HOTĂRÂRE nr. 16 din 25 septembrie 2020pentru completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 25 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (7) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,observând prevederile art. 109 alin. (2), art. 110 alin. (5)-(8) și art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând că prevederile art. 14 alin. (4) prima teză din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu completările ulterioare, vizează, în esență, operatorii de calculator repartizați pe secții de votare, în condițiile art. 110 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,dat fiind faptul că la alegerile locale din anul 2020 operatorii de calculator repartizați pe centre de votare conform art. 110 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, își desfășoară activitatea potrivit art. 11 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare,întrucât la alegerile locale din anul 2020 evidențierea activității operatorilor de calculator repartizați pe centre de votare, în vederea primirii indemnizațiilor ce li se cuvin potrivit art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 135/2020, poate fi realizată numai în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (4) ultima teză din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020, cu completările ulterioare,ținând cont de faptul că la alegerile locale din anul 2020 prevederile art. 14 alin. (4) ultima teză din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 devin incidente inclusiv în situația operatorilor de calculator repartizați pe secții de votare, în ipoteza în care listele de prezență avizate de președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu cuprind întreaga perioadă prevăzută de art. 11 alin. (11) din Legea nr. 135/2020,luând în considerare necesitatea prevenirii disfuncționalităților care pot apărea în funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV, în perioada 26-28 septembrie 2020, din cauza neclarităților referitoare la modalitatea de plată a indemnizațiilor ce se cuvin, potrivit legii, operatorilor de calculator repartizați pe centre de votare, așa cum rezultă și din Adresa Instituției Prefectului - Județul Mehedinți nr. 9.414 din 24.09.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 20.754 din 24.09.2020,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul IV al Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2020, se introduce un nou articol, articolul IV^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul IV^1La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, plata indemnizațiilor operatorilor de calculator repartizați pe centre de votare, conform art. 110 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se face pe baza informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (4) ultima teză din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 16.-----