ORDIN nr. 1.426 din 21 septembrie 2020privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;– Referatului de aprobare nr. 2.239 din 16.09.2020, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 21 septembrie 2020.Nr. 1.426.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 741/2020)Angajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ JUDEȚEANĂ ................/A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ................./municipiul ............................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru un număr de ......................... persoane, în sumă totală de .............................. lei brut, aferentă perioadei ......................... . Anexez prezentei*):[] declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului .........../Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);[] copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului .........................../Municipiului București;[] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2);Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ............................. cu sediul social în localitatea ......................., str. .......................... nr. ......., județul ............................/ municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului ................................/Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada .........................................., potrivit Deciziei nr. ......./.................... DSP ..................................., pe care o atașez, în copie, la prezenta declarație.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ..........................Data ..................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului,
  potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la
  art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ................................Data .................. *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  ----