HOTĂRÂRE nr. 783 din 24 septembrie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor și Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă, în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei de COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30 iunie 2014
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 1 octombrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 „Criterii de acordare a ajutorului de stat conform prezentei scheme“, capitolul I „Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiția inițială“, punctul 8, după subpunctul 8.1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.2-8.4, cu următorul cuprins:8.2. La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere prevăzută la pct. 8 cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, transmis de întreprindere.8.3. În decursul perioadei de menținere a investiției prevăzute la pct. 8.2, echipamentele care devin învechite datorită schimbării tehnologice rapide pot fi înlocuite.8.4. Solicitarea prevăzută la pct. 8.2 se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.2. La anexa nr. 3 „Procedură de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile“, capitolul V „Procedură de acordare a alocării specifice individuale“, punctul 4, după subpunctul 4.2^4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.2^5, cu următorul cuprins:4.2^5. Pentru întreprinderile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a aprobat planul de recuperare prevăzut la pct. 8.2 din anexa nr. 2, termenul de realizare a condițiilor cuantificabile asumate, conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, se prelungește cu până la maximum 2 ani.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Criteriile de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat“, capitolul I „Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiția inițială“, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1-7^3, cu următorul cuprins:7^1. La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere prevăzută la pct. 7 cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, transmis de întreprindere.7^2. În decursul perioadei de menținere a investiției prevăzute la pct. 7^1, investiția de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul acestei perioade, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investiția, cu respectarea condiției ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză.7^3. Solicitarea prevăzută la pct. 7^1 se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.2. La anexa nr. 2 „Procedură de emitere a Acordului de principiu pentru finanțare și de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor“, capitolul VI „Controlul și raportarea alocărilor specifice individuale“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. Pentru întreprinderile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a aprobat planul de recuperare prevăzut la pct. 7^1 din anexa nr. 1, termenul de realizare a condițiilor cuantificabile asumate, conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, se prelungește cu până la maximum 2 ani.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) contribuția întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuția întreprinderii la bugetul de stat consolidat și bugetul local, aferentă investiției, realizată prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat și la bugetul local pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, cu posibilitatea extinderii cu până la maximum 2 ani, conform art. 8 alin. (3^1), din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Valoarea contribuției la dezvoltarea regională este cea prevăzută în acordurile pentru finanțare, la rubrica Mențiuni speciale.2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere a investiției și a locurilor de muncă prevăzută la alin. (3) cu până la maximum 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia de COVID-19, transmis de întreprindere.(3^2) Solicitarea prevăzută la alin. (3^1) se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.3. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care, în termenele prevăzute la alin. (3) și (3^1), pentru menținerea investiției, se constată uzura morală a activelor aferente planului de investiții, ca urmare a evoluției tehnologice, este permisă înlocuirea acestora cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză.4. La articolul 21, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică anual menținerea investiției pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea acesteia, cu posibilitatea extinderii cu până la maximum 2 ani, conform art. 8 alin. (3^1), precum și menținerea locurilor de muncă potrivit prevederilor art. 8 alin. (3)..............................................................................................(4) În termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de monitorizare de 5 ani, prelungită conform art. 8 alin. (3^1), după caz, întreprinderea are obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice un raport de expertiză tehnică elaborat de un evaluator autorizat, din care să rezulte menținerea investiției.5. La articolul 22 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:(a) nu plătește efectiv contribuția la dezvoltarea regională astfel cum este definită la art. 2 lit. b), conform acordului pentru finanțare;6. La articolul 22, după alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu următorul cuprins:(4^3) Pentru întreprinderile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a aprobat planul de recuperare prevăzut la art. 8 alin. (3^1), termenul de realizare a condițiilor cuantificabile asumate, conform acordului pentru finanțare, se prelungește cu până la maximum 2 ani.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 24 septembrie 2020.Nr. 783.-----