HOTĂRÂRE nr. 626 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 17 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 30 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Ministerele și celelalte autorități publice sunt obligate sa pună la dispoziție Agenției Domeniilor Statului, gratuit, datele, informațiile și documentele necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 268/2001, precum și a normelor metodologice aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.(2) În termen de cel mult 5 zile de la solicitare ministerele și autoritățile publice desemnează și mandatează în mod corespunzător persoanele care, potrivit Legii nr. 268/2001, participa la procedurile privind aplicarea acesteia.  +  Articolul 3(1) În exercitarea prerogativelor ce decurg din calitatea de acționar a statului la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 268/2001 și pentru realizarea privatizării respectivelor societăți comerciale în condiții de eficienta Agenția Domeniilor Statului este imputernicita sa procedeze, în numele statului, la un schimb de acțiuni, pe bază de protocol încheiat cu fiecare dintre cele 5 societăți de investiții financiare.(2) Schimbul de acțiuni se face la valoarea nominală a acestora, Agenția Domeniilor Statului urmărind cedarea pachetelor reziduale sau minoritare de acțiuni deținute la unele societăți comerciale, în scopul realizării sau îmbunătățirii poziției majoritare la alte societăți comerciale pentru care privatizarea în condițiile Legii nr. 268/2001 devine astfel realizabila în condiții de eficienta economică, inclusiv cu privire la concesionarea terenurilor agricole aferente, după caz.(3) Protocolul de schimb de acțiuni convenit de Agenția Domeniilor Statului cu fiecare societate de investiții financiare, cu privire la societăți comerciale la care părțile sunt inițial coactionari, se aproba de conducerea societății de investiții financiare, potrivit statutului propriu, și de Consiliul de administrație al Agenției Domeniilor Statului, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 29-09-2020, sintagma: Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 811 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 29 septembrie 2020 ) (4) Data avizării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este data la care își produce efectul cesiunea acțiunilor care fac obiectul schimbului astfel aprobat, iar cesiunea se înregistrează în condițiile legii, conform protocolului avizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 29-09-2020, sintagma: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 811 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 29 septembrie 2020 )  +  Articolul 4(1) Agenția Domeniilor Statului va prelua, prin protocol încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, după caz, toate societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 268/2001, care nu au fost prevăzute în anexele nr. 1-4. (la 29-09-2020, sintagma: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a fost înlocuită de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 811 din 24 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 29 septembrie 2020 ) (2) În cazul societăților comerciale care au fost privatizate de către instituțiile menționate la alin. (1) se vor prelua prin protocol contractele de privatizare, în vederea urmăririi și executării clauzelor asumate prin contractele încheiate.  +  Articolul 5Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2001*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Punctul 5 din capitolul II "Instituții publice finanțate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare" se abroga.2. La capitolul III "Alte instituții finanțate din venituri extrabugetare" se introduce punctul 3 "Agenția Domeniilor Statului".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
   +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce deținîn administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolăși înființarea Agenției Domeniilor Statului