HOTĂRÂRE nr. 720 din 2 septembrie 1999privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 13 septembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 37 și ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă închiderea definitivă a minelor și carierelor aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București, Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societății Naționale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanta, Societății Comerciale "Foradex" - S.A. București, Societății Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, Societății Comerciale "Geopec" - S.A. Pitesti, Societății Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societății Comerciale "Bauxitamin" - S.A. Dobresti și Companiei Naționale de Metale Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, nominalizate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor și carierelor ce se inchid, rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune și din activul agenților economici prevăzuți la art. 1, precum și valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Lucrările de investiții neterminate și nereceptionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide, se casează de către agenții economici prevăzuți la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicată.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru închiderea definitivă a minelor și carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare, ecologizare și conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare și proiectare, se acoperă din surse proprii și din alocațiile bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Industriei și Comerțului, pe baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Gestionarea fondurilor pentru închiderea și reconstructia ecologica a suprafețelor de teren afectate se realizează de către Ministerul Industriei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale privind încredințarea lucrărilor.(3) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite și vor fi însoțite de deconturile justificative întocmite de agenții economici, potrivit anexei nr. 2.(4) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de agenții economici.(5) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Industriei și Comerțului, Ministerului Finanțelor și agenților economici implicați.  +  Articolul 6Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea aprobate prin hotărâri ale Guvernului în vederea închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare se vor reporta în anul următor, cu condiția încadrării fiecărui obiectiv în valoarea totală aprobată.  +  Articolul 7Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Finanțelor și agenții economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Președintele
  Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Mihail Ianas
   +  Anexa nr. 2OPERATOR ECONOMIC(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)(Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,Director general,........................
  (la 15-10-2010, Anexa nr. 2 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )
  -------------