ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 167 din 1 octombrie 2020privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 2 octombrie 2020  Ținând cont de faptul că activitatea aeroporturilor a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19, traficul aerian fiind oprit aproape complet în toată Uniunea Europeană, inclusiv în România, din cauza măsurilor aplicate în vederea diminuării impactului tipului de risc, materializate prin restricții de zbor și de trecere a frontierei,având în vedere necesitatea stringentă de identificare a resurselor pentru sprijinirea aeroporturilor regionale care facilitează funcționarea în bune condiții a pieței unice europene și constituie un nod de transport esențial ce conectează persoane, produse și servicii, pentru pierderile înregistrate ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în perioada martie-iunie 2020,luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene din 13 martie 2020, potrivit căreia pandemia de COVID-19 este calificată drept „eveniment extraordinar“, potrivit art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene (TFUE), iar statelor membre li se permite a compensa pierderile companiilor pentru pagubele suferite în astfel de circumstanțe excepționale,cunoscând faptul că aceste compensații pot fi acordate numai companiilor pentru daunele suferite în mod direct din cauza pandemiei de COVID-19, iar ajutorul trebuie limitat la ceea ce este necesar pentru a compensa aceste daune,ținând cont de faptul că sprijinirea sectorului de transport public aerian se încadrează în politica Guvernului României de sprijin acordat companiilor afectate de criză prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru continuarea activităților economice și pentru plata angajaților a căror activitate a fost întreruptă temporar, potrivit Planului național de investiții și relansare economică,întrucât neadoptarea unor măsuri de urgență duce la imposibilitatea acordării unui sprijin financiar aeroporturilor regionale care au înregistrat pierderi în perioada martie-iunie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce pune în pericol menținerea acestora în stare operațională,întrucât lipsa adoptării unor măsuri în regim de urgență pentru aeroporturile regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3.000.000 pasageri/an ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la scăderea PIB-ului României,având în vedere evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în Europa care a impus suspendarea sau reducerea semnificativă a operării curselor aeriene spre/dinspre majoritatea statelor europene,luând în considerare că sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluții de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menținerea conectivității rapide, stabile și continue cu alte state,ținând cont de faptul că Societatea BLUE AIR AVIATION se confruntă cu pierderi importante din cauza efectelor pandemiei de COVID-19 și se află în imposibilitatea continuării activității, în lipsa resurselor financiare necesare efectuării plăților curente, astfel încât activitatea de transport să fie desfășurată în condiții de siguranță și securitate,luând în considerare că prin Decizia C (2020) 5830 final din 20.08.2020 Comisia Europeană a autorizat acordarea unui ajutor de stat și a unui ajutor de salvare Societății BLUE AIR AVIATION,pentru a facilita obținerea de către Societatea BLUE AIR AVIATION a ajutorului de stat autorizat de către Comisia Europeană, prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19,întrucât neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar avea consecințe negative imediate asupra activității Societății BLUE AIR AVIATION, fapt ce poate avea implicații negative asupra asigurării continuității în condiții de siguranță a serviciilor de transport aerian, va influența negativ conectivitatea internațională a României, poate conduce la un impact social negativ asupra angajaților proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de muncă, dar și asupra celor ce desfășoară activități în cadrul operatorilor economici care colaborează orizontal cu operatorul aerian și poate conduce la încetarea activității Societății BLUE AIR AVIATION,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea unui sprijin financiar pentru susținerea activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3.000.000 pasageri/an, pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie.(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației are calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (1).(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 22.284 mii lei.(4) Suma prevăzută la alin. (3) se alocă bugetelor locale ale județelor, cu respectarea prevederilor deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat emise de către Comisia Europeană și în limita sumelor aprobate prin aceasta, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.(5) Finanțarea schemei de ajutor de stat se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor și este destinată compensării pierderilor înregistrate de regiile autonome prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19.(6) Dispozițiile prezentului articol intră în vigoare la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, notificată potrivit art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene (TFUE).(7) Consiliile județene, în calitate de autoritate publică tutelară, răspund de îndeplinirea condițiilor prevăzute în schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) și (6), precum și de modul de utilizare a sumelor alocate.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 20 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Evaluarea capacității de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. Costurile analizei economico-financiare se suportă de către fiecare beneficiar, din surse proprii. Responsabilitatea privind evaluarea capacității de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor la valoare de piață constituite în favoarea statului potrivit alin. (2) și (3) revine Eximbank - S.A.(2) Garanția de stat acordată Societății BLUE AIR AVIATION este garantată în favoarea statului cu următoarele garanții care să acopere cel puțin valoarea împrumutului, precum și a dobânzilor și comisioanelor aferente:a) ipoteca imobiliară de rang I asupra terenului intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societății BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;b) ipoteca mobiliară de rang I asupra pădurii amplasate pe terenul intravilan, situat în București, șos. București-Ploiești nr. 97 A, sectorul 1, în suprafață de 94.479 mp, înscris în CF nr. 230751, nr. cadastral 230751, tarlaua 414, parcela 2, aflat în proprietatea Societății BLUE AIR INVESTIȚII - S.R.L.;c) ipoteca mobiliară asupra aeronavelor aflate în proprietatea Societății BLUE AIR AVIATION;d) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. și Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societății BLUE AIR AVIATION - 75%;e) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Rada Teodor Cristian și Rada Mihai Cătălin în capitalul social al Societății AIRLINE INVEST - S.A. - 75%;f) ipoteca mobiliară de rang I asupra acțiunilor deținute de Societatea AIRLINE INVEST - S.A. și Societatea Aurora Engineering - S.R.L. în capitalul social al Societății BLUE AIR TECHNIC - S.R.L. - 100%;g) în situația în care garanțiile de la lit. a)-f) nu acoperă valoarea împrumutului și a dobânzilor și comisioanelor aferente, se vor aduce în completare alte garanții mobiliare/imobiliare de rang I ale beneficiarului sau ale unor terțe persoane.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Garanțiile prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) se constituie integral, chiar dacă prin cumul cu garanțiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) acoperă mai mult de 100% din valoarea împrumutului, a dobânzilor și comisioanelor aferente.3. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Împrumutul se acordă după constituirea garanțiilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ipotecile constituite drept garanții potrivit alin. (2) lit. a), b) și d)-f) devenind ipoteci de rang I după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) și g).4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Creanțele, inclusiv accesoriile rezultate din gestionarea garanției de stat aferente garanțiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-c) și g) și alin. (3), se urmăresc și se recuperează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către organul fiscal central competent în administrarea creanțelor fiscale ale beneficiarilor, pe baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data scadenței sumele de recuperat care constituie în momentul emiterii titluri de creanță, urmând să devină, potrivit aceleiași legi, titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive care, potrivit art. 22 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, constituie titlu executoriu. Cu sumele recuperate se reîntregește disponibilul fondului de risc.(2) În situația executării garanției de stat, garanțiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d)-f) se trec integral în proprietatea statului, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, statul devenind acționar. (la 03-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 , Punctul 4. , Articolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 ) 5. La articolul 12 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) după rambursarea împrumutului contractat de la Eximbank - S.A., în nume și cont stat, și plata accesoriilor aferente, precum și răscumpărarea obligațiunilor corporative emise către Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana și plata accesoriilor aferente, ipotecile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), b) și d)-f) devin ipoteci de rang I;  +  Articolul IIISchema de ajutor de stat prevăzută la art. I se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru
  Raluca Turcan
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 1 octombrie 2020.Nr. 167.  +  ANEXĂ
  Regiile autonome beneficiare de ajutor de stat pentru compensarea
  pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19
  Nr. crt.Unitatea administrativ-teritorialăDenumirea operatorului economicSuma maximă - mii lei -
  1Județul ClujRegia Autonomă Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj8.537
  2Județul IașiRegia Autonomă Aeroportul Internațional Iași6.002
  3Județul SibiuRegia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu3.966
  4Județul DoljRegia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova630
  5Județul BacăuRegia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău3.149
  TOTAL22.284
  -----