REGULAMENT din 26 octombrie 2020de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • BIROURILE PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 27 octombrie 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 4 din 26 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 992 din 27 octombrie 2020.
  Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se procedează la reîncadrarea personalului Autorității angajat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe noile funcții, cu păstrarea drepturilor salariale avute, prin ordin al președintelui Autorității, potrivit legii și Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente. În termenul prevăzut la alin. (1), președintele stabilește, prin ordin, atribuțiile compartimentelor Autorității.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea Electorală Permanentă, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică și competență generală în materia pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor și a referendumurilor, precum și în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.(2) Autoritatea urmărește, în limitele atribuțiilor sale, buna organizare și desfășurare a alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.(3) În realizarea misiunii sale, Autoritatea cooperează instituțional cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu Administrația Prezidențială și Parlamentul, cu organizații internaționale, precum și cu organizații neguvernamentale.  +  Articolul 2(1) Sediul central al Autorității se află în municipiul București.(2) Autoritatea are sedii secundare în municipiul București și în fiecare municipiu reședință de județ.  +  Articolul 3(1) Organizarea și funcționarea Autorității sunt prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament.(2) Competența și atribuțiile Autorității sunt stabilite de legile prevăzute la alin. (1), de alte legi care reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, de ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în aceeași materie, precum și de prezentul regulament.  +  Capitolul II Funcțiile și atribuțiile principale  +  Articolul 4Autoritatea îndeplinește următoarele funcții principale:a) elaborează politicile publice, strategiile și planurile de acțiune în domeniile sale de activitate;b) reglementează cadrul normativ și instituțional al alegerilor și referendumurilor, precum și al funcționării partidelor politice;c) asigură aplicarea unitară a legislației în domeniile sale de competență și veghează la legalitatea procedurilor electorale și la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele și procedurile prevăzute de lege;d) asigură și/sau urmărește asigurarea resurselor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și pentru funcționarea partidelor politice;e) instruiește și îndrumă persoanele implicate în organizarea și desfășurarea proceselor electorale, precum și în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale;f) asigură informarea participanților la alegeri și referendumuri;g) promovează alegerile libere și corecte și urmărește formarea și dezvoltarea atitudinilor și a comportamentelor democratice ale alegătorilor;h) elaborează și operaționalizează mecanisme și proceduri de prevenție a încălcării legislației în domeniile sale de activitate;i) controlează aplicarea legii în sfera sa de competență și aplică sancțiunile prevăzute de lege, unde este cazul;j) reprezintă statul român în domeniile sale de competență, în plan intern și extern;k) cooperează cu organizații internaționale, organizații neguvernamentale și autorități străine în domeniile sale de activitate;l) este autoritate centrală în domeniul cooperării în materia organizării alegerilor europene, potrivit tratatelor la care România este parte și instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene.  +  Articolul 5Autoritatea exercită următoarele atribuții:I. în domeniul planificării strategice și al evaluării proceselor electorale:1. elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz;2. elaborează și avizează strategii, programe, proiecte și planuri de acțiune care privesc domeniile sale de competență;3. coordonează, implementează, monitorizează și evaluează aplicarea strategiilor și a planurilor de acțiune prevăzute la pct. 1 și 2 și asigură promovarea acestora;4. elaborează studii, analize și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă publicității și le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale interesate;5. prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale sau a unui referendum național, un raport asupra organizării și desfășurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării; raportul se dă publicității sub forma unei Cărți albe;II. în domeniul normativ, al aplicării unitare a legislației și al contenciosului electoral:1. propune și avizează, prin președintele său, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniile sale de competență; participă la susținerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare și în plenul celor două Camere;2. constituie comisii de elaborare a proiectelor de coduri ce interesează domeniile de competență ale Autorității, putând folosi, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 218/2001, și colaboratori externi - cadre didactice din învățământul superior, cercetători științifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alți specialiști, procedura de selecție, modul de organizare și funcționare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al președintelui Autorității;3. elaborează propuneri și proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă;4. elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări a alegerilor și a referendumurilor;5. adoptă hotărâri și instrucțiuni cu caracter normativ pentru executarea legislației în domeniile sale de competență;6. evaluează legislația, în sfera sa de competență, din punctul de vedere al constituționalității, al legalității, al standardelor și principiilor internaționale și europene în materie electorală;7. asigură protecția juridică a actelor normative adoptate în domeniile sale de competență, a actelor organismelor electorale, precum și a hotărârilor și deciziilor proprii privind alegerile și referendumurile în fața instanțelor judecătorești, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte organe cu atribuții jurisdicționale prin funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de președintele Autorității;8. urmărește aplicarea unitară a legislației în domeniile sale de competență;9. emite puncte de vedere privind interpretarea și aplicarea unitară a legislației din domeniile sale de competență;10. urmărește evoluția jurisprudenței electorale și formulează propuneri pentru unificarea practicii birourilor electorale sau propuneri de promovare a recursului în interesul legii, după caz;11. participă, de la caz la caz și potrivit sferei sale de competență, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorități publice;12. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanțate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituții de învățământ superior, precum și cu alte entități de interes public, în vederea elaborării și promovării de strategii, studii, documentații sau programe privind politici publice și proiecte legislative în domeniile sale de competență;13. distribuie, cu titlu gratuit, buletinele informative, culegerile de acte normative și de practică a birourilor electorale, precum și alte materiale din domeniile sale de activitate;14. atacă în fața instanței civile sau a instanței de contencios administrativ, după caz, actele autorităților publice și ale organismelor electorale prin care se încalcă legislația în domeniile sale de activitate;15. veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale;16. veghează la respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele și procedurile stabilite de lege;17. elaborează, prin personalul desemnat, proiectele hotărârilor, deciziilor și ale oricăror alte acte ale Biroului Electoral Central;18. soluționează întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din Registrul electoral;19. emite adeverințe privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;20. stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități;III. în domeniul relației cu Parlamentul și Uniunea Europeană:1. asigură transpunerea și/sau implementarea în legislația națională a legislației Uniunii Europene;2. îndeplinește procedurile prevăzute de Legea nr. 206/2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene;3. îndeplinește formalitățile necesare validării parlamentarilor europeni;4. reprezintă România în Rețeaua electorală europeană și în fața instituțiilor Uniunii Europene în domeniile sale de competență;5. răspunde la întrebările și interpelările parlamentarilor;6. formulează puncte de vedere privind inițiativele legislative ale parlamentarilor;7. formulează pozițiile României în domeniile sale de competență, în relația cu organizațiile internaționale și Uniunea Europeană;IV. în domeniul managementului electoral:1. asigură monitorizarea, analiza, evaluarea și planificarea strategică a operațiunilor electorale în vederea realizării unui management integrat al alegerilor și referendumurilor;2. elaborează propuneri referitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;3. urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale; avizează pentru conformitate delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora;4. propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-22^1 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare;5. urmărește realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea;6. controlează modul de păstrare a logisticii electorale între perioadele electorale și poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi;7. urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;8. monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;9. ia măsuri pentru constituirea arhivei care rezultă din alegeri și referendumuri, precum și pentru constituirea unui fond arhivistic constând din specimene de buletine de vot și ștampile utilizate în alegeri și referendumuri;10. face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor;11. ține evidența comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și a județelor în care au fost dizolvate consiliile locale și județene sau în care sunt vacante posturile de primar și de președinte al consiliului județean și face propuneri Guvernului privind stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale;12. realizează monografii privind unitățile administrativ-teritoriale, constând în evidențe, situații, statistici, nomenclatoare, documentare foto, hărți și altele asemenea, necesare pentru evaluarea, monitorizarea și planificarea operațiunilor electorale;13. stabilește condițiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească sediile secțiilor de votare și localurile de vot;14. stabilește, în condițiile legii, numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite pentru alegeri sau referendumuri, după caz;15. organizează procedurile de recrutare, selecție, examinare, evaluare, admitere și desemnare a experților electorali, a operatorilor de calculator și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, a locțiitorilor acestora, precum și a celorlalți membri ai birourilor și oficiilor electorale, în condițiile legii;16. stabilește condițiile de desfășurare a activității operatorilor de calculator;17. asigură, în condițiile legii, personalul tehnic auxiliar necesar sprijinirii activității organismelor electorale;18. eliberează adeverințe pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de calculator privind activitatea desfășurată în vederea acordării zilei libere prevăzute de lege;19. coordonează activitatea reprezentanților săi în birourile electorale;20. acordă subvențiile de la bugetul de stat, cuvenite partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, conform legii;V. în domeniul informatizării proceselor electorale:1. administrează și asigură suportul tehnic necesar funcționării Registrului electoral și Registrului secțiilor de votare;2. elaborează și adoptă instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Registrului electoral;3. adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură privind Registrul electoral;4. ia măsuri pentru prevenirea pierderii informațiilor din Registrul electoral și asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră;5. asigură actualizarea Registrului electoral, prin mijloacele și procedurile prevăzute de lege;6. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, funcționarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;7. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;8. coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;9. asigură, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de Statistică, implementarea și gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;10. coordonează Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;11. organizează și implementează sistemele de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot;12. certifică aplicațiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;13. constituie baze de date și evidențe informatizate cuprinzând rezultatele alegerilor și referendumurilor, participarea la vot, Corpul experților electorali, evidența operatorilor de calculator, mandatarii financiari, precum și candidații la alegeri, precum și orice alte evidențe informatizate necesare desfășurării activității Autorității și organismelor electorale;14. asigură aplicațiile informatice necesare desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator;15. întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor;16. asigură schimbul de date privind alegătorii români și europeni cu autoritățile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;17. constituie baza materială specifică, prin asigurarea serviciilor, aplicațiilor și a produselor informatice necesare;VI. în domeniul monitorizării și controlului aplicării legii:1. monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral;2. monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;3. monitorizează și controlează actualizarea listelor electorale complementare și speciale;4. urmărește modalitatea de arondare a alegătorilor la secțiile de votare;5. monitorizează și controlează, conform legii, finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;6. suspendă, unde este cazul, acordarea subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice;7. urmărește și controlează, potrivit legii, modul de cheltuire a subvențiilor acordate partidelor politice;8. controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;9. controlează și monitorizează respectarea legislației electorale, a hotărârilor și deciziilor birourilor și oficiilor electorale, precum și a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor proprii;10. aplică sancțiuni contravenționale, în condițiile legii;11. dispune măsuri pentru restabilirea legalității și/sau aplicarea corectă a legii sau pentru remedierea unei situații existente neconforme;VII. în domeniul votului în străinătate:1. înregistrează, în condițiile legii, în Registrul electoral cu adresa din străinătate cu opțiunea pentru votul la secția de votare sau cu opțiunea pentru votul prin corespondență, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate;2. stabilește secțiile de votare din străinătate, în condițiile legii;3. gestionează contractul încheiat cu Compania Națională „Poșta Română“ privind votul prin corespondență;4. întocmește listele electorale pentru votul prin corespondență;5. întocmește machetele electronice ale buletinelor de vot prin corespondență și asigură postarea acestora pe site-ul propriu, în condițiile legii;6. propune modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare a documentelor de vot prin corespondență;7. promovează votul prin corespondență;VIII. în domeniul informării, educației, formării, transparenței și al cooperării internaționale:1. informează și educă alegătorii cu privire la sistemul electoral românesc și asupra respectării deontologiei electorale;2. îndrumă, instruiește și formează personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în secțiile de votare, persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor politice și mandatarii financiari;3. organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în domeniul său de activitate;4. asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și referendumurilor;5. asigură transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;6. asigură transparența activității și a sancțiunilor aplicate, în condițiile legii;7. acreditează organizațiile și instituțiile mass-media care observă alegerile și referendumurile, observatorii internaționali și reprezentanții internaționali ai mass-mediei;8. asigură, pe toată durata votării, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;9. promovează, în plan internațional, bunele practici ale României în materia organizării alegerilor și referendumurilor, precum și în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;10. încheie memorandumuri de înțelegere cu autorități străine cu atribuții similare, cu organizații internaționale și cu organizații internaționale care activează în domeniile sale de competență;11. participă la activități de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum și la misiuni de asistență electorală sub egida unor organizații internaționale sau în nume propriu;IX. în domeniul gestionării resurselor proprii:1. exercită atribuțiile ce îi revin privind recrutarea, numirea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului propriu și a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al președintelui, precum și privind gestionarea carierei acestora;2. asigură fondurile necesare, fundamentează și elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie și a Centrului „Expert electoral“;3. coordonează și îndrumă activitatea economică, de investiții, de achiziții și administrativă a aparatului propriu;4. organizează și conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului și centralizarea situațiilor financiare;5. coordonează activitățile de implementare a proiectelor cu finanțare externă pentru toate domeniile sale de activitate și administrează fondurile provenind din intrări de credite externe și fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. asigură apărarea patrimoniului propriu și a intereselor sale legitime în fața instanțelor de judecată, de toate gradele, la organele de urmărire penală și la alte organe cu atribuții jurisdicționale prin funcționarii publici cu atribuții de consilier juridic, desemnați pe baza împuternicirii de reprezentare semnate de președintele Autorității;7. asigură accesarea și implementarea proiectelor și a programelor cu finanțare internațională în domeniul său de competență;X. alte atribuții:1. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;2. îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;3. stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea dispozițiilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;4. elaborează strategiile de comunicare, organizează conferințele de presă ale Autorității și răspunde de asigurarea caracterului coerent și unic al mesajului public al Autorității;5. asigură funcționarea Rețelei electorale naționale;6. îndeplinește orice alte atribuții în materie electorală, care nu sunt prevăzute de lege în competența altor autorități sau organisme, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege, prin ordonanțe, prin hotărâri ale Guvernului sau prin prezentul regulament.  +  Capitolul III Conducerea Autorității  +  Secţiunea 1 Președintele Autorității  +  Articolul 6(1) Președintele îndeplinește, în domeniul de activitate al Autorității, următoarele atribuții generale:a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor, deciziilor și instrucțiunilor Autorității, precum și a ordinelor pe care le-a emis, potrivit legii;b) inițiază și avizează proiecte de legi, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului și memorandumuri privind domeniile de competență ale Autorității;c) acționează pentru aplicarea strategiei Autorității;d) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;e) urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul Autorității, în baza bugetului aprobat;f) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale ce interesează domeniul de activitate al Autorității;g) inițiază și negociază, din împuternicirea Președintelui României sau a Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;h) urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaționale;i) coordonează și urmărește elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniile de activitate ale Autorității;j) avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale și cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;k) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Autorității;l) aprobă, după caz, editarea publicațiilor de specialitate și informare;m) constituie comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competență ale Autorității;n) coordonează Rețeaua electorală națională;o) coordonează, în mod direct, departamentele prevăzute la art. 13 alin. (1);p) aprobă, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autorității, în condițiile legii;q) la propunerea secretarului general, înaintează birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității, precum și orice modificări și completări ale acestuia;r) la propunerea secretarului general, numește personalul Autorității, în condițiile legii;s) aprobă sau respinge, după caz, documentele supuse aprobării. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Președintele îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite potrivit legii.(3) Președintele își îndeplinește atribuțiile ce îi revin cu ajutorul aparatului propriu al Autorității.(4) În subordinea președintelui este organizat și funcționează un cabinet propriu, conform art. 546 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului exercită atribuții de execuție și secretariat legate în mod direct de activitatea președintelui și asigură legătura funcțională a președintelui cu compartimentele Autorității, potrivit dispozițiilor acestuia.(5) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite ordine, în condițiile legii.(6) În cazurile în care președintele se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcției sale, înlocuitorul acestuia pe durata concediului sau a imposibilității exercitării funcției este unul dintre vicepreședinți desemnat de acesta, prin ordin.(7) Președintele își poate delega atribuțiile prin ordin.  +  Articolul 7(1) Președintele poate adresa mesaje publice pe teme generale în domeniile de competență ale Autorității.(2) Președintele poate acorda diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în domeniile de competență ale Autorității sau pentru performanțe profesionale deosebite în cadrul Autorității.  +  Secţiunea a 2-a Vicepreședinții Autorității  +  Articolul 8(1) Vicepreședinții exercită atribuțiile prevăzute de lege și pe cele delegate de către președinte, prin ordin.(2) În subordinea fiecărui vicepreședinte este organizat și funcționează câte un cabinet propriu, conform 546 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor vicepreședinților exercită atribuții de execuție și secretariat legate în mod direct de activitatea și atribuțiile vicepreședinților și asigură legătura funcțională a acestora cu compartimentele Autorității pe care aceștia le coordonează.  +  Secţiunea a 3-a Secretarul general  +  Articolul 9(1) Autoritatea are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru, în condițiile legii.(2) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:a) asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii tuturor compartimentelor din Autoritate; (la 29-06-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 9 , Secțiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere și alte autorități publice, cu secretarii județelor și cu instituțiile prefectului, în probleme de interes comun;c) monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;d) coordonează întregul personal al Autorității, activitatea de elaborare a politicilor de personal și principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.(3) Secretarul general al Autorității îndeplinește și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Autorității ori încredințate de președinte.(4) Funcția de secretar general face parte din categoria funcțiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului și de cele stabilite prin prezentul regulament.(5) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, este înlocuit de către persoana delegată prin ordin al președintelui, la propunerea acestuia.(6) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, secretarul general emite dispoziții, note și rezoluții scrise, în condițiile legii. Secretarul general avizează documentele și lucrările întocmite de către personalul din subordine.(7) Poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite delegată prin ordin al președintelui Autorității.  +  Secţiunea a 4-a Secretarii generali adjuncți  +  Articolul 10(1) Autoritatea are doi secretari generali adjuncți. Secretarii generali adjuncți sunt numiți de președintele Autorității, pe bază de concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, în condițiile prevăzute la art. 102 alin. (8) și (16) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 , Secțiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Secretarii generali adjuncți exercită atribuțiile delegate, prin dispoziție, de către secretarul general.(3) Funcția de secretar general adjunct face parte din categoria funcțiilor publice parlamentare corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici și beneficiază de drepturile salariale prevăzute de lege pentru secretarii generali adjuncți ai celor două Camere ale Parlamentului și de cele stabilite prin prezentul regulament.  +  Secţiunea a 5-a Colegiul Autorității  +  Articolul 11(1) Pe lângă președinte funcționează Colegiul Autorității, format din vicepreședinți, secretarul general, secretarii generali adjuncți și conducătorii compartimentelor care ocupă funcții de conducere corespunzătoare primului nivel ierarhic.(2) Președintele poate dispune ca la lucrările Colegiului Autorității să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.(3) Colegiul Autorității se întrunește lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.(4) Colegiul Autorității dezbate activitatea și politicile acesteia.(5) Convocarea și ordinea de zi a Colegiului Autorității sunt stabilite de către președinte, lucrările fiind conduse de către acesta sau de către persoana desemnată în acest scop.(6) Colegiul Autorității are un rol consultativ.(7) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor Colegiului Autorității se aprobă prin ordin al președintelui.(8) Secretariatul Colegiului Autorității este asigurat de Direcția secretariat general și pregătirea lucrărilor Colegiului consultativ.  +  Secţiunea a 6-a Conducătorii compartimentelor Autorității  +  Articolul 12(1) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere din cadrul Autorității îndeplinesc următoarele atribuții principale comune:a) îndeplinesc sarcinile pe care le primesc din partea președintelui Autorității, a vicepreședinților, a secretarului general sau a secretarilor generali adjuncți, după caz;b) urmăresc îndeplinirea atribuțiilor care revin compartimentelor pe care le conduc;c) repartizează sarcini personalului din subordine și întocmesc fișele de post ale personalului din subordine;d) coordonează personalul din subordine în vederea îndeplinirii sarcinilor repartizate;e) verifică modul de îndeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;f) avizează/semnează documentele și lucrările întocmite de către personalul din subordine, precum și documentele și lucrările care privesc activitatea compartimentelor pe care le conduc;g) asigură urmărirea avizării și aprobării documentelor promovate de compartimentele pe care le conduc;h) evaluează performanțele profesionale ale personalului din subordine;i) pot propune președintelui Autorității acordarea de diplome, premii și distincții stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea în materie electorală sau pentru orice altă performanță profesională în materie electorală, pentru personalul din subordine;j) asigură evidența prezenței la serviciu a personalului din subordine și întocmirea pontajelor lunare;k) reprezintă compartimentele pe care le conduc în raporturile cu celelalte compartimente ale Autorității, cu alte autorități, ministere și instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice, în limitele stabilite de către președintele Autorității, ori secretarul general, după caz;l) răspund pentru bunul mers al compartimentelor pe care le conduc.(2) Înalții funcționari publici din cadrul Autorității asigură managementul de nivel superior și îndeplinirea obiectivelor strategice în domeniile lor de competență.  +  Capitolul IV Organizarea aparatului propriu al Autorității  +  Articolul 13(1) În cadrul structurii centrale a Autorității funcționează departamente de specialitate împărțite pe domeniile de activitate prevăzute la art. 102 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:1. Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană:1.1. Direcția reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației;1.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul;1.3. Serviciul protecția datelor cu caracter personal;2. Departamentul informatizarea proceselor electorale:2.1. Direcția evidențe electorale informatizate;2.2. Direcția dezvoltare software și aplicații;2.3. Direcția tehnologia informației;3. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale:3.1. Direcția îndrumare și instruire;4. Departamentul logistică electorală:4.1. Direcția resurse electorale;4.2. Direcția tehnologii electorale;4.3. Serviciul politici publice;5. Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu:5.1. Direcția pentru managementul structurilor teritoriale;5.2. Direcția recrutare experți electorali și operatori de calculator;6. Departamentul suport organizatoric electoral:6.1. Direcția pentru votul în străinătate;6.2. Direcția instruire și îndrumare a organismelor electorale;7. Departamentul cooperare internațională:7.1. Direcția comunicare;7.2. Direcția relații externe;7.3. Serviciul protocol;7.4. Corpul reprezentanților permanenți ai Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale Autorității.(2) În cadrul Departamentului sistemul informațional electoral național se înființează, în condițiile art. 102^2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, funcții de specialist în tehnologia informației și comunicațiilor.(3) Departamentele de specialitate prevăzute la alin. (1) se subordonează direct președintelui Autorității. (la 29-06-2022, Articolul 13 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 14(1) În cadrul structurii centrale a Autorității sunt organizate compartimente cu rol de suport, conform art. 102 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:1. Direcția financiar-contabilă;2. Direcția juridică;3. Direcția contencios administrativ;4. Direcția resurse umane;5. Direcția tehnică;6. Direcția achiziții publice;7. Direcția generală registratură;8. Direcția pentru lucrările Colegiului consultativ;9. Direcția audit public intern;10. Serviciul protecția informațiilor clasificate;11. Corpul de control al președintelui (la nivel de direcție generală).(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) se subordonează secretarului general, cu excepția Direcției generale registratură, a Direcției audit public intern, Serviciului protecția informațiilor clasificate și a Corpului de control al președintelui, care se subordonează direct președintelui Autorității. (la 29-06-2022, Articolul 14 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 15(1) Structurile teritoriale ale aparatului de specialitate al Autorității sunt direcțiile județene, organizate la nivelul fiecărui județ, și Direcția Municipiului București.(2) Direcțiile prevăzute la alin. (1) se subordonează Departamentului coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu. (la 29-06-2022, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 16(1) Departamentul este condus de un șef de departament sau director general, după caz.(2) Direcția generală este condusă de un director general.(3) Direcția este condusă de un director și un director adjunct. (la 29-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (4) Serviciul este condus de un șef serviciu.(5) Biroul este condus de un șef birou.(6) Pe timpul absenței șefilor de departament, directorilor generali, directorului Direcției pentru lucrările Colegiului consultativ, directorului Direcției audit public intern și a șefului Serviciului protecția informațiilor clasificate, președintele desemnează prin ordin, la propunerea acestora, persoanele cărora li se deleagă atribuțiile. (la 29-06-2022, Alineatul (6) din Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 17Atribuțiile compartimentelor Autorității sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității. (la 29-06-2022, Articolul 17 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 18(1) Prin ordin al președintelui Autorității se pot organiza compartimente funcționale și de suport în cadrul structurilor prevăzute la art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (1), la propunerea conducătorilor acestora. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Prin ordin al președintelui Autorității se pot organiza comisii și grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale Autorității.  +  Articolul 19Organigrama Autorității este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul V Personalul Autorității  +  Articolul 20(1) Personalul aparatului de specialitate al Autorității este format din funcționari publici parlamentari și din personal încadrat pe bază de contract individual de muncă. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Funcțiile utilizate pentru personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă din aparatul propriu sunt cele prevăzute de anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 2, subpunctul 2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Posturile de execuție și de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente se ocupă prin concurs, examen, numire sau modificarea raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Transferul pe o funcție publică parlamentară sau contractuală din cadrul Autorității poate avea loc în interesul serviciului la solicitarea președintelui Autorității, cu acordul scris al funcționarului public sau al personalului contractual și cu aprobarea conducătorului instituției sau autorității administrației publice centrale ori locale în care este numit funcționarul public sau personalul contractual, ori la cererea funcționarului public sau a personalului contractual, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(3) Transferul de pe o funcție publică parlamentară sau contractuală din cadrul Autorității poate avea loc în interesul serviciului la solicitarea conducătorului instituției sau autorității administrației publice centrale ori locale în care va fi numit funcționarul public sau personalul contractual, cu acordul scris al președintelui Autorității, ori la cererea funcționarului public sau a personalului contractual, în condițiile legii.(4) Transferul pe o funcție publică parlamentară din cadrul Autorității poate avea loc de pe o funcție publică generală sau specifică din cadrul unei instituții sau autorități a administrației publice centrale ori locale. Transferul de pe o funcție publică parlamentară din cadrul Autorității poate avea loc pe o funcție publică generală sau specifică din cadrul unei instituții sau autorități a administrației publice centrale ori locale.(5) Transferul pe o funcție contractuală din cadrul Autorității poate avea loc de pe o funcție contractuală din cadrul unei instituții sau autorități a administrației publice centrale ori locale. Transferul de pe o funcție contractuală din cadrul Autorității poate avea loc pe o funcție contractuală din cadrul unei instituții sau autorități a administrației publice centrale ori locale. (la 29-06-2022, Articolul 21 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 22(1) Funcționarii publici parlamentari din cadrul Autorității au drepturile și obligațiile pe care le au funcționarii publici parlamentari, fiindu-le aplicabile, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Personalul Autorității nu poate face parte din partide politice sau formațiuni politice sub sancțiunea încetării raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz.(3) Raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, se nasc și se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condițiile legii și ale prezentului regulament de către președintele Autorității.  +  Articolul 23(1) Pentru a fi numită într-o funcție publică în cadrul Autorității, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Funcțiile publice parlamentare de execuție din cadrul Autorității sunt următoarele:a) funcția de consultant parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcției de cel puțin 1 an;b) funcția de expert parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcției de cel puțin 2 ani;c) funcția de consilier parlamentar, pentru a cărei ocupare este necesară o vechime în specialitatea necesară ocupării funcției de cel puțin 3 ani. (la 29-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (3) Pentru ocuparea unei funcții publice în cadrul Autorității sunt necesare studii universitare de licență ce au legătură cu atribuțiile prevăzute în fișa postului.(4) Pentru ocuparea funcțiilor de șef departament, director, director adjunct și șef serviciu din cadrul compartimentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) pct. 1 și 7, precum și a funcției de reprezentant permanent al Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale Autorității este necesară cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională. (5) Pentru ocuparea funcțiilor publice parlamentare din cadrul Autorității sunt necesare cunoștințe de utilizare a calculatorului la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului. (la 29-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 23 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 24(1) Funcțiile publice parlamentare de conducere din cadrul Autorității sunt funcțiile prevăzute la pct. I din anexa la Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 24 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (2) Funcțiile publice parlamentare de conducere din cadrul Autorității, cu excepția celor prevăzute la art. 25 alin. (1), pot fi ocupate prin concurs sau examen de către personalul Autorității care are o vechime de cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor absolvite. (la 29-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (3) Funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității pot fi ocupate numai de către absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Funcțiile publice parlamentare din cadrul Autorității corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici parlamentari sunt funcțiile de secretar general, secretar general adjunct, șef departament și director general.(2) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente poate ocupa o funcție publică parlamentară cu statut de înalt funcționar public parlamentar prin concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în condițiile prevăzute la art. 102 alin. (8) și (16) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Modificarea raporturilor de serviciu ale personalului cu statut de înalt funcționar public parlamentar care ocupă pe perioadă nedeterminată această funcție, în baza unui concurs sau examen, se poate realiza pe o funcție publică de înalt funcționar public parlamentar, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în condițiile prevăzute la art. 102 alin. (8) și (16) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pot ocupa funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici parlamentari în cadrul Autorității persoanele care au o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor absolvite.(5) Funcția de reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale este asimilată funcției de director general, putând fi ocupată de persoanele care au o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor absolvite. Numărul funcțiilor de reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale este 3.(6) Președintele, vicepreședinții și persoanele care ocupă funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, care nu au domiciliu și nici locuință proprietate personală în municipiul București, beneficiază, la cerere, de diurnă de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizația lunară brută sau din salariul de bază lunar brut, după caz. (la 29-06-2022, Articolul 25 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 26Președintele, vicepreședinții, secretarul general, secretarii generali adjuncți, funcționarii publici și personalul contractual au dreptul la concediu de odihnă plătit, potrivit legii și prezentului regulament.  +  Articolul 27(1) Eliberarea din funcție, promovarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici parlamentari ori, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului contractual se fac de către președinte, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice parlamentare de conducere vacante sau temporar vacante, din cele prevăzute la art. 24 alin. (1), se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public parlamentar sau personal încadrat pe bază de contract individual de muncă, din cadrul Autorității, care îndeplinește condițiile specifice și de vechime prevăzute de prezentul regulament, fără aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 102 alin. (8) și (16) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Măsura prevăzută la alin. (2) se dispune pe o perioadă de maximum 6 luni.(4) Măsura prevăzută la alin. (2) se dispune de către președinte, prin ordin de numire.(5) Dacă salariul corespunzător funcției publice parlamentare pe care este delegat să o exercite este mai mare, funcționarul public parlamentar sau personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă are dreptul la acest salariu. (la 29-06-2022, Articolul 27 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 28Autoritatea are un număr de 652 de posturi, exclusiv demnitarii, personalul cabinetului președintelui și al vicepreședinților, înalții funcționari publici și personalul Centrului expert electoral. (la 29-06-2022, Articolul 28 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 29Abrogat. (la 29-06-2022, Articolul 29 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Articolul 30(1) La 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, președintele aprobă, prin ordin, regulamentul intern al Autorității.(2) Regulamentul intern al Autorității prevăzut la alin. (1) va cuprinde și procedurile și normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Autorității, procedura privind avertizorii de integritate, precum și numărul de posturi din cadrul fiecărui compartiment.(3) La data prevăzută la alin. (1), se procedează la echivalarea funcțiilor publice din cadrul Autorității cu funcțiile generale și specifice, echivalarea vechimii în funcția publică parlamentară prin asimilarea vechimii în specialitatea studiilor, pentru întreg personalul Autorității angajat la data intrării în vigoare a prezentului regulament și reîncadrarea acestuia, prin ordin al președintelui, potrivit legii și prezentului regulament. (4) Abrogat. (la 29-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 30 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 ) (5) Abrogat. (la 29-06-2022, Alineatul (5) din Articolul 30 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )  +  Anexa nr. 1la regulament
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)
  a Autorității Electorale Permanente
  Numărul maxim de posturi = 652 (exclusiv demnitarii, cabinetul președintelui și al vicepreședinților, înalții funcționari publici și personalul Centrului expert electoral)*) Structura organizatorică este reprodusă în facsimil.Legendă:I. Structura centrală a aparatului de specialitate1. Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană:1.1. Direcția reglementări, contencios electoral și coordonarea aplicării unitare a legislației;1.2. Direcția afaceri europene și relația cu Parlamentul;1.3. Serviciul protecția datelor cu caracter personal;2. Departamentul informatizarea proceselor electorale:2.1. Direcția evidențe electorale informatizate;2.2. Direcția dezvoltare software și aplicații;2.3. Direcția tehnologia informației;3. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale:3.1. Direcția îndrumare și instruire;4. Departamentul logistică electorală:4.1. Direcția resurse electorale;4.2. Direcția tehnologii electorale;4.3. Serviciul politici publice;5. Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu:5.1. Direcția pentru managementul structurilor teritoriale;5.2. Direcția recrutare experți electorali și operatori de calculator;6. Departamentul suport organizatoric electoral:6.1. Direcția pentru votul în străinătate;6.2. Direcția instruire și îndrumare a organismelor electorale;7. Departamentul cooperare internațională:7.1. Direcția comunicare;7.2. Direcția relații externe;7.3. Serviciul protocol;7.4. Corpul reprezentanților permanenți ai Autorității pe lângă organizații internaționale ce activează în domeniile de competență ale Autorității;8. Direcția financiar-contabilă;9. Direcția juridică;10. Direcția contencios administrativ;11. Direcția resurse umane;12. Direcția tehnică;13. Direcția achiziții publice;14. Direcția generală registratură;15. Direcția pentru lucrările Colegiului consultativ;16. Direcția audit public intern;17. Serviciul protecția informațiilor clasificate;18. Corpul de control al președintelui (la nivel de direcție generală).II. Structuri teritoriale ale aparatului de specialitate19. Direcția Județeană Alba20. Direcția Județeană Arad21. Direcția Județeană Argeș22. Direcția Județeană Bacău23. Direcția Județeană Bihor24. Direcția Județeană Bistrița-Năsăud25. Direcția Județeană Botoșani26. Direcția Județeană Brașov27. Direcția Județeană Brăila28. Direcția Județeană Buzău29. Direcția Județeană Caraș-Severin30. Direcția Județeană Călărași31. Direcția Județeană Cluj32. Direcția Județeană Constanța33. Direcția Județeană Covasna34. Direcția Județeană Dâmbovița35. Direcția Județeană Dolj36. Direcția Județeană Galați 37. Direcția Județeană Giurgiu38. Direcția Județeană Gorj39. Direcția Județeană Harghita40. Direcția Județeană Hunedoara41. Direcția Județeană Ialomița42. Direcția Județeană Iași43. Direcția Județeană Ilfov44. Direcția Județeană Maramureș 45. Direcția Județeană Mehedinți46. Direcția Județeană Mureș47. Direcția Județeană Neamț48. Direcția Județeană Olt49. Direcția Județeană Prahova50. Direcția Județeană Satu Mare51. Direcția Județeană Sălaj52. Direcția Județeană Sibiu53. Direcția Județeană Suceava54. Direcția Județeană Teleorman55. Direcția Județeană Timiș56. Direcția Județeană Tulcea57. Direcția Județeană Vaslui58. Direcția Județeană Vâlcea59. Direcția Județeană Vrancea60. Direcția Municipiului București (la 29-06-2022, Anexa nr. 1*) a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 29-06-2022, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 3 din 28 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022 )