HOTĂRÂRE nr. 19 din 28 octombrie 2020pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 29 octombrie 2020  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), (3), (8), (9), (11) și (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare condițiile pentru admiterea în Corpul experților electorali prevăzute la art. 16 alin. (1) din același act normativ,ținând cont de faptul că prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică mutatis mutandis și cetățenilor români cu drept de vot care pot deveni, în condițiile art. 17 alin. (8), (9) și (11) din aceeași lege, membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate,văzând observațiile și propunerile formulate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 21.295 din 27.10.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 24.412/27.10.2020, respectiv observațiile și propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. M7/822 din 23 octombrie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 2.411/28.10.2020,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de către persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Propunerile șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, sunt transmise prin e-mail, sub forma unui tabel, în format Excel, Departamentului suport organizatoric electoral din cadrul Autorității Electorale Permanente, la adresa desemnare.strainatate@roaep.ro, împreună cu cererile scanate prevăzute la art. 1, completate de către persoanele propuse.(2) Tabelul prevăzut la alin. (1) cuprinde numărul secției de votare, denumirea localității, denumirea statului, numele, prenumele, funcția în cadrul biroului electoral al secției de votare, codul numeric personal și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.  +  Articolul 3Se aprobă modelul listei reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul declarației de acceptare, formulată de către persoana propusă ca reprezentant al formațiunii politice în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5(1) Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 17 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.(2) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) va fi completată de către cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la art. 17 alin. (8), (9) și (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția supleanților propuși, potrivit legii, de către formațiunile politice.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 28 octombrie 2020.Nr. 19.  +  Anexa nr. 1Modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  CERERE
  pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate
  la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul ...........
  Către:Misiunea diplomatică/Oficiul consular ......................................................Subsemnatul, .........................................., CNP ................................, domiciliat în ......................................, cu reședința în (dacă este cazul) ........................................., telefon ........................, e-mail ............................., având ocupația de ............................................, de profesie .....................................,solicit să fiu desemnat ca:[] președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia[] membru al biroului electoral al secției de votareîn localitatea .............................................. din statul ................................................În cazul în care voi fi desemnat în biroul electoral al unei secții de votare din străinătate[] voi îndeplini[] nu voi îndepliniatribuțiile care revin, potrivit legii, operatorilor de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate.Pentru exercitarea funcției de membru al biroului electoral al secției de votare din străinătate sunt dispus să mă deplasez la o distanță de maximum ............. km de localitatea mai sus menționată.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune):[] studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;[] studii universitare de licență în alte domenii;[] învățământ general obligatoriu.Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile și obligațiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și operatorilor de calculator ai acestora.Data ........................Semnătura ............................Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul .......... . Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 17 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, codul numeric personal, telefonul și e-mailul ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, precum și pe durata prevenirii, combaterii și sancționării fraudelor electorale, acestea nefiind transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.Data ........................Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 2Modelul listei reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  LISTA
  reprezentanților .............................................*) în birourile electorale
  ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul ............
  Nr. crt.StatulNr. secției de votareNumelePrenumeleCNPCalitatea (titular sau supleant)Nr. telefonAdresa de e-mail
  *) Se înscrie denumirea formațiunii politice.
   +  Anexa nr. 3Modelul declarației de acceptare, formulată de persoana propusă ca reprezentant al formațiunii politice în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  DECLARAȚIE
  Subsemnatul, ..............................................., CNP ....................................., declar prin prezenta că accept să fiu reprezentant în Biroul electoral al secției de votare nr. ............ din statul .................................., la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul ............, din partea .........................................*).Data ..............Semnătura ......................*) Se înscrie denumirea formațiunii politice.
   +  Anexa nr. 4Modelul declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  DECLARAȚIE
  privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral
  al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul .......
  Subsemnatul, ..........................................., CNP ................................, domiciliat în .........................................., cu reședința în (dacă este cazul) ............................................., telefon ........................, e-mail ..................................., având ocupația de ..................................................., de profesie ..........................................., declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune):[] studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;[] studii universitare de licență în alte domenii;[] învățământ general obligatoriu.Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile și obligațiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.Data ..............Semnătura ......................Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul .......... . Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 17 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea, numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, codul numeric personal, telefonul și e-mailul ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, precum și pe durata prevenirii, combaterii și sancționării fraudelor electorale, acestea nefiind transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.Data ..............Semnătura ......................
  ----