HOTĂRÂRE nr. 898 din 22 august 2002privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București, Companiei Naționale a Huilei S.A. Petrosani, Companiei Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societății Naționale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societății Comerciale Miniere "Banat Anina" - S.A., Societății Comerciale "Talc Dolomita" S.A. Hunedoara, Societății Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Societății Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanta, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Geopec" - S.A. Pitesti, Societății Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor ce se inchid, prevăzute în anexa nr. 1, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici, precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărei mine și/sau cariere, prevăzute a se închide potrivit anexei nr. 1, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Lucrările de investiții neterminate și nereceptionate, aferente fiecărei mine și/sau cariere ce se închide, se casează de către agenții economici prevăzuți la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994.(3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic al Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru conservarea și închiderea definitivă a minelor și carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare și ecologizare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Industriei și Resurselor, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitatea agenților economici prevăzuți la art. 1, în conformitate cu prevederile pct. 95 și 96 din Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993. În contabilitatea financiară și de gestiune cheltuielile efectuate pentru aceste activități vor fi evidentiate distinct.(3) Gestionarea fondurilor pentru închidere și reconstrucție ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei și Resurselor, cu respectarea prevederilor legale.(4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, potrivit anexei nr. 2.(5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare a minelor și carierelor, a celor de refacere a mediului și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici.(6) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Finanțelor Publice și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 22 august 2002.Nr. 898.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  minelor și carierelor care se inchid în etapa a VI-a
  Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulData încetării activitățiiCodul perimetruluiCheltuieli totale pentru închidere (7+8)Din care:Conservare anuală
  Pentru elaborarea documentațieiPentru închidere inclusiv ecologizare
  123456789
  Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare
  1MinaValea Roșie199750.00015.40030015.100426
  2MinaSofia199550.00752550475
  3MinaWilhelm Trei Stejari199741.0393.0501002.950
  4MinaMihai Nepomuc199742.0941.7501001.65060
  5MinaAurum199750.03482530795213
  6MinaWilhelm199150.03347020450240
  7MinaGalbena Lăpușna198641.07447030440
  8MinaDealu Crucii198241.1512.762802.682
  9MinaHerja Superior199441.0423.938803.858
  10MinaBreiner199010903.4401503.290
  11MinaBloduț Superior199641.0923.7651003.665
  Total36.3951.04035.355939
  Compania Națională a Cuprului Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva
  12MinaBăița Superior198831.0595.2403504.890
  13MinaMuncel199926.00328.10821027.8981.200
  14MinaPuț 5, Iaz 2;3;3a199231.07130.19216030.032
  15CarieraSîntimbru197757.00129.24321029.033
  Total92.78393091.8531.200
  Compania Națională a Uraniului S.A. București
  16MinaViezuroiu1988123.0135.0323004.732
  17MinaBîrzava1969-7.9131847.729
  18MinaValea Galbena-Arieșeni2000-7.5203007.220150
  19MinaMehadia2000-3.1742002.974150
  Total23.63998422.655300
  Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani
  20MinaAninoasa200228.00982.32550081.82528.680
  21CarieraJieț Defor199011.71611.71640011.316
  22MinaMina Vulcan II200228.004167.808250167.55887.720
  23CarieraBalomir198914.00014.00050013.500
  Total275.8491.650274.199116.400
  Compania Națională a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
  24CarieraLupoaia str. V-VI199831.17850.79912050.679
  Total50.79912050.679
  Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești
  25CarieraMalu Roșu1998-2.2781502.128
  26MinaVărzarii II199731.04191.50950091.009
  27MinaMărgineanca Est200231.0032.568852.483660
  28MinaBaraolt II200231.00217.3508217.2686.000
  Total113.705817112.8886.660
  Societatea Comercială Minieră Banat S.A. Anina
  29MinaDrenetina-Coronini200128.0026.4672006.2674.786
  30MinaDelia200126.0052.0101001.910150
  31MinaSinersig I Darova199231.161 31.16215.98948015.509
  32MinaFranciscus200226.0035.7484005.3482.088
  Total30.2141.18029.0347.024
  Societatea Comercială Talc - Dolomită S.A. Hunedoara
  33MinaCerișor20006.049,00140,005.909,00110,00
  Societatea Comercială Moldomin S.A. Moldova Nouă
  34MinaVărad Superior199842.00726.89949026.4091.200
  Total26.89949026.4091.200
  Societatea Comercială Dobromin S.A. Constanța
  35CarieraOvidiu1998120.01632.57810032.478
  Total32.57810032.478
  Societatea Comercială Geomold S.A. Câmpulung Moldovenesc
  36MinaPârâul Colbului1997-400400
  37MinaRâșca Neamț1997-300300
  Total700700
  Societatea Comercială Cuarț S.A. Baia Mare
  38MinaPuțul 2 Dealu Crucii1997-150150
  39MinaDubugău1997-400400
  40MinaHerja Est1997-150150
  Total700700
  Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea
  41MinaZimbor-Dolu199230.021250250
  42MinaRebra-Cormaia1991-120120
  Total370370
  Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea - Ciuc
  43MinaLivezi1997100100
  Total100100
  Societatea Comercială Geopec S.A. Pitești
  44MinaPiscu Negru19927575
  Total7575
  Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva
  45MinaMoneasa Tăuți1993-400400
  Total400400
  Nr. total unități45TOTAL691.255,009.796,00681.459,00133.833,00
   +  Anexa nr. 2OPERATOR ECONOMIC(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)(Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,Director general,........................
  (la 15-10-2010, Anexa nr. 2 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )
  -----