HOTĂRÂRE nr. 916 din 28 octombrie 2020privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. IV din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 109 alin. (1^1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (3) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, la titlul 20 „Bunuri și servicii“ cu suma de 14.994 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.(2) Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020.(4) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2020.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) urmăresc îndeplinirea formalităților necesare pentru întocmirea și transmiterea către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, în vederea imprimării, a machetelor buletinelor de vot;2. La articolul 2 alineatul (5), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) asigură transportul și distribuirea materialelor de protecție sanitară, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al primarilor;3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Ministerul Afacerilor Interne distribuie, prin intermediul instituțiilor prefectului, către primari, materiale de protecție sanitară pentru sediile secțiilor de votare din țară, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală.(2) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secțiilor de votare, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului electoral, predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a materialelor de protecție sanitară ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator ai acestora.(3) Materialele de protecție sanitară vor fi depozitate împreună cu materialele necesare desfășurării procesului electoral, urmând să fie utilizate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1.594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.(4) În zilele de 5 și 6 decembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare se va asigura că membrii biroului electoral al secției de votare și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, materiale de protecție sanitară.(5) Fiecare membru al biroului electoral al secției de votare și operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși.(6) Instituțiile prefectului cu sprijinul primarilor asigură, prin personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.(7) Instituțiile prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măști de protecție fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secțiilor de votare.(8) Materialele de protecție sanitară neutilizate se predau instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor, prin intermediul personalului prevăzut la alin. (2). Instituțiile prefectului predau materialele de protecție sanitară neutilizate Ministerului Afacerilor Interne, în vederea utilizării acestora, potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Primarii asigură, cu sprijinul prefecților, acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor de votare efectuate înaintea începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și după finalizarea acesteia.5. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) pot asigura, în limita fondurilor alocate, personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare;  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 11 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) cheltuielile pentru achiziționarea materialelor de protecție sanitară pentru membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegători, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) și (2) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală;2. La articolul 2 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera q^1), cu următorul cuprins:q^1) cheltuielile de transport și distribuire a materialelor de protecție sanitară prevăzute la lit. e^1);3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1) cu următorul cuprins:f^1) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare, dar nu mai mult de 3 zile;4. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, al oficiilor electorale și al birourilor electorale ale secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență avizate, după caz, de către președinții birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale sau ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, și aprobate de către prefecți.(3) Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator ai secțiilor de votare se face pe baza listelor de prezență, avizate de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și aprobate de către prefecți, precum și pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Plata indemnizațiilor operatorilor de calculator repartizați pe centre de votare se face pe baza pontajelor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale.5. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) cheltuielile pentru achiziționarea materialelor de protecție sanitară prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e^1);6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale, ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripție și ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum și indemnizațiile de protocol ale acestora;……………………………………...................................……..g) cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a materialelor, documentelor, a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral, precum și a materialelor de protecție sanitară prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e^1);7. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Gheorghe Sorescu,
  secretar de stat
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 916.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 755/2020)
  BUGETUL ȘI STRUCTURA
  cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
  alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
  -mii lei -
  InstituțiaCheltuieliTOTAL
  CapitolPersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne290.000190.154480.154
  1. Instituțiile prefectului51.01290.00098.000388.000
  TOTAL CAP 51.0151.01290.00098.000388.000
  TOTAL CAP 61.0161.0192.15492.154
  II. Secretariatul General al Guvernului51.011506.5286.678
  - Institutul Național de Statistică51.011506.4006.550
  1. Aparat propriu51.0130400430
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.011206.0006.120
  - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale80.01128128
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.015.21615.30084521.361
  1. Aparat propriu51.0126014.47837015.108
  2. Biroul Electoral Central51.014.9568224756.253
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.0160.00062.000700122.700
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.016.7151.8978.612
  VI. Agenția Națională de Integritate51.01650650
  VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 51.01200200
  TOTAL GENERAL362.081276.5291.745640.355
  -----