ORDIN nr. 741 din 31 martie 2020pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2020  Având în vedere dispozițiile art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Violeta Victoria Alexandru
  București, 31 martie 2020.Nr. 741.  +  ANEXĂAngajator ........................................................Adresa sediului social ..............................................CUI/CIF ..........................................................Cont bancar nr. ..................................................Telefon ..........................................................E-mail ...........................................................Către AGENȚIA PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ JUDEȚEANĂ ................/A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ................./municipiul ............................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, pentru un număr de ......................... persoane, în sumă totală de .............................. lei brut, aferentă perioadei ......................... . Anexez prezentei*):[] declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului .........../Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);[] copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului .........................../Municipiului București;[] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2);Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ......................*) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ............................. cu sediul social în localitatea ......................., str. .......................... nr. ......., județul ............................/ municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului ................................/Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada .........................................., potrivit Deciziei nr. ......./.................... DSP ..................................., pe care o atașez, în copie, la prezenta declarație.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ..........................Data ..................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului,
  potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la
  art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;b - Indemnizația solicitată**).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ................................Data .................. *) Conform Registrului general de evidență a salariaților.**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
  (la 22-09-2020, ANEXA a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 1.426 din 21 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 septembrie 2020 )
  ----