ORDIN nr. 3.486 din 14 septembrie 2020privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 28 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 iulie 2019, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, inclusiv direcțiile regionale vamale și unitățile subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 14 septembrie 2020.Nr. 3.486.  +  ANEXĂ
  PROCEDURĂ
  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor
  Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Obiectul proceduriiProcedura definește activitățile desfășurate de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și unităților subordonate acestora, în vederea dispunerii și aplicării măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse.  +  Articolul 2Atribuțiile Agenției Naționale de Administrare FiscalăÎn aplicarea prezentei proceduri structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și Comisia permanentă constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală desfășoară următoarele activități:a) monitorizarea actelor internaționale prin care se instituie sancțiuni internaționale;b) publicitatea și comunicarea actelor internaționale prin care se instituie sancțiuni internaționale;c) gestionarea din oficiu a informațiilor și soluționarea înștiințărilor privind persoanele sau entitățile desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale;d) identificarea persoanelor sau entităților desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale și a fondurilor sau resurselor economice deținute de acestea;e) analizarea informațiilor colectate cu privire la persoanele sau entitățile desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale;f) identificarea sau individualizarea fondurilor sau resurselor care fac obiectul sancțiunilor internaționale;g) emiterea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale;h) aplicarea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale;i) soluționarea contestațiilor formulate împotriva ordinelor de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale;j) autorizarea unor tranzacții pentru protejarea drepturilor terților;k) autorizarea unor tranzacții pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate;l) administrarea bunurilor cărora li se aplică sancțiuni internaționale;m) crearea și gestionarea bazei de date centralizate cu privire la fonduri și resurse economice blocate;n) monitorizarea periodică a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale;o) revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale atunci când măsura dispusă nu se mai justifică;p) constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008.  +  Capitolul II Monitorizarea, publicitatea și comunicarea actelor prin care se instituie sancțiuni internaționale  +  Articolul 3Monitorizarea actelor prin care se instituie sancțiuni internaționaleÎn vederea monitorizării actelor internaționale prin care se instituie sancțiuni internaționale, precum și în exercitarea atribuțiilor în domeniul blocării fondurilor și resurselor economice, Direcția generală de informații fiscale desfășoară următoarele activități:a) urmărește săptămânal site-ul Organizației Națiunilor Unite (ONU), al Uniunii Europene (UE) și Monitorul Oficial al României, în vederea identificării actelor privind sancțiuni internaționale, respectiv rezoluțiile ONU, regulamente, decizii, poziții comune și alte instrumente juridice ale UE, precum și alte acte publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) urmărește săptămânal lista consolidată a regimurilor sancționatorii publicate în Jurnalul Oficial UE prin accesarea linkului dedicat de pe site-ul Comisiei Europene;c) primește comunicările Oficiului pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale în domeniul blocării fondurilor și resurselor economice, direct sau prin președintele Consiliului Interinstituțional privind Implementarea Sancțiunilor Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;d) asigură comunicarea agenției cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea participării la ședințele Consiliului Interinstituțional privind Implementarea Sancțiunilor Internaționale și, în funcție de subiectele supuse dezbaterilor, invită alte direcții de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Publicitatea și comunicarea actelor prin care se instituie sancțiuni internaționale(1) Ulterior identificării actelor prin care se instituie sau se revocă regimuri sancționatorii, Direcția generală de informații fiscale desfășoară următoarele activități:a) solicită Serviciului comunicare, relații publice și mass-media publicarea pe pagina de internet a instituției, în secțiunea special creată, a actelor prin care se instituie sau se revocă sancțiuni internaționale de blocare de fonduri sau resurse economice obligatorii în România și a listei consolidate actualizate a regimurilor sancționatorii publicate în Jurnalul Oficial UE;b) notifică Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora cu privire la actualizarea listei consolidate a regimurilor sancționatorii.(2) Serviciul comunicare, relații publice și mass-media verifică solicitarea primită și transmite, în termen de două zile de la primire, Centrului Național pentru Informații Financiare actele și lista consolidată, în vederea publicării acestora în secțiunea dedicată sancțiunilor internaționale, pe pagina de internet a instituției.  +  Capitolul III Soluționarea înștiințărilor și raportărilor privind persoane sau entități desemnate  +  Articolul 5Înștiințări și raportări(1) Direcția generală de informații fiscale primește informații privind persoanele sau entitățile desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale din următoarele surse:a) înștiințările privind fonduri și resurse economice deținute de persoane sau entități desemnate, transmise conform art. 7 din O.U.G. nr. 202/2008 de către orice persoană de pe teritoriul național;b) informații privind fonduri și resurse economice care se află în proprietatea, sunt deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, inclusiv privind fondurile sau resursele economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, transmise de către Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora, identificate ca urmare a activității specifice desfășurate de acestea, inclusiv informațiile recepționate de acestea;c) raportările persoanelor fizice și juridice efectuate conform art. 18 din O.U.G. nr. 202/2008;d) înștiințări primite prin Serviciul informații clasificate.(2) Direcția generală de informații fiscale, în vederea supravegherii punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale care intră în sfera de competență a agenției, poate propune dezvoltarea unor aplicații pentru monitorizarea respectării obligației ce revine persoanelor fizice și persoanelor juridice conform prevederilor art. 17 alin. (2) din O.U.G. nr. 202/2008.  +  Articolul 6Comunicarea înștiințărilor și raportărilor privind persoane sau entități desemnate(1) Înștiințările și raportările prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) privind fonduri și resurse economice deținute de entități desemnate sunt primite de Direcția generală de informații fiscale astfel:a) prin registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro;b) prin intermediul Direcției generale antifraudă fiscală, Direcției generale coordonare control fiscal, Direcției generale executări silite cazuri speciale, Direcției Generale a Vămilor, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și unităților subordonate acestora.(2) Structurile menționate la alin. (1) lit. b) au obligația redirecționării, de îndată, a înștiințării către Direcția generală de informații fiscale.(3) La primirea unei înștiințări, Direcția generală de informații fiscale analizează dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală are sau nu calitatea de autoritate competentă în soluționarea acesteia.(4) În cazul în care se constată că înștiințarea primită nu face obiectul domeniului de competență al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de informații fiscale transmite înștiințarea primită către autoritatea competentă în soluționarea acesteia sau, în situația în care aceasta nu poate fi identificată, către Ministerul Afacerilor Externe.(5) În cazul în care se constată că înștiințarea intră în competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de informații fiscale ia măsurile necesare în scopul identificării persoanelor sau entităților vizate de înștiințare.  +  Articolul 7Identificarea persoanelor sau entităților desemnate(1) Identificarea presupune cunoașterea următoarelor date:a) în cazul persoanelor fizice: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de rezidență sau adresa de rezidență temporară înregistrată la structurile Ministerului Afacerilor Interne, data nașterii sau alte date de identificare colectate de autoritățile publice naționale și internaționale;b) în cazul persoanelor juridice sau a altor entități fără personalitate juridică: denumirea, codul unic de înregistrare atribuit de Agenția Națională de Administrare Fiscală, numărul de înregistrare atribuit de Oficiul Național al Registrului Comerțului, atunci când entitatea este înregistrată fiscal în România, sau alte date de identificare colectate de autoritățile naționale și internaționale.(2) Informațiile necesare identificării se obțin prin efectuarea de verificări în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în bazele de date la care Agenția Națională de Administrare Fiscală are acces, precum și prin solicitarea sprijinului Oficiului pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și oricăror alte autorități, instituții publice sau entități care dețin informații cu privire la fonduri și resurse economice aflate în proprietatea, deținute sau avute sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor sau entităților desemnate, inclusiv cu privire la fondurile și resursele economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate.  +  Articolul 8Transmiterea unor solicităriÎn vederea obținerii de informații suplimentare sau a clarificării situației de fapt, Direcția generală de informații fiscale poate transmite solicitări despre persoane sau entități desemnate de regimurile de sancțiuni internaționale către Centrul Național pentru Informații Financiare, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția Generală a Vămilor, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate acestora, precum și către orice alte autorități, instituții publice sau entități care dețin informații cu privire la fonduri și resurse economice deținute sau avute sub control, direct sau indirect, de persoane sau entități desemnate, inclusiv cu privire la fondurile și resursele economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate.  +  Articolul 9Atribuțiile autorităților competente(1) În 48 de ore de la primirea solicitării menționate la art. 8 de la Direcția generală de informații fiscale, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unitățile subordonate acesteia vor lua următoarele măsuri:a) Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, conform competențelor ce le revin:– identifică persoane sau entități desemnate, care fac obiectul solicitării Direcției generale de informații fiscale, în propriile evidențe și baze de date, în funcție de datele de identificare existente sau, dacă acestea nu sunt suficiente, pe baza similitudinilor de nume, prenume sau denumire;– identifică, prin structurile teritoriale coordonate metodologic, bunurile care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităților desemnate, precum și locațiile unde acestea se găsesc;– consultă bazele de date disponibile pentru identificarea partenerilor comerciali, entităților afiliate, precum și a altor persoane care au legătură cu bunuri deținute sau avute sub control de persoane sau entități desemnate, în vederea identificării tuturor bunurilor care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul persoanelor și entităților care fac obiectul solicitării Direcției generale de informații fiscale;– solicită informații de la terți în scopul identificării bunurilor, inclusiv a fondurilor și resurselor economice;– se deplasează la locațiile identificate ca domiciliu sau sediu ale persoanei sau entității desemnate, persoanelor afiliate sau aflate în legătură cu bunuri deținute sau avute sub control de persoane sau entități desemnate, precum și în locațiile unde se află bunuri deținute sau avute sub control de persoane sau entități desemnate, în vederea identificării bunurilor și constatării stării de fapt, conform solicitării Direcției generale de informații fiscale;– verifică documente comerciale, fiscale, financiare și contabile, precum și orice alte documente, în scopul identificării bunurilor, inclusiv a fondurilor și resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităților desemnate;– efectuează verificări la terți în vederea identificării sumelor datorate de aceștia persoanelor sau entităților desemnate, precum și obținerii oricăror informații pe care le au cu privire la bunuri sau resurse economice deținute sau aflate sub controlul persoanelor sau entităților desemnate, inclusiv cu privire la alte circumstanțe legate de acestea, sau cu privire la persoanele care, în orice mod, au legătură cu aceste bunuri;– efectuează orice alte activități specifice, conform atribuțiilor și competențelor, care au drept scop obținerea oricăror informații cu privire la persoanele sau entitățile desemnate;– transmit Direcției generale de informații fiscale rezultatele verificărilor efectuate, inclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro;b) Direcția Generală a Vămilor:– identifică persoane sau entități desemnate, care fac obiectul solicitării Direcției generale de informații fiscale, în propriile evidențe și baze de date, în funcție de datele de identificare existente sau, dacă acestea nu sunt suficiente, pe baza similitudinilor de nume sau prenume;– identifică bunurile care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităților desemnate, aflate sub supraveghere vamală;– instituie măsuri specifice de supraveghere vamală, în vederea aplicării măsurilor restrictive prevăzute de regulamentele, deciziile și rezoluțiile care instituie regimuri sancționatorii;– transmite Direcției generale de informații fiscale rezultatele verificărilor efectuate, inclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro.(2) Centrul Național pentru Informații Financiare, la cererea Direcției generale de informații fiscale, interoghează bazele de date deținute, conform solicitărilor formulate, și transmite, inclusiv în format electronic pe adresa e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro, Direcției generale de informații fiscale rezultatele verificărilor efectuate.(3) În formularea solicitărilor către alte autorități, instituții publice sau entități, Direcția generală de informații fiscale poate avea în vedere date gestionate de:– Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind bunurile imobile aflate în patrimoniul persoanei sau entității desemnate;– Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, privind bunurile mobile reprezentând vehicule înmatriculate în România, aflate în patrimoniul persoanei sau entității desemnate;– Autoritatea Navală Română, privind bunurile mobile reprezentând nave de tip transport sau agrement;– Autoritatea Aeronautică Civilă Română, privind bunurile mobile reprezentând aeronave de tip transport sau agrement;– Depozitarul Central, cu privire la deținerile persoanei sau entității desemnate;– Oficiul Național al Registrului Comerțului, privind acțiunile și părțile sociale deținute de către persoana sau entitatea desemnată la societăți comerciale;– orice alte autorități, instituții publice sau entități (administratori ai fondurilor de investiții, fondurilor de pensii, societăți de servicii de intermediere financiară, societăți de administrare a investițiilor, brokeri etc.) care pot deține informații cu privire la fonduri sau resurse economice deținute de persoane sau entități desemnate.  +  Articolul 10Analiza informațiilor obținute(1) Direcția generală de informații fiscale realizează o analiză unitară a datelor obținute direct sau ca urmare a solicitărilor efectuate.(2) În cazul identificării unor bunuri sau resurse economice aflate în proprietatea, deținute sau avute sub controlul, direct sau indirect, unor persoane sau entități desemnate, inclusiv a unor fonduri și resurse economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, Direcția generală de informații fiscale va formula o propunere motivată de emitere a ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice ale persoanelor sau entităților desemnate, pe care o va transmite Direcției generale juridice.(3) În situația unor omonimii sau atunci când fondurile sau resursele economice nu se află în proprietatea și nu sunt deținute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unor persoane fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate sau nu sunt derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, Direcția generală de informații fiscale va comunica rezultatul analizei persoanei care a transmis informațiile conform art. 5.  +  Capitolul IV Emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale  +  Articolul 11Emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice(1) Direcția generală juridică, la propunerea motivată a Direcției generale de informații fiscale, procedează la întocmirea, în termen de 3 zile de la primire, a proiectului de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind blocarea fondurilor și resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, inclusiv a fondurilor și resurselor economice derivate ori generate din bunuri deținute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entități desemnate, sau, după caz, de revocare a măsurilor dispuse anterior.(2) În vederea întocmirii proiectului de ordin privind blocarea fondurilor și resurselor economice, Direcția generală juridică poate solicita informații suplimentare și clarificări cu privire la propunerea formulată de Direcția generală de informații fiscale, în termen de o zi de la primirea acesteia. Direcția generală de informații fiscale, în situația deținerii informațiilor ce fac obiectul solicitării Direcției generale juridice, le va transmite în termen de o zi de la solicitare. În situația în care Direcția generală de informații fiscale nu deține informațiile solicitate, va proceda la solicitarea de informații suplimentare de la alte autorități, instituții publice sau entități; în această situație, termenul de emitere al proiectului de ordin privind blocarea fondurilor și resurselor economice se prelungește până la obținerea informațiilor solicitate, după caz.(3) Proiectul de ordin este avizat de către Direcția generală juridică, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală executări silite cazuri speciale și, după caz, în limita competențelor ce le revin, potrivit activităților subsecvente elaborării proiectului de ordin desfășurate, de direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală și Direcția Generală a Vămilor.(4) Proiectul de ordin este înaintat de către Direcția generală juridică către președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea semnării acestuia.  +  Articolul 12Publicitatea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice(1) Direcția generală juridică face demersuri și urmărește publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului, în termen de 3 zile de la data emiterii.(2) Direcția generală juridică comunică Serviciului comunicare, relații publice și mass-media o copie a ordinului în vederea publicării pe pagina de internet a agenției.(3) Direcția generală juridică transmite o copie a ordinului Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, persoanelor sau entităților vizate de ordin, în măsura în care este posibil, precum și direcțiilor de specialitate avizatoare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul V Aplicarea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale  +  Articolul 13Aplicarea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice(1) Direcția generală executări silite cazuri speciale, în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice transmis de către Direcția generală juridică, va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a blocării fondurilor și resurselor economice indicate în ordin, prevederile art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, numai în ceea ce privește indisponibilizarea.(2) Orice obstrucționare în exercitarea activității de blocare a fondurilor și resurselor economice, desfășurată potrivit legii de către serviciile executări silite cazuri speciale regionale, precum și măsurile legale dispuse sunt semnalate de către acestea Direcției generale de executări silite cazuri speciale.  +  Articolul 14Blocarea fondurilor sau resurselor economice(1) Serviciile de executare silită cazuri speciale regionale din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale procedează la blocarea, fără întârziere, a fondurilor și resurselor economice indicate în ordinul de blocare transmis.(2) În vederea blocării fondurilor și resurselor economice prevăzute la alin. (1), serviciile de executare silită cazuri speciale regionale vor transmite copii certificate ale ordinului de blocare tuturor instituțiilor publice și private care gestionează informații despre aceste bunuri și venituri, solicitând notarea indisponibilizării, până la primirea de noi dispoziții.(3) În cazul în care sunt blocate bunuri mobile sau imobile de către serviciile executări silite cazuri speciale regionale, acestea se predau printr-un document administrativ autorităților sau instituțiilor publice competente în domeniul de activitate, în funcție de natura bunurilor blocate și specificul activității.(4) Autoritățile sau instituțiile publice competente în gestionarea bunurilor mobile sau imobile blocate fac toate actele de conservare și administrare a bunurilor blocate în scopul împiedicării deprecierii acestora, prevederile O.U.G. nr. 202/2008 aplicându-se în mod corespunzător.(5) În situația în care bunurile blocate constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale prețioase, pietre prețioase, obiecte de artă, colecții de valoare, acestea se ridică și se depun cel târziu a doua zi lucrătoare la unitățile specializate. (6) În cazul în care se blochează bunuri care au un regim special de circulație, serviciile de executare silită cazuri speciale regionale le predau de îndată unităților specializate în gestionarea acestora.  +  Articolul 15Gestionarea bunurilor sau resurselor economice blocate(1) În situația în care autoritățile sau instituțiile publice competente în gestionarea bunurilor sau resurselor economice blocate nu pot realiza administrarea bunurilor blocate din motive temeinic justificate și propun motivat serviciilor de executare silită cazuri speciale regionale predarea bunurilor blocate în custodia altei persoane, se procedează de îndată la identificarea unui custode.(2) Custodele bunurilor poate fi orice persoană fizică sau juridică ce activează în domeniul respectiv, cu care se încheie un contract de administrare a bunurilor blocate. Contractele pentru administrare trebuie să precizeze suma stabilită pentru administrare, modul de atribuire a responsabilității pentru paguba produsă bunurilor în timpul administrării, precum și limitele dreptului de administrare acordat. (3) Custodele are următoarele responsabilități în ceea ce privește custodia și administrarea bunului blocat:a) execută lucrări de reparații la imobile, în vederea prevenirii deteriorării acestora;b) ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare a utilajelor și echipamentelor date în custodie;c) efectuează cheltuieli pentru a asigura paza bunurilor primite în custodie;d) administrează bunurile blocate, chiriile, arenda și alte venituri obținute din administrarea acestora, consemnând veniturile încasate la unitățile abilitate și depunând recipisa la serviciul executări silite cazuri speciale regional;e) îndeplinește orice alte activități stabilite de serviciul executări silite cazuri speciale regional.  +  Articolul 16Obligațiile custodelui(1) Custodele primește pentru responsabilitățile îndeplinite o remunerație, ținând seama de activitatea depusă și avându-se în vedere următoarele aspecte:a) caracteristicile specifice bunului dat în custodie;b) condițiile pe care custodele trebuie să le asigure pentru păstrarea, conservarea, menținerea în stare de funcționare a bunului;c) capacitatea juridică a custodelui, persoană fizică sau persoană juridică;d) valoarea bunului dat în custodie;e) prețurile de piață practicate în zona pentru depozitarea (păstrarea) bunurilor similare;f) dificultățile întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor sale;g) orice alte elemente relevante pentru evaluarea remunerației custodelui.(2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de remunerația custodelui și administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile și veniturile realizate pe durata administrării acestora.(3) În cazul în care sporurile sau veniturile nu există sau nu sunt suficiente și nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală de executări silite cazuri speciale, poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părți a acestora, efectuată în proporție strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor. (4) Valorificarea efectuată în condițiile menționate mai sus se realizează de către Direcția generală de executări silite cazuri speciale, dispozițiile Codului de procedură fiscală și ale actelor normative subsecvente aplicându-se în mod corespunzător.  +  Capitolul VI Monitorizarea aplicării măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice  +  Articolul 17Monitorizarea aplicării măsurilor de blocare a fondurilor și resurselor economice(1) Direcția generală executări silite cazuri speciale are obligația de a raporta trimestrial Direcției generale de informații fiscale modul în care sunt aplicate măsurile dispuse prin ordinele de blocare a fondurilor și resurselor economice, dificultățile întâmpinate și orice alte situații în legătură cu acestea.(2) Direcția generală de informații fiscale informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre:a) modul în care sunt aplicate sancțiunile internaționale de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul propriu de competență al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;b) încălcări ale aplicării sancțiunilor internaționale de blocare de fonduri sau resurse economice în domeniul propriu de competență al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;c) cazuri aflate în curs de soluționare;d) orice alte dificultăți de implementare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor sau resurselor economice, conform competențelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 18Evidența sancțiunilor internaționale și a măsurilor luate(1) În îndeplinirea atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea evidenței sancțiunilor internaționale și a măsurilor luate în aplicarea acestora, Direcția generală de informații fiscale, cu sprijinul Centrului Național pentru Informații Financiare, creează și gestionează aplicația „Sancțiuni internaționale“ care cuprinde următoarele informații:a) persoanele și entitățile vizate de sancțiunile internaționale, cu datele de identificare aferente, acolo unde acestea există, conform listei consolidate;b) date privind fondurile și resursele economice identificate ca aparținând sau fiind sub controlul persoanelor sau entităților vizate de sancțiunile internaționale;c) măsurile de blocare a fondurilor și resurselor economice; d) măsurile de deblocare a fondurilor și resurselor economice;e) înștiințările și raportările primite, precum și măsurile luate în scopul soluționării acestora;f) informările primite de la autoritățile competente cu supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale;g) cererile de autorizare a unor tranzacții și modul de soluționare a acestora;h) contestațiile formulate împotriva ordinelor de blocare și modul de soluționare a acestora.(2) În vederea constituirii și actualizării bazei de date centralizate cu privire la fondurile și resursele economice blocate, Direcția generală de informații fiscale poate solicita, după caz, informații autorităților și instituțiilor cu atribuții în supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.(3) Direcția generală de informații fiscale analizează periodic măsurile dispuse prin ordinele de blocare, propunând revocarea acestora: a) în situația în care persoanele sau entitățile sunt delistate; b) când constată, din oficiu, erori de identificare;c) ca urmare a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată.(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), revocarea măsurilor dispuse se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 și 12 din prezenta procedură.  +  Capitolul VII Comisia permanentă constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  +  Articolul 19Competența comisieiPentru analizarea contestațiilor, a cererilor privind autorizarea unor tranzacții, a cererilor de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și a cererilor privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale se constituie o comisie permanentă la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare comisie.  +  Articolul 20Componența comisiei(1) Comisia are următoarea componență:a) directorul general al Direcției generale juridice - președinte, membru titular;b) directorul general al Direcției generale de informații fiscale - vicepreședinte, membru titular; c) directorul general al Direcției generale de executări silite cazuri speciale - membru titular;d) directorul general al Direcției Generale a Vămilor - membru titular;e) directorul general al Direcției generale antifraudă fiscală - membru titular.(2) În cazul absenței unuia dintre membri, la lucrările comisiei va participa persoana desemnată în scris de acesta, funcționar public de conducere din subordinea membrului titular, care îi va prelua atribuțiile privind dreptul de vot.  +  Articolul 21Funcționarea comisiei(1) Comisia funcționează în prezența tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării.(2) Ședințele comisiei sunt conduse de președintele acesteia. În cazul absenței președintelui comisiei, atribuțiile privind convocarea membrilor și/sau conducerea lucrărilor comisiei vor fi exercitate de către vicepreședinte.(3) Secretariatul comisiei, denumit în continuare secretariat, este asigurat de către Direcția generală de informații fiscale, prin funcționarii publici desemnați în acest sens de către directorul general.  +  Articolul 22Convocarea comisiei(1) În termen de 24 de ore de la primirea unei contestații, a unei cereri privind autorizarea unor tranzacții, a unei cereri de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, precum și a unei cereri privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice, Direcția generală de informații fiscale, prin intermediul secretariatului, va transmite președintelui comisiei solicitarea de convocare a acesteia, însoțită de contestația sau cererea depusă, împreună cu documentația anexată acesteia.(2) În termen de 24 de ore de la primirea solicitării din partea Direcției generale de informații fiscale, președintele comisiei, prin intermediul secretariatului, convoacă în scris comisia.(3) Direcția generală de informații fiscale pune la dispoziția membrilor comisiei, în termen de 3 zile de la convocare, documentele care fac obiectul convocării ședinței, referatul cu propuneri de soluționare, documentele care au stat la baza emiterii ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice și, după caz, actele întocmite de către serviciile de executare silită cazuri speciale regionale.(4) În vederea soluționării contestației și a cererilor prevăzute la art. 19 din prezenta procedură, comisia poate solicita Direcției generale de informații fiscale, suplimentar față de referatul întocmit, alte documente sau informații utile.(5) În același scop și pentru determinarea stării de fapt, comisia poate solicita, prin intermediul Direcției generale de informații fiscale, obținerea de alte informații necesare în soluționarea cauzei de la alte instituții, entități sau autorități publice, inclusiv prin consultarea Consiliului Interinstituțional pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale, prevăzut la art. 13 din O.U.G. nr. 202/2008.  +  Articolul 23Hotărârile comisiei(1) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi, care vor fi validate prin semnarea de către toți membrii prezenți a procesului-verbal.(2) În baza hotărârii comisiei se emite proiectul deciziei, care se semnează de către toți membrii comisiei. Proiectul deciziei se înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea aprobării.(3) După caz, în baza deciziei comisiei, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate emite ordin de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice.  +  Articolul 24Participanții la ședințele comisiei(1) La ședințele comisiei participă funcționari publici din cadrul Direcției generale de informații fiscale, care vor asigura secretariatul și vor consemna în procese-verbale aspectele analizate și toate deciziile adoptate în cadrul ședințelor.(2) La ședințele comisiei va putea fi invitată, după caz, orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, entități fără personalitate juridică, instituții sau autorități publice care dețin date sau informații relevante necesare emiterii deciziei.(3) Punctele de vedere exprimate de invitații care participă la ședințele comisiei au caracter consultativ. Invitații nu participă la luarea deciziei de către comisie.  +  Capitolul VIII Soluționarea unor sesizări sau cereri  +  Articolul 25Sesizările privind erori de identificare(1) Sesizările privind erori de identificare privind persoane sau entități desemnate, precum și bunuri, depuse de orice persoană, sunt primite de Direcția generală de informații fiscale, astfel:a) prin registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro;b) prin intermediul Direcției generale antifraudă fiscală, Direcției generale coordonare control fiscal, Direcției generale executări silite cazuri speciale, Direcției Generale a Vămilor, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și unităților subordonate acestora.(2) Structurile menționate la alin. (1) lit. b) au obligația ca în termen de 24 de ore de la primirea sesizării să o transmită Direcției generale de informații fiscale.(3) La primirea unei sesizări, Direcția generală de informații fiscale efectuează verificările necesare, putând solicita în acest scop informații, atât de la autorul sesizării, cât și de la alte instituții și autorități competente.(4) În funcție de rezultatele verificărilor efectuate, Direcția generală de informații fiscale poate formula o propunere motivată de modificare a ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice ale persoanelor și/sau entităților vizate de sesizare sau de revocare a măsurilor dispuse inițial, propunere pe care o va transmite Direcției generale juridice. În situația în care în urma verificărilor efectuate nu au fost identificate date și informații necesare modificării sau revocării ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice, Direcția generală de informații fiscale va comunica răspunsul persoanei interesate.(5) Dispozițiile art. 11 și 12 se aplică și în cazul modificării ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice ale persoanelor și entităților vizate de sesizare sau în cazul emiterii ordinului de revocare a măsurilor dispuse inițial.  +  Articolul 26Cererea de revocare(1) În situația în care măsurile restrictive internaționale dispuse împotriva unei persoane sau entități desemnate au încetat, aceasta poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale.(2) Cererea de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale se formulează în scris de către persoana vizată, reprezentantul legal sau împuternicitul entității supuse sancțiunilor internaționale, în limba română, în dublu exemplar și se depune la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, însoțită de toate documentele relevante necesare în vederea susținerii acesteia.(3) Prevederile cap. VII se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 27Derogarea de la aplicarea sancțiunilor internaționale(1) Orice persoană interesată poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală acordarea unei derogări de la aplicarea sancțiunilor internaționale.(2) Cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale se formulează în scris, în limba română, în dublu exemplar și se depune la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind completată și semnată de persoana interesată, de reprezentantul legal sau împuternicitul entității supuse sancțiunilor internaționale, și cuprinde, după caz:a) data, numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită derogarea;b) rolul solicitantului în transferul de fonduri sau de resurse economice;c) descrierea fondurilor sau resurselor economice;d) date privind plătitorul/furnizorul (nume, adresă, date de identificare și de contact);e) datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact);f) beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont);g) datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact);h) circuitul fondurilor sau resurselor economice (detalii despre alți intermediari și/sau prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare și de contact);i) suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute);j) scopul tranzacției;k) informații cu privire la tranzacție, respectiv dacă se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare);l) mențiuni cu privire la alte autorizații și licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE;m) descrierea împrejurărilor pentru care se solicită derogarea de la aplicarea sancțiunilor internaționale conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 202/2008;n) alte informații relevante pentru efectuarea tranzacției;o) data, numele, prenumele și, după caz, funcția, precum și semnătura.(3) Cererea de derogare va fi însoțită de documentele necesare susținerii acesteia, precum și de declarația pe propria răspundere a solicitantului conform căreia cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, inclusiv tranzacția în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative europene și naționale în vigoare.  +  Articolul 28Soluționarea cererii de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale(1) Cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale se soluționează prin decizie de către comisie.(2) Comisia poate solicita solicitantului cererii de derogare, în scris, clarificări sau informații suplimentare, cu privire la cerere sau documente. Clarificările și documentele solicitate se depun în termen de 24 de ore de la primirea solicitării.(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de derogare date de contact valabile, care să permită o comunicare promptă cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.(4) Comisia decide asupra acordării derogării solicitate, după obținerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul internațional, ca urmare a solicitării formulate de Direcția generală de informații fiscale.(5) Răspunsul la solicitarea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale, formulat în baza deciziei comisiei, se comunică de către Direcția generală de informații fiscale solicitantului cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 202/2008.(6) La acordarea derogării de la aplicarea sancțiunilor internaționale, Agenția Națională de Administrare Fiscală adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condițiilor prevăzute în actele care instituie sancțiunea internațională respectivă.(7) Prevederile cap. VII din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 29Cererea de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate(1) Cererea de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate se depune de către orice persoană interesată, de către reprezentantul legal sau împuternicitul acesteia.(2) Cererea de autorizare se formulează în scris, în limba română, în dublu exemplar și se depune la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia, fiind completată și semnată de persoana interesată, reprezentantul legal sau împuternicitul acesteia. În situația în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoțite de traducerea autorizată în limba română.  +  Articolul 30Conținutul cererii de autorizare(1) Cererea de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate cuprinde, după caz:a) data, numele, adresa, datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită autorizarea;b) rolul solicitantului în transferul de fonduri sau de resurse economice;c) descrierea fondurilor sau resurselor economice;d) date privind plătitorul/furnizorul (nume, adresă, date de identificare și de contact);e) datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare și de contact);f) beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont);g) datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare și de contact);h) circuitul fondurilor sau resurselor economice (detalii despre alți intermediari și/sau prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare și de contact);i) suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute);j) scopul tranzacției;k) informații cu privire la tranzacție, respectiv dacă se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni ce par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacțiile succesive, scadențare);l) mențiuni cu privire la alte autorizații și licențe emise de autorități ale statului român sau ale unui alt stat membru UE;m) descrierea împrejurărilor pentru care se solicită autorizarea conform art. 22 și 23 din O.U.G. nr. 202/2008;n) alte informații relevante pentru efectuarea tranzacției;o) data, numele, prenumele și, după caz, funcția, precum și semnătura.(2) Cererea de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților va fi însoțită de documentele necesare susținerii acesteia, precum și de declarația pe propria răspundere a solicitantului conform căreia cererea de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispozițiilor actelor normative europene și naționale în vigoare.  +  Articolul 31Soluționarea cererii de autorizare a tranzacțiilor pentru protejarea drepturilor terților sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor și entităților desemnate(1) Cererea de autorizare se soluționează prin decizie de către comisie.(2) Comisia poate solicita solicitantului cererii de autorizare, în scris, clarificări sau informații suplimentare cu privire la cerere sau documente. Clarificările și documentele solicitate se depun la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 3 zile de la primirea solicitării.(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), solicitantul are obligația de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare date de contact valabile, care să permită o comunicare promptă cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.(4) Decizia privind soluționarea cererilor de autorizare a unor tranzacții se comunică solicitantului de către Direcția generală de informații fiscale, în termen de 3 zile de la emitere.(5) Prevederile cap. VII din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 32Condițiile autorizării(1) Autorizarea devine nulă în situația în care informațiile solicitate nu sunt prezentate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, deși solicitantul are cunoștință de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.(2) Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informații, în mod deliberat, din cauza solicitantului sau a altor persoane, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Autorizarea se acordă numai transferului indicat în cererea depusă. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operațiunilor pe care le derulează, în situația în care nu comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală toate informațiile aferente transferului.(4) Solicitantul va renunța la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoștință de elemente sau informații noi, ulterioare întocmirii acestei autorizații, de natură să facă tranzacția incompatibilă cu reglementările europene sau naționale din domeniu.(5) Solicitantul nu poate invoca această autorizare pentru a pune fondurile și resursele economice la dispoziția unei persoane sau entități desemnate.(6) În situația în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene și naționale din domeniu.(7) Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea și veridicitatea tuturor datelor comunicate către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(8) Pentru oricare din situațiile prezentate anterior, Agenția Națională de Administrare Fiscală este exonerată de orice răspundere ulterioară.  +  Capitolul IX Soluționarea contestațiilor  +  Articolul 33Posibilitatea de contestare(1) Împotriva ordinului de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, deciziei de respingere a cererii având ca obiect autorizarea unor tranzacții conform art. 22 și 23 din O.U.G. nr. 202/2008, deciziei de respingere a cererii de revocare, cererii de derogare, precum și împotriva deciziei privind soluționarea sesizării erorilor de identificare se poate formula contestație potrivit prezentului capitol.(2) Contestația este o cale administrativă de atac, are caracterul unei plângeri prealabile și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale prin emiterea actului contestat.(3) Contestația formulată se soluționează prin decizie a Comisiei.  +  Articolul 34Forma și conținutul contestației(1) Contestația se formulează în scris și cuprinde:a) datele de identificare ale contestatarului;b) obiectul acesteia;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.(2) Contestația se depune la registratura Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35Analiza și soluționarea contestației(1) Direcția generală de informații fiscale va pune la dispoziția membrilor comisiei contestația și documentele justificative depuse de către solicitant împreună cu solicitarea de reunire a comisiei, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acesteia.(2) Comisia se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.(3) După caz, comisia analizează contestația în raport cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 202/2008 și legislației internaționale direct aplicabile, obligațiile speciale ale persoanei interesate, cu susținerile formulate de contestatar, cu dispozițiile legale invocate de acesta și cu documentele existente la dosarul cauzei.(4) Comisia poate solicita, prin intermediul Direcției generale de informații fiscale, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituții și autorități publice.(5) Comisia poate solicita, prin Direcția generală de informații fiscale, pentru lămurirea cauzei, orice alte acte, documente, date, informații sau verificări necesare în vederea soluționării contestației.(6) Comisia analizează și probele noi depuse de contestatar sau împuterniciții acestuia, în susținerea cauzei pe parcursul soluționării contestației.(7) Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia. Comisia va lua act de retragerea contestației, prin intermediul Direcției generale de informații fiscale, care va transmite comisiei adresa prin care contestatarul retrage contestația, în termen de 48 de ore de la data înregistrării la Direcția generală de informații fiscale.(8) Prevederile cap. VII se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 36Decizia de soluționare a contestației(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și va cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul.(2) Preambulul cuprinde numărul deciziei și data la care a fost emisă, datele de identificare ale persoanei sau entității vizate de ordinul de blocare sau, după caz, de cerere, numărul de înregistrare al contestației sau cererii și obiectul cauzei.(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii deciziei.(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac și termenul în care aceasta poate fi exercitată.(5) Decizia se întocmește în 2 (două) exemplare. Un exemplar din decizia de soluționare este comunicat contestatorului, iar un exemplar este păstrat de către Direcția generală de informații fiscale. Prevederile art. 23 din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 37Soluții asupra contestației(1) Prin decizie, contestația va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.(2) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiții procedurale la învestirea comisiei cu soluționarea contestației, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.(3) Contestația nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.  +  Articolul 38Comunicarea deciziei de soluționare și calea de atac(1) Decizia de soluționare se comunică contestatorului sau, după caz, persoanei care a depus cererea, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul X Contravenții  +  Articolul 39Aplicarea contravențiilorAtât înainte, cât și după emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice, Direcția generală antifraudă fiscală va întreprinde verificări în vederea constatării existenței sau inexistenței elementelor constitutive ale contravențiilor prevăzute de O.U.G. nr. 202/2008.
  -----