HOTĂRÂRE nr. 521 din 24 august 1998privind înființarea Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 7 septembrie 1998  (la 14-02-2003, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) În temeiul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și al Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Se înființează Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia”- S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia, cu sigla A.I.T., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara" care se desființează. (la 14-02-2003, sintagma: Societatea Naționala "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A. a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este societate comercială pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii; sume alocate de la bugetul de stat, credite bancare, credite externe contractate sau garantate de stat, acordate cu respectarea regulamentelor comunitare privind concurența; fonduri externe nerambursabile, acordate în condițiile legii, precum și forme legale de participare a capitalului privat și alte surse legal constituite. (la 15-10-2008, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.096 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008 ) (3) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este persoana juridică română, cu sediul în comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, județul Timiș. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 2(1) Capitalul social inițial al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia este de 8.307.515 mii lei și se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara", conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara, trec în proprietatea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se regăsesc în capitalul social inițial. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum și terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara, se concesioneaza de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, în condițiile legii. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, se constituie venituri proprii ale acestuia. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (6) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara, care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, includerea în capitalul social efectuandu-se potrivit legislației în vigoare. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acțiunile Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sunt deținute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care își exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) Abrogat. (la 15-10-2008, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.096 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008 )  +  Articolul 4(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și posta, precum și servicii de interes public național. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia va putea efectua orice alte operațiuni și activități legale, necesare realizării obiectului sau de activitate. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (3) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum și pentru agenții economici și organele autorității de stat care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 5(1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe și din alte surse atrase, potrivit legii. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) Finanțarea programelor de investiții aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, se asigura din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente în scopul extinderii și modernizării activității Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investiții respective se aproba prin hotărâre a Guvernului. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (4) Bunurile de natura proprietății publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiții aprobate de Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării și/sau modernizării celor existente se concesioneaza acestuia în condițiile legilor în vigoare. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (5) Obligațiile de plată ale Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, nescadente până la data infiintarii acestuia, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiții aparținând domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului Internațional Timișoara, se vor asigura din surse proprii și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (6) Obligațiile de plată nescadente până la data infiintarii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile și comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 15-10-2008, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.096 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008 )  +  Articolul 7Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia pune la dispoziție, în mod gratuit, spații și utilități necesare instituțiilor statului care desfășoară nemijlocit activități în cadrul perimetrelor aeroportuare conform prevederilor legale specifice, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituții și Societate. (la 15-10-2008, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.096 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008 )  +  Articolul 8(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este condus de adunarea generală a acționarilor. (la 15-10-2008, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.096 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 octombrie 2008 ) (2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competente stabilite prin statut.(3) Până la privatizarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin împuterniciții mandatați de acesta. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 9(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este administrat de consiliul de administrație, ales de adunarea generală a acționarilor. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (2) În perioada în care statul este acționar unic, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 ) (4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia preia activul și pasivul pe baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, precum și toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Aeroportul Internațional Timișoara" și se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia. (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )  +  Articolul 11Personalul salariat al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara, preluat de către Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activității aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Timișoara, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  președintele Consiliului
  pentru Reforma,
  Ioan Muresan
  București, 24 august 1998.Nr. 521.  +  ANEXĂSTATUTULSocietății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.