HOTĂRÂRE nr. 13 din 23 septembrie 2020privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 54 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr. 2 la aceeași lege,observând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),ținând cont de punctul de vedere exprimat prin Adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 18.797 din 21 septembrie 2020, luând în considerare prevederile art. 85 alin. (2)-(4),art. 86,art. 87 alin. (1),art. 91 alin. (4) și art. 114 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,văzând dispozițiile art. 84 alin. (2)-(4) și alin. (13), art. 87,art. 110 și 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 56^1 alin. (2), al art. 104 alin. (1) și (2) și al art. 110 alin. (2) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Operatorii de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV pe terminalele informatice utilizate în secțiile de votare, de îndată ce votarea s-a încheiat și codurile numerice personale ale alegătorilor care și-au exercitat dreptul de vot prin intermediul urnei speciale au fost înregistrate conform art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (4) sau art. 34 alin. (4), după caz.2. La articolul 24, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), președintele biroului electoral al secției de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor.3. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Declarațiile alegătorilor care figurează în SIMPV că și-au mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, indiferent de modul în care au fost consemnate, se înaintează, de îndată, organelor de poliție.  +  Articolul IIArticolul 13 din Metodologia întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Persoanele și organismele electorale implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarele de candidatură și din listele de susținători, prevăzute de prezenta metodologie, au obligația să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea prelucrărilor.  +  Articolul IIILa alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, operațiunile prevăzute la art. 26 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează începând cu ora 18,00 din preziua votării.  +  Articolul IVLa alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prin excepție de la prevederile art. 17 din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare, operatorii de calculator predau terminalele informatice și înregistrările audiovideo în cel mult 5 zile lucrătoare de la data alegerilor.  +  Articolul IV^1La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, plata indemnizațiilor operatorilor de calculator repartizați pe centre de votare, conform art. 110 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, se face pe baza informațiilor furnizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (4) ultima teză din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu completările ulterioare. (la 25-09-2020, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 16 din 25 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 25 septembrie 2020 )  +  Articolul VPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 23 septembrie 2020.Nr. 13.----