HOTĂRÂRE nr. 14 din 25 septembrie 2020pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 25 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 103 alin. (8) și (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor și a primarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 27 ianuarie 2016, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 25 septembrie 2020.Nr. 14.  +  ANEXĂ
  Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene
  ROMÂNIACircumscripția electorală nr. ..............................Comuna, orașul sau municipiul ........................................Județul*) ................................
  CERTIFICAT DOVEDITOR AL ALEGERII**) ..........................................
  Doamna/Domnul ......................................, născută/născut la data de .........................., în localitatea ......................., județul (sectorul) ........................., având CNP ........................., cu domiciliul în***) ................................., str. ...................... nr. ........., județul ..........................................., a fost aleasă/ales .................................. ****) județul*) ............................., la alegerile locale din data de ..................... *****)
  Președintele biroului electoral de circumscripție,
  .................................. ******)
  *) Se înscrie denumirea județului; în cazul municipiului București se înscrie „Municipiul București“.**) Se înscrie „CONSILIERULUI LOCAL“, „CONSILIERULUI JUDEȚEAN“, „PRIMARULUI“ sau „PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN“, după caz.***) Se înscriu „comuna“, „orașul“ sau „municipiul“, după caz, precum și denumirea acesteia sau acestuia.****) Se înscriu, după caz:a) consilier în consiliul local al comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului și denumirea comunei, a orașului, a municipiului sau numărul sectorului și municipiul București;b) consilier în consiliul județean și denumirea județului;c) consilier în Consiliul General al Municipiului București;d) primar al comunei, al orașului sau al municipiului și denumirea comunei, a orașului sau a municipiului;e) primar general al municipiului București;f) primar al sectorului, numărul acestuia și municipiul București;g) președinte al consiliului județean.*****) Se înscrie data votării. În cazul alegerilor locale parțiale, în loc de sintagma „alegerile locale din data de ......“ se va înscrie sintagma „alegerile locale parțiale din data de ........“.******) Se înscriu numele și prenumele președintelui biroului electoral de circumscripție, se semnează de către acesta și se aplică ștampila biroului electoral de circumscripție.
  -----