ORDIN nr. 1.468 din 7 octombrie 2020privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 12 octombrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– Referatului de aprobare nr. 2.515 din 6.10.2020, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 7 octombrie 2020.Nr. 1.468.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)Angajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ................., str. ....................... nr. ......., județul ...................../municipiul ......................, sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de ........ lei brut, aferentă perioadei .......... . Anexez prezentei*):*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.[ ] declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1), după caz;[ ] declarație pe propria răspundere privind restricționarea/închiderea activității ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență (anexa nr. 2), după caz;[ ] copia Hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, după caz;[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 3);[ ] tabel cu activitățile restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa nr. 4)Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ......................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ............................, CUI/CIF ............................... cu sediul social în localitatea ..........................................., str. .......................................... nr. ......., județul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ...................... cu sediul social în localitatea ....................., str. .................... nr. ......., județul .................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea din localitatea ....................... este restricționată sau închisă ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe care o atașez, în copie, la prezenta declarație și aceasta se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................
   +  Anexa nr. 3la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat
  contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului, în temeiul
  art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea
  sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ...............................................Data ...........................
   +  Anexa nr. 4la cerere
  TABEL
  cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020
  privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
  și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea
  stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia
  pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
  și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea
  stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum
  și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
  ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă
  pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea
  măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
  efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și
  Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
  României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor
  care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
  Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate^1).Activitate restricționată/Activități restricționateCod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate^2)Perioada aplicării restricției
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 și 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare• Organizarea și desfășurarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, conform art. 1 pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/20201.09.2020-14.09.202015.09.2020 - până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact18.05.2020-14.09.2020
  • Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte dacă nu se poate respecta condiția de ocupare a maximum 50% din capacitatea maximă a spațiului și dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/municipiul București este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență1.09.2020 - până în prezent 1.09.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane1.09.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 100 de persoane1.09.2020 - până în prezent
  • Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de peste 50 de persoane în interior și de peste 100 de persoane în exterior1.09.2020 - până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și în art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020După data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, precum și cu excepția localității în care incidența cumulată a cazurilor din respectiva localitate în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, situați într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori, din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență1.09.2020 - până în prezent1.09.2020 - până în prezent
  • Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția desfășurării acestei activități doar pentru clienții cazați în unitatea respectivă, precum și preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare situate într-o localitate în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județele unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția preparării hranei și a comercializării produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență1.09.2020 - până în prezent1.09.2020 - până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici1.09.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea în baruri, cluburi și discoteci1.09.2020 - până în prezent
  • Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în județele/municipiul București unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori, cu excepția localității unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență• Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc situați în localitatea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori din județul unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca urmare a hotărârii comitetului județean pentru situații de urgență1.09.2020 - până în prezent1.09.2020 - până în prezent
  ^1) Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020.^2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activității/activităților restricționate.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ............................................Data .........................
  -----