HOTĂRÂRE nr. 12 din 21 septembrie 2020privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 21 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 37 din Constituția României, republicată, văzând dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d), art. 14 alin. (1) lit. b), art. 50 alin. (1), art. 52-56^1, art. 58 alin. (4), art. 59 alin. (7) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) și (5), precum și ale anexelor nr. 1 și nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de dispozițiile art. 3 lit. b) și art. 5 alin. (1) și (3), precum și ale anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare,constatând că din economia prevederilor art. 54 alin. (5) și 56^1 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că pentru susținerea valabilă a candidaturilor este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmește lista susținătorilor,având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe,dată fiind calitatea de operatori de date cu caracter personal a formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum și incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special a prevederilor art. 5, 13, 24 și 25,văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor electronice avansate pentru semnarea listelor de susținători în format electronic trebuie să fie însoțită de măsuri de verificare suplimentară a identității susținătorului de către operatorii de date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactității datelor prelucrate să fie asigurată,întrucât reglementarea întocmirii și depunerii electronice a documentelor de candidatură și a listelor de susținători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii și depunerii acestora pe suport hârtie,constatând că responsabilitatea colectării datelor și semnăturilor susținătorilor aparține în exclusivitate competitorilor electorali,luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,observând Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020,văzând Decizia Biroului Electoral Central nr. 2 din 12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și Decizia Biroului Electoral Central nr. 6 din 19.09.2020 privind încetarea aplicabilității Deciziei Biroului Electoral Central nr. 2 din 12.09.2020 privind documentele pe care trebuie să le depună partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți, în vederea înregistrării candidaturilor la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,luând în considerare comunicarea efectuată în data de 18 septembrie 2020 către Biroul Electoral Central în aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 56^1 alin. (2) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 21 septembrie 2020.Nr. 12.  +  AnexăMETODOLOGIAîntocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerilepentru Senat și Camera Deputaților