ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 28 octombrie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 11.423 din 27.10.2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale;– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1În scopul colectării și corelării datelor furnizate de autoritățile și instituțiile publice implicate în monitorizarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și în scopul evidenței persoanelor confirmate și a deceselor produse de infecția cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Sănătății utilizează aplicația informatică Corona Forms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la solicitarea și în conformitate cu cerințele Ministerului Sănătății.  +  Articolul 2Utilizatorii datelor din aplicația informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, laboratoarele care realizează testarea RT-PCR și testarea prin utilizarea testelor antigenice rapide, precum și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19. (la 30-12-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 3Probele transportate la laboratoarele care realizează testarea RT-PCR vor fi însoțite de Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin și procesul-verbal de predare-primire lot probe recoltate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Toate formularele de însoțire a probelor vor fi păstrate și arhivate conform legii, în original, de către laboratoarele care au prelucrat probele. (la 06-11-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )  +  Articolul 5(1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum și rezultatele testelor antigenice rapide după fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator. (la 30-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 ) (2) Conducerea laboratorului se va asigura de implementarea tuturor dispozițiilor prevăzute la alin. (1).(3) Rezultatele validate din buletinul de analiză se completează în formularul electronic «Raport medical» generat de aplicația informatică Corona Forms, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin în funcție de tipul de testare. Modelul «Raport medical» indicat anterior este utilizat în scopul monitorizării pacienților și asigurării serviciilor medicale necesare. Buletinul de analiză, în original, se arhivează la laboratorul care a prelucrat probele (la 02-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (4) Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei către laboratoare revine fiecărei DSP aferente. Directorul executiv al fiecărei DSP se asigură de alocarea probelor, astfel încât toate probele să fie procesate în maximum 24 de ore. Pentru situația în care capacitatea de testare dintr-un județ este depășită, responsabilitatea relocării probelor în alte județe revine coordonatorului regional stabilit prin Ordinul ministrului sănătății nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României.(5) Unitățile care efectuează teste rapide antigenice [spitale, cabinete medicale, centre rezidențiale, unități închise (de exemplu, penitenciare)] raportează la direcția de sănătate publică în teritoriul căreia funcționează toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ziua testării. (la 30-12-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 ) (6) Direcțiile de sănătate publică încarcă rezultatele testelor rapide în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, până la ora 9,00 a zilei următoare primirii datelor de la unitățile care realizează testarea. (la 30-12-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 ) (7) Unitățile care efectuează testarea RT-PCR standard vor include obligatoriu în buletinul de analiză următoarele informații:a) dacă cea mai mică valoare a Ct pentru una dintre țintele genice specifice pentru SARS-CoV-2 este <30 sau ≥30 (în cazul sistemelor de detecție RT-PCR care permit aflarea valorilor Ct);b) limita de detecție a metodei folosite (în cazul în care este precizată în prospectul kitului sau în urma determinărilor de laborator);c) ora prelevării probei. (la 02-07-2021, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (8) Unitățile care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă:a) au obligația încărcării rezultatelor în Corona Forms în maximum 24 de ore de la primirea probei;b) vor include în buletinul de analiză variabilele (tip mutație), spre exemplu: N501Y, E484K, deIHV69/70, L452R, oricare altele sau denumirea variantei. Este permisă selectarea mai multor variante. (la 02-07-2021, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (9) Unitățile care efectuează secvențiere au obligația încărcării rezultatelor în Corona Forms în ziua validării rezultatelor, dar nu mai târziu de 7 zile de la primirea probei. (la 02-07-2021, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (10) Unitățile care efectuează testarea rapidă antigenică vor include obligatoriu în buletinul de analiză detalii privind denumirea comercială, producătorul testului utilizat și ora prelevării probei. (la 02-07-2021, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (11) Toate unitățile care efectuează testarea rapidă antigenică au obligația raportării imediate a rezultatelor testelor. (la 02-07-2021, Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )  +  Articolul 6Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicația informatică Corona Forms prin SMS și e-mail persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea.  +  Articolul 7(1) Rapoartele medicale ale rezultatelor pozitive vor fi transmise în mod automat, prin e-mail și mesaj text, medicului de familie al persoanelor testate, pentru a fi luate în evidență. (la 30-12-2020, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 ) (2) În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informații sunt transmise către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul.  +  Articolul 8(1) După introducerea rezultatelor de laborator în aplicația informatică Corona Forms, în maximum 24 de ore, DSP va completa județul și localitatea de infectare a persoanei cu rezultat pozitiv.(2) DSP are responsabilitatea efectuării anchetei epidemiologice și introducerea datelor direct în aplicația informatică Corona Forms, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.  +  Articolul 9(1) Direcțiile de sănătate publică au obligația de a identifica și de a confirma în urma anchetei epidemiologice contacții direcți ai fiecărei persoane testate pozitiv, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.(2) Toate persoanele identificate a fi contacți direcți ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse în aplicația informatică Corona Forms de către DSP.(3) Decizia de carantinare va fi generată automat, imediat după completare, din aplicația informatică Corona Forms și va fi transmisă fiecărei persoane, cât și medicului de familie al acesteia.  +  Articolul 10(1) În cazul pacienților pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicația informatică Corona Forms de către DSP în maximum 24 de ore. După completare, aceasta va fi transmisă în format electronic prin e-mail din aplicația informatică Corona Forms atât medicului de familie/medicului desemnat de către DSP, cât și pacientului.(2) După 14 zile de la luarea în evidență ca persoana confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locații dedicate și monitorizate de medicii de familie, respectiv medicii alocați de DSP, în absența schimbării statusului acestora, fișa pacientului se va închide în mod automat în aplicația informatică Corona Forms sub statusul de „vindecat“.  +  Articolul 11(1) Pentru toți pacienții pozitivi internați, unitățile spitalicești au obligația de a completa formularul corespunzător (fișa de spital) din aplicația informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la internare.(2) La externare, unitatea spitalicească are obligația ca în maximum 24 de ore să completeze în fișa de spital din aplicația Corona Forms statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu.(3) Unitățile sanitare au obligația raportării deceselor COVID-19 în baza definiției de caz către direcția de sănătate publică de domiciliu sau către direcția de sănătate publică unde a avut loc infectarea, dacă aceasta diferă de cea de domiciliu, în termen de maximum 24 de ore de la eliberarea certificatului constatator al decesului, document ce va fi transmis prin fax sau e-mail. (la 02-07-2021, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (4) La fiecare 14 zile, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația să comunice numărul de decese COVID-19 introduse în ultimele 14 zile în Corona Forms din numărul total de decese raportate către unitățile sanitare care le-au raportat conform alin. (3). (la 02-07-2021, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 ) (5) În situația constatării unor diferențe între raportările prevăzute la alin. (3) și (4), unitățile sanitare sesizează în termen de 3 zile lucrătoare Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (INSP-CNSCBT). În termen de 5 zile lucrătoare INSP-CNSCBT verifică sesizarea și comunică concluziile direcțiilor de sănătate publică competente. (la 02-07-2021, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )  +  Articolul 12(1) Managerii unităților spitalicești sunt responsabili și au obligația de a dispune măsurile ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 11.(2) Managerii spitalelor vor verifica zilnic acuratețea datelor și sunt responsabili pentru corectitudinea și validitatea datelor introduse în aplicația Corona Forms.  +  Articolul 13(1) Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate, care efectuează teste RT-PCR și teste rapide antigenice, pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene următoarele:a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP și INSP;b) datele statistice solicitate de către INSP.(2) DSP are obligația de a introduce cazurile pozitive la testarea RT-PCR și cazurile pozitive la testul antigenic rapid în aplicația informatică Corona Forms.(3) INSP introduce datele statistice furnizate în calculul capacității de testare națională.(4) Din aplicația informatică Corona Forms se generează desfășurătorul privind evidența persoanelor testate RT-PCR și/sau prin teste rapide antigenice ce este utilizat de unitățile de specialitate care realizează testarea în cadrul programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare și reprezintă document justificativ care se anexează cererilor de finanțare transmise către direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București. (la 30-12-2020, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.240 din 30 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020 )  +  Articolul 13^1(1) Aplicația informatică «Corona-forms» afișează pentru fiecare persoană vaccinată împotriva COVID-19, la interogare, tipul și data efectuării fiecărei doze de vaccin împotriva COVID-19.(2) Datele prevăzute la alin. (1) sunt interogate prin intermediul aplicației «Corona-forms», în Registrul electronic național de vaccinări. (la 28-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.897 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 28 decembrie 2021 )  +  Articolul 14(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătății, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor și aplicației prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și de limitare a efectelor acesteia.(3) La solicitarea scrisă a operatorului de date cu caracter personal menționat la alin. (2), datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului ordin vor fi distruse în mod ireversibil.  +  Articolul 14^1(1) Furnizorii de servicii de sănătate care realizează testarea prin utilizarea testelor antigenice rapide au obligația introducerii rezultatelor testelor în aplicația informatică «Corona-forms».(2) În vederea eliberării certificatului digital al UE privind COVID, furnizorii de servicii de sănătate care testează prin utilizarea testelor antigenice rapide sunt obligați să folosească teste prevăzute în «Lista comună a testelor rapide de antigen COVID-19» stabilită de Comitetul de securitate sanitară al Comisiei Europene, publicată pe pagina web http://www.ms.ro/certificat-digital-covid-19/ a Ministerului Sănătății și actualizată în permanență, în urma comunicărilor Comitetului de securitate sanitară al Comisiei Europene. (la 28-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.897 din 24 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1233 din 28 decembrie 2021 )  +  Articolul 15Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția articolului 8 care intră în vigoare în termen de 30 de zile.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 27 octombrie 2020.Nr. 1.829.  +  Anexa nr. 1
  Formularul de însoțire a probei recoltate
  Tip investigație solicitată:[ ] detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCR standard[ ] RT-PCR specific de variantă[ ] secvențiereSolicitant probă (DSP^1/spital/laborator/SAJ, SABIF/UPU/CPU/SMURD/centru de dializă/cluburi sportive/altele) .......................................................................................Către laboratorul ............................................................Probă la cerere  Probă conform metodologiei INSP Nume: ................................................................Prenume: ...........................................................Adresa de rezidență: ..............................., localitatea ............................., județul ..............................Adresa de domiciliu: ................................, localitatea ............................, județul ..............................CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_IVârsta: ..........................................................Sex ..............................................................Nr. telefon mobil: ...........................................Adresa de e-mail: .........................................Personal medico-sanitar:– Medic– Asistent– Ambulanțier– Infirmier– AlteleData vaccinării: Doza I .............................................. Doza II ..........................................................Cycle threshold (Ct) .......... (cea mai mică valoare obținută pentru una dintre țintele genice specifice; pentru probele la care se solicită secvențiere - obligatoriu sub 30)Data recoltării probei: ............................................Ora recoltării probei: .............................................Tipul probei prelevate:– exsudat nazal/exsudat faringian– aspirat traheo-bronșic– fragmente necroptice de pulmonData trimiterii probei către laborator: ..............Recoltat/Întocmit: ................................FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE.Persoana testată are obligația comunicării datelor personale corecte și va fi informată că aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor. Persoana care completează datele în prezentul formular își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor.^1 Inclusiv centrele rezidențiale. (la 02-07-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire lot probe recoltate
  Nr. probe ………………………………………Data și ora predării probei la laborator ………………………………Predat ………………… Primit ………………… (la 06-11-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.886 din 6 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1042 din 06 noiembrie 2020 )
   +  Anexa nr. 3Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR standardMINISTERUL SĂNĂTĂȚIIDocument generat de Corona Forms
  RAPORT MEDICAL
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul.................................................. pentru:Nume: ...................................................................Prenume: ..............................................................,CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................• Rezultatul testului RT-PCR standard pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data de ...../...../.....,este: [ ] pozitiv: Valoare* Ct pentru ținta genică specifică SARS-CoV-2 [ ] <30 [ ] ≥30[ ] negativ [ ] neconcludent** [ ] invalid**.Limita de detecție a testului ...................................Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei. * Cea mai mică valoare obținută pentru una dintre țintele genice specifice** Pentru neconcludent și invalid este necesară retestarea dumneavoastră.
  Raport medical pentru rezultatul testului antigenic rapid
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  RAPORT MEDICAL
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul..................................................................... pentru:Nume: ...................................................................Prenume: ..............................................................,CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................• Rezultatul testului antigenic rapid pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat pe data ......../......./......., este: [ ] pozitiv [ ] negativ [ ] invalidNumele testului ....................... Producătorul ...........................Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.
  Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR specific de variantă
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  RAPORT MEDICAL
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul.................................................................................................................................................. pentru:Nume: ...............................................................Prenume: ..........................................................,CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., numărul de telefon ............................• Rezultatul testului RT-PCR specific de variantă pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data de ...../...../....., este:• [ ] pozitiv pentru: mutația(ile).................................................sau varianta ............[ ] negativ[ ] neconcludent*Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei.* Pentru neconcludent este necesară retestarea dumneavoastră.
  Raport medical pentru rezultatul secvențierii
  MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  Document generat de Corona Forms
  RAPORT MEDICAL
  Stimată/Stimate doamnă/domn,În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către laboratorul.................................................................................................................................................. pentru:Nume: ...................................................................Prenume: ..............................................................,CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon ............................• Rezultatul secvențierii pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., validat pe data ...../...../....., este pozitiv pentru linia genetică ........................... .Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară.Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat analiza probei. (la 02-07-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )
   +  Anexa nr. 4Spital/Laborator/SAJ, SABIF/Cabinet medical/Unitate de îngrijire/Unitate închisă ............................................
  Macheta pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice
  Rezultatdata_recoltăriiOra recoltăriidata_rezultatuluitip_probăproba_dispusăcnpnumeprenumee-mailcod_județsolicitant_probăpersonal_medicalnr_telefonDenumire testProducător test
  Macheta va fi încărcată în format .csv în aplicația Corona Forms. (la 02-07-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.114 din 1 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 02 iulie 2021 )
  ------