HOTĂRÂRE nr. 493 din 16 iunie 2000privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 22 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 37 și ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere aflate în patrimoniul Companiei Naționale de Metale Prețioase și Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societății Naționale a Sarii "Salrom" - S.A. București, Companiei Naționale a Uraniului S.A. București, Companiei Naționale a Huilei Petrosani S.A., Companiei Naționale a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Societății Naționale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societății Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societății Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, nominalizate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor care se inchid, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici prevăzuți la art. 1 precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Lucrările de investiții neterminate și nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv care se închide, se casează de către agenții economici prevăzuți la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată, cu completările ulterioare.(3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea și valorificarea bunurilor reprezentând dependințe și anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor și carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare și conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 95 și 96 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, cu modificările ulterioare. În contabilitatea de gestiune, cheltuielile efectuate pentru aceste activități vor fi evidentiate distinct.(3) Gestionarea fondurilor pentru închidere și reconstrucție ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale.(4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, potrivit anexei nr. 2.(5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici.(6) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării anuale în valoarea totală aprobată prin hotărâri ale Guvernului. (la 01-11-2000, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )  +  Articolul 6^1(1) Se aprobă actualizarea valorii lucrărilor cuprinse în anexa nr. 1, rămase de executat, precum și a altora asemenea prevăzute în hotărâri ale Guvernului privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere.(2) Actualizarea valorilor se va face în funcție de evoluția prețurilor, prin aplicarea la valoarea totală a acestora a unui coeficient de actualizare calculat prin înmulțirea succesiva a indicelui prețurilor de consum total, comunicat lunar de Institutul Național de Statistica și Studii Economice în revista «Buletinul statistic de prețuri» și determinat pe intervalul cuprins între luna de referința a întocmirii ofertei și luna în care s-au actualizat lucrările. (la 01-11-2000, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )  +  Articolul 6^2Ministrul industriei și comerțului, în calitate de ordonator principal de credite, va aproba prin ordin devizele generale actualizate ale documentațiilor, pentru fiecare obiectiv, în baza cărora va deconta situațiile de plată actualizate pentru lucrările efectiv executate. (la 01-11-2000, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.001 din 26 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 01 noiembrie 2000 )  +  Articolul 7Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin Rădulescu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând minele și carierele care se inchid în etapa a IV-a
  - milioane lei -
  Nr. crt.Mina/ cariera Obiectivul Dataincetării activității Codulperimetrului Cheltuieli totale pentru închidere (7+8+9) Din care:
  Pentru elaborarea documentație inclusive PT Pentru închidere inclusiv ecologizareConservare anuală
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Compania Naționala a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin S.A. Baia Mare
  1 Mina Dealu Negru 1998420155475,20815,004660,200,00
  2 Mina Crucea Sud G17,G18 19984201714133,40525,0011485,602122,80
  3 Mina V.Putnei-Prasca 1999420199598,70759,907127,601711,20
  4 Mina Arsita-botosel 1998927,60300,00627,600,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░30134,902399,9023901,003834,00
  Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului Minvest Deva
  5 Mina Masca - Sectorul S-E Put 1-E.M. Iara1998370216896,01591,206153,37151,44
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░6896,01591,206153,37151,44
  Societatea Naționala a Sarii Salrom S.A. București
  6 Mina Cacica Orizontul I și II 19933401510254,30900,009260,7093,60
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░10254,30900,009260,7093,60
  7 Mina Bicazul Ardelean 19981687,50442,00730,70514,80
  8 CarierGlogova 1998670036577,70800,005580,90196,80
  9 Mina Valea Vacii-Valea Leucii 19939997,941500,007921,00576,94
  10 Mina Puzadra-Lesu 19943871,36825,002665,00381,36
  11 Mina Ilisova 199210427,601830,008156,00441,60
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░32562,105397,0025053,602111,50
  Compania Naționala a Huilei Petrosani
  12 Mina Mesteacan Vest 1998300068387,20945,005161,002281,20
  13 Mina Barbateni Vest 1998280027165,90878,003080,303207,60
  14 Mina Aninoasa Sud 19992800914087,40645,004548,008894,40
  15 Mina Livezeni Sud 19982801116989,001297,20113.5395044,80
  16 Mina Paroseni Nord 1997280026050,00400,001894,003756,00
  17 Mina Priboi 1998280098059,20932,003454,003673,20
  18 Mina Victoria 19992900317136,40500,0015636,80999,60
  19 Mina Lonea I 1997280019263,40553,007904,00804,40
  20 Mina Valea Arsului 1998280047442,70891,003356,103195,60
  21 Mina Lupeni Sud 19972900542413,001708,0039781,00924,00
  22 Mina Lonea 3 1999280014347,00997,002294,001056,00
  23 Mina Petrila 2 19992800311590,80848,005254,005488,80
  24 Mina Petrila Est 19982800312048,40904,006810,004334,40
  25 Mina Uricani 5 Est 1999290044689,20845,003105,00739,20
  26 Mina Uricani 5 West 1999280047198,20991,004407,201800,00
  27 Mina Carolina 1999290035650,20500,003194,001956,20
  28 Mina Ileana 19982900321608,00866,0016350,004392,00
  29 Mina Firizoni 1998290075977,60752,005054,00171,60
  30 Mina Tăia 19992800112517,40977,0010368,001172,40
  31 Mina Dalja 19992801060810,70100041995,7017815,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░283431,70 17429,20 194294,1071708,40
  Compania Naționala a Lignitului Oltenia S.A. Tg Jiu
  32 Mina Leurda 19983100921694,801200,0016777,203717,60
  33 Mina Livezile I 198931123947,50275,00672,500,00
  34 Mina Husnicioara III 199831170250,20100,00150,200,00
  35 Mina Livezile II 199231180324,20150,00174,200,00
  36 Mina Zegujani III 199031179300,00150,00150,000,00
  37 Mina Armasesti Vest 1993310369541,60600,008641,60300,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░33058,302475,0026565,704017,60
  Societatea Naționala a Carbunelui S.A. Ploiesti
  38 Mina Lapos Sud 199935196513,10800,003383,902329,20
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░6513,10800,003383,902329,20
  Societatea Comercială Miniera Banat S.A. Anina
  39 Mina Put David 1998300029252,20830,007377,001045,20
  40 Mina Put IV Anina 19983000615017,60724,0011362,002931,60
  41 Mina Put V Uteris 19973000217643,00830,0015059,001754,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░41912,802384,0033798,005730,80
  Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc
  42 Mina Putna- Creanga 19911310,00300,001010,000,00
  43 Mina Hanzkert 1991659,20200,00459,200,00
  44 Mina Arcus Sud 199331133280,1050,00230,100,00
  45 Mina Madaras 19981651,30330,001321,300,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░3900,60880,003020,600,00
  Societatea Comercială Geomold S.A. Campulung Moldovenesc
  46 Mina Dornisoara-Colibita1991411082998,70600,002278,70120,00
  47 Mina Dealu Rusului- extindere 1998390341252,60350,00902,600,00
  48 Mina Arseneasca-Leustean19981037,70225,00812,700,00
  49 Mina Slatioara-Greben 1994891,80250,00641,800,00
  50 Mina Carligaturi Valea Putnei 1998778,60300,00478,600,00
  51 Mina Valea Putnei-Prasca1998420652553,40500,002053,400,00
  52 Mina Pojorata-Izvorul Giumalaului 1998420631116,50450,00666,500,00
  53 Mina Pârâul Carstii- Izvoras 199842059447,50252,00195,500,00
  54 Mina Holdita- Pârâul Casei 1992860101218,20350,00868,200,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░12295,003277,008898,00120,00
  Societatea Comercială Geasol S.A. Craiova
  55 Mina V.Cernei-Pârâul Bucium 1990807,60238,40569.200,00
  56 Mina Jidostita G III-G IV 1991302,3070,00232,300,00
  57 Mina Costesti 1994669,00229,90439,100,00
  58 Mina Mraconia 1990667,10229,70437,400,00
  59 Mina Balba 1998167,6068,3099,300,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░2613,60836,301777,300,00
  Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva
  60 Mina Coranda-Hondol 1997410093318,20292,901413,701611,60
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░3318,20292,901413,701611,60
  Societatea Comercială Transgex S.A.Cluj
  61 Mina Rebra-Guset 1993410611815,20467,501347,700,00
  62 Mina Tirlisua 19931039,20340,00363,20336,00
  63 Mina Voivozi Nord 1995310251587,70400,001187,700,00
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░4442,101207,502898,60336,00
  Societatea Comercială Cuart S.A. Baia Mare
  64 Mina Toroioaga-Tiganu 199841150746,30201,50544,800,00
  65 Mina Macarlau 1997410753016,30831,302140,6044,40
  66 Mina Catarama-Ivascoaia 199741019420332637,40453,102131,5052,80
  ░░░░░░░░░░Total ░░░░░░░░░6400,001485,904816,9097,20
  Societatea Comercială Formin S.A. Caransebes
  67 Mina V.Recica-Berzasca 19984129517,60201,60316,000,00
  68 Mina Tilva Mica-Nicolae 1999698,80231,70467,100,00
  ░░░░░░░░░░Total s ░░░░░░░░░1216,40433,30783,100,00
  Nr. total unități 68TOTAL ░░░░░░░░░478949,110789,2046018,5792141,34
  (la 25-08-2003, Poziția 15 din Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 926 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2003 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 926 din 14 august 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 602 din 25 august 2003, fondurile necesare activității de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere pentru minele și carierele aprobate pentru închidere prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în următorul tabel extras din Anexa nr. 2 a HOTĂRÂRII nr. 926 din 14 august 2003:
  - mii lei -
  Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulNr. H.G.Nr. poziție din anexa 1 din H.G.Valoarea anuală în prețuri la data 30.08.2001Din care:Observații
  Pentru funcționarea stațiilor deepurare – neutralizare și a iazurilor de decantarePentru alte operații de monitorizare post închidere
  C.N.M.P.N. REMIN Baia Mare
  110MinaDealu Negru493/20001205.000205.000
  111MinaCrucea Sud G17, G18493/20002814.000750.00064.000
  112MinaV. Putnei - Prasca493/20003191.000191.000
  CNCAF Minvest Deva
  113MinaMasca - Sector S-E Puț 1 - E.M. Iara493/20005256.000256.000
  S.N.S. SALROM București
  114MinaCacica Orizontul I și II493/20006825.000825.000
  C.N.U. București
  115MinaBicazu Ardelean493/20007205.000205.000
  116MinaValea Vacii - Valea Leucii493/20009333.00065.000268.000
  117MinaPuzdra - Leșu493/200010196.00041.000155.000
  118MinaIlișova493/200011364.00074.000290.000
  C.N.H. Petroșani
  119MinaMesteacăn Vest493/2000121.569.0001.569.000
  120MinaBărbăteni Vest493/2000131.153.0001.153.000
  121MinaAninoasa Sud493/2000141.173.0001.173.000
  122MinaLivezeni Sud493/2000151.691.0001.691.000
  123MinaParoșeni Nord493/2000161.219.0001.219.000
  124MinaPriboi493/2000171.282.0001.282.000
  125MinaVictoria493/2000181.828.0001.828.000
  126MinaLonea I493/2000191.528.0001.528.000
  127MinaValea Arsului493/2000201.180.0001.180.000
  128MinaLupeni Sud493/2000212.472.0002.472.000
  129MinaLonea 3493/2000221.910.0001.910.000
  130MinaPetrila 2493/2000231.282.0001.282.000
  131MinaPetrila Est493/2000241.500.0001.500.000
  132MinaUricani 5 Est493/2000251.217.0001.217.000
  133MinaUricani 5 West493/2000261.282.0001.282.000
  134MinaCarolina493/2000271.148.0001.148.000
  135MinaIleana493/2000282.482.0002.482.000
  136MinaFirizoni493/200029805.000805.000
  137MinaTaia493/200030982.000982.000
  138MinaDalja493/2000311.978.0001.978.000
  C.N.L.O. - Tg. Jiu
  139MinaLeurda493/2000321.637.0001.637.000
  140MinaLivezile I493/200033368.000368.000
  141MinaHusnicioara III493/200034236.000236.000
  142MinaLivezile II493/200035369.000369.000
  143MinaZegujani III493/200036205.000205.000
  144MinaArmășăști Vest493/200037205.000205.000
  S.N.C. Ploiești
  145MinaLapoș Sud493/200038164.000164.000
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI COMERȚULUI
  DECONT
  al cheltuielilor realizate pentru închiderea minelor, aprobate
  prin Hotărârea Guvernului nr. ......../2000 pentru deschiderea finanțării
  pe luna ........./anul .....
  I. Închideri,din care: II. Conservări
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuielile totale aprobate pentru închidere pe anul .... Creditele deschise pe perioada precedentă Plățile efectuate pe perioada precedentă, potrivit situației de lucrări Programul pe luna curenta pentru care se solicită deschidere de credite Diferența de acordat (4+5-6)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. I
  2. II
  3. TOTAL:
  Director general,...................Director economic,...................
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont conform procesului-verbal de constatare nr. ..........Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat Director general,................
  -----