ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 octombrie 2020pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020  Urmărind asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără stăpân, Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare, reglementează situația tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfințind o serie de drepturi și obligații atât în sarcina deținătorilor acestora, cât și în sarcina autorităților și instituțiilor statului,întrucât deținătorii de animale au în mod obligatoriu și responsabilități privind întreținerea și supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime și violență,având în vedere existența unor fenomene de violență și cruzime deosebită față de animale, în ultimii ani fiind raportate nenumărate abuzuri și violențe direcționate asupra acestora, context care impune consolidarea de urgență a drepturilor și motivării cetățenilor de a avea un comportament adecvat față de animale,ținând cont că autoritățile și instituțiile publice au o obligație de a respecta toate animalele și că este imperios necesar să fie adoptate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru asigurarea protecției acestora,în considerarea obligației statului de a institui un complex de măsuri de protecție a animalelor, astfel încât acestora să le fie asigurate sănătatea și bunăstarea și să poată beneficia, cu celeritate, de servicii publice de adăpostire specializate în situația în care sunt supuse unor situații de pericol, servicii care să presupună preluarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor,luând în considerare necesitatea stabilirii cu celeritate a măsurilor care să permită luarea, în cel mai scurt timp și în parametri de eficiență, a unor decizii strategice la nivelul Guvernului României privind gestionarea fenomenului de abuzuri sau cruzimi asupra animalelor,pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de eficientizare a activității autorităților publice cu atribuții în gestionarea relelor tratamente aplicate animalelor, pentru ca acestea să constituie mecanisme performante și competitive în raport cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene.Având în vedere că este necesară stabilirea cu celeritate a modalității de colaborare dintre autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și locală și organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor în scopul intervenției de urgență în situația în care animalele sunt supuse unor situații de pericol care le afectează viața sau integritatea fizică, ca elemente ale condițiilor de viață și de bunăstare ale acestora,întrucât este necesară instituirea de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situație de pericol, prin abilitarea polițiștilor din Poliția Română de a emite ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă determinată, soluție ce urmărește accelerarea ritmului de rezolvare a problemei animalelor asupra cărora se exercită, în mod direct sau indirect, comportamente inadecvate care le pot afecta în mod ireversibil viața sau bunăstarea, în cadrul acestui mecanism de protecție fiind imperioasă implicarea în adăpostirea animalelor, în mod centralizat, a serviciilor publice de adăpostire ce se vor organiza la nivelul consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă, la cel mai înalt nivel, a mecanismelor necesare pentru protecția animalelor, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți în aplicarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare.Totodată, în contextul acelorași exigențe impuse de prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, situația extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de lipsa unor instrumente legale și a unor mecanisme adecvate care să permită gestionarea fenomenului de aplicare a relelor tratamente asupra animalelor.În egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările ulterioare, implică o procedură îndelungată, soluție juridică care presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile publice cu atribuții în domeniu să se afle în situația de a nu-și putea desfășura activitatea în parametri dezirabili pentru prevenirea relelor tratamente aplicate animalelor, având în vedere că acestea, în prezent, întâmpină greutăți în îndeplinirea atribuțiilor prin actuala reglementare,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra capacității administrative executive și asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în consecință,reținându-se că în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse nu se poate asigura punerea în aplicare în mod eficient și cu celeritate a demersurilor de eficientizare a mecanismelor de prevenire a relelor tratamente aplicate animalelor sau abuzurilor ori cruzimilor asupra animalelor, cu impact emoțional pentru cetățeni, elemente care vizează interesul public general, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă articolul 24 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 „Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol“, cuprinzând articolele 24^1-24^5, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VI^1 Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o situație de pericol  +  Articolul 24^1(1) Polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.(2) În sensul alin. (1), prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:a) animal care a fost rănit sau schingiuit;b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;e) animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.(3) Polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:a) constatarea directă și consemnarea celor constatate întrun înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile desfășurate cu privire la situațiile de pericol prevăzute la alin. (2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.(4) Polițiștii nu emit ordin de plasare a animalului în adăpost atunci când constată că situația de pericol nu a fost generată de către deținătorul animalului, iar acesta declară în scris că va asigura respectarea dispozițiilor art. 5.  +  Articolul 24^2(1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost cuprinde în mod obligatoriu mențiuni cu privire la:a) data, ora și locul unde este emis;b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a animalului;f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;h) dreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.(2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.(3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24^3(1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost.(2) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) se asigură prin una sau mai multe dintre următoarele modalități:a) organizarea și funcționarea unor adăposturi proprii, înregistrate sanitar-veterinar în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;b) încheierea unor contracte cu grădini zoologice, acvarii publice și centre de reabilitare și/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor;c) încheierea unor contracte cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deținute de organizații neguvernamentale de protecție a animalelor.(3) Serviciile publice prevăzute la alin. (1) constau în capturarea/preluarea/ridicarea, asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor, conform legislației sanitar-veterinare.(4) În scopul cunoașterii modalităților de asigurare a serviciilor publice prevăzute la alin. (1), consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informații privind datele de contact ale entităților care asigură serviciile respective și ale locațiilor în care se desfășoară aceste activități.(5) După evaluarea stării de sănătate, animalele cazate în adăposturile prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale de protecție a animalelor, la cererea acestora, dacă fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire. Animalele date în custodie temporară se restituie adăpostului, la cererea acestuia.  +  Articolul 24^4(1) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice prevăzute la art. 24^3 alin. (1), în prezența polițistului care l-a emis.(2) Polițistul consemnează într-un proces-verbal modalitatea de punere în executare a ordinului de plasare a animalului în adăpost, menționând în mod obligatoriu date privind adăpostul în care urmează a fi plasat animalul și mijlocul de transport utilizat.(3) În situația infracțiunilor prevăzute la art. 25, dacă polițistul pătrunde, în condițiile art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, într-o locuință sau într-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică, fără consimțământul acesteia sau al reprezentatului legal, în procesul-verbal întocmit cu această ocazie se înscriu și mențiunile obligatorii prevăzute la alin. (2).(4) În scopul preluării în custodie temporară sau restituirii către deținător, în condițiile prezentei legi, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a pune la dispoziție, pe site-ul propriu, informațiile privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestora.  +  Articolul 24^5(1) Deținătorul poate solicita entității care asigură prestarea serviciului public de adăpostire a animalelor restituirea animalului plasat în adăpost, în termen de maximum 30 de zile de la data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost. Prin excepție, deținătorii animalelor plasate în adăpost potrivit art. 24^1 alin. (2) lit. f) pot solicita restituirea acestora și în perioada de aplicare a măsurii de plasare în adăpost.(2) În situația restituirii, deținătorul are obligația de a plăti către consiliul județean sau către Consiliul General al Municipiului București cheltuielile cu asistența veterinară de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, hrănirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor efectuate cu animalul plasat în adăpost.(3) Animalul plasat în adăpost nu se restituie deținătorului dacă animalul face obiectul unei măsuri asigurătorii sau de confiscare în cadrul procesului penal ori al unei măsuri de confiscare în materie contravențională.(4) În sensul alin. (1), aplicarea măsurii de plasare în adăpost încetează la data expirării perioadei de 45 de zile prevăzute la art. 24^1 alin. (1) sau, în interiorul acestei perioade, la data pronunțării de către instanța de contencios administrativ a soluției de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului în adăpost.(5) Animalul plasat în adăpost se consideră abandonat dacă deținătorul nu solicită restituirea acestuia în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul IILa articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:16^1. desfășoară activități specifice, direct sau în cooperare cu alte entități publice sau private, potrivit competențelor stabilite prin lege, pentru protecția animalelor;  +  Articolul III(1) În vederea aplicării dispozițiilor art. II, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, privind condiția de ocupare a funcțiilor de polițist prin concurs sau examen, pentru încadrarea funcțiilor de polițist din structura Poliției Române cu atribuții în protecția animalelor, se pot transfera medici veterinari oficiali din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, cu acordul acestora, în numărul și structura de posturi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Pentru dobândirea statutului de polițist, personalului specializat prevăzut la alin. (1) i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 10 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Persoanei care dobândește statutul de polițist în condițiile alin. (1) nu i se poate modifica raportul de serviciu, prin delegare, detașare, mutare sau transfer, timp de cel puțin 5 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.  +  Articolul IVServiciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost se operaționalizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul V(1) Pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol, Ministerul Afacerilor Interne, Poliția Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară activități de informare a populației cu privire la dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a instituției, organizarea unor acțiuni specifice în trafic, ori cu ocazia executării unor misiuni de ordine publică.(3) Unitățile de poliție asigură pregătirea profesională a polițiștilor cu privire la cunoașterea cadrului normativ și la modul de acțiune și intervenție în materia protecției animalelor.(4) Pentru pregătirea profesională a polițiștilor, potrivit alin. (3), unitățile de poliție colaborează cu organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor, cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și cu alte entități publice sau private.  +  Articolul VIDispozițiile art. I referitoare la emiterea ordinului de plasare a animalului în adăpost se aplică la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 175.----