ORDIN nr. 5.558 din 14 septembrie 2020privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 23 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ se fac publice prin afișare la datele prevăzute în Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021. (2) Informațiile ce conțin datele de identificare a candidaților și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenului național de definitivare, care se afișează atât în format letric, la avizierul unităților de învățământ - centre de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării și a inspectoratelor școlare, sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, studiile finalizate cu diplomă de către candidat; vechimea în învățământ a candidatului; unitatea/unitățile de învățământ la care este încadrat și funcția didactică pe care este încadrat candidatul; rezultatele obținute de candidat la inspecțiile de specialitate la clasă, la evaluarea portofoliului profesional, la proba scrisă și media obținută în sesiunea curentă a examenului național de definitivare în învățământ. (3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării și a inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ - centre de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. (4) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisiile din centrele de examen informează candidații prin afișare, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Articolul 3Comisia națională de examen poate decide, în funcție de numărul candidaților înscriși în sesiunea 2021, modificarea datelor de afișare a rezultatelor, de înregistrare și soluționare a contestațiilor și de afișare a rezultatelor finale.  +  Articolul 4Direcția generală învățământ preuniversitar prin Direcția formare continuă și inspectoratele școlare duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 14 septembrie 2020.Nr. 5.558.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de organizare și desfășurare a examenului național
  de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021
  până la 8.10.2020Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  până la 15.10.2020Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  16.10-30.10.2020Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de inspectoratul școlarÎnștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  până la 4.06.2021Efectuarea inspecțiilor de specialitate: prima inspecție în primul semestru, a doua inspecție în al doilea semestru de școală
  7.06-18.06.2021Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică
  14.07.2021Susținerea probei scrise
  21.07.2021Afișarea rezultatelor
  21.07-22.07.2021Înregistrarea contestațiilor
  22.07-28.07.2021Soluționarea contestațiilor
  28.07.2021Afișarea rezultatelor finale
  28.07-2.08.2021 Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării
  2.08-9.08.2021Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării
  -----