NORME METODOLOGICE din 22 iunie 2000privind administrarea Registrului Naţional al Fonogramelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 30 iunie 2000    1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care importa, produc, reproduc, distribuie sau comercializează fonograme au obligaţia să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor următoarele documente: a) cerere-tip potrivit modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; b) certificat de înmatriculare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului sau actul de identitate al persoanei fizice, însoţit de autorizaţia eliberata potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare; c) certificatul de înregistrare fiscală; d) actele constitutive ale persoanei juridice. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi depuse în original şi în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului imediat după verificare.2. - În urma verificării documentelor prevăzute la pct. 1 alin. (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor pentru activităţile de import, producere, reproducere, distribuire şi comercializare a fonogramelor, după caz, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.3. - (1) Persoanele fizice sau juridice înscrise în Registrul Naţional al Fonogramelor, care importa sau produc fonograme, au obligaţia să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în vederea înregistrării acestor fonograme, câte un exemplar al fiecărei fonograme, precum şi următoarele documente: a) pentru fonogramele importate:- înscrisul doveditor al cesiunii exclusive sau neexclusive a dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;- lista cuprinzând titlurile fonogramelor şi numărul de exemplare ale acestora;- dovada importului legal efectuat; b) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul internaţional, care urmează să fie produse în România:- înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere şi difuzare din partea titularului de drepturi;- lista cuprinzând titlul fonogramelor şi numărul de exemplare ale acestora. c) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul naţional, care urmează să fie produse în România:- înscrisul doveditor al acordului sau al autorizării din partea titularilor dreptului de autor sau de drepturi conexe privind cesionarea exclusiva sau neexclusiva a dreptului de fixare, reproducere şi difuzare a operei;- lista cuprinzând titlul fonogramelor şi numărul de exemplare ale acestora. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi depuse în original şi în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului imediat după verificare.4. Marcajul holografic se eliberează şi se aplică în condiţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor.5. - Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de reproducere a fonogramelor au obligaţia să prezinte la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, până la data de 10 a lunii următoare, un raport lunar privind toate comenzile realizate şi să permită accesul reprezentanţilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la documentele necesare pentru identificarea numărului de fonograme reproduse din fiecare titlu.6. - (1) Persoanele fizice sau juridice care depozitează fonograme ori care desfăşoară activităţi de producere, reproducere, distribuire şi comercializare a acestora pot efectua aceste activităţi numai în spaţiile declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) vor obţine alte spaţii în vederea desfăşurării activităţilor de producere, reproducere, distribuire, comercializare sau depozitare a fonogramelor, acestea au obligaţia sa declare la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor noile spaţii înainte de începerea efectivă a activităţii.7. - Certificatele de înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor vor fi anulate prin decizie motivată a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (5), (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000.8. - Persoanele juridice prevăzute la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 au obligaţia să prezinte lunar la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor lista cuprinzând persoanele sancţionate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute în ordonanţa, în scopul anulării certificatelor de înscriere în Registrul Naţional al Fonogramelor.                                ╔════════╗                                ║ CERERE ║                                 ╚════════╝                              de înregistrare în                     REGISTRUL NAŢIONAL AL FONOGRAMELOR    ╔══════════════════════════╦════════════════════════════════════════════════╗   ║ Subsemnatul ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Reprezentant al ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ În calitate de ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ B.I./C.I. ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Cod numeric personal ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Domiciliat în ║ ║   ╚══════════════════════════╬════════════════════════════════╦═══════════════╝                              ║Solicit autorizarea societăţii: ║   ╔══════════════════════════╬════════════════════════════════╩═══════════════╗   ║ Denumire ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Cod fiscal ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Număr de înmatriculare la║ ║   ║ Registrul Comerţului ║ ║   ╠──────────────────────────╬────────────────────────────────────────────────╣   ║ Tel./Fax ║ ║   ╚══════════════════════════╩════════════════════════════════════════════════╝                                      ╔══════════════╗                                       ║ Cu sediul în ║                                      ╚══════════════╝   ╔════════════════════╦══════════════════╦════╦════╦═══╦═════════╦═══════════╗   ║ Localitatea │ Strada │Nr. │Bloc│Ap.│Secţia de│Judeţul/ ║   ║ │ │ │ │ │ poliţie*│Sectorul ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╚────────────────────┴─────╔═══════════════╗─┴────┴───┴─────────┴───────────╝                              ║Puncte de lucru║   ╔════════════════════╦═════╩════════════╦══╩═╦════╦═══╦═════════╦═══════════╗   ║ Localitatea │ Strada │Nr. │Bloc│Ap.│Secţia de│Judeţul/ ║   ║ │ │ │ │ │ poliţie*│Sectorul ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╚════════════════════╩═════╦════════════╩════╩══╦═╩═══╩═════════╩═══════════╝                              ║Spaţii de depozitare║   ╔════════════════════╦═════╩════════════╦════╦══╩═╦═══╦═════════╦═══════════╗   ║ Localitatea │ Strada │Nr. │Bloc│Ap.│Secţia de│Judeţul/ ║   ║ │ │ │ │ │ poliţie*│Sectorul ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╠────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───┼─────────┼───────────╣   ║ │ │ │ │ │ │ ║   ╚════════════════════╩══════════════════╩════╩════╩═══╩═════════╩═══════════╝    Pentru a desfăşura activităţi de:    [] Import fonograme    [] Producere fonograme     [] Reproducere fonograme     [] Distribuire    [] Comercializare     ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════    * se va completa secţia de poliţie în a carei raza teritorială se afla       spaţiul menţionat   ╔═══════════════╦══════════════════╦════════════════════╦═══════════════════╗   ║ DATA ║ ║ SEMNATURA ║ ║   ╚═══════════════╩══════════════════╩════════════════════╩═══════════════════╝Furnizarea unor date nereale constituie infracţiunea prevăzută la art. 292 din Codul penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.--------------