LEGE nr. 218 din 29 octombrie 2020privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1012 din 30 octombrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - România» sunt întreprinderile înființate de persoane fizice în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, cu maximum 3 ani înainte de data completării și transmiterii on-line a planului de afaceri și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5.2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 și a punctajului alocat pentru fiecare cod CAEN în funcție de domeniul de activitate prevăzut în anexa nr. 2, aplicația on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;3. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Situația statistică comparativă 2018-2019 a întreprinderilor mici și mijlocii active pe județe la 11 decembrie 2019 este prevăzută în anexa nr. 3 și se actualizează anual de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri până la 30 iunie pentru anul anterior.4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%.(2) Înstrăinarea părților sociale este permisă numai către persoane fizice - investitori individuali-business angels, definiți conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate.5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.6. Anexa se modifică după cum urmează:  +  Anexa nr. 1
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  Nr. crt.CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate - în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 de puncte)
  A1Producție
  2Serviciile/industriile creative**
  3Servicii
  4Comerț și alte activități
  Inovare (maximum 10 puncte)
  B1Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.10
  2Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.0
  Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte)
  C16000 lei15
  25000 lei10
  34000 lei5
  Criterii aferente investiției (maximum 15 puncte)
  D1Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile15
  2Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile10
  3Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile5
  Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte)
  E1Nici unul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.10
  2Acționarii/asociații solicitantului au mai avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.0
  Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii (maximum 5 puncte)
  F1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu5
  Densitate IMM (maximum 5 puncte)
  G1Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori < 45
  2Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori ≥ 40
  Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte)
  H1Achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii2
  2Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate2
  3Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc).4
  4Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică2
  Criterii cu privire la achiziționarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare (maximum 10 puncte)
  I1Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obținerii unei economii de energie sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.10
  2Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obținerii unei economii de energie sau sunt sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în pondere sub 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.0
  * Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.** Serviciile/industriile creative sunt cele definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014.*** Pentru evaluarea criteriului „Număr de IMM/100 locuitori“, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.Selectarea și contractarea proiectelor se vor face după următorul algoritm: pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.La punctaje egale va prevala:– punctajul obținut la criteriul A - „Domeniul de activitate“;– procentul obținut la criteriul „ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile“ (secțiunea D din criteriile de evaluare);– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;– data și ora înscrierii în program.
  7. După anexă se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 și 3, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  Lista codurilor CAEN aferente activităților care sunt eligibile la finanțare și punctajele alocate
  ClasăCAEN Rev. 2Producție (industrie prelucrătoare)Industrii creative cod 6201 ITServiciiComerțPunctaj
  1234567
  0240Activități de servicii anexe silviculturii [v]20
  0710Extracția minereurilor feroase[v]20
  0729Extracția altor minereuri metalifere neferoase[v]20
  0811Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei[v]20
  0812Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului[v]20
  0891Extracția mineralelor pentru industria chimică și îngrășămintelor naturale[v]20
  0893Extracția sării[v]20
  0899Alte activități extractive n.c.a. [v]20
  1012Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre[v]20
  1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) [v]20
  1020Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor[v]20
  1031Prelucrarea și conservarea cartofilor[v]20
  1032Fabricarea sucurilor de fructe și legume[v]20
  1039Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.[v]20
  1051Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor[v]20
  1052Fabricarea înghețatei[v]20
  1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie[v]20
  1072Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie[v]20
  1073Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare[v]20
  1081Fabricarea zahărului[v]20
  1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase[v]20
  1083Prelucrarea ceaiului și cafelei[v]20
  1084Fabricarea condimentelor și ingredientelor[v]20
  1085Fabricarea de mâncăruri preparate[v]20
  1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice[v]20
  1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.[v]20
  1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie[v]20
  1107Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate[v]20
  1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile[v]20
  1320Producția de țesături[v]20
  1330Finisarea materialelor textile[v]20
  1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare[v]20
  1392Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)[v]20
  1393Fabricarea de covoare și mochete[v]20
  1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase[v]20
  1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte[v]20
  1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile[v]20
  1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.[v]20
  1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele[v]20
  1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru[v]20
  1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)[v]20
  1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp[v]20
  1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.[v]20
  1420Fabricarea articolelor din blană[v]20
  1431Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie[v]20
  1439Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte[v]20
  1511Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor[v]20
  1512Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament[v]20
  1520Fabricarea încălțămintei[v]20
  1610Tăierea și rindeluirea lemnului[v]20
  1621Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn[v]20
  1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri[v]20
  1623Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții[v]20
  1624Fabricarea ambalajelor din lemn[v]20
  1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite[v]20
  1711Fabricarea celulozei[v]20
  1712Fabricarea hârtiei și cartonului[v]20
  1721Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton[v]20
  1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton[v]20
  1723Fabricarea articolelor de papetărie[v]20
  1724Fabricarea tapetului[v]20
  1729Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.[v]20
  1811Tipărirea ziarelor[v]20
  1812Alte activități de tipărire n.c.a.[v]20
  1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire[v]20
  1814Legătorie și servicii conexe[v]20
  1820Reproducerea înregistrărilor[v]10
  2012Fabricarea coloranților și a pigmenților[v]20
  2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază[v]20
  2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază[v]20
  2015Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase[v]20
  2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare[v]20
  2017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare[v]20
  2020Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice[v]20
  2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor[v]20
  2041Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere[v]20
  2042Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)[v]20
  2052Fabricarea cleiurilor[v]20
  2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol)[v]20
  2060Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale[v]20
  2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază[v]20
  2120Fabricarea preparatelor farmaceutice[v]20
  2211Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor[v]20
  2219Fabricarea altor produse din cauciuc[v]20
  2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic[v]20
  2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic[v]20
  2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții[v]20
  2229Fabricarea altor produse din material plastic[v]20
  2311Fabricarea sticlei plate[v]20
  2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate[v]20
  2313Fabricarea articolelor din sticlă[v]20
  2314Fabricarea fibrelor din sticlă[v]20
  2319Fabricarea de sticlărie tehnică[v]20
  2320Fabricarea de produse refractare[v]20
  2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică[v]20
  2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă[v]20
  2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental[v]20
  2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică[v]20
  2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică[v]20
  2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică[v]20
  2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.[v]20
  2351Fabricarea cimentului[v]20
  2352Fabricarea varului și ipsosului[v]20
  2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții[v]20
  2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții[v]20
  2363Fabricarea betonului[v]20
  2364Fabricarea mortarului[v]20
  2365Fabricarea produselor din azbociment[v]20
  2369Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos[v]20
  2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei[v]20
  2391Fabricarea de produse abrazive[v]20
  2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.[v]20
  2410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje[v]20
  2420Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel[v]20
  2431Tragere la rece a barelor[v]20
  2432Laminare la rece a benzilor înguste[v]20
  2433Producția de profile obținute la rece[v]20
  2434Trefilarea firelor la rece[v]20
  2441Producția metalelor prețioase[v]20
  2442Metalurgia aluminiului[v]20
  2443Producția plumbului, zincului și cositorului[v]20
  2444Metalurgia cuprului[v]20
  2445Producția altor metale neferoase[v]20
  2451Turnarea fontei[v]20
  2452Turnarea oțelului[v]20
  2453Turnarea metalelor neferoase ușoare[v]20
  2454Turnarea altor metale neferoase[v]20
  2511Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice[v]20
  2512Fabricarea de uși și ferestre din metal[v]20
  2521Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală[v]20
  2529Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice[v]20
  2530Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)[v]20
  2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor[v]20
  2561Tratarea și acoperirea metalelor[v]20
  2562Operațiuni de mecanică generală[v]20
  2571Fabricarea produselor de tăiat[v]20
  2572Fabricarea articolelor de feronerie[v]20
  2573Fabricarea uneltelor[v]20
  2591Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel[v]20
  2592Fabricarea ambalajelor ușoare din metal[v]20
  2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri[v]20
  2594Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe[v]20
  2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.[v]20
  2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)[v]20
  2612Fabricarea altor componente electronice[v]20
  2620Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice[v]20
  2630Fabricarea echipamentelor de comunicații[v]20
  2640Fabricarea produselor electronice de larg consum[v]20
  2651Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație[v]20
  2652Producția de ceasuri[v]20
  2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie[v]20
  2670Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice[v]20
  2680Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor[v]20
  2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice[v]20
  2712Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității[v]20
  2720Fabricarea de acumulatori și baterii[v]20
  2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică[v]20
  2732Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice[v]20
  2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice[v]20
  2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat[v]20
  2751Fabricarea de aparate electrocasnice[v]20
  2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice[v]20
  2790Fabricarea altor echipamente electrice[v]20
  2811Fabricarea de motoare și turbine[v]20
  2812Fabricarea de motoare hidraulice[v]20
  2813Fabricarea de pompe și compresoare[v]20
  2814Fabricarea de articole de robinetărie[v]20
  2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie[v]20
  2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor[v]20
  2822Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat[v]20
  2823Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)[v]20
  2824Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric[v]20
  2825Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic[v]20
  2829Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.[v]20
  2830Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere[v]20
  2841Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului[v]20
  2849Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.[v]20
  2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie[v]20
  2892Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții[v]20
  2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului[v]20
  2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei[v]20
  2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului[v]20
  2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului[v]20
  2899Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.[v]20
  2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier[v]20
  2920Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci[v]20
  2931Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule[v]20
  2932Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule[v]20
  3011Construcția de nave și structuri plutitoare[v]20
  3012Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement[v]20
  3020Fabricarea materialului rulant[v]20
  3030Fabricarea de aeronave și nave spațiale[v]20
  3091Fabricarea de motociclete[v]20
  3092Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi[v]20
  3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.[v]20
  3101Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine[v]20
  3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării[v]20
  3103Fabricarea de saltele și somiere[v]20
  3109Fabricarea de mobilă n.c.a.[v]20
  3212Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase[v]20
  3213Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare[v]20
  3220Fabricarea instrumentelor muzicale[v]20
  3230Fabricarea articolelor pentru sport[v]20
  3240Fabricarea jocurilor și jucăriilor[v]20
  3250Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice[v]20
  3291Fabricarea măturilor și periilor[v]20
  3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.[v]20
  3311Repararea articolelor fabricate din metal[v]10
  3312Repararea mașinilor[v]10
  3313Repararea echipamentelor electronice și optice[v]10
  3314Repararea echipamentelor electrice[v]10
  3315Repararea și întreținerea navelor și bărcilor[v]10
  3316Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale[v]10
  3317Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.[v]10
  3319Repararea altor echipamente[v]10
  3320Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale[v]10
  3600Captarea, tratarea și distribuția apei[v]10
  3700Colectarea și epurarea apelor uzate[v]10
  3811Colectarea deșeurilor nepericuloase[v]10
  3812Colectarea deșeurilor periculoase[v]10
  3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase cu excepția producției de înlocuitori de combustibili și biogaz[v]20
  3822Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase cu excepția deșeurilor nucleare radioactive[v]20
  3831Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor[v]10
  3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate[v]20
  3900Activități și servicii de decontaminare[v]10
  4110Dezvoltare promovare imobiliară[v]10
  4120Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale[v]10
  4211Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor[v]10
  4212Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane[v]10
  4213Construcția de poduri și tuneluri[v]10
  4221Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide[v]10
  4222Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații[v]10
  4291Construcții hidrotehnice[v]10
  4299Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.[v]10
  4311Lucrări de demolare a construcțiilor[v]10
  4312Lucrări de pregătire a terenului[v]10
  4313Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții[v]10
  4321Lucrări de instalații electrice[v]15
  4322Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat[v]15
  4329Alte lucrări de instalații pentru construcții[v]15
  4331Lucrări de ipsoserie[v]15
  4332Lucrări de tâmplărie și dulgherie[v]15
  4333Lucrări de pardosire și placare a pereților[v]15
  4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri[v]15
  4339Alte lucrări de finisare[v]15
  4391Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții[v]10
  4399Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.[v]10
  4511Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)[v]5
  4519Comerț cu alte autovehicule[v]5
  4520Întreținerea și repararea autovehiculelor[v]10
  4531Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule[v]5
  4532Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule[v]5
  4540Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor[v]5
  4621Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat cu excepția tutunului[v]5
  4622Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor[v]5
  4623Comerț cu ridicata al animalelor vii[v]5
  4624Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate[v]5
  4631Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor[v]5
  4632Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne[v]5
  4633Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile[v]5
  4634Comerț cu ridicata al băuturilor cu excepția băuturilor alcoolice[v]5
  4636Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase[v]5
  4637Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente[v]5
  4638Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște[v]5
  4639Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun - cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului[v]5
  4641Comerț cu ridicata al produselor textile[v]5
  4642Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei[v]5
  4643Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor[v]5
  4644Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere[v]5
  4645Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie[v]5
  4646Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice[v]5
  4647Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat[v]5
  4648Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor[v]5
  4649Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc[v]5
  4651Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului[v]5
  4652Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații[v]5
  4661Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor[v]5
  4662Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte[v]5
  4663Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții[v]5
  4664Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat[v]5
  4665Comerț cu ridicata al mobilei de birou[v]5
  4666Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou[v]5
  4669Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente[v]5
  4673Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare[v]5
  4674Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire[v]5
  4675Comerț cu ridicata al produselor chimice[v]5
  4676Comerț cu ridicata al altor produse intermediare[v]5
  4677Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor[v]5
  4690Comerț cu ridicata nespecializat[v]5
  4711Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului[v]5
  4719Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare[v]5
  4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate[v]5
  4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate[v]5
  4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate[v]5
  4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate[v]5
  4725Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate cu excepția băuturilor alcoolice[v]5
  4729Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate[v]5
  4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate[v]5
  4741Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate[v]5
  4742Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate[v]5
  4743Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate[v]5
  4751Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate[v]5
  4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate[v]5
  4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate[v]5
  4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate[v]5
  4759Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate[v]5
  4761Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate[v]5
  4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate[v]5
  4763Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate[v]5
  4764Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate[v]5
  4765Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate[v]5
  4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate[v]5
  4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate[v]5
  4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate[v]5
  4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate[v]5
  4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate[v]5
  4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate[v]5
  4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate[v]5
  4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate - cu excepția combustibililor, armelor și muniției[v]5
  4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine[v]5
  4781Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției, combustibililor[v]5
  4782Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe[v]5
  4789Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse[v]5
  4791Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției[v]5
  4799Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției, combustibililor[v]5
  4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată[v]10
  4931Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători[v]10
  4932Transporturi cu taxiuri[v]10
  4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.[v]10
  5010Transporturi maritime și costiere de pasageri[v]10
  5030Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare[v]10
  5110Transporturi aeriene de pasageri[v]10
  5122Transporturi spațiale[v]10
  5210Depozitări[v]10
  5221Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre[v]10
  5222Activități de servicii anexe pentru transportul pe apă[v]10
  5223Activități de servicii anexe transporturilor aeriene[v]10
  5224Manipulări[v]10
  5229Alte activități anexe transporturilor[v]10
  5310Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal[v]10
  5320Alte activități poștale și de curier[v]10
  5510Hoteluri și alte facilități de cazare similare[v]10
  5520Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată[v]10
  5530Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere[v]10
  5590Alte servicii de cazare[v]10
  5610Restaurante[v]10
  5621Activități de alimentație (catering) pentru evenimente[v]10
  5629Alte servicii de alimentație n.c.a.[v]10
  5630Baruri și alte activități de servire a băuturilor cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului[v]10
  5811Activități de editare a cărților [v]15
  5812Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare [v]15
  5813Activități de editare a ziarelor [v]15
  5814Activități de editare a revistelor și periodicelor [v]15
  5819Alte activități de editare[v]15
  5821Activități de editare a jocurilor de calculator[v]15
  5829Activități de editare a altor produse software[v]15
  5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune [v]15
  5912Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune [v]15
  5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune [v]15
  5914Proiecția de filme cinematografice[v]15
  5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală [v]15
  6010Activități de difuzare a programelor de radio[v]10
  6020Activități de difuzare a programelor de televiziune[v]10
  6110Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu [v]10
  6120Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) [v]10
  6130Activități de telecomunicații prin satelit [v]10
  6190Alte activități de telecomunicații [v]10
  6201Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) [v]15
  6202Activități de consultanță în tehnologia informației[v]15
  6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul [v]15
  6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației [v]15
  6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe [v]15
  6312Activități ale portalurilor web [v]15
  6391Activități ale agențiilor de știri [v]15
  6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.[v]15
  6511Activități de asigurări de viață[v]10
  6512Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)[v]10
  6520Activități de reasigurare[v]10
  6621Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor[v]10
  6622Activități ale agențiilor și brokerilor de asigurări[v]10
  6629Alte activități auxiliare activităților de asigurări și fonduri de pensii[v]10
  6810Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii fără leasing[v]10
  6820Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing cu excepție leasing[v]10
  6831Agenții imobiliare[v]10
  6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract[v]10
  6910Activități juridice[v]10
  6920Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal [v]10
  7010Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate[v]10
  7021Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării [v]10
  7022Activități de consultanță pentru afaceri și management [v]10
  7111Activități de arhitectură[v]15
  7112Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea [v]15
  7120Activități de testări și analize tehnice [v]15
  7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie[v]20
  7219Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie[v]20
  7220Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste[v]20
  7311Activități ale agențiilor de publicitate[v]15
  7312Servicii de reprezentare media[v]15
  7320Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice[v]15
  7410Activități de design specializat [v]15
  7420Activități fotografice [v]15
  7430Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) [v]15
  7490Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. Cu excepția: - activităților de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a experienței profesionale, dar neincluzând activitățile de brokeraj pentru bunuri imobiliare; - activități de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de brevete); - activități de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare și asigurări (pentru antichități, bijuterii etc.); - auditarea facturilor și a rapoartelor privind mărfurile. [v]15
  7500Activități veterinare [v]15
  7711Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare fără leasing[v]10
  7712Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele fără leasing[v]10
  7721Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv fără leasing[v]10
  7722Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)[v]10
  7729Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. fără leasing[v]10
  7731Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole fără leasing[v]10
  7732Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții fără leasing[v]10
  7733Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) fără leasing[v]10
  7734Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă fără leasing[v]10
  7735Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian fără leasing[v]10
  7739Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile fără leasing[v]10
  7810Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă[v]10
  7820Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului [v]10
  7830Servicii de furnizare și management a forței de muncă[v]10
  7911Activități ale agențiilor turistice[v]10
  7912Activități ale tur-operatorilor[v]10
  7990Alte servicii de rezervare și asistență turistică[v]10
  8010Activități de protecție și gardă[v]10
  8020Activități de servicii privind sistemele de securizare[v]10
  8030Activități de investigații[v]10
  8110Activități de servicii suport combinate [v]10
  8121Activități generale de curățenie a clădirilor [v]10
  8122Activități specializate de curățenie [v]10
  8129Alte activități de curățenie [v]10
  8130Activități de întreținere peisagistică[v]10
  8211Activități combinate de secretariat [v]10
  8219Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat [v]10
  8220Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)[v]10
  8230Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor [v]10
  8292Activități de ambalare [v]10
  8299Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. [v]10
  8510Învățământ preșcolar[v]15
  8520Învățământ primar[v]15
  8531Învățământ secundar general[v]15
  8532Învățământ secundar, tehnic sau profesional [v]15
  8541Învățământ superior non-universitar[v]15
  8542Învățământ superior universitar[v]15
  8551Învățământ în domeniul sportiv și recreațional[v]15
  8552Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)[v]15
  8553Școli de conducere (pilotaj)[v]15
  8559Alte forme de învățământ n.c.a.[v]15
  8560Activități de servicii suport pentru învățământ[v]15
  8610Activități de asistență spitalicească[v]15
  8621Activități de asistență medicală generală[v]15
  8622Activități de asistență medicală specializată[v]15
  8623Activități de asistență stomatologică[v]15
  8690Alte activități referitoare la sănătatea umană[v]15
  8710Activități ale centrelor de îngrijire medicală[v]15
  8720Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale[v]15
  8730Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure[v]15
  8790Alte activități de asistență socială cu cazare n.c.a.[v]15
  8810Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure[v]20
  8891Activități de îngrijire zilnică pentru copii[v]20
  8899Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.[v]20
  9001Activități de interpretare artistică (spectacole) [v]15
  9002Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) [v]15
  9003Activități de creație artistică[v]15
  9004Activități de gestionare a sălilor de spectacole [v]15
  9101Activități ale bibliotecilor și arhivelor [v]15
  9102Activități ale muzeelor[v]15
  9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic[v]15
  9104Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale[v]15
  9311Activități ale bazelor sportive[v]15
  9312Activități ale cluburilor sportive[v]15
  9313Activități ale centrelor de fitness[v]15
  9319Alte activități sportive[v]15
  9321Bâlciuri și parcuri de distracții [v]15
  9329Alte activități recreative și distractive n.c.a.[v]15
  9511Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice [v]10
  9512Repararea echipamentelor de comunicații[v]10
  9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic [v]10
  9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină[v]10
  9523Repararea încălțămintei și a articolelor din piele [v]10
  9524Repararea mobilei și a furniturilor casnice [v]10
  9525Repararea ceasurilor și a bijuteriilor [v]10
  9529Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. [v]10
  9601Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană[v]10
  9602Coafură și alte activități de înfrumusețare [v]10
  9603Activități de pompe funebre și similare [v]10
  9604Activități de întreținere corporală[v]10
  9609Alte activități de servicii n.c.a.[v]10
  9700Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic[v]10
   +  Anexa nr. 3
  SITUAȚIA STATISTICĂ COMPARATIVĂ
  a întreprinderilor mici și mijlocii active pe județe la 100 de locuitori la 11 decembrie 2019
  Nr. crt.JudețTotal IMM 2018Total IMM active 2019PopulațieDensitate IMM (nr. IMM/100 locuitori) 2018Densitate IMM (nr. IMM/100 locuitori) 2019
  1București11042214590218439625.997.91
  2Ilfov20912307254442414.716.92
  3Cluj29669437627012584.236.24
  4Sibiu10790150613999822.703.77
  5Bihor17945270225689693.154.75
  6Brașov18661254145509343.394.61
  7Timiș23151316386967203.324.54
  8Constanța20783296866810543.054.36
  9Arad11336155484240752.673.67
  10Argeș14931208435957642.513.50
  11Prahova16547243597404832.233.29
  12Alba7894108653334882.373.26
  13Mureș12961176775437262.383.25
  14Bistrița-Năsăud648391482824952.293.24
  15Tulcea465565562031962.293.23
  16Sălaj488869142173312.253.18
  17Vâlcea7193108673598142.003.02
  18Galați11778155635200582.262.99
  19Vrancea629397233309371.902.94
  20Dolj14195188136410402.212.93
  21Harghita714289023023082.322.89
  22Satu Mare746997503381812.212.88
  23Maramureș10326134164683332.202.86
  24Buzău9205121904310152.142.83
  25Iași15775222807886592.002.83
  26Hunedoara8671110583989502.172.77
  27Gorj607489623275371.852.74
  28Brăila614281123036082.022.67
  29Bacău11129153656005491.852.56
  30Suceava11385158226297331.812.51
  31Neamț8640112274556431.902.46
  32Covasna377650292062791.832.44
  33Olt660495384124911.602.31
  34Giurgiu446860732745701.632.21
  35Ialomița417555882647331.582.11
  36Călărași456361372955051.542.08
  37Dâmbovița7241100325052191.431.99
  38Caraș-Severin462755022824671.641.95
  39Teleorman498363473552811.401.79
  40Vaslui489369233875251.261.79
  41Mehedinți325539662526001.291.57
  42Botoșani403152993946251.021.34
  TOTAL526061723604
   +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare, „Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat“ se înlocuiește cu „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 29 octombrie 2020.Nr. 218.------