PROCEDURĂ din 30 septembrie 2020de verificare și evaluare a proiectelor care pot fi finanțate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 7 octombrie 2020  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.990 din 30 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 911 din 7 octombrie 2020.
   +  Capitolul I Procedura de depunere și evaluare - analiza administrativă  +  Articolul 1Alocarea ajutorului de stat se face în condițiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Înregistrarea cererilor de finanțare se realizează anual, în sesiune continuă, și începe de la data comunicată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe site-ul său, în secțiunea dedicată.(2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanțare după data epuizării bugetului anual alocat schemei.  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii finanțării, solicitantul transmite formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, însoțit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, este prevăzută în anexa nr. 3.(2) Documentația este transmisă în format letric, într-un singur exemplar, la registratura generală a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, denumită în continuare Registratură, din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București, și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa cinematografie@mturism.ro.(3) Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat și poștă electronică. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la Registratură.(4) Pe plic se menționează „Proiecte în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018“.(5) Se iau în considerare numai cererile de finanțare înregistrate la Registratură, începând cu data comunicată pe site.(6) Cererile de finanțare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanților.  +  Articolul 4(1) Cererile de finanțare se analizează în ordinea înregistrării la Registratură și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, iar soluționarea se face astfel:a) formularul „Cerere de finanțare“ prevăzut în anexa nr. 1 și documentele prevăzute în anexa nr. 2 se depun la Registratură, conform art. 3 alin. (2) și (3);b) în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor la Registratură, Secretariatul tehnic verifică existența punctuală a documentelor solicitate;c) în situația în care Secretariatul tehnic constată că dosarul este incomplet, solicită clarificări și/sau completări, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, urmând ca solicitantul să depună documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înștiințări;d) în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea la Registratură a documentelor suplimentare solicitate conform lit. c), Secretariatul tehnic verifică dacă acestea sunt complete;e) în situația în care Secretariatul tehnic constantă că dosarul de proiect este în continuare incomplet, în termen de 5 zile lucrătoare, întocmește o notă privind propunerea de respingere a cererii de finanțare, care, după aprobare de către conducerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se comunică solicitantului.(2) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri publică periodic pe site-ul său, în sesiunea dedicată, lista cererilor de finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză s-a emis acord de finanțare, s-a emis scrisoare de respingere, după caz) în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.(3) În cazul în care în urma evaluării, pe parcursul exercițiului financiar, se emit hotărâri de respingere a cererilor de finanțare sau solicitanții comunică Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri renunțarea la finanțare și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare, cererile de finanțare rămase în așteptare, care au fost evaluate, dar nu au fost aprobate, deoarece ajutorul solicitat depășea bugetul anual alocat, vor fi supuse aprobării în ordinea înregistrării la Registratură. Pentru cererile de finanțare aflate inițial în așteptare, termenele de analiză/soluționare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a bugetului rămas disponibil.  +  Articolul 5Dosarele complete, verificate de către Secretariatul tehnic, se transmit către Comisia de Film în România, în termen de 3 zile lucrătoare, însoțite de o adresă și de grila de verificare a documentelor prevăzute în anexa nr. 4.  +  Capitolul II Analiza și evaluarea cererilor de finanțare de către Comisia de Film în România  +  Articolul 6(1) Evaluarea cererii de finanțare de către Comisia de Film în România cuprinde următoarele etape:1. etapa 1 - analiza conformității administrative - respectarea prevederilor legale a documentelor prevăzute în anexa nr. 2. Comisia de Film în România analizează cererea și documentele justificative însoțite de adresa și grila de verificare transmise de Secretariatul tehnic, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora de la secretariat. Această etapă include în principal:a) verificarea conformității formularului „Cerere de finanțare“ și a documentației anexate acestuia cu prevederile legale;b) în situația în care proiectul necesită clarificări, Comisia de Film în România solicită informații suplimentare și completări beneficiarului, prin secretariat, urmând ca solicitantul să depună la Registratură documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înștiințării;c) verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul;d) în urma primirii documentelor solicitate conform lit. b), în termen de 5 zile lucrătoare, Comisia de Film în România reanalizează și evaluează dosarul;2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibității proiectului cinematografic, în conformitate cu Testul Cultural într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanțare este considerată completă în urma finalizării etapei 1. Această etapă include în principal:a) în situația în care proiectul necesită clarificări, Comisia de Film în România solicită informații suplimentare și completări beneficiarului, prin secretariat, urmând ca solicitantul să depună la Registratură documentele solicitate în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la momentul înștiințării;b) în urma primirii documentelor solicitate conform lit. a), în termen de 5 zile lucrătoare de la recepția acestora, Comisia de Film în România reanalizează și evaluează dosarul.Secretariatul tehnic va comunica beneficiarului necesitatea completării/corectării documentelor anexate, însoțită de motivarea corespunzătoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificări, în măsura în care răspunsul primit nu este edificator sau/și dacă ori de câte ori consideră necesare noi clarificări.(2) În situația în care dosarul este incomplet sau informațiile și documentele nu răspund criteriilor prevăzute legal, Comisia de Film în România hotărăște că proiectul nu este eligibil. În acest caz, Comisia de Film în România emite o hotărâre de respingere motivată și o transmite către Secretariatul tehnic.(3) În situația în care proiectul este declarat eligibil, Comisia de Film în România emite o hotărâre și o transmite către Secretariatul tehnic, în vederea redactării acordului de finanțare.(4) Cererile de finanțare se selectează în ordinea în care documentația este completă și cu condiția respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Comisia de Film în România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:a) nu sunt întrunite cumulativ condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;b) formularul „Cerere de finanțare“ nu este însoțit de documentele conforme cu prevederile legale, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură;c) solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. 1 și 2.  +  Articolul 8(1) În cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film în România emite hotărâri, în conformitate cu procesul-verbal aferent ședinței. Acestea sunt publicate pe site și comunicate solicitanților, prin Secretariatul tehnic. (2) Hotărârile vor cuprinde:a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;c) valoarea și procentul ajutorului de stat maxim aprobat.  +  Capitolul III Încheierea acordurilor de finanțare  +  Articolul 9(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea hotărârilor Comisiei de Film în România cu privire la proiectele evaluate și declarate eligibile se semnează acordul de finanțare între autoritatea finanțatoare și beneficiar.(2) Hotărârea privind emiterea acordului de finanțare sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film în România către Secretariatul tehnic.(3) Hotărârile menționate la alin. (2) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretariatul comunică solicitantului rezultatul evaluării.(5) Acordurile pentru finanțare nu asigură beneficiarilor plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condițiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările și completările ulterioare.(6) Certificatele de solicitant și acordurile pentru finanțare nu sunt transferabile.(7) Cererile de finanțare nesoluționate până la data epuizării bugetului anual aprobat vor fi analizate și evaluate prioritar, în prima sesiune a anului următor din bugetul anului respectiv aprobat conform legii, păstrând data înregistrării cererii de finanțare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  Formularul „Cerere de finanțare“
  Sesiunea aferentă apelului de proiecte deschis la data:Solicitant: ......................Titlul proiectului: .........................Data înregistrării .......................... (Se menționează data înregistrării în registrul de corespondență al solicitantului.)Numărul înregistrării ..................... (Se menționează numărul din registrul de corespondență al solicitantului.)
  Cerere de finanțare
  Subscrisa, ..................................., având datele de identificare menționate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna .............................., având calitatea de ........................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de .................... la data de ............................, cu domiciliul în localitatea ..................., str. ........................ nr. .........., bl. ............, sc. ......., ap. ......, sectorul/județul ................., solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare.I. Prezentarea solicitantului1. Elemente de identificare ale solicitantuluiDenumirea solicitantului .....................................................................Data înregistrării solicitantului .......................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului sau alt oficiu cu competențe similare din alte state ..................................Nr. de autorizație în Registrul cinematografiei (în cazul întreprinderilor române) ....................................................................Codul de identificare fiscală ...................................................Adresa ..........................., cod poștal.....................................Telefon .............................../fax ...........................................E-mail ...........................................................Forma juridică ...................................................Capitalul social ............................. (valută), deținut de:[ ] persoane fizice: ...................................%;[ ] întreprinderi mici și mijlocii^1:....................%;^1 Întreprinderea care se încadrează în definiția prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.[ ] întreprinderi mari^2: ...............................%.^2 Întreprinderea care nu se încadrează în definiția IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei.Obiectul principal de activitate: activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, cod CAEN 59112. Prezentarea situației actuale a solicitantuluiDate din situațiile financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, după caz:– numărul mediu de salariați .................................– cifra de afaceri ................................– profit/pierdere .................................3. Calitatea solicitantului [ ] Producător[ ] Coproducător reprezentantSe vor menționa toți ceilalți coproducători și se va indica țara de proveniență a acestora..............................................................................................[ ] Prestator de serviciiSe va menționa producătorul străin cu care are încheiat contract de prestări servicii și se va indica țara de proveniență a acestuia.4. Deținerea drepturilor asupra operei[ ] Dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. (Se atașează actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor în copie și tradus autorizat în limba română - de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de cesiune drepturi proprietate intelectuală etc.)[ ] Dețin o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra operei. Se vor menționa procentul și modul de repartizare între coproducători. Se atașează contractul de coproducție în copie și tradus autorizat în limba română, în care se menționează procentul contribuției fiecărui coproducător în proiect și procentul drepturilor deținute în mod corespunzător.)[ ] Dețin un contract/precontract de prestări de servicii cu un producător străin deținător al drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei. (Se atașează copia contractului de prestări de servicii cu producătorul străin și actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra operei de către producătorul străin/deal memo/MOA - în copie și traduse autorizat în limba română.)II. Prezentarea proiectului pentru care se solicită ajutorul de stat1. Tipul de producție audiovizuală ce face obiectul proiectului (Se bifează o singură situație care corespunde solicitantului.)[ ] Film de ficțiune* lungmetraj (> 70 min.)* mediu metraj (30-50 min.)* scurtmetraj (< 30 min.)[ ] Serial de televiziune ^3^3 Următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:– serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul și telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conține între 8 și 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute;– sitcom - operă audiovizuală realizată în proporție de 80% într-un platou de filmare în fața unei audiențe live sau înregistrate și a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade și care înfățișează situații comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive și pentru care producția unui episod nu necesită mai mult de două zile de filmare;telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvență de cel puțin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfățișează fapte de viață și relațiile sufletești ale unui număr mare de personaje, în mod esențial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfășoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conține până la 20 de episoade și perioada de timp dintre începutul unui sezon și începutul următorului trebuie să fie de minimum 12 luni.* miniserie ( ≤ 8 episoade și maximum 60 min./episod)[ ] Documentar artistic* lungmetraj (≥ 50 min.)* scurtmetraj (< 50 min.)* serial (minimum 8 - maximum 13 episoade și mai mult de un sezon și maximum 45 min./episod)[ ] Film de animație* lungmetraj (> 70 min.)* mediumetraj (30-50 min.)* scurtmetraj (< 30 min.)2. Primul mediu de exploatare al operei audiovizuale(Se bifează o singură situație care corespunde solicitantului.)[ ] Cinematograf[ ] TV[ ] Suport video (CD/DVD/Blu-ray etc.)[ ] Internet3. Prezentarea subiectului proiectului pe baza sinopsisului/conceptului artistic (maximum 1.000 de caractere)....................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Încadrarea proiectului în categoria produs cultural4.1. a) Înregistrează un număr de ............. puncte la simularea privind îndeplinirea Testului Cultural prevăzut în anexa la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. .../2020 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca „produs cultural“ a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat
  Se vor atașa extrase scenariu care vor evidenția îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de mai sus, inclusiv încadrarea în criteriile Testului Cultural.
  b) Îndeplinește criteriile Testului Cultural.
  4.2. Perioada realizării proiectuluiData începerii proiectului (Se vor menționa luna și anul.):Data finalizării proiectului (Se vor menționa luna și anul.):Data estimată a premierei/lansării proiectului (Se vor menționa luna și anul.):4.3. Date privind realizarea proiectului în RomâniaPerioadă pregătire filmare în România (Se vor menționa luna și anul începerii, respectiv ale încheierii.):Perioadă filmare în România (Se vor menționa luna și anul începerii, respectiv ale încheierii.):Perioadă postproducție în România (Se vor menționa luna și anul începerii, respectiv ale încheierii.):Locațiile din România în care se desfășoară subiectul filmului^4^4 Se va completa respectivul tabel pentru fiecare locație relevantă din România în care se desfășoară subiectul filmului.
  Regiunea de dezvoltare din România
  Județul
  Localitatea
  Reper arhitectural/cultural
  % din subiectul producției desfășurat în locația respectivă
  Identificare vizuală
  Identificare verbală
  Indicare pagină/secvență din scenariul atașat
  4.4. Echipa de proiect^5 ^5 Enumerarea prezentată este indicativă, fără a fi limitativă, și poate fi completată/modificată în mod corespunzător în funcție de specificul proiectului.
  Nr. crt.Poziție echipăNumePrenumeCetățenie
  1.Regizor
  2.Scenarist
  3.Producător
  4.Actor principal
  5.Actor secundar
  6.Actor voce
  7.Director de imagine
  8.Compozitor
  9.Artist animator
  10.Editor de imagine
  11.Scenograf
  12.Pictor de costume
  13.Makeup artist
  14.Hairstyle artist
  15.Editor de sunet
  16.Cameraman
  17.Asistent regie/1st AD
  18.Director de film
  19.Supervizor postproducție
  20.Inginer de sunet
  21.Colorist
  22.Instrumentist
  III. Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate 1. Bugetul total al proiectului^6^6 Cursul de schimb lei/euro va fi cursul Băncii Naționale a României din ziua începerii sesiunii de depunere a cererilor.
  Bugetul total al proiectuluiBugetul total al proiectului realizat pe teritoriul RomânieiBugetul total al proiectului realizat în afara teritoriului României
  euroleieuroleieurolei
  2. Cheltuieli eligibile și ajutor de stat solicitat
  Denumirea activitățiiTipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanțareValoarea cheltuielilor eligibile - lei -Intensitatea maximă a ajutoruluiValoarea ajutorului de stat solicitat - lei -
  An IAn IITotalTotal
  Furnizarea de bunuri și prestarea de servicii direct legate de implementarea proiectului1.Onorarii, salarii și alte plăți către persoane fizice^7 în legătură cu activitatea acestora direct legată de implementarea proiectului
  2.Plăți pentru bunuri și servicii prestate de persoane juridice direct legate de implementarea proiectului^8
  TOTAL
  ^7 Veniturile pe care aceste persoane le obțin pentru sau în directă legătură cu implementarea proiectului eligibil sunt venituri impozabile în România potrivit legislației fiscale române, convențiilor fiscale bilaterale și acordurilor internaționale în vigoare la data obținerii venitului.^8 Persoana juridică care furnizează bunurile sau prestează serviciile are sediul social în România; persoana juridică este rezident fiscal în România, bunurile sunt furnizate și serviciile sunt prestate pe teritoriul României, indiferent de originea acestora.
  IV. Alte aspecte1. Declar pe propria răspundere că solicitantul:[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mari;[ ] se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;[ ] nu a început lucrul la proiectul pentru care solicită finanțarea, respectiv nu a încheiat niciun fel de angajament prin care realizarea proiectului în România devine ireversibilă, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat^9;^9 Prospecțiunile preliminare pentru determinarea locației de realizarea a proiectului, obținerea permiselor și realizarea studiilor nu sunt considerate drept „începutul lucrului“.[ ] nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“ potrivit prevederilor pct. (18) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;[ ] nu are datorii la bugetul de stat;[ ] nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a organelor competente prin care un ajutor este declarat ilegal.2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani^10, solicitantul: (Se bifează una dintre cele două variante.):^10 Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori.[ ] nu a beneficiat de ajutor de minimis și de alte ajutoare de stat;[ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis sau ajutoare de stat:
  Nr. crt.Denumirea proiectuluiAnul acordării ajutoruluiFurnizorul ajutoruluiActul normativCuantumul ajutorului - euro^11 -
  ^11 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determină la cursul de schimb valutar valabil la data acordării ajutorului conform actului juridic.
  3. Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete și că toate documentele în copie care însoțesc cererea sunt conforme cu originalele.
  Numele/Prenumele: ............................Funcția: ......................................Semnătura^12: .....................................^12 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.Data semnării: ........................
   +  Anexa nr. 2la procedură
  LISTA
  documentelor justificative ce însoțesc cererea de finanțare
  Nr. crt.DocumentFila nr. din dosarObservații
  1.Certificat de înscriere în Registrul cinematografiei
  2.Certificat constatator eliberat de registrul comerțului
  3.Certificat de atestare fiscală
  4.Situații financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat (după caz)
  5.Document de identificare al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul
  Dosarul tehnic (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  6.Prezentarea subiectului proiectului
  7.Planul de producție al filmului
  8.Simulare punctaj Testul Cultural
  9.Extrase scenariu care vor evidenția îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și încadrarea în criteriile Testului Cultural
  10.Actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului
  11.Scenariul integral în limba română. Pentru seriale TV și miniserii TV se vor depune scenariile în limba română sau descrierile extinse pentru fiecare episod în parte pentru care se solicită finanțarea.
  CV-uri
  12.Lista cu autorii filmului
  13.CV producător/coproducători
  14.CV regizor
  15.CV scenarist
  16.Prezentarea succintă (golden para) a persoanelor aferente echipei de proiect pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  17.Prezentarea locațiilor/studiourilor din România în care se vor realiza filmările și dotările acestora pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  18.Prezentarea studiourilor/laboratoarelor din România în care se realizează diferite etape în finalizarea producției pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  Bugetul (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  19.Centralizator buget total proiect
  20.Centralizator buget proiect România
  21.Dovezile privind contribuția financiară proprie/a cofinanțatorilor la finanțarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii dovada contribuției proprii a producătorului străin
  22.Alte documente justificative
  Numele/Prenumele: ............................................Funcția: .........................................Semnătura^13: .............................^13 Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal solicitantul.Data semnării: ..............................
   +  Anexa nr. 3la procedură
  STRUCTURA INDICATIVĂ
  a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile
  Nr. crt.CategoriePagină^1EuroLei
  01234
  Secțiunea 1
  Scenariu și alte drepturi intelectuale aferente
  Scenarist
  Producător și echipă proprie
  Regizor și echipă regie
  Compozitor
  Director de imagine
  Director de casting
  Interpreți (cântăreți; orchestră)
  Cascadori
  Actori
  Total secțiunea 1
  Secțiunea a 2-a
  Echipă producție
  Costuri producție
  Echipament cameră filmare
  Departament cameră/echipamente speciale
  Departament scenografie
  Construcție decor
  Efecte speciale realizate la cadru
  Mașiniști echipament filmare
  Departament recuzită (închiriere, achiziție și manufacturare recuzită)
  Departament electrică
  Amenajare decor
  Recuziteri la cadru
  Vehicule la cadru și animale
  Grafică computerizată
  Filmări speciale
  Figurație simplă și specială
  Departament costume (inclusiv închiriere, achiziție și manufacturare, curățare costume)
  Departament machiaj și coafură
  Sunet priză directă
  Costuri locații de filmare (inclusiv costuri cu ambulanța, poliție, pompieri la cadru, permise speciale)
  Asistare video la cadru
  Transport
  Peliculă film și laborator procesare/unități stocare digitală/film
  Costuri studio filmare
  Costuri studio postproducție
  Efecte speciale computerizate
  Paza
  Masa pe platoul de filmare
  Ore suplimentare
  Total costuri perioadă producție secțiunea a 2-a
  Secțiunea a 3-a
  Montaj video
  Video
  Achiziție muzică
  Costuri postproducție
  Montaj sunet, mixaj, efecte sunet
  Achiziție elemente grafice librării etc.
  Efecte speciale computerizate
  Realizarea de generice
  Total costuri perioadă postproducție secțiunea a 3-a
  Secțiunea a 4-a
  Polițe asigurări
  Publicitate
  Total alte cheltuieli secțiunea a 4-a
  A. Total secțiunea 1
  B. Total secțiunile 2+3+4
  Total general (A + B)
   +  Anexa nr. 4la procedură
  GRILĂ DE VERIFICARE
  Numele proiectului:
  Solicitant:
  Producător străin cu care a încheiat contract de prestări servicii:
  Locația de Implementare a proiectului:
  Nr. înregistrare MEEMA/data:
  .......:
  .......:
  Nr. crt.Tipul documentuluiDANUObservații
  I. Depunere
  1.Formularul de cerere însoțit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, depus la Registratura MEEMA din Calea Victoriei nr. 152 - format letric - suport electronic
  2.Pe plic se menționează „Concursul de selecție proiecte in baza schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 421/2018“.
  II. Evaluarea cererii de finanțare, conform anexei nr. 2 la procedură, de către Secretariatul tehnic
  Documente de identificare
  1.Certificat de înscriere în Registrul cinematografiei
  2.Certificat constatator eliberat de registrul comerțului
  3.Certificat de atestare fiscală
  4.Situații financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat (după caz)
  5.Document de identificare al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul
  Dosarul tehnic (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  6.Prezentarea subiectului proiectului
  7.Planul de producție al filmului
  8.Simulare punctaj Testul Cultural
  9.Extrase scenariu care vor evidenția îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și încadrarea în criteriile Testului Cultural
  10.Actul juridic prin care se face dovada deținerii drepturilor de proprietate intelectuală asupra proiectului
  11.Scenariul integral în limba română. Pentru seriale TV și miniserii TV se vor depune scenariile în limba română sau descrierile extinse pentru fiecare episod în parte pentru care se solicită finanțarea.
  CV-uri
  12.Lista cu autorii filmului
  13.CV producător/coproducători
  14.CV regizor
  15.CV scenarist
  16.Prezentarea succintă (golden para) a persoanelor aferente echipei de proiect pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  17.Prezentarea locațiilor/studiourilor din România în care se vor realiza filmările și dotările acestora pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  18.Prezentarea studiourilor/laboratoarelor din România în care se realizează diferite etape în finalizarea producției pe baza cărora se realizează încadrarea în criteriile Testului Cultural
  Bugetul (filă distinctă cu titlul dosarului. Se numerotează.)
  19.Centralizator buget total proiect
  20.Centralizator buget proiect România
  21.Dovezile privind contribuția financiară proprie/a cofinanțatorilor la finanțarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii dovada contribuției proprii a producătorului străin
  22.Alte documente justificative
  CLARIFICĂRI SOLICITATEDA NU 
  ALTE OBSERVAȚII/CONCLUZII:
  -----