ORDIN nr. 1.432 din 23 septembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;– Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,– Referatului de aprobare nr. 2.393 din 23.09.2020,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modificăși va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă modelele cererilor, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.2. Anexa devine anexa nr. 1 și se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 23 septembrie 2020.Nr. 1.432.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)Angajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru un număr de ...................... persoane, în sumă totală de ...................... lei brut, aferentă perioadei ......................... .Anexez prezentei:[ ] declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1);[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................  +  ANEXA nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), .........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .................................................., cu sediul social în localitatea ..................................., str. ........................... nr. ............, județul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă, activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate, prevăzute mai jos:Tabel - anexă la declarația pe propria răspundere cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare - pentru perioada stării de alertă
  Se bifează^1 căsuța/căsuțele corespunzătoare activității restricționate.Activitate restricționată/Activități restricționateCod CAEN/Coduri CAEN^2 aferent(e) activității restricționatePerioada aplicării restricției
  • Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact18.05.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 8 persoane• Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane18.05.2020 -14.06.202015.06.2020 - până în prezent
  • Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane15.06.2020 - până în prezent
  • Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările ulterioare• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare18.05.2020-15.06.202016.06.2020 - până în prezent
  • Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp 18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea de vânzare a produselor electronice și electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului18.05.2020-14.06.2020
  • Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber15.06.2020 - până în prezent
  • Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de fitness, activități de tratament balnear18.05.2020- 14.06.2020
  • Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri18.05.2020 - până în prezent
  • Activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare1.06.2020-14.06.2020
  • Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel antepreșcolar, preșcolar și din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar, cu excepția desfășurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale• Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior 18.05.2020-12.06.202018.05.2020 - până în prezent
  ^1 Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare.^2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activității/activităților restricționate.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ......................................Semnătura ...................................................Data ............................................................
   +  ANEXA nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgență;b - Indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație(ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................................Semnătura ..................................................Data ............................................................ *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 741/2020)Angajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. .................................... nr. ......., județul ................./municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, și în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ......................... . Anexez prezentei*):[ ] declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului ................../a Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);[ ] copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului .........................../a Municipiului București;[ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ........................................... nr. ......., județul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului................................/a Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ............................, potrivit Deciziei nr. ......./.................... DSP ................................... (copie atașată).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ............................................Data .........................
   +  Anexa nr. 2 la cerere
  LISTA
  persoanelor pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1.
  2.
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ...............................................Data ........................... *) Conform Registrului general de evidență a salariaților, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  -----