HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 2 august 2006privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a IX-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 52 alin. (2) și al art. 56 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă închiderea definitivă și monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, aflate în patrimoniul Companiei Naționale a Huilei - S.A. Petroșani, Companiei Naționale a Uraniului - S.A. București, Societății Comerciale "Formin" - S.A. Caransebeș, Societății Comerciale "Geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, Societății Comerciale "Geopec" - S.A. Pitești, Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu, Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești, Societății Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societății Comerciale "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, Societății Comerciale "Mineral Vest" - S.A. Dobrești, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societății Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Societății Comerciale "Exploatarea Minieră Harghita" - S.A. Miercurea-Ciuc, Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Societății Naționale a Sării "Salrom" - S.A. București și al Societății Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate ale minelor și carierelor ce se închid rămân în gestionarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3(1) Scoaterea din funcțiune de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1, precum și valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sumele obținute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.(2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiții neterminate, terminate și nerecepționate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investițiile neterminate vor fi casate și valorificate conform procedurii de casare și valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, anexele tehnice și dependințele care se impun a fi menținute în funcțiune pe parcursul executării lucrărilor de închidere a minelor vor fi preluate de Ministerul Economiei și Comerțului de la operatorii economici care le-au avut în patrimoniu, la mina aprobată a fi închisă, iar pe măsura executării, vor fi închise conform proiectului tehnic.(4) Anexele tehnice și dependințele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi valorificate de operatorii economici, în condițiile legii, prin vânzare sau acordare cu titlu gratuit la cererea comunității locale, înainte de începerea lucrărilor de închidere a minelor și ecologizare a suprafețelor. Anexele și dependințele ce au rămas nevalorificate se vor casa conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi dezafectate conform proiectului tehnic de închidere și ecologizare a suprafețelor.(5) Construcțiile care rămân în urma procesului de închidere și ecologizare, precum și terenurile aferente perimetrului ecologizat se vor preda autorității competente, respectiv Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în vederea monitorizării factorilor de mediu postînchidere.(6) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevăzute la alin. (3) se face conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Economiei și Comerțului.  +  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru societățile și companiile naționale, fundamentate în programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate în acest scop și avizate conform legii, se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici și din alocațiile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei și Comerțului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.(2) Cheltuielile necesare efectuării unor activități auxiliare în procesul de închidere și ecologizare a minelor, precum și cele privind organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, efectuarea unor teste și expertize necesare în perioada derulării lucrărilor de proiectare/închidere/ecologizare, organizarea și desfășurarea recepțiilor, precum și altele asemenea vor fi prevăzute în devizele generale ale obiectivelor care se închid, cu încadrarea în valorile totale aprobate pentru fiecare obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activități la obiectivele supuse închiderii se va face conform normelor interne și/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.(3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor și carierelor se vor evidenția în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor contabile aplicabile.(4) Gestionarea fondurilor de la bugetul de stat pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor și carierelor se realizează de Ministerul Economiei și Comerțului, cu respectarea prevederilor legale.(5) Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, Hotărârea Guvernului nr. 17/1999 privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a, Hotărârea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a, Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a, Hotărârea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a, cheltuielile prevăzute la alin. (1) se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi însoțite de Situația centralizatoare a deconturilor justificative ale operatorilor economici, în conformitate cu anexa nr. 2.(6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor și a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situațiile de lucrări întocmite lunar de operatorii economici.(7) Deconturile justificative vor fi verificate și avizate de direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, unde se localizează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 3.(8) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurenței de către Ministerul Economiei și Comerțului, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenței.(9) În cazul actelor administrative emise și al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligației prevăzute la alin. (8), Consiliul Concurenței va solicita instanțelor de judecată competente anularea acestora, precum și recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.  +  Articolul 5Pentru minele și carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum și pentru altele asemenea, aprobate prin hotărârile Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5) în vederea conservării și închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua și în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiția încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Ministerul Economiei și Comerțului și operatorii economici implicați vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Eugen Țapu -Nazare,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 2 august 2006.Nr. 1.008.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  minelor și carierelor care se închid în etapa a IX-a
  Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulData încetării activitățiiCodul perimetruluiCheltuieli totale pentru închidere (7 + 8) (lei)Din care:Conservare (lei)Monitorizare postînchidere (lei)
  Pentru elaborarea documentației tehnice (lei)Pentru închidere inclusiv ecologizare (lei)
  12345678910
  I. Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani
  1MinaȚebea (Hd)200630069.058.725240.0008.818.725736.713475.023
  2MinaAninoasa (Hd)2002280098.262.16808.262.16800
  3MinaMesteacăn Puț I (Hd)200430064.645.504203.9574.441.547614.031143.880
  4 Preparația Lupeni (Hd)2004 23.604.17030.00023.574.17000
  5 Preparația Petrila (Hd)2002 17.471.20030.00017.441.20000
    Total 63.041.767503.95762.537.8101.350.744618.903
  II. Compania Națională a Uraniului S.A. București
  6MinaCrucea Nord - Botusana (Sv)19981600014.086.262169.6143.916.648-26.833
  7MinaPrimatar I-II (Nt)19981600028.426.064336.0008.090.064449.34745.833
    Total 12.512.32645.00012.006.712449.34772.666
  III. Societatea Comercială FORMIN S.A. Caransebeș
  8MinaSinersig II (Cs)199031.075125.80025.000100.800-14.280
    Total 125.80025.000100.800014.280
  IV. Societatea Comercială GEOMOLD S.A. Câmpulung Moldovenesc
  9MinaBroșteni Secu (Sv)198941031457.44671.190386.256-69.000
  10MinaMănăila (Sv)200342040579.17976.275502.904-69.000
    Total 1.036.625147.465889.1600138.000
  V. Societatea Comercială GEOPEC S.A. Pitești
  11MinaBuda (Ag)1998-397.540117.500280.040 36.000
  12MinaDragoslavele-Stoenești (Ag)1995-1.431.610117.5001.314.110 36.000
  13MinaPascoaia (Ag)1994-590.14060.000530.140 36.000
  14MinaSipot (Ag)1991-224.16050.000174.160 24.000
  15MinaV. Ialomiței - Vf. Romanescu (Db)2004-237.53854.000183.538 12.320
  16MinaV. Dâmbovița - Vf. Leaota (Ag)2000-2.129.210169.3681.959.842 36.000
  17MinaV. Paltinet - V. Ghimbav (Ag)1992-1.003.98090.000913.980 36.000
    Total 6.014.178658.3685.355.8100216.320
  VI. Societatea Naționlă a Lignitului OLTENIA S.A. Tg. Jiu
  18MinaAlbeni II (Gj)2005312037.869.379145.0007.724.3792.366.000,038.285
  19MinaRosiuta II N Bujorascu (Gj)1998310452.730.098120.0002.610.098--
  20MinaValea Fântânii (Gj)19993105395.98210.00085.982-10.000
    Total 10.695.458275.00010.420.4592.366.00048.285
  VII. Societatea Națională a Cărbunelui S.A. Ploiești
  21MinaBaraolt Vest (Cv)2002312082.938.300125.3002.813.0001.124.500167.200
  22MinaBorsec (Hg)2004300251.015.00095.000920.000570.40022.200
  23MinaCrăciunești (Bc)2003300321.011.80095.000916.800499.50022.200
  24MinaRoșioara (Ph)200331221732.30070.000662.300601.70022.200
  25CarieraSlănic Nord (Ag)19963103730.300.000400.00029.900.000--
  26MinaSotanga Est (Db)2004312261.079.500100.000979.500959.00014.000
    Total 37.076.900885.30036.191.6003.755.100247.800
  VIII. Societatea Comercială GEOLEX S.A. Miercurea Ciuc
  27MinaZebrac - Mermezeu (Ms)1989-485.62330.000455.623--
    Total 485.62330.000455.62300
  IX. Societatea Comercială MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei
  28MinaAluniș (Sv)200386002638.56453.920584.644116.73524.491
  29CarieraArsita - Argestru - Capraria (Sv)2005390042.573.834160.0002.413.834344.988100.000
  39006
  39010
  39015
  30CarieraColacu - Oița-Carieră (Sv)2002390092.379.914130.0002.249.914170.45550.000
  39019
  31CarieraDadu - Cârlibaba (Sv)1995390021.970.828126.0111.844.817100.00030.363
  32MinaDealu Rusului - Mandrileni (Sv)2003390171.350.120120.0001.230.1202.122.40750.000
  39018
  33MinaCrucea Adâncime (Sv)  1.160.00090.0001.070.000--
  34MinaLeșu Ursului UP Tarnita (Sv)20064300242.962.663370.00042.592.6633.437.596361.188
    Total 53.035.9231.049.93151.985.9926.292.181616.042
  X. Societatea Comercială MINERAL VEST Dobrești
  35CarieraMine și cariere Dobrești - Extindere (BH)20044602121.800.780198.93021.601.8502.551.610254.400
  46028
    Total 21.800.780198.93021.601.8502.551.610254.400
  XI. Compania Națională C.A.F. MINVEST S.A. Deva
  36MinaBarza (Hd)20055000414.870.826245.40914.625.4171.371.17259.143
  37MinaGhelar (Hd)20053703514.156.512199.37513.957.1371.094.68521.420
  38MinaTeliuc (Hd)20053703641.561.905360.21141.201.6941.303.312121.580
  37023
  39GalerieAntoniu - Sud Balan Sistem de epurare pasivă a apei de mina (Hg)  390.0000390.000--
  40MinaVetel (Hd)2005420305.700.948172.8905.528.058527.95745.146
  41MinaZlatna (Hd)20035000312.054.152260.78911.793.363239.952188.054
  41050
  42003
  50039
  50042
  41007
    Total 88.734.3431.238.67487.495.6694.537.078435.343
  XII. Societatea Comercială MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă
  42MinaCentral Suvorov - V. Mare (Cs)2005420059.083.192165.5008.917.6922.183.09544.890
  42007
    Total 9.083.192165.5008.917.6922.183.09544.890
  XIII. Societatea Comercială EXPLOATAREA MINIERĂ HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc
  43MinaHarghita Băi (Hg) -36.466.460325.44036.141.0201.695.190106.400
    Total 36.466.460325.44036.141.0201.695.190106.400
  XIV. Compania Națională M.P.N. REMIN Baia Mare
  44MinaBoldut Superior (Mm)19964109218.711.576280.00018.431.576994.9052.791.684
  45MinaAlunis Fata Mare Lucrări de remediere la stația de epurare (Sv)1996410441.021.56801.021.568--
  46MinaTibles Tomnatic Alimentare cu energie electrică la stația de epurare (Mm)199741136560.000100.000460.000--
  47MinaToroioaga Lucrări de remediere la stația de epurare (Mm)199742014265.5690265.569--
  48*)MinaBaia Borșa - Iazul Novat (Mm)1999410168.598.036250.0008.348.036-400.000
  49MinaGura Băii Inferior (MM)20064114845.558.655545.00045.013.6552.796.7301.022.590
  50MinaWilhelm (Mm)199150033197.22020.000177.22057.5699.653
    Total 66.314.5881.195.00073.717.6243.849.2043.823.927
  XV. Societatea Națională a Sării SALROM S.A. București
  51MinaCatalinu - Baia de Fier (Gj)1994800042.632.700132.5952.500.105019.630
  52 Ocnele Mari Câmpul II (Vl)199334016120.500.000500.00020.000.00005.000.000
    Total 23.132.700632.59522.500.10505.019.630
  XVI. Societatea Comercială Minieră BANAT S.A. Anina
  53MinaAnina (Cs)20062000613.707.597300.00013.407.5972.950.000320.000
  54MinaMehadia (Cs)200530024.635.504195.4724.440.032-359.335
   Total 18.343.101495.47217.847.6292.950.000679.335
  Nr. total unități54TOTAL VALORI**) 447.899.7648.277.746449.190.83431.979.54912.336.221
  XVII. Lucrări de monitorizare post-închidere, remedieri, intervenții, calamități
  55Lucrări anuale de remedieri, intervenții calamități, documentații, avize, teste, analize de laborator, studii, norme și normative tehnice, arhivare 30.000.000----
  Total 30.000.0000000
  48* Finanțarea prin "proiectul de reducere a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență"** Totalul nu cuprinde poziția 48* (la 15-10-2010, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )
   +  Anexa nr. 2OPERATOR ECONOMIC(furnizor produse/prestator servicii/executant de lucrări)(Elemente de identificare)
  DECONT JUSTIFICATIV
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .......,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ....../anul ......
  I. închideriII. conservăriIII. monitorizări
  lei, inclusiv TVA
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul .......... Cheltuieli efectuate pentru conservare, proiectare, închidere Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere Sumele alocate Diferența de acordat 7 = 4 - 6 7 = 5 - 6
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. I X
  2. II X
  3. III X
  4. TOTAL
  Director general,……………..Director economic,………………….
  VizatVerificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform procesului-verbal de constatare nr. .......Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului .........,Director general,........................
  (la 15-10-2010, Anexa nr. 2 a fost modificată de Alineatul (7), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 997 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 15 octombrie 2010 )
   +  Anexa nr. 3 OPERATORUL ECONOMIC (Elemente de identificare)
  DECONT
  privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .................,
  pentru deschiderea finanțării pe luna ................../anul .....................
  I. Închideri II. Conservări III. Monitorizări postînchidere
  Nr.crt.MinaObiectivulCheltuielitotaleaprobatepentruînchidereîn anul...........Cheltuieliefectuatepentruconservare, proiectareșiînchidereCheltuielipentrumonitorizarepostînchidereSumelealocateDiferențade acordat7=6-47=6-5
  01234567
  1.2.3.IIIIIIXXX
  4.TOTAL:
  Director general,..........................Director economic,...........................
  Vizat,Verificat realitatea și exactitatea datelor din decont, conform Procesului-verbal de constatatre nr. ............Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului ..................Director general,..........................
  ----------