ORDIN nr. 5.574 din 17 septembrie 2020privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 21 septembrie 2020    Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n) și art. 254 alin. (19) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 42 alin. (1), art. 43 și 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020;– prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin și pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.959/2013, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Metodologie, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020.(2) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/grupului de unități de învățământ care s-au asociat temporar, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale.(3) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau în unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, candidații susțin și o probă orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, evaluată prin calificative „Admis/Respins“, conform anexei la prezentul ordin.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învățător/profesor pentru învățământ preșcolar/ profesor pentru învățământ primar.(5) La proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea, prevăzută la alin. (3), nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probei orale rămânând definitiv.(6) Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul școlar, astfel încât, în condițiile alin. (1), proba orală de cunoaștere a limbii din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susținute și în sistem online.(7) În condițiile prevăzute la alin. (1), pentru angajare pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.  +  Articolul 2(1) Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ de stat se suspendă aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) și (4) din Metodologie. Modelul cererii-tip pentru înscrierea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologie, tabelele nominale cuprinzând candidații prezenți la concurs, cu rezultatele concursului, prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie, și modelul contractului individual de muncă, prevăzut în anexa nr. 3 la Metodologie, se adaptează, conform prevederilor prezentului ordin și prevederilor legale în vigoare, la nivelul inspectoratelor școlare și se comunică persoanelor interesate, inclusiv prin afișare pe pagina web a inspectoratelor școlare și a unităților de învățământ, dacă este posibil.(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Metodologiei, în condițiile în care acestea nu contravin prezentului ordin.  +  Articolul 3Unitățile de învățământ stabilesc proceduri specifice avizate de inspectoratul școlar, astfel încât la încetarea stării de alertă, probele practice/orale și inspecțiile din cadrul concursului, precum și interviul din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului să poată fi susținute și în sistem online.  +  Articolul 4(1) La înscrierea la concurs/testare, candidații prezintă obligatoriu și cazierul judiciar. Nu pot participa la concurs/testare persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.(2) Înscrierea candidaților la concurs/testare și înregistrarea contestațiilor la proba scrisă se pot realiza și electronic, conform procedurilor stabilite la nivelul unităților de învățământ avizate de inspectoratul școlar, pe care le comunică persoanelor interesate inclusiv prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar. Prin procedurile stabilite sunt adaptate modalitățile de înscriere și de preluare și înregistrare a contestațiilor, în situația în care aceste activități se organizează și se desfășoară în sistem online.(3) Candidații depun obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concurs/testare, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în situația în care nu au prezentat acest document la înscrierea la concurs/testare.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 17 septembrie 2020.Nr. 5.574.  +  ANEXĂProba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv sau din unități de învățământ având clase/grupe cu predare în limbile minorităților sau în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiileI. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba orală constă într-un interviu în cadrul căruia se testează, în limba de predare pentru care se organizează această probă, competențele de receptare și comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală constă într-un interviu, în limba de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului în limba respectivă cel puțin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL), precum și capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulație internațională/limba modernă/limba maternă/limba română.III. Pentru predarea la învățământul preșcolar și primar în altă limbă decât aceea în care candidații și-au efectuat studiile, proba orală de cunoaștere a limbii constă într-un interviu, în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de comunicare ale candidatului cel puțin la nivelul B2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).NOTĂ: Proba orală de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea se evaluează prin calificative „Admis/Respins“.