HOTĂRÂRE nr. 926 din 14 august 2003privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 51, 52, 53 și 56 din Legea minelor nr. 85/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conservarea, închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a unor mine și cariere aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Asociației Mina Brod - Voievozi, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc și al Societății Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor ce se inchid, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici prevăzuți la art. 1, precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiții neterminate, terminate și nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investițiile neterminate vor fi casate și valorificate conform procedurii de casare și valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu completările ulterioare.(3) Mijloacele fixe rămase pot fi valorificate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere, fundamentate în programele tehnice de dezafectare și ecologizare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare aferente, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Pentru minele și carierele aprobate pentru închidere prin hotărârile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001 și nr. 898/2002 fondurile necesare activității de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile. Astfel, persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, cu modificările ulterioare, iar persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) și (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, vor aplica prevederile Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 306/2002.(4) Gestionarea fondurilor pentru închidere și reconstrucție ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de Ministerul Economiei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale privind încredințarea lucrărilor.(5) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, precum și de ordonatorul principal de credite pentru cheltuielile prevăzute acestuia de legislația în vigoare, potrivit anexei nr. 3.(6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici și de ordonatorul principal de credite.(7) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Se majorează cheltuielile totale pentru închiderea minei Livezeni-Sud, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1, poziția 15, la valoarea de 113.539 milioane lei, pentru ecologizarea suprafeței aferente acestei mine.  +  Articolul 7Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 8Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 14 august 2003.Nr. 926.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  minelor și carierelor care se inchid în etapa a VII-a
  - milioane lei -
  Nr.crtMina/ carieraObiectivul Data încetării activității Codul perimetrului Cheltuieli totale pentru inchidere (7+8) Din care: Conservare anuală Monitorizare postînchidereanuală
  Pentru elaborarea documetației Pentru închidereinclusiv ecologizare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Compania Naționala a Huilei S.A. Petrosani
  1 Mina Valea de Brazi 200329,007109,977500109,47736,4391,000
  2 Mina Petrila 3 200328,00343,66832543,3437,500240
  Total 153,645825152,82043,9391,240
  Compania Naționala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
  3 Mina Negomir 198831,1483,6202003,420- 275
  4 Mina Pinoasa 198231,1194,6213004,321- 350
  5 Mina Boca 200231,00826,02730025,7277,000186
  6 Mina Rosiuta II str. V inferior198231,04527,37928127,0987,000621
  Total 61,6471,08160,56614,0001,432
  Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva
  7 Mina Ghelari Est 199937,03536,62417636,4482,496630
  8 Mina Altin Tepe 200343,003156,6001,100155,5001,4403,036
  9 Mina Brusturi 200341,05350,0001,00049,0003,000632
  10Mina Buturoasa 200376,00040075,6002,0002,000
  Total 319,2242,676316,5488,9366,298
  Asociația Mina Borod - Voievozi
  11Mina Borod 200331,08937,52250037,0221,000-
  Total 37,52250037,0221,000
  Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc
  12Mina Slanic Moldova Extindere 1983- 3,0913002,791- -
  13Mina Cosna-Bancu 2000- 2,3002002,100- -
  Total 5,3915004,891
  Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare
  14Mina Supur Babta 1992- 2,0842001,884- -
  15Mina Herja Est 1997- 1,783- 1,783- -
  Total 3,8672003,667
  Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea - Ciuc
  16Mina Balan Adiacente 1991- 11,79160011,191- -
  Total 11,79160011,191
  Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea
  17Mina Ciulesti -ValeaSaraca 198341,00111,11135010,761- -
  18Mina Zimbor-Dolu 199230,0213,935- 3,935- -
  19Mina Rebra - Cormala1991- 1,135- 1,135- -
  20Mina Pietroasa 1991- 2,9573002,657- -
  Total 19,13865018,488
  Nr.totalunități 20 TOTAL 612,2257,032605,19367,8758,970
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând cheltuielile pentru activitățile și monitorizarea factorilor de mediu postînchidere
  a minelor și carierelor ce se închid, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 816/1998, 17/1999,
  720/1999, 493/2000, 602/2001 și 898/2002
  - mii lei -
  Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulNr. H.G.Nr. poziție din anexa 1 din H.G.Valoarea anuală în prețuri la data 30.08.2001Din care:Observații
  Pentru funcționarea stațiilor de epurare – neutralizare și a iazurilor de decantarePentru alte operații de monitorizare post închidere
  C.N.M.P.N. Baia Mare
  1MinaRodna-Valea Vinului816/199815.569.0005.487.00082.000
  2MinaLeșu Ursului-Pârâul Câinelui816/19982341.000250.000
  3MinaLeșu Ursului816/199831.691.0001.636.00054.000
  Pârâul Ursului
  Pârâul Isipoaia (Puțu 6)
  4MinaLeșu Ursului-Sud Puzdra816/19984259.000259.000
  5MinaColbu Bistriței (Galeria VI)816/1998538.00038.000
  6MinaSocea816/199863.300.0003.246.00054.000
  7MinaȚibleș-Tomnatic816/1998710.162.00010.093.00068.000
  8MinaHoldita-Pârâul Casei816/1998849.00049.000
  9MinaMăgura II (Baia Borșa)816/199810648.000648.000
  10MinaBurloaia Vest-Arinies816/1998112.407.0002.319.00088.000
  11MinaBurloaia Centru, Sud și Est816/1998121.991.0001.909.00081.000
  12MinaMestecăniș816/1998134.133.0003.956.000177.000
  13MinaDelnița816/19981441.00041.000
  14MinaFilimon Sârbu-Drancani816/199815117.000117.000
  15MinaAluniș-Fata Mare-Valea Colb.816/1998165.195.0005.116.00074.000
  16MinaValea Băii-Nord816/199817114.000114.000
  17MinaVenera, Firizan, Valea Roșie816/19981895.00061.00034.000
  18MinaAnton II-Băița816/199819109.00061.00048.000
  19MinaTyuzosa816/1998205.360.0005.251.000108.000
  20CarieraCălimani816/1998212.696.0002.489.000207.000
  - Negoiu
  - Pietricelu
  21MinaToroioaga816/19982211.062.00010.411.000651.000
  R.A. Cu. Deva
  22MinaBoita Hațeg816/199812.237.0002.169.00068.000
  23MinaRuschița (complexe)816/19982477.000477.000
  24MinaRuschița (Vârful Boul)816/19983341.000341.000
  25MinaRuschița (Pârâul cu Raci)816/19984273.000273.000
  26MinaBaia de Aramă816/19985341.000341.000
  27MinaOcna de Fier - Docnecea816/19986409.000409.000
  R.A.H. Petroșani
  28MinaBozovici816/19981889.000889.000
  29MinaCâmpu lui Neag816/199821.691.0001.691.000
  30MinaPetrila Sud816/199831.978.0001.978.000
  C.N.L.O Tg. Jiu
  31MinaDragotești816/199811.091.0001.091.000
  32MinaRoșiuța II816/199821.978.0001.978.000
  33MinaMătăsari816/199832.455.0002.455.000
  34MinaCojmănești816/199841.296.0001.296.000
  35MinaLupoaia I816/199851.364.0001.364.000
  36MinaCucești816/19986818.000818.000
  37MinaCerna816/199871.500.0001.500.000
  38MinaRogojelu - P3816/199881.346.0001.346.000
  39MinaArmășești - Centru816/19989614.000614.000
  S.N.C. Ploiești
  40MinaAninoasa816/19981164.000164.000
  41MinaBaraolt I Est816/19982109.000109.000
  42MinaBecasteu (Derna)816/1998368.00068.000
  43MinaBerevoiești816/19984136.000136.000
  44MinaBodos816/19985109.000109.000
  45MinaBudoi Nord816/19987123.000123.000
  46MinaCeptura816/19988109.000109.000
  47MinaCristoltel816/199811314.000314.000
  48MinaCuza P II (Popești-Voievozi)816/199812164.000164.000
  49CarieraG1-Măgureni816/19981382.00082.000
  50MinaGodeni816/199814123.000123.000
  51MinaJurteana816/199815123.000123.000
  52MinaLeorda816/199816205.000205.000
  53MinaMăgureni-Tufeni816/19981768.00068.000
  54MinaMărgineanca (Sotanga)816/19981882.00082.000
  55MinaRacoș Puț816/1998191.569.0001.364.000205.000
  56MinaRafira - Lumina816/199820205.000205.000
  57CarieraSfântu Gheorghe816/199821273.000273.000
  58MinaSlănic Sud816/199823109.000109.000
  59MinaSotanga (mina 2)816/1998241.582.0001.364.000218.000
  60MinaSuplac P2816/199825123.000123.000
  61MinaTestioara816/19982682.00082.000
  62MinaTrotuș - 1 Mai816/199827164.000164.000
  63MinaUrlați816/199828109.000109.000
  64MinaVarghis Est816/1998291.773.0001.364.000409.000
  65MinaVermești816/199830164.000164.000
  66MinaZaghid (Zimbor)816/199831164.000164.000
  S.N.S. București
  67MinaBanta816/1998141.00041.000
  68MinaCataracte816/19982334.000334.000
  69CarieraCiugud816/1998341.00041.000
  70CarieraPoiana Ajud816/19984355.000355.000
  BENTOCALCAR S.A. Deva
  71Ohaba-Ponor816/19981150.000150.000
  C.N.M.P.N. Baia Mare
  72MinaBaia Borșa - Burloaia Dl. Bucății17/19991281.000281.000
  73MinaIlba - Nucuț17/19992671.000671.000
  74MinaNistru - 9 Mai - 11 Iunie17/1999314.795.00014.560.000235.000
  75MinaVișeu - Novicior17/1999489.00089.000
  76MinaOstra - Grebeni17/1999531.00031.000
  C.N.U. București
  77MinaCiudanovița17/19991711.000125.000586.000
  78MinaChituc17/19992101.000101.000
  C.N.L.O. Tg. Jiu
  79MinaSchela Viezuroiu Dalma17/199911.228.0001.228.000
  80MinaLupoaia II17/199921.637.0001.637.000
  81MinaHusnicioara 1 + 217/199931.364.0001.364.000
  82MinaCopăceni Est17/19994205.000205.000
  83MinaBerbești 1 + 217/199951.364.0001.364.000
  84CarieraSeciuri Vest17/199962.046.0002.046.000
  85CarieraValea Mare17/199971.978.0001.978.000
  86CarieraCerna17/19998237.000237.000
  S.N.C. Ploiești
  87MinaCărbunaru - Gheboieni17/19991218.000218.000
  CNCAF Minvest Deva
  88MinaGhelar Vest720/19991173.000173.000
  89MinaGhelar Central720/19992163.000163.000
  90MinaBălan Central720/199932.418.0002.418.000
  91MinaFlorimunda720/19994232.000232.000
  92MinaRuda - Brad720/19995273.000273.000
  93MinaFagu Cetății720/19996525.000525.000
  94MinaSasca Montană720/199971.200.0001.200.000
  C.N.U. București
  95MinaRanusa720/19991340.000104.000236.000
  96MinaLisava720/199925.066.0004.381.000685.000
  97MinaAvram Iancu720/199932.930.0002.360.000570.000
  C.N.H. Petroșani
  98MinaMehadia720/19991505.000505.000
  C.N.L.O. - Tg. Jiu
  99MinaArmășești Est720/19991205.000205.000
  100MinaPlostina Nord720/199922.046.0002.046.000
  101MinaAlunu720/19993237.000237.000
  102Mcar.Berbești E720/199942.046.0002.046.000
  103Mcar.Oteșani720/19995237.000237.000
  104MinaZegujani I720/19996205.000205.000
  S.N.C. Ploiești
  105MinaVărzari720/19992191.000191.000
  106MinaVulcana Pandele720/19993164.000164.000
  107MinaCervenia720/19995123.000123.000
  S.C. BAUXITA S.A. Dobrești
  108MinaDobrești720/19991532.000532.000
  CNMPN REMIN S.A. Baia Mare
  109MinaToroioaga720/199917.500.0007.250.000250.000
  C.N.M.P.N. REMIN Baia Mare
  110MinaDealu Negru493/20001205.000205.000
  111MinaCrucea Sud G17, G18493/20002814.000750.00064.000
  112MinaV. Putnei - Prasca493/20003191.000191.000
  CNCAF Minvest Deva
  113MinaMasca - Sector S-E Puț 1 - E.M. Iara493/20005256.000256.000
  S.N.S. SALROM București
  114MinaCacica Orizontul I și II493/20006825.000825.000
  C.N.U. București
  115MinaBicazu Ardelean493/20007205.000205.000
  116MinaValea Vacii - Valea Leucii493/20009333.00065.000268.000
  117MinaPuzdra - Leșu493/200010196.00041.000155.000
  118MinaIlișova493/200011364.00074.000290.000
  C.N.H. Petroșani
  119MinaMesteacăn Vest493/2000121.569.0001.569.000
  120MinaBărbăteni Vest493/2000131.153.0001.153.000
  121MinaAninoasa Sud493/2000141.173.0001.173.000
  122MinaLivezeni Sud493/2000151.691.0001.691.000
  123MinaParoșeni Nord493/2000161.219.0001.219.000
  124MinaPriboi493/2000171.282.0001.282.000
  125MinaVictoria493/2000181.828.0001.828.000
  126MinaLonea I493/2000191.528.0001.528.000
  127MinaValea Arsului493/2000201.180.0001.180.000
  128MinaLupeni Sud493/2000212.472.0002.472.000
  129MinaLonea 3493/2000221.910.0001.910.000
  130MinaPetrila 2493/2000231.282.0001.282.000
  131MinaPetrila Est493/2000241.500.0001.500.000
  132MinaUricani 5 Est493/2000251.217.0001.217.000
  133MinaUricani 5 West493/2000261.282.0001.282.000
  134MinaCarolina493/2000271.148.0001.148.000
  135MinaIleana493/2000282.482.0002.482.000
  136MinaFirizoni493/200029805.000805.000
  137MinaTaia493/200030982.000982.000
  138MinaDalja493/2000311.978.0001.978.000
  C.N.L.O. - Tg. Jiu
  139MinaLeurda493/2000321.637.0001.637.000
  140MinaLivezile I493/200033368.000368.000
  141MinaHusnicioara III493/200034236.000236.000
  142MinaLivezile II493/200035369.000369.000
  143MinaZegujani III493/200036205.000205.000
  144MinaArmășăști Vest493/200037205.000205.000
  S.N.C. Ploiești
  145MinaLapoș Sud493/200038164.000164.000
  S.C. MINIERA BANAT S.A. Anina
  146MinaPuț David493/2000391.118.0001.118.000
  147MinaPuț VI Anina493/2000401.009.0001.009.000
  148MinaPuț V Uteris493/2000411.337.0001.337.000
  Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani
  149MinaAninoasa Nord602/200111.118.0001.118.000
  150MinaBrazi West602/200121.146.0001.146.000
  151MinaParoșeni Sud602/200131.255.0001.255.000
  152MinaBalloma°602/200141.500.0001.500.000
  153MinaLivezeni Est602/200151.705.0001.705.000
  154MinaBonci602/200161.255.0001.255.000
  155MinaSterminos602/200171.282.0001.282.000
  Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești
  156MinaZăuan Str II602/20019123.000123.000
  157MinaLapoș Nord602/200110123.000123.000
  158CarieraZăghid602/200111123.000123.000
  159CarieraCiuciur-Ceptura602/200112123.000123.000
  160CarieraZăuan602/200113123.000123.000
  161CarieraNr. 9 Ulioara602/200114123.000123.000
  162CarieraSlănic Nord602/200115123.000123.000
  163CarieraNr. 8 V. Grecilor602/200116123.000123.000
  164CarieraValea Popii602/200117123.000123.000
  165CarieraVoiculeț602/200118123.000123.000
  166CarieraBorumblaca602/200119164.000164.000
  167CarieraVâghiș602/200120164.000164.000
  Societatea Comercială Minieră Banat S.A. Anina
  168MinaColonie602/2001211.118.0001.118.000
  169MinaCamenița602/2001221.187.0001.187.000
  170MinaMiniș-Covacie602/2001231.064.0001.064.000
  171MinaLupac Galerie602/2001241.009.0001.009.000
  172Mina2 West Ponor602/2001251.364.0001.364.000
  Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST Deva
  173MinaComplex Vechi - Puț Iosif602/200126923.000923.000
  Campania Națională a Uraniului SA București
  174MinaHojda - Măgura602/200127204.000204.000
  S.C. GEOPEC S.A. Pitești
  175MinaCataracte602/200142327.000327.000
  Asociația Disponibilizaților din Minerit SA Anina
  176MinaLupac602/2001471.255.0001.255.000
  Societatea Națională a Sării SALROM SA București
  177Câmpul II Ocnele Mari602/2001481.000.0001.000.000
  Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare
  178MinaValea Roșie898/20021400.000400.000
  179MinaSofia898/20022100.000100.000
  180MinaWilhelm Trei Stejari898/20023100.000100.000
  181MinaMihai Nepomuc898/20024250.000250.000
  182MinaAurum898/20025150.000150.000
  183MinaWilhelm898/20026200.000200.000
  184MinaGalbena Lapușna898/20027300.000300.000
  185MinaDealu Crucii898/20028200.000200.000
  186MinaHerja Superior898/20029200.000200.000
  187MinaBreiner898/200210350.000350.000
  188MinaBoldut Superior898/200211250.000250.000
  Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva
  189MinaBăița Superior898/200212120.000120.000
  190MinaMuncel898/200213821.400534.700286.700
  191MinaPuț 5, Iaz 2; 3; 3a898/200214210.500210.500
  192CarieraSîntimbru898/200215263.000263.000
  Compania Națională a Uraniului S.A. București
  193MinaViezuroiu898/200216333.00065.000268.000
  194MinaBîrzava898/200217196.00041.000155.000
  195MinaValea Galbenă - Arieșeni898/200218364.00074.000290.000
  196MinaMehadia898/200219333.00065.000268.000
  Compania Națională a Huilei SA Petroșani
  197MinaAninoasa898/2002201.100.0001.100.000
  198CarieraJiet Defor898/2002211.100.0001.100.000
  199MinaMina Vulcan II898/2002221.100.0001.100.000
  200CarieraBalomir898/2002231.100.0001.100.000
  Compania Națională a Lignitului Oltenia SA Tg. Jiu
  201CarieraLupoaia Str. V-VI898/200224368.000368.000
  Societatea Națională a Cărbunelui SA Ploiești
  202CarieraMalu Roșu898/200225123.000123.000
  203MinaVărzari II898/200226123.000123.000
  204MinaMărgineanca Est898/200227164.000164.000
  205MinaBaraolt II898/200228164.000164.000
  Societatea Comercială Minieră Banat SA Anina
  206MinaDrenetina-Coronini898/2002291.118.0001.118.000
  207MinaDelia898/2002301.187.0001.187.000
  208MinaSinersig I Darova898/2002311.064.0001.064.000
  209MinaFranciscus898/2002321.009.0001.009.000
  Societatea Comercială Moldomin SA Moldova Nouă
  210MinaVarad Superior898/200234625.000625.000
  C:MEDVESÎnchidere-PostinchidereMonitorizareNOTĂ:Menționăm ca, în funcție de terminarea lucrărilor de închidere și ecologizare pentru fiecare obiectiv, cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a factorilor de mediu sunt diferite de la o lucrare la alta. Pentru fiecare an, Ministerul Economiei și Comerțului, în calitate de ordonator principal de credite, va stabili lista minelor și carierelor pentru care se operează în fiecare an cu cheltuielile respective.Operațiile cuprinse în aceste cheltuieli sunt:– realizarea bazei de date și a sistemului informatic integrat de monitorizare privind impactul activității miniere asupra factorilor de mediu în perioada postinchidere;– monitorizarea fenomenelor de subsidenta miniera, analiza și prognoza modificărilor structural morfologice și a stabilitatii terenurilor în perimetrele cu exploatare subterana sistata;– urmărirea și monitorizarea deformatiilor de teren și a alunecarilor locale și de ansamblu, care afectează sau pot afecta potențialul economic al suprafețelor;– urmărirea influentei minelor închise asupra minelor active aflate în vecinătatea acestora, prin colectarea periodică a probelor de apa din subteran și de gaze din spatele digurilor de rezistenta care separa campurile miniere;– urmărirea evoluției plantațiilor de puieți amplasate pe versantii haldelor de steril și completarea acestora în caz de degradare sau dispariție a acestora;– urmărirea situației suprafețelor insamantate, iar în cazul în care procesul de rasarire este sub 50%, refacerea lucrărilor de însămânțare;– urmărirea reabilitării calității solului prin executarea periodică a unor studii agrochimice care să restabileasca starea de fertilizare a terenurilor;– verificarea periodică a digurilor și a placilor armate din lucrările miniere de legătură cu suprafața, precum și urmărirea nivelului rambleului în puturile rambleiate;– urmărirea stării canalelor de garda, procedându-se la decolmatarea periodică a acestora;– proiectarea rețelei de monitorizare adecvate și stabilirea programului de monitorizare prin evoluția și modul de refacere a nivelurilor piezometrice, cu precădere pentru orizontul acvifer freatic;– studiul evoluției nivelurilor piezometrice și al resurselor de apa în perimetrele cu activitatea sistata;– eliminarea riscului de radiatii;– urmărirea evoluției calității apei evacuate din exploatările miniere care și-au încetat activitatea și prevenirea poluarii receptorilor din zona, precum și asigurarea bunei funcționari a statiilor de epurare-neutralizare;– monitorizarea haldelor de steril amplasate în vecinătatea exploatarilor miniere cu activitatea sistata;– studiu privind influența exploatării subterane asupra stabilitatii haldelor de steril amplasate deasupra perimetrelor miniere care și-au încetat activitatea;– urmărirea și monitorizarea emanatiilor de gaze în urma activității postinchidere;– evaluarea concentratiilor de gaze din sol în gaurile de foraje, în perimetrul de risc al surparilor de la suprafața datorită exploatării subterane;– monitorizarea permanenta a influentei factorilor meteorologici distructivi asupra zonelor miniere închise, luându-se măsuri în cazul unor calamitati naturale;– sistematizarea informațiilor și realizarea unui normativ-cadru aplicabil pentru toate activitățile ce urmează închiderii exploatării miniere;– plata unor taxe și a altor cheltuieli ce se vor impune.
   +  Anexa nr. 3OPERATOR ECONOMIC(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)(Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,Director general,........................
  (la 15-10-2010, Anexa nr. 3 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )
  -------