HOTĂRÂRE nr. 797 din 24 septembrie 2020privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Ministerului Justiției a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 296 alin. (1) și (7) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 din Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se declară bun de interes public național și se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Ministerului Justiției a bunului imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) urmează a fi utilizat ca sediu secundar al Ministerului Justiției și/sau ca sediu al instituțiilor subordonate acestuia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Justiției își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice, iar Ministerul Justiției împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 797.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare,
  care se transmite cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public
  al acestuia, se declară bun de interes public național și se dă în administrarea Ministerului Justiției
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea bunuluiDatele de identificareValoarea de inventar (lei)Persoana juridică în administrarea căreia se dă imobilul
  Descrierea tehnicăAdresa imobilului
  Se atribuie de către Ministerul Finanțelor Publice.8.29.06Ministerul Justiției - sediu secundarS + P + 5E Sc = 373,96 mpS teren = 621 mp C.F. nr. 207000Municipiul București, Calea Floreasca nr. 39, sectorul 114.400.000Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Justiției, C.U.I. 4265841
  -----