REGULAMENT din 14 septembrie 2020de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2020    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5.562 din 14 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2020.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Centrul județean de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență, denumit în continuare în cuprinsul prezentului regulament centrul de excelență, este unitate conexă a Ministerului Educației și Cercetării care funcționează în fiecare județ, respectiv în municipiul București, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de inspectoratul școlar, cu siglă și sigiliu proprii. Structura și atribuțiile centrului de excelență se stabilesc de inspectoratul școlar.(2) Centrul de excelență asigură, la nivelul fiecărui județ/al municipiului București, condițiile de pregătire și dezvoltare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte.(3) Centrul de excelență se înființează prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 2(1) Finanțarea centrului de excelență se asigură din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.(2) Centrul de excelență poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.(3) Finanțarea centrului de excelență se asigură și din finanțarea complementară din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ, conform art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Veniturile realizate de centrul de excelență din diverse surse vor fi evidențiate într-un cont de venituri proprii. Fondurile obținute din activitățile realizate de centrul de excelență, precum și din contribuția unor persoane fizice și juridice se gestionează la nivelul instituției, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 3(1) În funcție de resursele existente, centrul de excelență poate avea sediul într-un imobil cu destinație specială în acest sens sau într-un imobil în care își desfășoară activitatea o instituție aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.(2) Centrul de excelență poate înființa filiale în unități de învățământ din județ/municipiul București.  +  Articolul 4(1) Centrul de excelență colaborează în desfășurarea activității sale cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, cu Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, cu casele corpului didactic, precum și cu unități și instituții de învățământ preuniversitar și universitar.(2) Centrele de excelență pot încheia parteneriate între ele sau cu fundații, asociații, organizații neguvernamentale, instituții de învățământ superior, prin care să realizeze schimburi de experiență.(3) Centrul de excelență poate realiza proiecte în domeniul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului și creativității copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte.(4) Centrul de excelență poate accesa și derula, în calitate de beneficiar sau partener, proiecte cu finanțare externă.  +  Capitolul II Rolul centrului de excelență și activitățile desfășurate în centrul de excelență  +  Articolul 5(1) Activitatea privind pregătirea și dezvoltarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din fiecare centru de excelență este coordonată de inspectoratul școlar.(2) Activitatea care se desfășoară în și de către centrul de excelență este apolitică și nediscriminatorie și respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior.  +  Articolul 6Centrul de excelență elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte.  +  Articolul 7Centrul de excelență organizează, coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, la nivel județean/al municipiului București, următoarele activități și servicii educaționale:a) elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanță pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale;b) inițierea acțiunilor de identificare și promovare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;c) asigurarea, anual, a constituirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență;d) elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență;f) organizarea, anual, a taberelor naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, pe discipline;g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice județene/al municipiului București.  +  Articolul 8Selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.  +  Articolul 9Evaluarea potențialului copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se realizează de către o comisie numită la propunerea consiliului de administrație al centrului de excelență, prin decizia inspectorului școlar general, constituită după cum urmează:a) inspectorul școlar care coordonează disciplina/aria curriculară pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire - președinte;b) câte 2 profesori în specialitatea pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire;c) un profesor-psiholog.  +  Articolul 10Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline.  +  Articolul 11(1) Grupele de excelență se organizează anual pentru:a) discipline la care se organizează olimpiade naționale și internaționale;b) activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare;c) activități care vizează performanțe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a);d) pregătirea echipajelor județene/ale municipiului București pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/ transdisciplinare/arii curriculare.(2) În funcție de specificul activității, se pot organiza grupe de excelență constituite din elevi din ani diferiți de studiu.  +  Articolul 12Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se poate desfășura și în filiale ale centrului de excelență care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfășura activități la una sau mai multe discipline.  +  Articolul 13(1) Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se poate desfășura și on-line.(2) Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie și practică.  +  Articolul 14Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte sunt publice.  +  Capitolul III Structura organizatorică și funcțională a centrului de excelență  +  Articolul 15(1) Centrul de excelență are stat de funcții propriu, aprobat de inspectorul școlar general.(2) Numărul total de posturi pentru centrul de excelență se stabilește de inspectoratul școlar cu încadrarea în numărul maxim de posturi finanțat de la bugetul de stat, aprobat județului/municipiului București de Ministerul Educației și Cercetării pentru funcționarea inspectoratului școlar și a unităților conexe/instituțiilor din subordinea acestuia.  +  Articolul 16(1) Structura organizatorică a centrului de excelență cuprinde:a) conducerea: consiliu de administrație, director al centrului de excelență;b) Compartimentul didactic, consultanță și proiecte, în care poate fi încadrat personal didactic de predare:(i) profesori care lucrează pe discipline, pe arii curriculare sau pe domenii științifice, artistice, tehnice;(ii) profesor-psiholog;c) Compartimentul administrativ, în care poate fi încadrat personal didactic auxiliar (administrator financiar/contabil, informatician/administrator de rețea, secretar, laborant, după caz) și personal nedidactic (îngrijitor, muncitor etc.).(2) Încadrarea cu personal didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic se realizează în limita numărului de posturi aprobat prin statul de funcții.  +  Articolul 17(1) Consiliul de administrație al centrului de excelență este organ de conducere, cu rol de decizie, format din 5 membri și are următoarea componență:a) directorul centrului de excelență - președinte;b) doi reprezentanți din rândul personalului didactic încadrat în centrul de excelență;c) un reprezentant al inspectoratului școlar (inspector școlar general adjunct/inspector școlar);d) un reprezentant al instituțiilor partenere ale centrului de excelență sau un reprezentant al comunității locale.(2) Secretarul consiliului de administrație este numit de director dintre membrii acestuia; el consemnează într-un registru special procesele-verbale ale ședințelor.(3) Consiliul de administrație al centrului de excelență este stabilit anual în ședința de analiză și proiectare a activității și se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a două treimi dintre membrii acestuia.(4) Consiliul de administrație al centrului de excelență este statutar întrunit în prezența a două treimi dintre membrii săi.(5) Hotărârile consiliului de administrație al centrului de excelență și deciziile privind bugetul acestuia se adoptă cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Atribuțiile consiliului de administrație sunt:a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul centrului de excelență;b) avizează strategiile, planurile de activitate ale instituției, proiectul de dezvoltare a instituției, planul managerial anual, pe care le înaintează spre aprobare inspectoratului școlar;c) aprobă, la propunerea directorului, regulamentul intern al instituției, proceduri și instrumente de lucru, fișele de post și de evaluare pentru personalul angajat;d) avizează încadrarea cu personal didactic de predare și aprobă încadrarea cu personal didactic auxiliar și nedidactic;e) aprobă calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislația în vigoare;f) aplică reglementările în vigoare privind acordarea stimulentelor și a sancțiunilor;g) stabilește strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, conform legislației în vigoare;h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 19(1) Directorul centrului de excelență este numit prin decizie a inspectorului școlar general.(2) La concursul pentru ocuparea funcției de director al centrului de excelență pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute în metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar.(3) Eliberarea din funcție a directorului centrului de excelență se face cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei menționate la alin. (2).(4) În cazul vacantării funcției de director la centrul de excelență, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.(5) Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorul centrului de excelență se realizează conform metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar și se finalizează cu acordarea unui calificativ.(6) Directorul centrului de excelență are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplinește această funcție.  +  Articolul 20(1) Directorul centrului de excelență exercită conducerea executivă a centrului de excelență, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al centrului de excelență, precum și cu alte reglementări în vigoare aplicabile.(2) Directorul centrului de excelență este subordonat inspectorului școlar general. Fișa postului și fișa de evaluare ale directorului centrului de excelență sunt elaborate la nivelul inspectoratului școlar și sunt aprobate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.  +  Articolul 21(1) Directorul centrului de excelență este președintele consiliului de administrație, în fața căruia prezintă rapoarte semestriale și anuale.(2) În cazul în care hotărârile consiliului de administrație contravin legislației în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul școlar general.  +  Articolul 22În exercitarea funcției de conducere, directorul centrului de excelență are următoarele atribuții:a) coordonează elaborarea strategiilor, planurilor de activitate ale instituției, proiectului de dezvoltare a instituției, planului managerial anual, pe care le înaintează spre avizare consiliului de administrație al centrului de excelență și spre aprobare inspectoratului școlar;b) solicită avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte desfășurate în centrul de excelență și pentru criteriile de selecție a cadrelor didactice care vor desfășura activități în centrul de excelență;c) răspunde de legalitatea și calitatea activităților desfășurate la nivelul centrului de excelență;d) prezintă anual consiliului de administrație al inspectoratului școlar un raport asupra calității și a impactului activităților desfășurate la nivelul centrului de excelență;e) coordonează și implementează proiecte de parteneriat educațional la nivel local, național și internațional;f) propune spre aprobare consiliului de administrație al centrului de excelență regulamentul intern al instituției;g) elaborează proceduri și instrumente de lucru, fișele de post pentru personalul din subordine, conform legii și contractului individual de muncă, pe care le supune aprobării consiliului de administrație al centrului de excelență;h) coordonează activitatea filialelor centrului de excelență;i) elaborează fișele de evaluare anuală a activității pentru personalul nedidactic și adaptează la specificul activității desfășurate în centrul de excelență fișele-cadru de evaluare anuală, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar, pe care le supune aprobării consiliului de administrație al centrului de excelență;j) evaluează anual activitatea personalului angajat;k) controlează calitatea procesului de pregătire din centrul de excelență;l) avizează strategiile de identificare și de selecționare a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, la nivelul județului/municipiului București;m) avizează programele de activitate lunară, propuse de profesori.  +  Articolul 23Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuții:a) încadrează personal la centrul de excelență, în conformitate cu posturile prevăzute în statul de funcții propriu al instituției, aprobate de inspectorul școlar general;b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat și aprobă programarea și efectuarea concediilor de odihnă ale acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile personalului din învățământ;c) stabilește încadrarea profesorilor la grupele de excelență, în urma selecției copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;d) centralizează lunar activitățile desfășurate de cadrele didactice angajate în centrul de excelență;e) propune spre aprobare inspectoratului școlar promovarea în grade și trepte profesionale a personalului angajat care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 24Directorul centrului de excelență, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:a) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate;b) realizarea veniturilor;c) angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;d) integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce, utilizarea și modernizarea bazei materiale a centrului de excelență;e) organizarea și ținerea la zi a evidenței contabile și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;g) organizarea evidenței programelor de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale.  +  Articolul 25Directorul centrului de excelență are și următoarele atribuții:a) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul centrului de excelență;b) răspunde de corectitudinea încadrării personalului și de întocmirea la termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;c) aplică sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității, conform prevederilor legislației în vigoare;d) poate interzice dreptul de participare la activitatea de pregătire a acelor copii și tineri ce săvârșesc abateri disciplinare grave;e) prezintă, la solicitarea inspectoratului școlar sau a Ministerului Educației și Cercetării, rapoarte privind activitatea desfășurată în centrul de excelență;f) răspunde solicitărilor formulate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației și Cercetării.  +  Articolul 26(1) Angajarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în centrul de excelență se face la nivelul instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Pe posturile didactice din statul de funcții, în centrul de excelență pot fi angajați profesori și profesori asociați, care pot fi încadrați cu normă întreagă sau în regim de plată cu ora.(3) Angajarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar prevăzut la alin. (2) se face prin detașare în interesul învățământului sau în regim de plată cu ora, pe normă întreagă sau pe fracțiune de normă, iar a personalului didactic asociat și a personalului didactic angajat pe perioadă determinată se face doar în regim de plată cu ora, pe normă întreagă sau pe fracțiune de normă.(4) Încadrarea personalului didactic de predare în centrul de excelență se face în baza prezentului regulament și nu intră sub incidența prevederilor calendarului de mobilitate a personalului didactic, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.(5) Selecția personalului didactic de predare necesar desfășurării activităților din centrul de excelență se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului școlar general, formată din inspectorul școlar general adjunct, inspectorul școlar care coordonează disciplina/aria curriculară și directorul centrului de excelență. Selecția personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conține curriculum vitae și documente justificative și a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecție stabilite la nivelul comisiei și avizate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar.(6) În situația vacantării unui post didactic de predare în cadrul centrului de excelență, ocuparea acestuia se poate face și pe parcursul anului școlar, cu respectarea prevederilor alin. (5).(7) Atribuțiile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic încadrat în centrul de excelență sunt diferențiate și sunt prevăzute în fișa postului, elaborată de directorul centrului de excelență.(8) Evaluarea activității anuale a personalului angajat în centrul de excelență se realizează în baza fișelor de evaluare, elaborate de directorul centrului de excelență.  +  Articolul 27(1) Directorul centrului de excelență, precum și ceilalți angajați cu normă întreagă la centrul de excelență sunt remunerați la nivelul funcțiilor similare din unitățile de învățământ liceal.(2) Profesorii care nu sunt angajați cu normă întreagă sunt remunerați în sistem de plată cu ora, potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Salarizarea personalului încadrat în centrul de excelență se face de la bugetul de stat sau din alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 28Profesorii încadrați în centrul de excelență au următoarele atribuții:a) contribuie la identificarea și selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;b) asigură pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupele pe care le coordonează;c) proiectează și aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelență;d) completează fișele de prezență a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte la fiecare activitate de pregătire;e) realizează evaluarea periodică a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupa de excelență și a progresului înregistrat de aceștia;f) întocmesc o fișă de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelență, în colaborare cu profesorul-psiholog;g) alte atribuții stabilite de directorul centrului de excelență, consiliul de administrație al centrului de excelență sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 29Profesorul-psiholog încadrat în centrul de excelență are următoarele atribuții:a) întocmește câte o fișă de observație și progres pentru fiecare copil și tânăr capabil de performanțe înalte care este înscris la cursurile centrului de excelență;b) colaborează cu profesorii pentru a stabili modalitățile optime de lucru cu fiecare copil și tânăr capabil de performanțe înalte, în funcție de capacitățile acestuia, aptitudini și atitudini, pentru a performa un stil de învățare care să conducă la achiziții superioare în plan cognitiv și atitudinal;c) alte atribuții stabilite de directorul centrului de excelență, consiliul de administrație al centrului de excelență sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 30Informaticianul/Administratorul de rețea încadrat în centrul de excelență are următoarele atribuții:a) proiectează, editează și difuzează mijloace de învățământ copiilor și tinerilor selectați în centrul de excelență;b) administrează rețeaua de calculatoare și website-ul centrului de excelență;c) întreține echipamentele și logistica din dotare;d) alte atribuții stabilite de directorul sau consiliul de administrație al centrului de excelență.----