ORDIN nr. 1.393 din 15 septembrie 2020privind aprobarea modelului cererii și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  București, 15 septembrie 2020.Nr. 1.393.  +  ANEXĂ
  CERERE
  Angajator .....................................CUI/CIF .....................................Cod CAEN .....................................Adresa .....................................Cont IBAN .....................................Deschis la .....................................Telefon/fax .....................................E-mail .....................................Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ...................................../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata, ....................................., în calitate de reprezentant legal al angajatorului .................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ......................... nr. ............, județul .................../municipiul ......................, sectorul ..............., în temeiul art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, vă solicit decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumei totale de .................... lei, reprezentând indemnizația de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 /2020, aferent:– lunii ................., pentru un număr de ............... salariați, conform listei pe care o atașez prezentei cereri*);*) Se completează de către contribuabilii care declară lunar obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor.– lunii ................. din cadrul trimestrului ......... pentru un număr de ............... salariați, conform listei pe care o atașez prezentei cereri**).**) Se completează câte un rând pentru fiecare lună din cadrul trimestrului pentru care se solicită decontarea de către contribuabilii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează o singură cerere cu câte un rând pentru fiecare lună în parte).Menționez că am depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii/trimestrului pentru perioada pentru care solicit decontarea.Anexez copia documentului din care rezultă dovada plății (ordin de plată/extras de cont etc.) obligațiilor fiscale aferente lunii/trimestrului ...................... .
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ........................
  Semnătura ........................
  Data .........................

  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020
  pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza
  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
  destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate
  de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea
  creșterii ocupării forței de muncă
  Subsemnatul/Subsemnata, .........................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ........ nr. ................., eliberată/eliberat de ...................... la data de ...................., CNP ........................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului ............................., având CUI .................., cod CAEN ...................., cu sediul social în localitatea ......................., str. .......................... nr. ......., județul ..................../municipiul ...................., sectorul ......................, telefon ..................., fax .........................., e-mail ........................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:1. reducerea timpului de muncă cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă a fost stabilită prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului;2. angajatorul și-a îndeplinit obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună;3. angajatorul a comunicat fiecăruia dintre salariații pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 decizia de reducere a timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și a transmis aceste decizii în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;4. măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;5. reducerea activității este justificată de:[ ] o diminuare a veniturilor realizate în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior*);*) Se va bifa de către organizațiile neguvernamentale, precum și de către angajatorii din categoria reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.[ ] o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior**);**) Se va bifa de către celelalte entități care au potrivit legii calitatea de angajatori.6. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activitățile suspendate, potrivit legii;7. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar .........................
  Semnătura ......................
  Data ........................
  Angajator ....................CUI/CIF .....................
  LISTA*)
  salariaților pentru care se solicită decontarea indemnizației prevăzute de
  art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind
  măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea
  creșterii ocupării forței de muncă
  *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).Luna ................./anul ......................
  Nr. crt.Numele și prenumeleCodul numeric personalNumărul și data contractului individual de muncă**)Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă (ore)**)Numărul și data deciziei angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente**)Perioada de reducere a timpului de muncă în perioada stării de urgență/alertă/asediu instituite în condițiile legii***)Numărul de ore aferente reducerii timpului de muncă**)Numărul de ore de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii duratei timpului de muncă în perioada stării de urgență/alertă/ asediu instituite în condițiile legii**)Salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă**)Salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă**)Suma solicitată****)
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:
  **) Conform Registrului general de evidență al salariaților.***) Se completează cu numărul de zile lucrătoare consecutive.****) 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ...................
  Semnătura ..........................
  Data .....................
  -----