ORDIN nr. 1.341 din 1 septembrie 2020pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării decontării sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2020  Având în vedere dispozițiile:– art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;– Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care beneficiarul de lucrări urmează să beneficieze de decontarea sumei prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 1 septembrie 2020.Nr. 1.341.  +  ANEXĂ
  Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor
  în vederea solicitării decontării sumei prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020
  Beneficiar de lucrări ……………………… (felul și denumirea)Adresa sediului social …………………….Județul ………...................……………….CUI …………………......................………CAEN ………………........................…….Cont bancar nr. ……………………………Telefon ……………..................…………..E-mail …………….................…………….
  CERERE
  Către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI …………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Subsemnatul(a), …………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al …………………, cu sediul social în localitatea ………………….., str. ………………….. nr. ……….., județul …...………/sectorul ….., identificat cu CI/BI seria ………… nr. …...., CNP ………………., în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, vă solicit decontarea sumei de 35% din remunerația zilnică acordată pentru un număr de ………………. zilieri, în sumă totală de ……………………… lei (brut), pentru perioada ……………….. ca urmare a reducerii temporare a activității, determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu.Plata se efectuează în contul nr. ……………. deschis la Banca ………………………. .Anexez: [ ] declarația pe propria răspundere;[ ] lista persoanelor pentru care solicit decontarea sumei de 35% din remunerația zilnică acordată.Data ……………………..Numele și prenumele (în clar) ………………Administrator/Reprezentant legal Semnătura Beneficiar de lucrări ……………………… (felul și denumirea)Adresa sediului social …………………….Județul ………...................……………….CUI …………………......................………CAEN ………………........................…….Cont bancar nr. ……………………………Telefon ……………..................…………..E-mail …………….................…………….
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  CătreAGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI …………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTISubsemnatul(a), …………………………, în calitate de administrator/reprezentant legal al …………………………….., cu sediul social în localitatea …………………………….., str. ……………………. nr. ……………………, județul/sectorul ………….., identificat cu CI/BI seria ……………….. nr. ……………, CNP ………………., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere:[ ] am redus temporar activitatea ca urmare a situațiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;[ ] în calitate de beneficiar de lucrări nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020;[ ] pentru persoanele pentru care se solicită decontarea sumei nu beneficiez de măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative și nici de măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;[ ] pentru aceste persoane am asigurat plata impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;[ ]datele din lista prezentată sunt corecte.Data ……………….Numele și prenumele (în clar) ……………………….Administrator/Reprezentant legal Semnătura
  LISTA ZILIERILOR
  pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
  pentru luna …………………
  Data .......................CUI ………………….. Administrator/Reprezentant legalNumele și prenumele (în clar) ........................Semnătura ..................................
  Nr. crt.CIF beneficiar lucrăriNumele și prenumeleCNPNumăr de zile lucrate în lunăRemunerație totală brută (lei)Suma solicitată pentru decontare^1)
  0TOTAL000
  1
  2
  ....
  TOTAL…………*)
  ^1) 35% din remunerația zilnică acordată zilierului, aferentă numărului de zile lucrate de acesta.*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.
  -----