HOTĂRÂRE nr. 862 din 14 octombrie 2020pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 15 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Termenii și condițiile financiare ale împrumutului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 300.775.000 lei, garantat de stat în procent de 100%, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, ce se acordă Societății Blue Air Aviation - S.A. de către Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., sunt următoarele:a) maturitate de 6 ani;b) perioadă de grație de 12 luni;c) rată a dobânzii de ROBOR 12 luni + 4% pe an;d) comision de acordare de 0,75%, aplicabil la valoarea împrumutului;e) comision de 2%, aplicabil la valoarea rambursată anticipat din împrumut, pentru rambursarea anticipată a împrumutului din alt/alte credit/credite, și comision de 0% pentru rambursarea anticipată a împrumutului din surse proprii;f) comision de analiză pentru modificarea condițiilor inițiale de 0,2% aplicabil la valoarea împrumutului, cu o valoare de minimum 100 euro.(2) Pentru garantarea de către stat în procent de 100% a împrumutului prevăzut la alin. (1), Societatea Blue Air Aviation - S.A. plătește Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de garant, o primă de garantare sau comision la fondul de risc de 2% pe an.  +  Articolul 2Pentru împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1), modelul convenției de garantare este prevăzut în anexa nr. 1, iar modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului prevăzut la art. 1 alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 14 octombrie 2020.Nr. 862.  +  Anexa nr. 1
  CONVENȚIE DE GARANTARE
  nr. .................../..........................
  Prezenta convenție de garantare (denumită în continuare „Convenția“) se încheie în temeiul:– art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 139/2020;– prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 64/2007;– prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2020 pentru aprobarea condițiilor de acordare a garanției de stat în favoarea Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19,între:(1) Ministerul Finanțelor Publice (MFP), acționând în calitatea acestuia de reprezentant al României, având sediul în ......................................, legal reprezentat în vederea semnării prezentei convenții de ...................................., în calitate de ministru al finanțelor publice, MFP având calitatea de garant, denumit în continuare „Garantul“,(2) Societatea BLUE AIR AVIATION - S.A., persoană juridică română, cu sediul în ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. ......................., cod unic de înregistrare ........................, legal reprezentată de ..........................................., cu domiciliul în ..........................................., legitimat(ă) cu cartea de identitate seria ...... nr. ..............., eliberată de ............... la data de ..............., CNP ..........................................., în calitate de .........................., având calitatea de garantat, denumit în continuare, „Garantatul“,și(3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), având sediul în .................................., legal reprezentat în vederea semnării prezentei convenții de ........................................., în calitate de administrator al măsurii de ajutor de stat acordat Garantatului, denumit în continuare „MTIC“,Garantul, Garantatul și MTIC fiind denumiți în continuare, împreună, „părțile“.Având în vedere faptul că, prin Acordul de împrumut ce urmează a fi încheiat între Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., cu sediul în .................................... (în calitate de creditor), și Garantat (în calitate de debitor), Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. a agreat să acorde Garantatului un împrumut în valoare totală de 300.775.000 lei, pe o perioadă de 6 ani începând cu data primei trageri, destinat compensării pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, cauzate direct în perioada martie-iunie 2020, stabilite prin Decizia CE C (2020) 5830 final din data de 20.08.2020 în sumă de 28,29 milioane EUR, și ca ajutor de salvare pentru acoperirea parțială a nevoilor de lichiditate din perioada septembrie 2020 - februarie 2021, stabilit prin Decizia CE C (2020) 5830 final din data de 20.08.2020 în sumă de 33,84 milioane EUR, cu condiția ca Garantul să fie de acord să garanteze în proporție de 100% sumele ce se vor datora de către Garantat, în calitate de debitor, și Garant, plata integrală și la termen a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, ajunse la scadență, prin accelerare sau prin altă modalitate, precum și îndeplinirea punctuală a tuturor obligațiilor Garantatului, toate acestea fiind stabilite în Acordul de împrumut încheiat de Garantat cu Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.,de comun acord, părțile convin asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1DefinițiiTermenii definiți în Acordul de împrumut vor avea același înțeles în tot cuprinsul Convenției, exceptând cazul în care se prevede altfel sau cazul în care contextul impune o altă semnificație, astfel:„AIRLINE INVEST - S.A.“ este o persoană juridică română, cu sediul în ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. ....................., CUI ......................, atribut fiscal ......, deținută în proporție de 100% de dl Rada Teodor-Cristian, cetățean român, domiciliat în .........................................., număr ......, scară ....., etaj ....., apartament ...., sector ...., localitatea .............................., legitimat cu CI seria ...... nr. ..............., eliberată de ............. Sector ....., la data de ................., CNP ......................................., și dl Rada Mihai Cătălin, cetățean american, domiciliat în .........................................., legitimat cu ......, emis de .............. la data de .............., AIRLINE INVEST - S.A. deținând 99,99% din acțiunile Garantatului;„Banca“ înseamnă Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., cu sediul în ..........................................., strada ....................................... nr. ........., sectorul, înregistrată în Registrul bancar cu nr. ................., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ....................., CUI ...........................;„BNR“ înseamnă Banca Națională a României;„Acordul de împrumut“ înseamnă acordul încheiat la data de ........ octombrie 2020 între Garantat și Bancă în vederea obținerii, respectiv acordării unui împrumut în valoare de 300.775.000 lei (trei sute milioane șapte sute șaptezeci și cinci mii lei);„CE“ înseamnă Comisia Europeană;„Scrisoarea de garanție“ înseamnă scrisoarea între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Bancă, în vederea garantării obligațiilor asumate de Garantat în cadrul Acordului de împrumut;„Garantul“ înseamnă Ministerul Finanțelor Publice;„MFP“ înseamnă Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de minister de resort cu responsabilități specifice în cadrul Scrisorii de garanție;„Garantatul“ înseamnă Societatea BLUE AIR AVIATION - S.A., persoană juridică română, cu sediul în ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. ................, cod unic de înregistrare ........................;„MTIC“ înseamnă Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;„zi lucrătoare“ înseamnă o zi (alta decât sâmbata, duminica sau o zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează potrivit legii române) în care instituțiile publice au program normal de lucru cu publicul în România.  +  Articolul 2Valoarea și obiectul Convenției2.1. Garantul garantează 100% (sută la sută) îndeplinirea obligațiilor asumate de Garantat față de Bancă în conformitate cu Acordul de împrumut, referitoare la rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor și a comisioanelor asociate împrumutului.2.2. MTIC este răspunzător de monitorizarea utilizării fondurilor împrumutului garantat de stat, precum și a îndeplinirii de către Garantat a obligațiilor prevăzute în OUG nr. 139/2020.2.3. Garantatul se obligă să utilizeze împrumutul acordat de Bancă numai pentru scopurile prevăzute în Acordul de împrumut și să realizeze tragerile din cadrul împrumutului în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 139/2020, precum și cu respectarea Deciziei CE C (2020) 5830 final.2.4. Din împrumutul garantat de stat, Garantatul rambursează cu prioritate datoriile către statul român, împrumutul contractat de la Bancă, în nume și cont stat, în valoare de 30.300.000 lei, și accesoriile aferente și obligațiunile corporative emise prin plasament privat către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana - S.A., în valoare rămasă de 6.000.000 EUR, și accesoriile aferente.2.5. Garantatul se obligă să ramburseze la scadență ratele de capital, să plătească dobânzile și comisioanele și costurile asociate împrumutului conform prevederilor Acordului de împrumut și să își îndeplinească toate celelalte obligații prevăzute în OUG nr. 139/2020, precum și în această convenție.  +  Articolul 3Plăți efectuate de Garant, comision la fondul de risc și dobânzi și penalități de întârziere3.1. Garantatul va plăti Garantului un comision pentru fondul de risc de 2% (două procente) pe an aplicat la soldul împrumutului garantat (i.e. la principal), în rate semianuale consecutive pe o perioadă de 6 (șase) ani, prima rată devenind scadentă în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării primei trageri din Acordul de împrumut și ultima rată la data rambursării ultimei rate de capital conform Acordului de împrumut.Comisionul la fondul de risc se va plăti în lei (RON), în contul IBAN nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Garantului la Trezoreria Operativă Centrală. Orice modificare a numărului de cont va fi comunicată de Garant, în timp util, nefiind necesară amendarea corespunzătoare a prezentei convenții.În cazul în care Garantatul nu va achita la termen comisionul la fondul de risc, Garantul este îndreptățit să perceapă dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de prevederile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale, calculate asupra sumei datorate.3.2. În cazul în care Garantatul nu efectuează o plată conform prevederilor Acordului de împrumut și Garantul este obligat să efectueze această plată conform prevederilor Scrisorii de garanție, în calitatea sa de debitor, Garantatul se obligă să achite Garantului sumele plătite de către Garant în conformitate cu Scrisoarea de garanție, precum și dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale, aplicate asupra sumei datorate.Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadenței către Bancă sau datei scadente a comisionului la fondul de risc și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului Garantatului, data putând fi dovedită prin extrasul de cont bancar.Aceleași dobânzi și penalități de întârziere se vor aplica și asupra oricăror alte obligații de plată reglementate prin prezenta convenție și neachitate la scadență.3.3. În situația nerambursării la scadență a componentei din împrumut ca ajutor de salvare și executării garanției de stat, Garantul va emite un înscris pentru valoarea integrală a împrumutului contractat și a dobânzilor și comisioanelor aferente, urmând ca recuperarea creanței, rezultată din executarea garanțiilor prevăzute în OUG nr. 139/2020 la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) și lit. g) și trecerea integrală a garanțiilor prevăzute în OUG nr. 139/2020 la art. 4 alin. (2) lit. d)-f) în proprietatea statului să se realizeze aplicând în mod corespunzător prevederile art. 9 și 10 din același act normativ.  +  Articolul 4Angajamente speciale ale Garantatului4.1. Garantatul va întreprinde toate măsurile considerate necesare în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligațiilor aferente Acordului de împrumut, conform prevederilor acestuia, precum și a celor decurgând din prezenta convenție.4.2. În situația în care Garantatul nu rambursează componenta din împrumut reprezentând ajutorul de salvare în termen de 6 (șase) luni, începând cu efectuarea primei trageri din împrumut, Garantatul are obligația transmiterii către MTIC a unui plan de restructurare, care va fi notificat către CE, conform prevederilor Deciziei CE C (2020) 5830 final. În cazul în care nu transmite planul de restructurare sau CE nu aprobă planul de restructurare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 din OUG nr. 139/2020. În situația în care CE va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, MFP va pune în aplicare această decizie în conformitate cu legislația europeană și națională din domeniul ajutorului de stat.4.3. Garantatul se angajează că, în alocarea resurselor financiare, nicio altă datorie nu va avea prioritate față de împrumutul garantat prin prezenta convenție, cu excepția creanțelor care au prioritate în conformitate cu dispozițiile imperative ale legii române general aplicabile.4.4. Garantatul va înștiința în scris Garantul și MTIC cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data scadenței la Bancă despre eventuala imposibilitate a constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor aferente Acordului de împrumut.Solicitarea Garantatului trebuie să cuprindă declarația pe propria răspundere a acestuia privind lipsa disponibilităților bănești necesare achitării parțiale sau integrale a sumelor scadente, cu analiza justificativă a situației financiare a acestuia, respectiv înștiințarea de plată transmisă de către Bancă. În cazul în care Garantatul nu transmite documentele solicitate în timp util astfel încât să se facă plata la scadență de către Garant, dobânzile penalizatoare care vor fi percepute de către Bancă în eventualitatea achitării cu întârziere a sumelor scadente datorate vor fi suportate în întregime de către Garantat.4.5. În cazul în care Garantatul nu va plăti oricare din sumele datorate conform Acordului de împrumut la data scadenței sau nu își va îndeplini oricare dintre obligațiile stabilite prin prezenta convenție, Garantul va fi îndreptățit să emită titlul de creanță potrivit prevederilor art. 7 din OUG nr. 64/2007, în vederea recuperării sumelor plătite la scadență în contul Garantatului, ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestuia, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către acesta, dobânzi și penalități de întârziere aferente acestor categorii de debite, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.4.6. Garantatul va suporta toate cheltuielile generate în sarcina Garantului de neîndeplinirea de către Garantat, integral și la timp, a obligațiilor sale decurgând din Acordul de împrumut și din prezenta convenție.4.7. Până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat și a plății dobânzilor și comisioanelor aferente, Garantatul se obligă:1. pentru evitarea denaturării concurenței:a) să evite expansiuni comerciale agresive finanțate prin ajutor de stat sau asumarea de riscuri excesive;b) să nu achiziționeze competitori sau alți operatori din același domeniu de activitate, inclusiv operațiuni în amonte sau în aval;c) să nu subvenționeze încrucișat, prin ajutorul de stat primit, alte activități economice ale întreprinderilor integrate care se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;d) să nu majoreze remunerația fiecărui membru al conducerii beneficiarului peste nivelul celei de la data de 31 decembrie 2019;2. în vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanția de stat:a) să mențină evidențe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul împrumutului garantat de stat;b) să nu acorde bonusuri, sporuri și să reducă cheltuielile salariale;3. în vederea rambursării împrumutului garantat de stat cu prioritate față de acționariat:a) să nu acorde dividende;b) să nu ramburseze împrumuturi către acționari;c) orice contract de achiziție sau vânzare cu impact asupra activelor și pasivelor companiei se realizează cu aprobarea consiliului de administrație al Garantatului, care poate delega în acest scop activități către conducerea executivă a Garantatului;d) să nu înstrăineze/restituie aeronave sau alte active aferente activității de bază decât cu avizul MTIC.4.8. Până la data de 30 martie 2021, conform Deciziei CE C (2020) 5830 final, Garantatul va prezenta MTIC analiza economico-financiară realizată de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct de pandemia de COVID-19, în perioada relevantă prevăzută în decizia de autorizare a Comisiei Europene. În situația în care această valoare este mai mică decât valoarea împrumutului garantat de stat, diferența se va rambursa de Garantat Garantului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data întocmirii analizei economico-financiare, iar valoarea garanției de stat se va diminua corespunzător. Suma ce se va restul de Garantat Garantului va include și dobânda calculată conform art. 8 alin. (3) din OUG nr. 139/2020.4.9. Garantatul va informa cu promptitudine MTIC și Garantul privind implementarea planului de concordat preventiv, respectiv realizarea infuziei de capital, în valoare de 20.000.000 EUR în anul 2021 și de 30.000.000 EUR în anul 2022.  +  Articolul 5Angajamente speciale ale MTIC5.1. Conform dispozițiilor art. 5 alin. (3) și (4), art. 11 alin. (3) și art. 12 alin. (3) din OUG nr. 139/2020, MTIC are obligația de a monitoriza utilizarea fondurilor din împrumutul garantat, precum și îndeplinirea de către Garantat a obligațiilor ce îi revin și de a notifica cu promptitudine Garantul în situația în care identifică devieri sau deficiențe în îndeplinirea acestora de către Garantat.5.2. În situația în care Garantatul nu rambursează componenta din împrumut reprezentând ajutorul de salvare în termen de 6 (șase) luni de la efectuarea primei trageri din împrumut, MTIC are obligația de notificare către CE a planului de restructurare elaborat de Garantat, conform celor menționate în Decizia CE C (2020) 5830 final. În cazul în care CE nu aprobă planul de restructurare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 139/2020. În situația în care CE va emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, MFP va pune în aplicare această decizie în conformitate cu legislația europeană și națională din domeniul ajutorului de stat.5.3. În situația în care valoarea reală a pagubei cauzate de pandemia COVID-19, rezultată din analiza economico-financiară realizată de către auditorul financiar independent angajat de către Garantat, este mai mică decât valoarea împrumutului garantat de stat și Garantatul nu rambursează diferența către Bancă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data întocmirii acestei analize, MTIC va emite și va comunica către organul fiscal competent decizia de recuperare a ajutorului de stat, care are calitatea de titlu executoriu.  +  Articolul 6Garanții6.1. La data semnării prezentei convenții, Garantatul constituie și se obligă să constituie în favoarea Garantului următoarele garanții, care acoperă cel puțin 100% (una sută procente) din valoarea împrumutului, cât și a dobânzilor și comisioanelor aferente acestuia, conform raportului de evaluare întocmit în baza art. 4 alin. (4) din OUG nr. 139/2020:a) ipoteca imobiliară de rang I asupra terenului intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;b) ipoteca mobiliară de rang I asupra pădurii amplasate pe terenul intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;c) ipoteca mobiliară asupra celor 6 aeronave aflate în proprietatea BLUE AIR AVIATION - S.A., respectiv Boeing 737500, seria MSN 24942, seria MSN 24943, seria MSN 24940, seria MSN 24778, și Boeing 737-300, seria MSN 24453, seria MSN 24909, și a motoarelor aeronavă Boeing 737-530 seria 720537 și seria 726225;d) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de AIRLINE INVEST - S.A. și Rada Mihai Cătălin în capitalul social al BLUE AIR AVIATION S.A. - 75% (șaptezeci și cinci procente);e) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de dl Rada Teodor Cristian și dl Rada Mihai Cătălin în capitalul social al AIRLINE INVEST - S.A. - 75% (șaptezeci și cinci procente);f) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de AIRLINE INVEST - S.A. și AURORA ENGINEERING - S.R.L. în capitalul social al BLUE AIR TECHNIC - S.R.L.;g) în situația în care garanțiile de la lit. a)-f) nu acoperă valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanții mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terțe persoane.6.2. Pentru garanțiile prevăzute la subpct. 6.1 lit. c), în vederea instituirii ipotecilor în favoarea statului, conform prevederilor OUG nr. 139/2020, Garantatul predă Garantului Declarația autentificată de ................................, cu nr. ............ din data de .............., atașată la prezenta convenție, prin care se obligă, definitiv și irevocabil, ca, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data achitării creanțelor datorate către ANAF și/sau Air Lease Corporation-Citibank, să constituie ipotecă mobiliară de rang I în favoarea Garantului asupra oricărora dintre activele mobiliare prevăzute la subpct. 6.1 lit. c), ce sunt eliberate prin achitarea în întregime a creanțelor datorate creditorilor mai sus menționați.6.3. Pentru toate celelalte garanții prevăzute la subpct. 6.1 [cu excepția lit. c)] Garantatul se obligă să semneze contracte de ipotecă mobiliară/imobiliară cu Garantul prin ANAF - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, ipotecile mobiliare/imobiliare constituite în baza prezentei convenții urmând a se transforma, în mod automat, în ipotecă mobiliară/imobiliară de rang I la momentul achitării, în întregime, a sumelor datorate de Garantat către Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. și Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana - S.A.6.4. AIRLINE INVEST - S.A. are calitatea de codebitor/ fidejusor al împrumutului garantat de stat.  +  Articolul 7Alte obligații7.1. Garantatul are obligația să transmită în copie către Garant, la solicitarea acestuia, rapoartele de activitate transmise către Bancă, conform prevederilor Acordului de împrumut, și să pună la dispoziția Garantului, la termenele și în condițiile solicitate de acesta, toate datele și informațiile din care să rezulte capacitatea Garantatului de a rambursa împrumutul și de a achita dobânzile, comisioanele, spezele și oricare alte cheltuieli decurgând din utilizarea împrumutului, cum sunt:a) situația financiară anuală aprobată;b) obligațiile de plată decurgând din alte împrumuturi, interne sau externe, nerambursate, eșalonate conform scadențelor de rambursare (dacă este cazul);c) încasările previzibile care pot constitui surse de rambursare a împrumutului contractat.7.2. Garantatul va informa lunar, în scris, prin e-mail, Garantul și MTIC asupra stadiului îndeplinirii condiționalităților ce îi revin din Acordul de împrumut și prezenta convenție de garantare.7.3. Garantatul va informa lunar Garantul și MTIC asupra stadiului utilizării împrumutului și a tragerilor efectuate în conformitate cu Acordul de împrumut. Garantatul va trimite Garantului, respectiv Direcției generale de trezorerie și datorie publică raportări referitoare la obligațiile de raportare ale beneficiarilor de împrumuturi externe pe termen mediu și lung, contractate sau garantate de stat sau conform altor prevederi legale în vigoare, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, cu modificările și completările ulterioare.7.4. Garantatul va informa Garantul asupra intenției sale de a contracta alte împrumuturi și va acționa în sensul respectării obligațiilor privind serviciul datoriei și, respectiv, a oricăror alte obligații de natură financiară care derivă din Acordul de împrumut.7.5. Garantatul are obligația de a informa în scris Garantul despre orice intenție de amendare a Acordului de împrumut cu impact asupra Scrisorii de garanție, cu 15 zile calendaristice înainte ca respectivul amendament să fie solicitat Băncii, iar Garantul va comunica consimțământul său scris în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea proiectului de modificare sau, în cazul refuzului de a aproba respectiva modificare, va prezenta în scris explicații rezonabile în același interval de timp.  +  Articolul 8Litigii8.1. Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. Nu pot face obiectul negocierii între părți obligațiile de plată față de Garant care decurg din prezenta convenție. Legea aplicabilă convenției este legea română.8.2. În cazul în care, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data notificării oricăreia dintre părțile prezentei convenții, privind existența unei situații posibil litigioase, nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, părțile convin ca neînțelegerile dintre ele să fie supuse soluționării de către instanțele judecătorești române competente.  +  Articolul 9Valabilitate9.1. Prezenta convenție va intra în vigoare la data semnării.9.2. Încetarea prezentei convenții se va considera la data la care Garantatul va fi rambursat integral obligațiile sale de plată față de Bancă (rate de capital, dobânzi, comisioane, penalități etc.) și își va fi îndeplinit toate celelalte obligații care îi revin față de Garant conform prevederilor prezentei convenții.  +  Articolul 10Notificări și amendamente10.1. Orice amendament adus prezentei convenții, cu acordul părților, va fi considerat valabil dacă va fi semnat:a) pentru Garant - de către ministrul finanțelor publice;b) pentru MTIC - de către ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor;c) pentru Garantat - de către reprezentantul său legal la momentul semnării oricărui amendament sau orice împuternicit legal al acestuia.10.2. Orice notificare, modificare sau comunicare cerută sau permisă de prezenta convenție va fi efectuată în scris și considerată autorizată dacă va fi emisă de:a) pentru Garant - de către ministrul finanțelor publice (email: .......................................);b) pentru MTIC - de către ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor (e-mail: ......................................);c) pentru Garantat - de către reprezentantul său legal sau orice împuternicit legal al acestuia la momentul semnării oricărui amendament (e-mail: ...........................................).Prezenta convenție s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, fiecare având valoare de original și aceeași forță juridică, câte 2 (două) exemplare originale fiind înmânate fiecăreia dintre părți.
  Pentru și în numele
  Ministerului Finanțelor Publice,
  ..........................................
  ministrul finanțelor publice
  Pentru și în numele
  Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
  ..........................................
  ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor
  Pentru și în numele
  Societății BLUE AIR AVIATION - S.A.
  Director general,
  ..........................................
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICECABINET MINISTRU
  SCRISOARE DE GARANȚIE
  Nr. ............ din data de .......................
  Către:Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.Str. Barbu Delavrancea nr. 6A, București, 011355 RomâniaStimați domni,Suntem informați că Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., având sediul social în România, 011355 București, sectorul 1, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, C.I.F. RO 361560, registrul bancar nr. RB-PJR-40-015/1999 și registrul comerțului nr. J40/8799/1992, reprezentată de ............................., (denumită în cele ce urmează „Banca“), urmează să acorde Societății Blue Air Aviation - S.A., având sediul social în ....................................... (denumită în cele ce urmează „Împrumutatul“), un credit în valoare totală de 300.775.000,00 lei prin intermediul Acordului de împrumut nr. ............ din data de .............., încheiat între Bancă și Împrumutat (denumit în cele ce urmează „Acordul de împrumut“) prin care Împrumutatul se obligă să ramburseze la scadență ratele de capital, să plătească dobânzile și comisioanele și costurile asociate împrumutului, precum și să își îndeplinească toate celelalte obligații prevăzute în Acordul de împrumut, iar AIRLINE INVEST - S.A. are calitatea de codebitor/fidejusor al împrumutului ce face obiectul Acordului de împrumut.Conform Acordului de împrumut, obligațiile financiare ale Împrumutatului, care decurg din Acordul de împrumut, vor fi garantate printr-o scrisoare de garanție. Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în ........................................... reprezentat de ....................................... (denumit în cele ce urmează „Garantul“), garantează în procent de cel puțin 100% valoarea împrumutului, precum și dobânzile și comisioanele aferente acestuia și se obligă irevocabil și necondiționat să plătească, la prima și simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurența valorii de 300.775.000,00 lei (trei sute milioane șapte sute șaptezeci și cinci mii lei) la care se adaugă dobânda, dobânda penalizatoare și orice alte comisioane (denumite în cele ce urmează „sumă/sume garantată/garantate“) care sunt datorate periodic Băncii de către Împrumutat în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut.Obligația Garantului de a efectua plata intervine la primirea cererii dumneavoastră conforme, însoțită de declarația dumneavoastră - însăși pe cerere sau într-un document semnat separat care însoțește sau identifică cererea - ambele făcute pe suport hârtie, prin care declarați că s-a înregistrat un eveniment de neplată în cadrul Acordului de împrumut și/sau Împrumutatul și AIRLINE INVEST - S.A. nu și-au îndeplinit toate obligațiile financiare care decurg din Acordul de împrumut, precizând care sunt obligațiile neîndeplinite.Cererea și declarația dumneavoastră, precum și orice altă corespondență referitoare la prezenta scrisoare de garanție trebuie să ne fie prezentate, în original, la sediul nostru din ................................... .Prezenta scrisoare de garanție va continua și va rămâne valabilă până în momentul în care toate sumele garantate, precum și orice alte obligații financiare ale Împrumutatului conform Acordului de împrumut vor fi achitate, rambursate sau îndeplinite în totalitate.Prezenta scrisoare de garanție își va pierde valabilitatea la primirea din partea Băncii a unei adrese scrise prin care confirmă că toate obligațiile financiare ale Împrumutatului conform Acordului de împrumut au fost îndeplinite în întregime și se solicită anularea scrisorii de garanție.Această scrisoare de garanție este guvernată de prevederile art. 2.321 din Codul civil și va fi interpretată în conformitate cu Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere (URDG) 2010 Revision, Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de Comerț. Orice dispută cu privire la prezenta scrisoare de garanție va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, litigiul va fi soluționat de instanțele române competente.Prezenta scrisoare de garanție a fost emisă într-un singur exemplar original.
  .........................................
  ministrul finanțelor publice
  -----