LEGE nr. 202 din 16 septembrie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 16 septembrie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Votarea în țară se desfășoară într-o singură zi, care poate fi numai duminica. În străinătate, votarea se desfășoară și pe parcursul zilei de sâmbătă imediat anterioare datei votării.2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În străinătate, în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.3. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnați aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral Central și locțiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum și cu reprezentantul desemnat de Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia, comunicați în scris de către acestea. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice parlamentare se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de mandate obținute la ultimele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților, în limita numărului maxim de 12 reprezentanți prevăzut la alin. (1). Stabilirea listei partidelor politice parlamentare și a numărului cumulat de mandate obținute la ultimele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților se face pe baza comunicării Autorității Electorale Permanente către președintele Biroului Electoral Central. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestire. În această organizare, Biroul Electoral Central îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi.(4) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), alianțele politice și alianțele electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele și prenumele reprezentanților lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.4. La articolul 13, alineatele (1), (5), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripții electorale se constituie un birou electoral de circumscripție format din 3 judecători, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și din cel mult 12 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, conform prezentei legi, în circumscripția electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării are sediul în municipiul București.................................................................................................(5) În termen de 48 de ore de la data constituirii birourilor electorale de circumscripție, partidele politice parlamentare, precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripție numele și prenumele reprezentanților lor care vor face parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare.................................................................................................(7) Completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și cu reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților, ale căror date privind identitatea au fost comunicate conform alin. (5), se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), în ordinea numărului cumulat de mandate obținute la ultimele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților.................................................................................................(9) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului București și sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, un reprezentant al Autorității Electorale Permanente și din cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia.5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, care sunt de regulă magistrați sau juriști, și cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.6. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dacă birourile electorale ale secțiilor de votare nu ating pragul de 8 reprezentanți prevăzut la alin. (1), numărul acestora se completează cu reprezentanți ai celorlalte partide politice, organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale participante la alegeri, prin tragere la sorți.7. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cel mult două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2), partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale, precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri comunică biroului electoral de circumscripție, respectiv oficiului electoral, în cazul municipiului București, lista reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail.8. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri, dintre care unul este președinte.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetățenilor cu drept de vot, semnate și datate, prin care se declară și îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), transmise prin poștă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora se comunică biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Operațiunile de desemnare a președinților birourilor secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea datei votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secțiilor de votare din străinătate, și se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării operațiunilor de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, formațiunile politice prevăzute la alin. (1) care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în biroul electoral al secției de votare din străinătate respective, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale titularului și ale supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți ai acestuia pentru fiecare secție de votare. Supleanții pot înlocui temporar titularii când aceștia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), președintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării completează birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ai căror președinți și locțiitori au fost desemnați. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege. Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se consemnează în procese-verbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și comunicate Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Electorale Permanente.(5) Operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate trebuie să se finalizeze până cel mai târziu cu 7 zile înaintea datei votării.(6) În urma învestirii într-un birou electoral al secției de votare din străinătate, președintele, locțiitorul și ceilalți membri sunt obligați să îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii, aceștia răspunzând pentru buna gestiune a materialelor ce le sunt predate pentru desfășurarea procesului electoral.(7) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.(8) În situația în care birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot fi completate conform alin. (3) și (7), acestea se completează de către președintele biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de alte autorități publice, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării și cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secțiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă președintele biroului electoral al unei secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfășurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Completarea se poate face cu supleanții propuși de către formațiunile politice prevăzute la alin. (1) sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetățean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli curente ale reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.(11) Atunci când numărul persoanelor propuse potrivit alin. (3) este insuficient sau când acestea nu au confirmat până cu 3 zile înaintea datei votării, în scris, prin e-mail sau mesaj text, că se vor prezenta la activitatea biroului electoral al secției de votare din străinătate, acesta este completat cu supleanții propuși de aceeași formațiune politică, până cel mai târziu cu două zile înaintea zilei votării, iar dacă aceștia nu confirmă prezența, se completează, inclusiv în ziua votării, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.(12) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți, de îndată, la solicitarea biroului electoral ierarhic superior, cu locțiitorii acestora. În cazul în care ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți, de îndată, de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, după informarea biroului electoral ierarhic superior, cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.(13) Cetățenii români cu drept de vot prevăzuți la alin. (8), (9) și (11) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1), dovedite prin declarație pe propria răspundere.9. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă.10. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.“ 11. La articolul 51 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele care se prezintă la vot la secțiile de votare organizate în străinătate și care fac dovada că au domiciliul sau reședința în străinătate;12. La articolul 51, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) La secțiile de votare organizate în străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare care sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate pe terminalele informatice din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(6) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința alegătorului, precum și semnătura acestuia.13. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dosarele de candidatură prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de un exemplar original al listei susținătorilor sau de dovada depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central.14. La articolul 54, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 54(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care depun la Biroul Electoral Central o listă de susținători cuprinzând cel puțin 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral la nivel național pot depune liste de candidați în toate circumscripțiile electorale. În acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.(2) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care optează să depună listele de susținători la birourile electorale de circumscripție pot depune liste de candidați numai dacă acestea sunt susținute de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători.(3) Candidații independenți trebuie să fie susținuți de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 500 de alegători.................................................................................................(5) Lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului, data nașterii susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului, precum și semnătura acestuia. În cazul listei susținătorilor pentru alianțele electorale se poate menționa numai denumirea partidului politic, alianței politice sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care face parte din alianța electorală și care prelucrează datele susținătorilor. În lista susținătorilor se vor menționa, de asemenea, numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susținătorilor.15. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 56^1(1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot opta să întocmească și să depună pe suport hârtie sau electronic, în condițiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 52-56. Listele de susținători pot fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii.(2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.16. La articolul 61 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) în prima etapă se trag la sorți partidele politice parlamentare;17. La articolul 63, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Pentru fiecare circumscripție electorală, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeași mărime și aceleași caractere și cu aceeași cerneală în atâtea exemplare câți alegători sunt înscriși în Registrul electoral cu un supliment de 10%. Pentru secțiile de votare organizate în străinătate, numărul de buletine de vot este stabilit de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Ministerului Afacerilor Externe.................................................................................................(3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija prefecților, cu avizul Autorității Electorale Permanente. Imprimarea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate se realizează de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija prefectului municipiului București. Buletinele de vot se tipăresc cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor. Confecționarea ștampilelor birourilor electorale se realizează prin grija prefecților, iar ștampila Biroului Electoral Central se confecționează de către Ministerul Afacerilor Interne. Ștampilele cu mențiunea «VOTAT» se confecționează prin grija Ministerului Afacerilor Interne de Regia Autonomă «Monetăria Statului» până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării. Ștampilele cu mențiunea «VOTAT» se distribuie birourilor electorale prin intermediul prefecților, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru secțiile de votare din străinătate.18. La articolul 68, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la calcularea timpilor de antenă, conform alin. (1) și (2), partidele politice parlamentare primesc timpi de antenă proporțional cu numărul mandatelor obținute la ultimele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților.19. După articolul 82 se introduce un nou articol, articolul 82^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 82^1(1) În ziua de sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (1^1), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri, iau următoarele măsuri:a) sigilează urnele de vot prin lipirea de benzi de hârtie pe deschizăturile acestora, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control;b) introduc ștampilele cu mențiunea «VOTAT» într-un plic pe care îl sigilează și pe care aplică ștampila de control;c) încheie un proces-verbal în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și numărul alegătorilor prezenți la vot.(2) La plecarea din localul de vot, după realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), președintele biroului electoral al secției de votare sigilează toate căile de acces în localul de vot cu benzi de hârtie, pe care le semnează după ce aplică în prealabil ștampila de control. Este interzisă părăsirea localului de vot cu ștampila de control, ștampile cu mențiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale.(3) În ziua de duminică, la începerea programului de votare prevăzut la art. 6 alin. (1^1), ridicarea sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare, numai după ce s-a verificat integritatea sigiliilor, a listelor electorale și a buletinelor de vot nefolosite.(4) Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.20. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88(1) La ora 21,00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei legi.(3) La ora 21,00, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute la alin. (2) pot vota până cel mult la ora 23,59.(5) 2 membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.21. După articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 92^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 92^1(1) Operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum și a informațiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator, și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1).22. La articolul 101, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins: (11^1) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea 2 secretari generali adjuncți, numiți de președintele Autorității Electorale Permanente, în condițiile prezentei legi.23. La articolul 102, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102(1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate, în cadrul căruia funcționează o structură centrală și structuri teritoriale. În cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente funcționează departamente împărțite pe următoarele domenii principale de activitate:a) legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană;b) informatizarea proceselor electorale;c) controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;d) logistică electorală;e) coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu;f) suportul organismelor electorale;g) cooperare internațională.24. La articolul 102, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) În afara departamentelor prevăzute la alin. (1), în cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente sunt organizate compartimente funcționale cu rol de suport în domeniile financiar, juridic, administrativ, registratură, audit intern și protecția informațiilor clasificate, la nivel de direcție generală, direcție, serviciu, birou sau compartiment, după caz.(1^2) În cadrul structurilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) pot fi organizate direcții, servicii, birouri sau compartimente cu atribuții conexe.(1^3) În cadrul structurii centrale a aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente pot fi înființate, prin regulamentul de organizare și funcționare, cel mult 3 funcții de reprezentant permanent pe lângă organizații internaționale, ce activează în domeniul de competență al Autorității Electorale Permanente, salarizate la nivelul funcției publice parlamentare de director general.25. La articolul 102, după alineatul (9) se introducșapte noi alineate, alineatele (10)-(16), cu următorulcuprins:(10) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente este format din funcționari publici asimilați funcționarilor publici parlamentari și din personal contractual, care se încadrează prin examen sau concurs, în condițiile legii. Condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor, precum și condițiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente sunt stabilite, în condițiile legii, prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente. (11) Pot ocupa funcții de conducere în cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite conform alin. (10) și au o vechime de cel puțin 5 ani în funcția publică parlamentară sau în funcția publică asimilată funcției publice parlamentare.(12) Pot ocupa funcții de șef departament sau director general în cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite conform alin. (10) și au o vechime de cel puțin 10 ani în funcția publică parlamentară sau în funcția publică asimilată funcției publice parlamentare.(13) Pot ocupa funcția de secretar general sau de secretar general adjunct în cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite conform alin. (10) și au o vechime de cel puțin 15 ani în funcția publică parlamentară sau în funcția publică asimilată funcției publice parlamentare.(14) Atribuțiile compartimentelor Autorității Electorale Permanente sunt stabilite prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Autorității Electorale Permanente se stabilesc prin fișele posturilor, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(15) Activitatea desfășurată de personalul cu studii juridice în cadrul Autorității Electorale Permanente constituie vechime în specialitate juridică. Personalul de conducere și execuție de altă specialitate decât cea juridică din cadrul Autorității Electorale Permanente beneficiază de vechime în specialitatea studiilor absolvite. Perioada de exercitare a mandatului de președinte și de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente constituie vechime în muncă și în specialitate, cu toate drepturile prevăzute de lege.(16) Avizul prevăzut la alin. (8) este consultativ, acesta trebuind să fie solicitat în cel mult 5 zile de la data finalizării examenului sau concursului, după caz. Avizul prevăzut la alin. (8) se emite în cel mult 15 zile de la data primirii solicitării Autorității Electorale Permanente.26. La articolul 102^1, alineatul (4) se abrogă.27. La articolul 103 alineatul (1), literele b)-e) și q)-u) se modifică și voraveaurmătorulcuprins:b) urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale; propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-22^1;c) urmărește realizarea din timp de o manieră unitară a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale și poate dispune măsuri pentru înlocuirea logisticii electorale care nu respectă standardele stabilite potrivit prezentei legi;d) urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;e) monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale, pe baza informărilor furnizate de autoritățile publice competente;................................................................................................q) coordonează Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;r) organizează și implementează un sistem de colectare de date și de informare periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot;s) propune și avizează, prin președintele său, proiectele de legi, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului în domeniile sale de competență; pentru elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile sale de competență poate folosi colaboratori externi în condițiile legii;ș) elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări a alegerilor și a referendumurilor;t) elaborează propuneri și proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului și/sau membrilor comisiilor parlamentare competente spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă;ț) elaborează strategii și planuri de acțiune pentru consolidarea integrității și a rezilienței sistemului electoral românesc, pe care le supune spre aprobare Parlamentului sau Guvernului, după caz;u) certifică aplicațiile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora;28. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 103^1(1) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplinește următoarele obiective:a) asigură funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei și transparenței acestora.(2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică și cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicații și de securitate, precum și licențe și aplicații informatice, asigurate, instalate și configurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, conform cerințelor operaționale ale Autorității Electorale Permanente, fiind destinată exclusiv aplicării dispozițiilor prezentei legi.(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanții Biroului Electoral Central și cei ai Autorității Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură asistența și suportul tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice prevăzute la alin. (2).(5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, asigură aplicațiile și/sau serviciile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcționa în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundanței în centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale.(6) Aplicațiile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certificate de Autoritatea Electorală Permanentă și puse de către aceasta la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.(7) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul zilei votării și al zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.29. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Primarii pot asigura personal tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.30. După articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 109^1(1) Pe durata funcționării birourilor și a oficiilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 109 le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(2) Primirea indemnizației stabilite conform art. 109 alin. (2) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(3) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(4) La cerere, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc adeverințe de la președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care atestă activitatea desfășurată în secția de votare.(5) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate propuși de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare.31. Articolul 113 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale asigură hârtia necesară pentru imprimarea buletinelor de vot, precum și transportul acesteia la Regia Autonomă «Monitorul Oficial».(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(3) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, precum și a transportului hârtiei restituite conform alin. (2) se face de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.32. După articolul 118 se introduce un nou articol, articolul 118^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 118^1(1) În sensul prezentei legi, prin partide politice parlamentare se înțelege partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care, la ultimele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților, au întrunit, individual sau într-o alianță, pragul electoral și au obținut mandate de deputat sau de senator sau care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare, dar la data declanșării calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputați.(2) Alianțele politice și alianțele electorale care au în componență cel puțin un partid politic parlamentar sunt asimilate partidelor politice parlamentare.33. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IILegea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență începe la data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile și expiră cu 45 de zile înainte de data votării.2. La articolul 10 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru accesarea site-ului de unde alegătorul își poate descărca buletinele de vot și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege.3. La articolul 10 alineatul (1), litera e) se abrogă.4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Autoritatea Electorală Permanentă asigură postarea machetelor electronice ale buletinelor de vot prin corespondență pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru Președintele României, după caz, pe site-ul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d), până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.“ 5. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Alegătorul descarcă buletinele de vot pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru Președintele României, după caz, de pe site-ul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d), le imprimă, aplică pe opțiunile sale din cadrul acestora timbrele autocolante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) și introduce ambele buletine de vot în plicul interior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b).  +  Articolul IIILa articolul 30 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), contribuțiile prevăzute de alin. (1) și (2) pot proveni din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepție de la prevederile art. 28 alin. (3)-(5), fiind utilizat un cont bancar distinct.  +  Articolul IV(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.(2) Achiziția materialelor de protecție sanitară prevăzute la alin. (1) se face de Ministerul Afacerilor Interne, iar transportul și distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.(3) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, primarii asigură, cu sprijinul prefecților, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, igiena și dezinfecția localurilor de vot.  +  Articolul VPrevederile art. 102 alin. (11)-(13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, nu se aplică funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt numiți definitiv în funcțiile publice ocupate.  +  Articolul VIÎn termen de 5 zile, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.  +  Articolul VII(1) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autoritățile competente din țara de reședință nu permit, din motive de securitate, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, înființarea de secții de votare atât în sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cât și în afara acestora, nu se organizează secții de votare în țara respectivă.(2) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autoritățile competente din țara de reședință retrag, din motive de securitate, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind înființarea de secții de votare în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și/sau în afara acestora, nu se mai desfășoară operațiunile de votare în cadrul secțiilor de votare în cauză.(3) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autoritățile competente din țara de reședință retrag pe parcursul procesului de votare, din motive de securitate, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind desfășurarea operațiunilor de votare în secțiile de votare organizate în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și/sau în afara acestora, nu se mai desfășoară operațiunile de votare în cauză. În acest caz, prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(4) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care nu pot fi asigurate măsurile de securitate impuse de autoritățile statului de reședință în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în nicio secție de votare, nu se organizează secții de votare în țara respectivă.(5) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care în sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular nu pot fi asigurate măsurile de protecție sanitară în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 impuse de autoritățile competente din România sau țara de reședință pentru funcționarea secției de votare, aceasta poate fi organizată în orice altă locație din aceeași localitate.(6) La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care materialele necesare desfășurării votării nu pot fi transmise în termen util înaintea zilei votării, acestea vor fi tipărite, respectiv confecționate pe plan local, prin grija misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.(7) Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cunoștință publică, de îndată, situațiile apărute ca urmare a aplicării alin. (1)-(5).  +  Articolul VIIILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 16 septembrie 2020.Nr. 202.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Legea nr. 208/2015)
  Modelul listei susținătorilor
  ........................
  Denumirea partidului politic sau alianței politice (ori mențiunea „Candidat independent“, după caz)
  Semnul electoral al partidului politic sau alianței politice

  LISTA SUSȚINĂTORILOR
  pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
  ........................................
  (data alegerilor)
  Nr. crt.PrenumeNumeData nașteriiAct de identitateSemnătura
  DenumireSeriaNumărul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Subsemnatul, ................, cod numeric personal ........................, domiciliat în ..................., născut la data de ................., în comuna/orașul/municipiul ..................., județul ............., posesor al C.I. (B.I.) seria ...... nr. ......., declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de....... poziții, corespund realității.Data ...........Localitatea .................Semnătura ..............
  ----