ORDIN nr. 5.565 din 14 septembrie 2020privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 74 alin. (5), art. 77 alin. (5), art. 89, art. 94 alin. (2) lit. e), m), s) și x) și ale art. 241 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii 3 ani școlari încheiați, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal;b) au gradul didactic I, II sau titlul științific de doctor în specialitate;2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și c) vor avea următorul cuprins:a) cerere de înscriere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;……………………………………………………………………c) adeverință care atestă că în ultimii 3 ani școlari încheiați au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, respectiv în învățământul liceal;3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Formatorii din cadrul programului de formare prevăzut la art. 5 alin. (6) sunt membri de drept ai CPEECN4. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIAnexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 14 septembrie 2020.Nr. 5.565.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la metodologie)Nr. de înregistrare ........................../............
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)
  Domnule inspector școlar general,Subsemnatul(a), ..............(inclusiv inițiala tatălui)........., CNP ............................, născut(ă) la data de ..........................., încadrat(ă) la ...........(unitatea de învățământ).......... din ...................................., pe/la postul/catedra de ..............................., grad didactic/doctorat ................................., obținut în anul ............, cu o vechime în învățământ de ............... ani (la data de 1.09.2020), vă rog să îmi aprobați înscrierea în corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), conform prevederilor art. 5 din Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020.Menționez următoarele:– 1. Am domiciliul în ......................................., județul (sectorul) ..............., str. .................................... nr. ........., bl. ........., ap. ........., telefon ........................, adresa de e-mail ................................................, și mă legitimez cu BI/CI seria ............................ nr. ........................, eliberat(ă) de ................................. la data de ................................................................... .– 2. Declar că am luat cunoștință de prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.979/2020, inclusiv etapele calendarului constituirii corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.– 3. Cunosc că falsul în declarații și în înscrisuri constituie infracțiune, conform Codului penal, și se pedepsește potrivit prevederilor legale.Data …………………….........Nume și prenumele ……………………….Semnătura ................................................
  ----