HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iulie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 7 iulie 2000    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (2) din Constituţia României şi al art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca  +  Articolul 1Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă, se aplică pentru protecţia persoanelor încadrate, cu contract individual de muncă sau în alte condiţii prevăzute de lege la angajatori persoane juridice sau fizice.  +  Articolul 2În sensul prevederilor ordonanţei de urgenta termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) temperatura exterioară a aerului reprezintă gradul de încălzire a aerului atmosferic; b) umiditatea este umiditatea relativă şi reprezintă proporţia de vapori de apa existenţi în aer faţă de cantitatea maxima posibila, exprimată în procente; c) vantul intens este vantul a cărui viteză depăşeşte 10 metri pe secunda; d) temperatura echivalata ridicată este temperatura exterioară a aerului, corelata cu umiditatea relativă şi exprimată printr-o mărime derivata, respectiv indicele temperatura-umiditate; e) temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste 37°C sau când indicele temperatura-umiditate depăşeşte pragul valoric de 80; f) temperatura echivalata scăzută este temperatura exterioară a aerului corelata cu viteza vantului şi exprimată printr-o mărime derivata, respectiv indicele de răcire; g) temperaturi scăzute extreme sunt considerate temperaturile sub minus 20°C sau când indicele de răcire scade sub pragul valoric de minus 32.  +  Articolul 3 (1) În sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie are obligaţia de a comunică, prin mijloacele de comunicare în masa, zonele în care temperatura, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de răcire, atinge pragurile valorice menţionate la art. 2 lit. e) şi g) din prezentele norme metodologice, precum şi zonele pentru care se prognozeaza atingerea sau depăşirea acestor praguri, după cum urmează: a) centrele regionale meteorologice vor comunică comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, din teritoriul pe care îl monitorizează, valorile temperaturii, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de răcire, avertizarile privind evoluţia acestor parametri în următoarele 48 de ore, precum şi zonele în care aceşti parametri se înregistrează; b) Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie va comunică posturilor centrale de radio şi televiziune, precum şi organelor centrale ale administraţiei publice valorile temperaturilor, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de răcire, şi avertizarile privind evoluţia acestora în următoarele 48 de ore, la nivel naţional. (2) Transmiterea datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face din 6 în 6 ore pe toată perioada, începând de la prima avertizare vizând atingerea valorilor extreme ale parametrilor prevăzuţi la art. 2 lit. e) şi g) din prezentele norme metodologice şi până la revenirea într-un regim normal de temperatura.  +  Articolul 4 (1) Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor vor transmite posturilor locale de radio şi televiziune comunicările primite de la centrele regionale meteorologice, pentru a fi făcute publice, precum şi comisiilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor. (2) Comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor vor stabili, potrivit legii, măsurile adecvate de inlaturare sau de limitare a apariţiei unor efecte ale temperaturilor extreme şi vor urmări aplicarea acestora de către comisiile municipale, orăşeneşti şi comunale, de apărare împotriva dezastrelor, precum şi de către agenţii economici.  +  Articolul 5Consiliul Naţional al Audiovizualului va lua măsuri ca posturile de radio şi de televiziune naţionale şi locale să facă publice, în termen de cel mult o ora de la primire, precum şi în emisiunile informative, comunicările Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi ale centrelor regionale meteorologice.  +  Articolul 6În sensul prevederilor art. 4, 5, 6 şi 7 din ordonanţa de urgenţă, prin angajatori se înţelege conducerea unităţii, care trebuie să asigure aplicarea măsurilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 7 (1) Angajatorii au obligaţia sa ia cunoştinţa direct sau prin personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii ca temperatura, respectiv indicele temperatura -umiditate sau indicele de răcire, a atins sau se prognozeaza sa atinga valorile extreme. (2) Personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii poate să propună măsuri de protecţie a salariaţilor potrivit prevederilor ordonanţei de urgenta, care vor fi discutate şi adoptate de comun acord de către angajator cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor.  +  Articolul 8Măsurile prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se adoptă şi în cazul în care angajatorul constata ca, prin condiţiile pe care le asigura, nu poate menţine un randament corespunzător în munca sau ca acestea sunt insuficiente pentru prevenirea imbolnavirii salariaţilor.  +  Articolul 9În sensul prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, prin menţinerea temperaturilor extreme pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv se înţelege atingerea sau depăşirea în fiecare dintre cele doua zile a valorilor temperaturii, respectiv indicele temperatura-umiditate sau indicele de răcire, menţionate la art. 2. lit. e) şi g) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10 (1) În sensul prevederilor art. 7 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, prin drepturi salariale avute anterior se înţelege drepturile salariale din luna anterioară întreruperii lucrului, stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru. (2) Dacă salariatul lucrează în acord, în perioada de recuperare i se vor deduce din drepturile salariale realizate drepturile salariale acordate în perioada de întrerupere a activităţii.  +  Articolul 11 (1) În vederea acordării primului ajutor salariaţilor care au manifestări clinice determinate de temperaturile extreme, angajatorii trebuie să asigure o încăpere climatizata adecvat, dotată cu medicamente şi mijloace specifice asistenţei de urgenta pentru aceste cazuri, în special saruri de rehidratare orala, apa minerala, respectiv ceaiuri calde. (2) Trecerea în alt loc de muncă sau reducerea programului de lucru se va face la cererea salariaţilor care au afecţiuni cronice cu contraindicatii pentru munca la temperaturi extreme, prevăzute în anexele la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 15/1982 pentru aprobarea normelor de examinare medicală la angajare şi control periodic.  +  Articolul 12Angajatorii vor putea lua orice măsuri, altele decât cele prevăzute în ordonanţa de urgenţă, pentru protecţia persoanelor care lucrează în condiţii de temperaturi extreme.  +  Articolul 13Ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul sănătăţii, prin ordin comun, pot emite precizări în aplicarea ordonanţei de urgenta şi a prezentelor norme metodologice.────────────