitate cu reglementările ANRE; (la 03-11-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) b) furnizare pe piața concurențială.(2) Abrogat. (la 03-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (3) Furnizarea gazelor naturale pe piața concurențială cuprinde furnizarea în regim concurențial, în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor și clientul final, la prețul de furnizare și în condițiile comerciale negociate între aceștia sau stabilite prin oferte-tip, cu respectarea legislației în vigoare.  +  Articolul 13Clienții finali au dreptul să își aleagă furnizorul cu care să încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial. (la 03-11-2020, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 14(1) Furnizarea gazelor naturale la un loc de consum al clientului final se face pe baza unui singur contract de furnizare.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), clientul final cu consum mare poate încheia pentru respectivul loc de consum simultan mai multe contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu furnizori diferiți, situație în care are obligația să încheie cu aceștia și cu operatorul conductei/ sistemului la care este racordat locul de consum, cu cel puțin 5 zile calendaristice anterior perioadei de livrare, o convenție comună privind modalitatea de alocare a cantităților furnizate de fiecare dintre furnizori; în cazul în care părțile nu încheie această convenție și cantitățile de gaze naturale furnizate înregistrează diferențe față de programele stabilite, alocarea cantităților furnizate de fiecare furnizor se face de către operator, proporțional, conform principiului pro rata, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) În situația în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul și regimul de furnizare sunt aceleași, se poate încheia un singur contract de furnizare a gazelor naturale pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înțelegerii părților contractante. Contractul conține anexe specifice fiecărui loc de consum, iar includerea sau excluderea unui loc de consum din contractul de furnizare a gazelor naturale se face prin act adițional.  +  Articolul 15(1) În funcție de înțelegerea părților, contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat cu clientul final în spațiile comerciale ale furnizorului, la distanță sau în afara spațiilor comerciale ale furnizorului, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie, după caz, cu:a) persoana care este titulara dreptului de proprietate sau de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv sau împuternicitul acesteia, în cazul imobilelor individuale;b) persoana/reprezentantul legal care este împuternicită/ împuternicit în scris de proprietari, cu acordul majorității simple a acestora (cel puțin jumătate plus unu), în cazul imobilelor cu mai mulți proprietari, dar cu un singur echipament de măsurare pentru decontare fiscală.(3) Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele documente:a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;c) copia documentului din care rezultă deținerea în proprietate sau în folosință a spațiului care face obiectul locului de consum, din care, la solicitarea și pentru protecția clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. Documentul poate fi orice act care atestă dreptul de proprietate sau de folosință, la alegerea solicitantului, inclusiv adeverința eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care rezultă că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință; în cazul în care solicitantul nu deține un document care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra acestui spațiu sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că folosește legal spațiul respectiv, atât timp cât locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate încheia un contract de furnizare a gazelor naturale pe durată limitată de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire; (la 03-11-2020, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (4) Pentru încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru un client casnic, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3), și o declarație pe propria răspundere privind destinația spațiului care face obiectul locului de consum, precum și faptul că în spațiul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfășurarea activităților casnice.(5) Prezentarea documentelor necesare, precum și încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale se pot realiza și prin mijloace electronice, cu respectarea legislației în vigoare, în situația în care furnizorul oferă această posibilitate de contractare.(6) În situația în care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic intenționează să schimbe destinația spațiului sau să utilizeze gazele naturale pentru desfășurarea de activități comerciale/ profesionale/sociale, acesta are obligația să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic; în acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiții.  +  Articolul 16(1) Contractul de furnizare a gazelor naturale trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2014 privind modalitățile de informare a clienților finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.(2) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie în scris, cu un font lizibil, având mărimea de cel puțin 10 pt, pe hârtie sau alt suport durabil, vizibil și ușor de citi,t sau, dacă clientul final este de acord, în formă electronică ori, după caz, prin mijloace de comunicare la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(3) Condițiile/Clauzele prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale se pot modifica și/sau completa prin acte adiționale, cu acordul părților, cu condiția ca acestea să nu contravină prevederilor legale în vigoare.(4) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor normative se modifică de drept la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective; în acest caz, furnizorul are obligația să notifice clientului final modificările intervenite, în termenul și prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale.(5) Cadrul general aplicabil relațiilor contractuale derulate între furnizor și clienții finali dintr-o anumită categorie poate fi înscris de către furnizor într-o anexă denumită "Condiții standard pentru furnizarea gazelor naturale", care face parte integrantă din contract și care se afișează pe pagina de internet a furnizorului.  +  Articolul 17În cazul disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale, dacă nu ajung la o înțelegere, părțile se pot adresa ANRE în vederea declanșării procesului de soluționare la nivelul acesteia, conform prevederilor regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat de ANRE.  +  Secţiunea a 2-aFurnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță (la 03-11-2020, Titlul Secțiunii a 2-a din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 03-11-2020, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 03-11-2020, Articolul 19 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 03-11-2020, Articolul 20 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 21(1) Furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță reprezintă activitatea de furnizare cu caracter temporar desfășurată de către furnizorul desemnat FUI de către ANRE, în conformitate cu reglementările aplicabile.(2) FUI are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale:a) clienților finali care au rămas fără furnizor de gaze naturale, acestuia fiindu-i retrasă de ANRE licența de furnizare, în cursul desfășurării activității;b) clienților finali care nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.(3) FUI nu are obligația de a furniza gaze naturale clienților finali care la momentul preluării au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală a obligațiilor de plată.(4) Informarea asupra condițiilor privind furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță și preluarea unui client final aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) de către FUI se fac conform reglementărilor aplicabile aprobate de ANRE.(5) Condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE. (la 03-11-2020, Alineatul (5) din Articolul 21 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (6) Principiile de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților preluați sunt stabilite în conformitate cu reglementările aplicabile aprobate de ANRE. (la 03-11-2020, Alineatul (6) din Articolul 21 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Furnizarea gazelor naturale pe piața concurențială  +  Articolul 22(1) Pe piața concurențială, furnizarea gazelor naturale se face în regim concurențial, în baza contractului de furnizare încheiat între furnizor și clientul final, la prețul de furnizare și în condițiile comerciale negociate între aceștia sau stabilite prin oferte-tip.(2) Furnizarea gazelor naturale în regim concurențial reprezintă activitatea comercială de vânzare a gazelor naturale către clienții finali care și-au exercitat dreptul de eligibilitate, desfășurată de furnizor în baza licenței emise de ANRE.(3) Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu oricare dintre titularii licenței de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.(4) În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, clientul final poate accepta o ofertă-tip publicată de către un furnizor de gaze naturale sau poate solicita acestuia o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii cu acesta, după caz, ori poate recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică.(5) Clientul final poate încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial în următoarele variante:a) cu servicii reglementate incluse, situație în care deținerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine furnizorului, iar prețul de furnizare a gazelor naturale include și tarifele reglementate de ANRE corespunzătoare serviciilor prestate pentru respectivul client final;b) fără servicii reglementate incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată, situație în care deținerea contractelor pentru prestarea acestor servicii revine clientului final, iar prețul de furnizare nu include tarifele reglementate de ANRE aferente acestor servicii.(6) Contractul pentru prestarea unui serviciu reglementat se încheie cu titularul licenței de operare în baza contractului-cadru aprobat de ANRE și la tariful reglementat de ANRE.  +  Articolul 23În situația în care deținerea contractelor pentru prestarea serviciilor reglementate revine furnizorului, acesta asigură legătura între clientul final și titularii de licențe de operare.  +  Articolul 24(1) În situația în care contractul cu operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul încheie cu clientul final și furnizorul/furnizorii care desfășoară simultan activitatea de furnizare a gazelor naturale la respectivul loc de consum o convenție multipartită, asumată prin semnătură de către toate părțile, prin care:a) clientul final, operatorul și furnizorul/furnizorii stabilesc mijloacele de comunicare și de informare reciprocă referitoare la furnizarea și alimentarea cu gaze naturale a locului de consum;b) operatorul se angajează să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, la solicitarea furnizorului, în baza clauzelor prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de furnizor cu clientul final, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care furnizorul are dreptul să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;c) operatorul se angajează să informeze furnizorul/furnizorii cu privire la întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului, conform clauzelor prevăzute în contractul încheiat de operator cu clientul final, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, în care operatorul are dreptul să întrerupă/să limiteze parametrii tehnici/să reia alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.(2) Convenția multipartită prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin datele de identificare ale părților, datele de identificare ale locului de consum, numărul și data contractelor încheiate de clientul final aferente locului de consum și perioada de valabilitate a acestora, mijloacele de comunicare și de informare reciprocă convenite între părți și etapele procedurale aferente întreruperii/limitării parametrilor tehnici/reluării alimentării cu gaze naturale și furnizării la locul de consum.(3) Responsabilitatea pentru daunele cauzate de întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale îi revine clientului final, dacă solicitarea furnizorului a fost în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale și cu prevederile legale în vigoare, respectiv furnizorului, dacă acesta a solicitat în mod nejustificat operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum.(4) În situația în care contractul cu operatorul conductei/ sistemului la care este racordat locul de consum este încheiat de clientul final cu consum mare care își asigură necesarul de gaze naturale la acel loc de consum simultan de la mai mulți furnizori, convenția multipartită prevăzută la alin. (1) va conține, suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (2), modalitatea de alocare a cantităților furnizate de fiecare dintre furnizori, cu respectarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (2).(5) Convenția multipartită prevăzută la alin. (1) constituie anexă atât la contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat între clientul final și furnizor, cât și la contractul încheiat între clientul final și operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum.  +  Capitolul IV Codul locului de consum  +  Secţiunea 1 Modalitatea de codificare a locului de consum  +  Articolul 25(1) Fiecare operator are obligația de a realiza, până la data de 30 iunie 2017, un sistem de codificare la nivel național a tuturor locurilor de consum din zona proprie de licență de operare, prin care i se alocă fiecărui loc de consum în parte un cod de identificare, denumit CLC.(2) În vederea deosebirii codurilor de identificare atribuite de un operator de codurile de identificare ale locurilor de consum din zona de licență a altor operatori, ANRE stabilește și publică pe pagina proprie de internet, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, o listă în care se specifică codul de identificare al fiecărui operator, format din caractere tip litere; lista va fi actualizată de ANRE ori de câte ori va fi necesar.(3) CLC conține caractere de tip alfanumeric și este structurat pe două câmpuri, astfel:a) un prim câmp format din caractere de tip litere, care reprezintă codul de identificare al operatorului stabilit și publicat de ANRE, prevăzut la alin. (2);b) un câmp format din caractere de tip litere și/sau cifre, care reprezintă codul unic aferent locului de consum.(4) Modalitatea de codificare a locului de consum trebuie să respecte următoarele criterii:a) 0codul utilizat este unic la nivelul zonei de licență de operare;b) codul utilizat permite identificarea clară a locului de consum.(5) CLC rămâne valabil pe durata de existență a locului de consum și nu se modifică în situația schimbării furnizorului de gaze naturale sau a clientului final care are drept de proprietate sau de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv.(6) Operatorul asigură comunicarea CLC atât la solicitarea clientului final, cât și a furnizorului actual de la respectivul loc de consum.(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, furnizorii au obligația de a înscrie CLC pe factura de gaze naturale.  +  Secţiunea a 2-a Modalitatea de acces la datele de consum  +  Articolul 26(1) Fiecare operator are obligația de a introduce CLC în baza sa de date cu informații referitoare la locurile de consum din zona proprie de licență de operare.(2) Pe baza datelor de identificare ale clientului final/furnizorului și a CLC/adresei locului de consum, operatorul trebuie să asigure accesul în mod gratuit, în condiții de securitate și confidențialitate, la datele de consum înregistrate cel puțin pentru ultimele 36 de luni calendaristice sau pentru perioada scursă de la încheierea primului contract de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum, dacă aceasta din urmă este mai mică, astfel:a) clientul final are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii;b) furnizorul are acces doar la datele referitoare la locul/locurile de consum pentru care are încheiat cu clientul final respectiv un contract/contracte de furnizare a gazelor naturale în vigoare;c) orice alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau un furnizor de servicii energetice are acces doar dacă prezintă acordul scris al clientului final prin care acesta din urmă deleagă furnizorului dreptul de acces la datele referitoare la locul/locurile de consum propriu/proprii.(3) Suplimentar față de datele privind consumul anterior prevăzute la alin. (2), operatorul are obligația de a pune la dispoziția clientului final care are montat la locul de consum un contor inteligent date de consum detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an. Aceste date se pun la dispoziția clientului final prin intermediul unei aplicații web sau al interfeței contorului, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare a gazelor naturale sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni.  +  Articolul 27(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prin introducerea CLC, datele de consum prevăzute la art. 26 alin. (2) și (3), aferente acelui loc de consum, precum și orice alte informații referitoare la acesta pe care le conține baza de date a operatorului, conform legislației în vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicații web securizate al cărei link va fi postat pe pagina de internet a operatorului; aplicația web trebuie să permită transferul acestor date printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.(2) Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea clientului final, în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a).(3) Accesul la informațiile din baza de date prin intermediul aplicației web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea furnizorului, în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b), și se retrage acestuia la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul final pentru respectivul loc de consum; în situația în care la un loc de consum clientul final își schimbă furnizorul, odată cu operarea în baza de date a schimbării furnizorului, informațiile aferente locului de consum respectiv nu vor mai putea fi accesate de vechiul furnizor.(4) Accesul la informațiile din baza de date pentru un loc/locuri de consum prin intermediul aplicației web prevăzute la alin. (1) se acordă la solicitarea oricărui alt furnizor de gaze naturale, diferit de furnizorul actual, sau a unui furnizor de servicii energetice, în condițiile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. c), numai după prezentarea de către acesta a acordului scris și explicit al clientului final, cu menționarea datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale furnizorului împuternicit și CLC; în acest caz, durata pentru care se asigură accesul acestui furnizor la informațiile respective din baza de date este de 5 zile lucrătoare.(5) Până la implementarea aplicației web prevăzute la alin. (1), datele de consum prevăzute la art. 26 alin. (2) și (3) vor fi puse la dispoziția solicitanților de către operator, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML.  +  Capitolul V Facturarea  +  Secţiunea 1 Principii generale privind facturarea  +  Articolul 28În funcție de modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul final primește:a) facturi emise de furnizor, în situația în care contractul de furnizare este încheiat cu servicii reglementate incluse, iar prețul de furnizare prevăzut în contract include atât prețul gazelor naturale furnizate, cât și tarifele pentru transportul/distribuția acestora, după caz, la locul de consum al clientului final;b) facturi separate, în situația în care contractul de furnizare este încheiat fără servicii reglementate incluse, iar prețul de furnizare prevăzut în contract include doar prețul gazelor naturale furnizate, respectiv facturi emise de furnizor pentru gazele naturale furnizate și facturi emise de operator/operatori pentru transportul/distribuția acestora, după caz, la locul de consum, conform contractelor încheiate cu clientul final pentru prestarea acestor servicii.  +  Articolul 29(1) Facturarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de către furnizor pe baza consumului de gaze naturale, exprimat în unități de energie, aferent perioadei de facturare, și a prețului de furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare.(2) Furnizorul emite factura pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părților, pentru mai multe locuri de consum ale acestuia, indicând separat consumul de gaze naturale facturat și valoarea de plată pentru fiecare loc de consum în parte.  +  Articolul 30Abrogat. (la 03-11-2020, Articolul 30 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 31(1) În situația în care, la același loc de consum, există ambele tipuri de clienți finali, gazele naturale fiind utilizate atât pentru consum casnic, cât și pentru consum noncasnic, este necesară modificarea instalației de utilizare, în vederea separării și măsurării în mod distinct, prin intermediul unor echipamente de măsurare pentru decontare fiscală, a consumurilor specifice fiecărui tip de client în parte.(2) În cazul în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, separarea instalațiilor de utilizare, clienții finali și furnizorii de la acel loc de consum încheie o convenție comună privind alocarea cantităților furnizate, în care se prevede modalitatea de stabilire a ponderii consumului casnic, respectiv noncasnic, din totalul consumului de gaze naturale.  +  Secţiunea a 2-a Perioada de facturare  +  Articolul 32(1) Factura pentru gazele naturale furnizate la locul de consum al clientului final se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale.(2) Pentru furnizarea în regim de ultimă instanță perioada de facturare este lunară. (la 03-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (3) Pe piața concurențială, perioada de facturare este convenită de părți prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu respectarea următoarelor principii:a) pentru clienții casnici nu poate depăși 3 luni;b) pentru clienții noncasnici nu poate depăși 6 luni.(4) Furnizorul are obligația să ofere clientului final, la încheierea contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, posibilitatea de a opta pentru o perioadă de facturare lunară; în situația în care sunt puse la dispoziția clientului final mai multe opțiuni privind perioada de facturare, furnizorul are obligația să îl informeze corespunzător pe acesta cu privire la posibila fluctuație a costurilor în funcție de perioada de facturare aleasă.(5) Orice modificare a perioadei de facturare convenită de părți prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial se face prin act adițional la acesta.  +  Secţiunea a 3-a Modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare  +  Articolul 33Stabilirea consumului de gaze naturale, exprimat în unități de energie, ce reprezintă cantitatea de energie furnizată aferentă perioadei de facturare, se realizează prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare, cu puterea calorifică superioară a acestora, aferentă perioadei de facturare, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare aprobat de ANRE.  +  Articolul 34Cantitatea de gaze naturale furnizată clientului final se măsoară prin intermediul echipamentului de măsurare de către operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare aprobat de ANRE; în cazul în care se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, cantitatea de gaze naturale furnizată la locul de consum se recalculează conform prevederilor legislației în vigoare.  +  Articolul 35(1) Pentru determinarea cantității de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final are obligația să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la intervale determinate, cu respectarea următoarelor principii:a) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării cantității de gaze naturale furnizate unui client casnic, nu trebuie să depășească 3 luni;b) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării cantității de gaze naturale furnizate unui client noncasnic, nu trebuie să depășească 6 luni.(2) Cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale operatorului se determină prin diferență între indexul nou citit la sfârșitul intervalului de citire și indexul vechi citit la sfârșitul intervalului de citire anterior.  +  Articolul 36(1) Pentru perioada de facturare în care operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, facturarea se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat de operator și preluat de furnizor.(2) În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz:a) pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor;b) pe baza unui consum estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), furnizorul are obligația să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă între două citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare de către operator, dacă constată că la sfârșitul intervalului de citire există diferențe între consumul efectiv realizat de către clientul final și consumul facturat acestuia, în intervalul dintre citirile operatorului.  +  Articolul 37(1) Pentru situația prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. a), în vederea transmiterii indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, furnizorul are obligația să comunice clientului final, prin intermediul facturii, cel puțin următoarele informații:a) intervalul de timp în care se poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile calendaristice;b) linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât și conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului final și alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice.(2) Pentru situația prevăzută la art. 36 alin. (2) lit. b), consumul estimat prevăzut în convenția de consum se poate stabili fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităților lunare determinate pe baza profilului de consum anual; convenția de consum poate fi modificată oricând pe parcursul derulării contractului, la inițiativa clientului final, în situația în care acesta consideră că valorile estimate nu mai corespund consumului real, cu condiția ca noile valori să fie notificate furnizorului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei respective de facturare.  +  Secţiunea a 4-a Informațiile cuprinse în factură  +  Articolul 38(1) Furnizorul are obligația să emită facturi care să cuprindă informații corecte, transparente, clare, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să ofere clienților finali posibilitatea să își ajusteze propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.(2) În factură și/sau în documentele anexate acesteia sunt incluse următoarele tipuri de informații:a) informații prioritare care oferă clientului final toate elementele necesare pentru a înțelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unități de energie, și cât trebuie să plătească pentru acest consum;b) informații adiționale care nu se referă la facturare, dar care pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale;c) informații privind facturarea care oferă periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat și a costului actual cu gazele naturale, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-și ajusta propriul consum.  +  Articolul 39(1) Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final pentru locul de consum, pe prima sau cel mult a doua pagină a facturii, cel puțin următoarele informații prioritare:a) datele de identificare și de contact ale furnizorului;b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum și adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită față de adresa locului de consum;c) codul de client atribuit de furnizor;d) codul locului de consum atribuit de operator - CLC, cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (7);e) numărul și data emiterii facturii;f) data de începere și de sfârșit a perioadei de facturare;g) termenul scadent de plată;h) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, și unitățile de măsură ale acestora;i) prețul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, și prețul unitar/ tarifele/taxele aplicat/aplicate pentru fiecare produs/serviciu care este facturat distinct pe lângă furnizarea gazelor naturale, nefiind inclus în prețul unitar pentru aceasta, după caz;j) tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale (fix/variabil);k) componentele incluse în prețul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu precizarea celor care sunt reglementate sau o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;m) intervalul de timp și modalitatea/modalitățile prin care clientul poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare;n) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenției de consum;o) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;p) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;q) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat;r) modalitatea de conversie a cantității de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh;s) informații legate de accizarea gazelor naturale;ș) valoarea TVA;t) valoarea totală de plată (cu TVA);ț) modalitățile de plată a facturii;u) datele de contact ale centrului de relații cu clienții pus la dispoziție de furnizor;v) numărul de telefon pus la dispoziție de operator pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului.(2) În situația în care clientul final nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie să cuprindă informații privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii și semnificația fiecărei obligații de plată cuprinse în factură.  +  Articolul 40(1) Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților finali prin intermediul facturii și/sau a documentelor anexate acesteia cel puțin următoarele informații adiționale:a) informații privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a ANRE;b) informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor de către clienții finali, precum și privind opțiunile pe care le au aceștia în cazul în care nu sunt satisfăcuți de modul de soluționare a plângerii de către furnizor, conform procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de soluționare a plângerilor clienților finali, aprobată de ANRE;c) informații privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situația în care clientul final nu achită factura în termenul scadent;d) informații privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activității/serviciului respectiv a unei penalități/compensații clientului final afectat, conform standardelor de performanță aprobate de ANRE;e) orice alte informații prevăzute de legislația în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziție clientului final prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia.(2) Suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1), furnizorul va pune la dispoziția clienților casnici, prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia, informații privind tipurile de facilități puse la dispoziție de furnizor clienților vulnerabili sau o referință cu privire la locul unde acestea pot fi consultate.  +  Articolul 41(1) Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților finali prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia cel puțin următoarele informații privind facturarea:a) prețul actual și consumul real de gaze naturale;b) comparații între consumul actual al clientului final și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;c) informații privind conceptul de eficiență energetică, respectiv datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei, de unde clienții finali pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței energetice, profilurile de referință privind consumul individual și alte specificații tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.(2) Informațiile privind facturarea prevăzute la alin. (1) se transmit clientului final de către furnizor, cel puțin o dată la 6 luni.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), informațiile privind facturarea prevăzute la alin. (1) se transmit clientului final de către furnizor, cel puțin trimestrial, la cererea clientului final sau în cazul în care clienții finali au optat pentru factura electronică.  +  Articolul 42În cazul în care intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare de către operator este mai mare decât perioada de facturare, furnizorul va include în factura prin care efectuează regularizarea pentru perioada cuprinsă între două citiri, suplimentar față de informațiile prevăzute la art. 39-41, următoarele informații:a) indicarea într-o manieră clară că aceasta este o factură de regularizare;b) perioada pentru care se face regularizarea;c) indexul echipamentului de măsurare determinat de operator prin citire la începutul și sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea;d) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, consumată efectiv în perioada pentru care se face regularizarea;e) valoarea puterii calorifice superioare medii aferente perioadei pentru care se face regularizarea, calculată ca medie aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare;f) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul efectiv de gaze naturale realizat în perioada pentru care se face regularizarea;g) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul facturat de gaze naturale în intervalul dintre citirile operatorului;h) soldul debitor/creditor la sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea, calculat pe baza diferenței dintre consumul efectiv realizat și consumul facturat în intervalul dintre citirile operatorului, respectiv suma pe care clientul final o mai are de achitat furnizorului sau suma datorată de furnizor clientului final ca urmare a efectuării regularizării, după caz.  +  Articolul 42^1(1) În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită în plus de către acesta este mai mare de 100 lei, furnizorul are obligația să restituie această sumă conform prevederilor legale în vigoare.(2) În situația în care în urma regularizării suma plătită în plus de către clientul casnic este mai mică de 100 lei, suma va fi compensată în contul facturilor următoare. (la 03-11-2020, Sectiunea a 4-a din Capitolul V a fost completată de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 5-a Emiterea facturilor  +  Articolul 43(1) Furnizorul emite factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale la locul de consum al clientului final după fiecare perioadă de facturare stabilită conform contractului de furnizare a gazelor naturale.(2) Prin derogare de la alin. (1), prin contractul de furnizare a gazelor naturale, părțile pot conveni o altă periodicitate de emitere a facturii; furnizorul poate factura în avans, înainte de încheierea perioadei de facturare, numai la solicitarea scrisă a clientului final, care trebuie să cuprindă perioada pentru care se solicită facturarea în avans, sau în condițiile stabilite prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.  +  Secţiunea a 6-a Transmiterea facturilor și a documentelor anexate acesteia  +  Articolul 44(1) Furnizorul pune la dispoziția clientului final două modalități de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia, respectiv în format tipărit și în format electronic, iar clientul final are posibilitatea să opteze pentru oricare dintre acestea.(2) Factura emisă de furnizor se transmite clientului final prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale; furnizorul asigură schimbarea modalității de transmitere a facturii oricând, la solicitarea clientului final, transmisă în scris sau electronic, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(3) Utilizarea facturii în format electronic face obiectul acceptării exprese de către clientul final.(4) Furnizorul are obligația să transmită factura la adresa locului de consum al clientului final, cu excepția cazului în care clientul final a desemnat o altă adresă de corespondență sau a ales o modalitate electronică de transmitere a facturii.(5) Furnizorul este responsabil de transmiterea către clienții finali a facturilor, în mod gratuit și timp util, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenței.  +  Secţiunea a 7-a Plata facturii  +  Articolul 45(1) Plata contravalorii consumului de gaze naturale se efectuează de clientul final în baza facturii emise de către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale.(2) În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care echipamentul de măsurare este cu sistem de preplată, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat. Furnizorul stabilește pentru fiecare încărcare de cartelă un prag minim și un prag maxim, acestea reprezentând cantitatea minimă și, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea cartelei.  +  Articolul 46(1) Plata pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată, cu numerar sau fără numerar, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția clientului final cel puțin două modalități de plată a facturii, dintre care cel puțin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente, care să nu creeze discriminări nejustificate între clienți.(3) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția clientului casnic cel puțin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, ușor accesibilă și fără costuri suplimentare.(4) Modalitățile de plată oferite de furnizor se specifică în contractul de furnizare a gazelor naturale și în factura transmisă clientului final.  +  Articolul 47(1) Pentru furnizarea în regim de ultimă instanță, obligația de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plății de către clientul final, cu excepția situației în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligația în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul furnizorului a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plății. (la 03-11-2020, Alineatul (1) din Articolul 47 , Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Pentru furnizarea pe piața concurențială, obligația de plată se consideră îndeplinită conform clauzelor specifice stabilite prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu excepția situației în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligația în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul furnizorului a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plății.  +  Articolul 48(1) Pentru neachitarea de către clientul final, în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să aplice dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, și să ia, succesiv, următoarele măsuri:a) transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situația în care urmează să întrerupă furnizarea la locul de consum, în termenul și printr-o modalitate de comunicare agreată de părți prin contractul de furnizare a gazelor naturale; preavizul de întrerupere a furnizării gazelor naturale pentru neachitarea facturii trebuie să aibă un termen de cel puțin 15 zile calendaristice în cazul clienților casnici, respectiv de cel puțin 3 zile calendaristice în cazul clienților noncasnici;b) întreruperea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, în condițiile specificate în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu condiția să fie îndeplinită măsura prevăzută la lit. a);c) transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz clientului final, în situația în care urmează să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în acest contract; preavizul de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale trebuie să aibă un termen de cel puțin 15 zile calendaristice;d) rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.(2) Suplimentar față de măsurile prevăzute la alin. (1), anterior întreruperii, furnizorul are dreptul să dispună, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, limitarea furnizării gazelor naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, cu un preaviz de cel puțin 3 zile calendaristice.(3) La cererea clientului final, furnizorul poate, după caz:a) să ofere o modalitate alternativă de efectuare a plății, pentru clientul final care se confruntă cu dificultăți la efectuarea plății facturii prin modalitățile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;b) să negocieze cu acesta un plan de eșalonare a sumelor datorate de clientul final care se confruntă cu dificultăți financiare la plata facturii, situație în care perioada de eșalonare la plată se stabilește de furnizor în funcție de cuantumul obligațiilor de plată și de capacitatea financiară de plată a clientului final.  +  Articolul 49Pe piața concurențială, în cazul clientului final căruia i-a fost întreruptă furnizarea gazelor naturale la locul de consum pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, furnizorul are dreptul să solicite acestuia constituirea unei garanții financiare, valoarea și condițiile în care se constituie această garanție fiind prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, conform acordului de voință al părților contractante. (la 03-11-2020, Articolul 49 din Sectiunea a 7-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Secţiunea a 8-a Decontul final de lichidare  +  Articolul 50(1) În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, furnizorul are obligația de a transmite clientului final factura cu decontul final de lichidare.(2) În situația în care decontul final de lichidare conține un sold pozitiv, clientul final are obligația să achite contravaloarea facturii prevăzute la alin. (1) până la termenul scadent.(3) În situația în care decontul final de lichidare conține un sold negativ, furnizorul are obligația să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul VI Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării și alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final  +  Articolul 51(1) Întreruperea/Limitarea/Reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de furnizor în situațiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare în care acesta are dreptul să solicite operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.(2) În vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final, furnizorul are dreptul să solicite operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în următoarele situații:a) la solicitarea clientului final;b) în cazul refuzului clientului final de a constitui o garanție financiară în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;c) pentru neachitarea de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății; în situația în care clientul final contestă corectitudinea valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul să dispună întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale până nu comunică clientului final rezultatul verificării, cu respectarea prevederilor standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;d) în alte situații prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și de legislația în vigoare.(3) Prestarea de către operator a activității de întrerupere/ limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unui tarif aferent perceput de operator, care este plătit:a) de clientul final, în situația în care solicitarea de prestare de către operator a activității aparține clientului, fiind formulată direct sau prin intermediul furnizorului său, cu excepția cazului în care această solicitare este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului;b) de furnizor, în situația în care solicitarea de prestare de către operator a activității aparține furnizorului, cu excepția cazului în care solicitarea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului.(4) În cazul în care contractul cu operatorul conductei/ sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final, operatorul prestează activitatea de întrerupere/ limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final la solicitarea furnizorului, cu respectarea convenției multipartite prevăzută la art. 24 alin. (1).  +  Articolul 52În situația prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. a), în care solicitarea aparține clientului final, se procedează după cum urmează:a) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea clientului final de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum, însoțită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;b) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maxim 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare;c) în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la primirea acesteia, furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea clientului final de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, însoțită de dovada achitării de către clientul final a tarifului aferent perceput de către operator; în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;d) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării sau în termenul solicitat de clientul final, dacă acesta din urmă este mai mare; clientul final nu poate solicita sau primi penalități/compensații de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore sau la termenul solicitat, în situația în care aceasta se datorează nepermiterii de către clientul final a accesului operatorului pe proprietatea sa.  +  Articolul 53În situațiile prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b) și c), în care solicitarea aparține furnizorului, se procedează după cum urmează:a) întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum se face cu un preaviz transmis, în mod gratuit, de furnizor clientului final, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare a gazelor naturale. Preavizul trebuie să conțină informații privind cauza care poate conduce la întreruperea/ limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, data de la care furnizorul are dreptul, conform contractului de furnizare a gazelor naturale, să solicite operatorului întreruperea/limitarea parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum în cazul inacțiunii clientului final, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum pe care clientul final va trebui să-l achite pentru reluarea furnizării, precum și garanția financiară care va trebui constituită, dacă este cazul;b) furnizorul transmite operatorului solicitarea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final, cu luarea în considerare a termenului de preaviz de întrerupere/limitare a furnizării stabilit prin contractul de furnizare a gazelor naturale;c) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării furnizorului sau în termenul solicitat de furnizor, dacă acesta din urmă este mai mare;d) furnizorul achită tariful perceput de operator pentru prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici în alimentarea cu gaze naturale la locul de consum al clientului final;e) după înlăturarea de către clientul final a cauzelor care au condus la întreruperea/limitarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, acesta transmite furnizorului solicitarea de reluare a furnizării însoțită de documente justificative și de dovada achitării tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum, precum și de dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul;f) furnizorul are obligația să transmită operatorului solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării care respectă condițiile prevăzute la lit. e); în situația în care solicitarea clientului final nu este primită de furnizor în timpul programului acestuia de lucru, aceasta se consideră primită în următoarea zi lucrătoare;g) operatorul are obligația să soluționeze cererea primită și să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării; clientul final nu poate solicita sau primi penalități/compensații de la furnizor/operator pentru nereluarea furnizării/alimentării cu gaze naturale la locul de consum în 24 de ore, în situația în care nu a permis accesul operatorului pe proprietatea sa.  +  Articolul 54(1) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/ Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final poate fi dispusă de operator, cu notificarea furnizorului, în următoarele situații:a) la solicitarea directă a clientului final, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului;b) pentru neîndeplinirea de către clientul final a obligațiilor contractuale față de operator, în cazul în care contractul cu operatorul conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum este încheiat de clientul final; în acest caz, întreruperea alimentării se realizează de operator, cu respectarea convenției multipartite prevăzute la art. 24 alin. (1);c) pentru timpul necesar executării lucrărilor de dezvoltare, reabilitare, reparație, modernizare, exploatare și întreținere a conductei/sistemului din care este alimentat locul de consum al clientului final;d) în alte situații prevăzute de legislația în vigoare, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea:(i) în cazul nerespectării de către clientul final a limitelor zonelor de protecție și de siguranță ale instalațiilor operatorului amplasate pe proprietatea clientului final, conform legislației în vigoare;(ii) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare;(iii) în cazul intervenției de către persoane neautorizate asupra unui obiectiv din sectorul gazelor naturale și/sau asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, conform legislației în vigoare;(iv) în cazul în care instalațiile de utilizare/aparatele consumatoare de combustibili gazoși ale clientului final nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare, există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;(v) în cazul neprezentării de către clientul final a actelor doveditoare privind efectuarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalației de utilizare, conform legislației în vigoare;(vi) în cazul în care nu se permite accesul operatorului în scopul de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica sau citi indexul echipamentului de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a întreține, verifica și remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final;(vii) în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare.(2) Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/Reluarea alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final se realizează de operator cu respectarea legislației în vigoare.  +  Capitolul VII Calitatea activității de furnizare și calitatea serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clientului final  +  Articolul 55(1) Reglementarea calității activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale a clienților finali se poate realiza prin următoarele metode:a) metoda nivelurilor minime de calitate. Această metodă presupune elaborarea de către ANRE a standardelor de performanță prin care se stabilesc indicatori de performanță, corespunzători tipului de activitate desfășurată/serviciu prestat. Prin indicatorul de performanță se stabilește nivelul minim de calitate a activității desfășurate/serviciului prestat, care constituie criteriul de referință în evaluarea nivelului de performanță;b) metoda publicării performanțelor. Această metodă presupune elaborarea de către prestatorul activității/serviciului respectiv a unui raport cuprinzând nivelul de realizare a indicatorilor de performanță aferenți activității/serviciului prestart. Acest raport se publică pe pagina proprie de internet și se transmite la ANRE, în condițiile prevăzute în standardele de performanță aprobate de ANRE;c) abrogată. (la 03-11-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 55 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) (2) Evaluarea și monitorizarea calității activității de furnizare, a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale și a gradului de satisfacție a clienților finali se realizează conform prevederilor standardelor de performanță aprobate de ANRE.  +  Articolul 56(1) Furnizorul de gaze naturale are obligația să asigure clientului final nivelul minim de calitate a activității de furnizare stabilit prin standardul de performanță aprobat de ANRE.(2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, furnizorul are obligația să plătească o penalitate/compensație clientului final afectat, în cuantumul și în condițiile prevăzute în standardul de performanță aprobat de ANRE.(3) Furnizorul are dreptul să își recupereze de la operatori penalitățile/compensațiile plătite clientului final în situația în care cauzele care au generat plata acestora sunt independente de voința furnizorului de a acționa și se datorează acestor operatori.(4) Furnizorul are obligația să stabilească un sistem de comunicare cu clienții săi finali, care să asigure preluarea, înregistrarea, analizarea, stabilirea măsurilor și soluționarea plângerilor acestora referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea drepturilor și obligațiilor fiecărei părți, în conformitate cu procedura-cadru aprobată de ANRE.(5) Furnizorul trebuie să urmărească îmbunătățirea calității activității de furnizare, în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților finali.  +  Articolul 57(1) Operatorul are obligația să asigure clientului final nivelul minim de calitate a serviciului aferent alimentării cu gaze naturale stabilit prin standardul de performanță aprobat de ANRE.(2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, operatorul are obligația să plătească o penalitate/compensație clientului final afectat, în cuantumul și în condițiile prevăzute în standardul de performanță aprobat de ANRE.(3) Operatorul trebuie să urmărească îmbunătățirea calității serviciului aferent alimentării cu gaze naturale, în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților finali.(4) Operatorul are obligația de a alimenta locul de consum al clientului final cu gaze naturale care respectă cerințele minime de calitate a gazelor naturale prevăzute în regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România aprobat de ANRE.  +  Capitolul VIII Drepturile și obligațiile părților contractante ale contractului de furnizare a gazelor naturale  +  Secţiunea 1 Drepturi și obligații ale furnizorului de gaze naturale  +  Articolul 58Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:a) să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;b) să încaseze de la clientul final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanță, conform reglementărilor ANRE;c) să perceapă clientului final dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;d) să analizeze cererea clientului final și să decidă oportunitatea de a oferi o modalitate alternativă de efectuare a plății facturii, în situația în care acesta se confruntă cu dificultăți în efectuarea plății prin modalitățile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, respectiv de a negocia cu acesta un plan de eșalonare la plată a sumelor datorate de către clientul final care se confruntă cu dificultăți financiare la plata facturii;e) să solicite operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în vederea întreruperii/limitării/reluării furnizării gazelor naturale la locul de consum al clientului final în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare;f) să încaseze de la clientul final tariful perceput de operator pentru prestarea activității de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății;g) să solicite clientului final asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piața de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;h) să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în situația încetării dreptului de proprietate sau de folosință al clientului final asupra locului de consum, în situația neachitării de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare; rezilierea din inițiativa furnizorului se efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de cel puțin 15 zile calendaristice;i) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.  +  Articolul 59Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:a) să asigure oferte-tip cel puțin pentru clienții finali cu consum mic de gaze naturale aflați în portofoliul propriu;b) să dețină o pagină proprie de internet în conținutul căreia să publice informații actualizate cu privire la condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, prețurile/tarifele practicate, după caz, precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite, în vederea realizării activității de informare a clienților finali; în situația în care se publică oferte-tip de furnizare a gazelor naturale, se va afișa pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste oferte-tip;c) să desfășoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte de furnizare a gazelor naturale încheiate cu clienții finali, care să prevadă condiții/clauze contractuale echitabile și transparente, cu respectarea cerințelor minime contractuale ce trebuie incluse, în conformitate cu reglementările ANRE;d) să pună la dispoziția clientului final care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă instrucțiunile de utilizare a acestuia și să încarce cartela cu creditul solicitat de clientul final, cu respectarea condițiilor/clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și să asigure un credit de urgență, în cazul consumării cantității de gaze naturale plătite în avans prin cartelă; furnizorul publică la punctele de încărcare/reîncărcare a cartelei nivelurile minime și maxime stabilite pentru încărcare;e) să asigure preluarea de la operator a datelor de consum înregistrate de echipamentele de măsurare de la locul/locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale;f) să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu acesta;g) să factureze clientului final contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate la locul de consum în regim de ultimă instanță, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;h) să transmită, la cererea clientului final, o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;i) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către clientul final a obligațiilor de plată scadente la termenele și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării clientului final, cu condiția permiterii de către clientul final a accesului reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum; clientul final trebuie să anexeze solicitării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății datorate conform prevederilor contractuale, și a tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale, precum și dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul;j) să notifice clientului final, în mod corespunzător și gratuit, orice intenție de modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum și orice majorare a prețului/tarifului practicat, precizând motivele, condițiile și amploarea acestei majorări, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, iar în ceea ce îi privește pe clienții casnici, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, într-un mod transparent și ușor de înțeles, precum și să informeze clientul final, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța în mod gratuit contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții; (la 03-11-2020, Litera j) din Articolul 59 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) k) să notifice clientului final orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;l) să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE; procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia;m) să transmită clientului final un decont final de lichidare în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;n) să transmită operatorului solicitările primite de la clientul final al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, în situația în care, pentru locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de furnizor;o) să transmită, la cererea clientului final, informațiile privind costul actual și cel estimat cu gazele naturale, în timp util și într-un format ușor de înțeles, care să îi permită acestuia să compare diferite oferte în condiții identice/similare;p) să transmită, la cererea clientului final, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu și utilizând, la cerere, formatul de prezentare cu titlu opțional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament; la solicitarea clientului, transferul datelor privind istoricul de consum se face printr-un format electronic standard de tip Excel sau prelucrabil automatizat de tip XML;q) să transmită, la cererea clientului final, informații privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;r) să pună la dispoziția unui furnizor de servicii energetice, în baza solicitării scrise a clientului final, datele privind istoricul de consum aferent locului de consum al acestuia, pe ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, în măsura în care aceste informații sunt disponibile;s) orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.  +  Secţiunea a 2-a Drepturi și obligații ale clientului final de gaze naturale  +  Articolul 60(1) Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:a) să își aleagă furnizorul și să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică;b) să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerințelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) să își schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță la furnizarea gazelor naturale în regim concurențial; (la 03-11-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 ) d) să i se pună la dispoziție, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situația în care contractul este încheiat prin intermediari;e) să i se pună la dispoziție, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului și ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;f) să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situația în care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă;g) să denunțe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situația în care nu acceptă modificările și/sau completările condițiilor/clauzelor contractuale, precum și majorarea prețului/tarifului, notificate de furnizor;h) să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;i) să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfășurată de către acesta la locul de consum și să beneficieze de un standard ridicat de soluționare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulțumit de soluția dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluționat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanței competente;j) să primească penalitățile/compensațiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanță aprobate de ANRE;k) să denunțe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, și să își schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;l) să primească de la furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;m) să solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informațiile, opțiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, și modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;n) să solicite furnizorului informații privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;o) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.(2) Clientul final de gaze naturale nu are dreptul să vândă gazele naturale contractate. (la 03-11-2020, Alineatul (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 187 din 21 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 61Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:a) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;b) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;c) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanță, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;d) să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;e) să achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activității de reluare a alimentării la locul de consum și să constituie o garanție financiară, dacă este cazul, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății;f) să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activității se comunică clientului final în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului are obligația să prezinte clientului final legitimația de serviciu și să comunice motivul pentru care solicită acces pe proprietatea clientului final;g) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice și ale operatorului, precum și toate celelalte instalații aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;h) să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziție de operator, orice deficiență pe care o constată în funcționarea echipamentului de măsurare și a instalațiilor aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea verificării și remedierii acesteia, în scopul asigurării parametrilor de siguranță în alimentarea cu gaze naturale;i) să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire și verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamații din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;j) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;k) să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanție financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;l) să întrețină și să exploateze instalația industrială/ neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalației de utilizare se efectuează numai prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE;m) să asigure efectuarea verificărilor și reviziilor tehnice ale instalației de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE;n) să asigure remedierea defecțiunilor în funcționarea instalației de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizați de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;o) să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoși care respectă cerințele legislației în vigoare și să efectueze verificarea și repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizați de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;p) să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piața de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;q) orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.  +  Secţiunea a 3-a Punctul unic de contact  +  Articolul 62(1) Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția clienților finali un punct unic de contact în vederea obținerii de informații cu privire la drepturile și obligațiile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor, în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații, inclusiv pentru preluarea/soluționarea/redirecționarea către alte entități responsabile a solicitărilor acestora.(2) Furnizorii asigură informarea clienților finali în mod gratuit și nediscriminatoriu.  +  Articolul 63(1) Punctul unic de contact reprezintă punctul central de informare care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz, formând o rețea care furnizează informații unitare, și care poate fi accesat prin următoarele canale de comunicare, destinate relației cu clienții:a) telefonic, la un număr apelabil gratuit sau cu tarif normal, disponibil minimum 8 ore în zilele lucrătoare, care să aibă posibilitatea înregistrării numărului de apeluri și a timpilor de așteptare;b) prin fax, la un număr de fax pentru contactarea furnizorului;c) prin e-mail, la o adresă de e-mail pentru contactarea furnizorului;d) prin intermediul paginii de internet proprii, prin formularul on-line pentru contactarea furnizorului;e) prin poștă.(2) Punctele de informare regională/locală trebuie să dispună de personal specializat și de o dotare corespunzătoare pentru informarea clienților finali și să fie ușor accesibile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Furnizorul are obligația să pună la dispoziția clientului final, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact și ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum.  +  ANEXĂla regulament
  Format-cadru de prezentare a datelor
  privind istoricul de consum de gaze naturale
  Nr. crt.Denumire câmp
  1 Furnizor
  2 Client final
  3 Adresă loc de consum
  4 Cod loc de consum (CLC)
  5 Serie contor
  6 Perioada de facturare_De la
  7 Perioada de facturare_Până la
  8 Perioadă regularizare_De la*)
  9 Perioadă regularizare_Până la*)
  10 Index vechi
  11 Mod de determinare index vechi
  12 Index nou
  13 Mod de determinare index nou
  14 Cantitate aferentă perioadei de facturare (mc)
  15 Putere calorifică superioară
  16 Consumul facturat (MWh/KWh)
  NOTĂ:*) Se completează în cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare.
  SemnăturăFurnizor,(prin împuternicit)
  NOTĂ:*) Se completează în cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare.SemnăturăFurnizor,(prin împuternicit)
  -----