ORDIN nr. 5.449 din 31 august 2020privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 11 septembrie 2020  Având în vedere prevederile art. 76 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022.  +  Articolul 3Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 pentru anul școlar 2021-2022 se desfășoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor pentru anul școlar 2021-2022.  +  Articolul 5Absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. Pentru continuarea studiilor de către acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 6Pentru admiterea în învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1), lit. e) și e^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES și pentru candidații romi la calificările la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile. (2) Locuri distincte la calificări din învățământul dual în unitățile de învățământ de masă destinate candidaților cu CES și candidaților de etnie romă se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ.  +  Articolul 8(1) În etapele procesului de admitere în învățământul profesional și dual, de stat pentru anul școlar 2021-2022, care presupun comunicarea/afișarea rezultatelor, datele personale ale candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri individuale). (2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul admiterii în învățământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării.(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării și a unităților de învățământ/ inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/ inspectoratelor școlare a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8^1(1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să își exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă. (2) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. (3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. (4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. (5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. (6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. (la 10-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )  +  Articolul 8^2Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ profesional sau dual care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )  +  Articolul 8^3Probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, se susțin on-line, pot fi susținute la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare, sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de învățământ din care provine candidatul, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare. (la 10-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )  +  Articolul 8^4(1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, și care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ la care au fost admiși, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.(2) La susținerea on-line a probelor de verificare a cunoștințelor de limba maternă, de către absolvenții prevăzuți la alin. (1), se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.(3) În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) și (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.(4) Situația excepțională menționată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate publică din județul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare. (la 10-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )  +  Articolul 9Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 31 august 2020.Nr. 5.449.  +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  10 mai 2021Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  10 mai 2021Afișarea ofertei educaționale pentru învățământul profesional de stat aprobate, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de statCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean/al municipiului București, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde, în secțiuni distincte, informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare.În broșură se va regăsi și mențiunea că pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ
  10-14 mai 2021Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2021-2022Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, a metodologiei și a calendarului admiterii, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat, precum și a unei adrese de e-mail și unui număr de telefon dedicate admiterii
  21 mai 2021Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere, pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul profesional de stat
  1 martie-14 mai 2021Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2020-2021, școlarizează elevi în clasa a VIII-a, învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional de stat, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și în învățământul dual.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare [e-mail, videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, inspectoratelor școlare județene (ISJ) etc.].
  17 mai-11 iunie 2021Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de preselecție și/sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, și a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat. În județele în care există plan de școlarizare pentru învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, și aspectele specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
  17-28 mai 2021ISJ/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat și/sau dual vor implica și operatori economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
  16 iunie 2021Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  17 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  31 mai-4 iunie 2021Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăNOTĂ:Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere precum modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă“).
  7-14 iunie 2021Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din anexa nr. 4 și anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioareNOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  15-18 iunie 2021Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă conform prevederilor din anexa nr. 4 și anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020, cu modificările și completările ulterioare
  18 iunie 2021Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  18 iunie 2021Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  28 iunie-2 iulie 2021Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2 iulie 2021Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial de proveniență
  13 iulie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  Pregătirea admiterii
  2 octombrie 2020-23 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romiȘedințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romiNOTĂ:După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  5 octombrie 2020-29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romăNOTĂ:Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format .pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.
  29 aprilie 2021, ora 16,00Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia romă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romiNOTĂ:Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022!
  10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații romiNOTĂ:Locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  Admiterea pe locurile speciale pentru romi
  16-19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicNOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  19 iulie 2021Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților.NOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ședință publică în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a candidaților vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.Mediile de admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
  Pregătirea admiterii
  10 mai 2021Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)NOTĂ:Locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  12 aprilie-18 iunie 2021Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CESNOTĂ:Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  16-19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.NOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  18-19 iulie 2021Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidațilorNOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021.Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea on line, unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a candidaților vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.NOTĂ:Mediile de admitere pentru candidații cu CES, care candidează pe locurile special destinate acestora, se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016, cu completările ulterioare, indiferent dacă la acea calificare profesională se organizează probă suplimentară de admitere.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.
  Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la admiterea în învățământul de masă.
  Admiterea candidaților pentru învățământul special(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  15-19 iulie 2021Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat
  Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat
  5-14 iulie 2021Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită aceastaLa solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  5-14 iulie 2021Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statUnitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  14 iulie 2021Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesionalLa unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesionalăUnitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  15-16 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieDerularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
  15-16 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieComunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecțieRezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ și calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție în învățământul profesional sau probe eliminatorii în învățământ dual până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul profesional, respectiv în învățământul dual.În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).
  15-20 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieRidicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecțieNOTĂ:În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.
  15-20 iulie 2021Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv eliminatorii, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statSe pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea, se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.
  20 iulie 2021Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de statAfișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite - situație în care se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificăriTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  21-22 iulie 2021Desfășurarea probei suplimentare de admitereNOTĂ:Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile, în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea probei suplimentare de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
  22 iulie 2021Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
  23 iulie 2021Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitereRezolvarea contestațiilorAfișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitereCalcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesionalTransmiterea, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
  26 iulie 2021Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de statAfișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de statAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.
  27-28 iulie 2021Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  27-28 iulie 2021Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  28 iulie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  29 iulie 2021Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiPentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care sunt prevăzute probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  29 iulie 2021Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor specialeTransmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  30 iulie 2021Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor specialeÎn situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat
  30 iulie 2021Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
  30 iulie 2021Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul BucureștiISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
  Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat
  26-30 iulie 2021Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dualLa solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  30 iulie-3 august 2021Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statUnitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  3 august 2021Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional. Pentru unitățile de învățământ și calificările profesionale la care se organizează probe de preselecție/probe eliminatorii și/sau probe de admitere, indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile, se vor afișa împreună cu lista candidaților înscriși și informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează sesiune de preselecție, însoțită de mențiunea că candidații respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională. Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  4-5 august 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieDerularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție
  4-5 august 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecțieComunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecțieRezultatele probelor de preselecție se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional eliberează, la cererea candidaților respinși la preselecție, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere.Rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiÎn situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere și de informații detaliate privind organizarea acesteia (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Rezultatele obținute la probele de preselecție nu pot fi contestate.
  6-9 august 2021Derularea probei suplimentare de admitere în unitățile de învățământ la care numărul de candidați depășește numărul de locuri
  9 august 2021Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba
  10 august 2021Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitereRezolvarea contestațiilor la proba suplimentară de admitereAfișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba suplimentară de admitereCalcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesionalTransmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere
  11 august 2021Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de statAfișarea de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de statAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma etapei a II-a de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că, după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  12-16 august 2021Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  17 august 2021Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate în învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Cu acest prilej, unitățile de învățământ, care au în ofertă calificări la care conform propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatorii economici și cu acordul acestora - sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
  Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 august 2021Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor specialeAfișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  19-20 august 2021 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiRepartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriereRezolvarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale. Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu, precum și părinții/tutorii legali ai acestora.NOTĂ:Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatorii economici.Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
  20 august 2021Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 august 2021Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  NOTĂ:Pentru cazurile excepționale în care se înregistrează absolvenți ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculați nici la învățământul liceal și nici la învățământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 și care solicită înmatricularea în învățământul profesional sau dual de stat, în anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare vor soluționa solicitările acestora, pe locurile libere la învățământul profesional sau dual, cu acordul unităților de învățământ și al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ până la data începerii anului școlar 2021-2022.La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și activităților din calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022. (la 10-05-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 2
  CALENDARUL
  admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
  conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2021-2022
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Pregătirea admiterii
  10 mai 2021Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
  10 mai 2021Afișarea ofertei educaționale aprobate pentru învățământul dual, concretizată în domenii de pregătire și calificări profesionale, cu evidențierea operatorilor economici parteneri și a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceștia, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul dualCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea informațiilor despre admitere în broșura care va cuprinde în secțiuni distincte informații despre admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022Postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlareÎn broșură se va regăsi și mențiunea că pentru acțiunile care presupun prezența la unitatea de învățământ a candidaților/părinților este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învățământ.
  10-14 mai 2021Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de informare a elevilor și părinților cu privire la admiterea în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual (metodologia și calendarul admiterii, modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat)
  21 mai 2021Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor care cuprind informații despre admitere pentru fiecare județ/municipiul București, în versiune electronică și tipărită
  Informarea și consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învățământul dual
  1 martie-14 mai 2021Fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2020-2021, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional, cu evidențierea oportunităților oferite de învățământul dual, dar și prin învățământul profesional de stat. Activitățile de orientare și consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor școlari ai centrului județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învățământul profesional de stat și învățământul dual.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
  17 mai-11 iunie 2021Ședințe/Acțiuni de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea metodologiei și a calendarului admiterii, a procedurilor de admitere și a planului de școlarizare în învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual, a modului de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de statÎn județele care au plan de școlarizare în învățământul dual se prezintă, în mod obligatoriu, aspectele specifice privind învățământul dual. Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).
  17-28 mai 2021ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaționale. Pentru prezentarea ofertei educaționale în cadrul acestui eveniment, unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual și/sau pentru învățământul profesional de stat vor implica și operatorii economici parteneri. Târgul ofertelor educaționale va avea și o secțiune dedicată ofertei educaționale la nivel regional.Acțiunile menționate se pot organiza și prin mijloace electronice de comunicare (e-mail, videoconferință on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, ISJ etc.).
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  16 iunie 2021Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată
  17 iunie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă- numai pentru situațiile în care oferta educațională aprobată cuprinde clase cu predare în limbile minorităților naționale sau clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne;- pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  31 mai-4 iunie 2021Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăNOTĂ:Se va utiliza același model de anexă la fișa de înscriere ca modelul aprobat ca anexă la fișa de înscriere pentru admiterea în învățământul liceal („Anexa la fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă“).
  7-14 iunie 2021Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și transmiterea/completarea anexelor fișelor de înscriere, conform prevederilor din anexele nr. 4 și 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioareNOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 16 iunie 2021.
  15-18 iunie 2021Desfășurarea/Echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă conform prevederilor din anexele nr. 4 și 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020, cu modificările și completările ulterioare
  18 iunie 2021Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  18 iunie 2021Transmiterea, către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  28 iunie-2 iulie 2021Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  2 iulie 2021Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
  13 iulie 2021Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi
  Pregătirea admiterii
  2 octombrie 2020-23 aprilie 2021Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru romiȘedințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru romiNOTĂ:După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  5 octombrie 2020-29 aprilie 2021Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia romă.NOTĂ:Recomandările scrise vizând apartenența la etnia romă pot fi eliberate și on-line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format .pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației romilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia romă.
  29 aprilie 2021, ora 16,00Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise de apartenență la etnia romă la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru romiNOTĂ:Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ ulterior acestei perioade nu va mai fi luată în considerare pentru nicio etapă de admitere în învățământul profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.
  10 mai 2021Afișarea locurilor speciale pentru candidații romiNOTĂ:Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare.Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  Admiterea pe locurile speciale pentru romi
  16-19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locurile speciale pentru romi de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.NOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  19 iulie 2021Depunerea fișelor de înscriere ale candidaților pe locurile speciale pentru romi la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi și comunicarea rezultatelor candidaților.NOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru romi se face în ședință publică în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către Comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021. Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea online unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a candidaților vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.Mediile de admitere pentru candidații romi care candidează pe locurile speciale pentru romi în învățământul profesional și dual de stat se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.Pot fi repartizați candidați romi la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru romi peste numărul de locuri solicitate inițial de operatorul economic respectiv pentru școlarizarea în învățământul dual.Candidații nerepartizați vor ridica fișele de înscriere în vederea participării la etapele ulterioare de admitere.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Admiterea candidaților pe locurile distincte alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ de masă
  Pregătirea admiterii
  8 februarie 2021Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevuluiNOTĂ:Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art. 3 lit. m) din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
  8 februarie 2021Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestuia pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă
  10 mai 2021Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare)NOTĂ:Pentru învățământul dual, locurile speciale pentru candidații cu CES se stabilesc de comisiile de admitere județene/a municipiului București împreună cu operatorii economici și se alocă numai după acordul în scris al respectivilor operatori ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă/grupă de calificare. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații cu CES la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție și nici la calificările din oferta pentru învățământul dual la care, conform procedurii de admitere, se organizează probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile.
  12 aprilie-18 iunie 2021Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate pentru elevii cu CESNOTĂ:Ședințele vizează orientarea școlară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă și la acestea pot participa în calitate de invitați reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional și profesional dual de masă, specialiști din cadrul CJRAE/CMBRAE, precum și alți factori reprezentativi. După fiecare ședință se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  Admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  16-19 iulie 2021Completarea opțiunilor în fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat pe locuri distinct alocate pentru elevii cu CES în unități de învățământ de masă de către candidații care solicită acest lucru și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronicNOTĂ:Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.
  18-19 iulie 2021Depunerea fișelor de înscriere însoțite de anexele cu opțiuni pentru locurile alocate pentru candidații cu CES la ISJ/ISMB - comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 iulie 2021Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în învățământul de masă și comunicarea rezultatelor candidațilorNOTĂ:Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații cu CES se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, conform unei proceduri stabilite de către comisia județeană de admitere, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data 11 iunie 2021.Ședința publică se poate organiza on-line. Pentru candidații care nu dispun de mijloace pentru conectarea on-line, unitățile de învățământ gimnazial de proveniență a candidaților vor asigura pentru aceștia mijloacele necesare conectării on-line.NOTĂ:Mediile de admitere pentru candidații cu CES care candidează pe locurile special destinate acestora se calculează conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Pot fi repartizați candidați cu CES la clasele de învățământ dual la care, conform procedurii de admitere, nu se organizează probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile numai după primirea acordului scris din partea operatorului economic implicat în formațiunea de învățământ dual respectivă de alocare a locurilor suplimentare pentru candidați cu CES peste numărul de locuri acordate prin planul de școlarizare în învățământul dual.Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați vor ridica fișele de înscriere la învățământul profesional și dual pentru participarea la etapele ulterioare de admitere.
  Admiterea candidaților pentru învățământul special(calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal, profesional de stat și dual)
  15-19 iulie 2021Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul specialRepartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicată unităților de învățământ până la data de 11 iunie 2021. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia.NOTĂ:Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul profesional special sunt similare cu cele prevăzute de reglementările pentru învățământul liceal special, incluse în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat.
  Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul dual
  Etapa I de admitere în învățământul dual
  5-14 iulie 2021Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minorii care solicită înscrierea în învățământul dual, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată.Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat, pentru candidații care solicită înscrierea în învățământul dualLa solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.NOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.
  5-14 iulie 2021Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statUnitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  14 iulie 2021Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dualÎn situația în care numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-au organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  15-16 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiDerularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii
  15-16 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiComunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probe eliminatoriiRezultatele probelor eliminatorii susținute în cadrul admiterii în învățământul dual se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o altă unitate de învățământ care organizează învățământ dual la care nu s-au organizat probe eliminatorii sau în învățământul profesional la unitățile de învățământ și calificările la care nu s-au organizat probe de preselecție, până la termenul stabilit prin calendarul admiterii în învățământul dual, respectiv în învățământul profesional.În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea înscrierii la alte unități de învățământ care organizează învățământ profesional sau dual la calificări la care nu s-au organizat probe de preselecție, respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual. Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  15-20 iulie 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiRidicarea, de către candidații respinși la probele eliminatorii, a fișelor de înscriere la învățământul profesional și dual de stat de la unitatea de învățământ care a organizat probeleNOTĂ:În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. Candidații vor fi informați că, în cazul în care numărul candidaților care se vor înscrie la calificarea/calificările profesională(e) pentru care au optat va fi mai mare decât numărul de locuri, se va organiza o probă de admitere.În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la probele eliminatorii, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut și promovat probele respective, în ordinea rezultatelor obținute la aceste probe.
  15-20 iulie 2021Înscrierea candidaților respinși la probele eliminatorii la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat, inclusiv dual, la care nu s-au organizat probe eliminatorii în învățământul dual sau, respectiv, de preselecție în învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statSe pot înscrie și alți candidați interesați care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat probe eliminatorii și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale din învățământul dual pentru care optează.
  20 iulie 2021Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a listei candidaților înscriși la învățământul dualAfișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probelor de admitere la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile - situație în care se va preciza dacă se organizează probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu sau organizat probe de admitere, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, inclusiv dual, pentru fiecare calificare profesională.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  21-22 iulie 2021Desfășurarea probelor de admitereNOTĂ:Probele de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și pentru calificările profesionale pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile sau în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile în condițiile mai sus menționate referitoare la anunțarea candidaților cu privire la organizarea de probe de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e).
  22 iulie 2021Afișarea rezultatelor la probele de admitere în învățământul dual, de către unitățile de învățământ care au organizat aceste probe
  23 iulie 2021Depunerea contestațiilor la probele de admitere.Rezultatele obținute la probele eliminatorii și la probele orale nu pot fi contestate.Rezolvarea contestațiilorAfișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care le-au organizatCalcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dualTransmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul dual de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu probe de admitere
  26 iulie 2021Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși în învățământul dual și în învățământul profesional de statAfișarea de către unitățile de învățământ care organizează învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinșiAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea precizării prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii, iar în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime se poate decide redistribuirea, prin comisia județeană/a municipiului București de admitere, a candidaților în limita locurilor disponibile la alte clase sau unități școlare în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  27-28 iulie 2021Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de stat de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual sau în etapa a II-a de admitere în liceu.
  27-28 iulie 2021Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  28 iulie 2021Transmiterea la comisia județeană/a municipiului București de admitere, de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul dual, a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere
  29 iulie 2021Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiPentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-au organizat probe eliminatorii și/sau de admitere.
  29 iulie 2021Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la unitățile de învățământ profesional a situației rezolvării cazurilor specialeTransmiterea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat și în învățământul dual din județ/municipiul București
  30 iulie 2021Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul dual și în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor specialeISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probă eliminatorie, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor actualizate cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat și, în mod distinct, în învățământul dual
  30 iulie 2021Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual din județ/municipiul București
  30 iulie 2021Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dualISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual
  Etapa a II-a de admitere în învățământul dual
  26-30 iulie 2021Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional și dual de stat pentru candidații cărora nu li s-au eliberat fișe de înscriere în etapa I de admitere în învățământul profesional de stat sau în învățământul dualLa solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăNOTĂ:Se va elibera o singură fișă de înscriere.
  30 iulie-3 august 2021Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învățământul profesional, la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional de stat și/sau învățământ dual, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de statUnitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.NOTĂ:Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.Pot participa la această etapă atât candidații romi - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES - nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora.
  3 august 2021Afișarea, la centrele de înscriere și la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământ dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dualPentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatorii și/sau probe de admitere indiferent de numărul candidaților înscriși, precum și pentru cele la care se organizează probă suplimentară de admitere ca urmare a depășirii numărului de candidați înscriși față de numărul locurilor disponibile se vor afișa, împreună cu lista candidaților înscriși, informațiile privind derularea acestor probe (data, ora, locul de desfășurare a probelor, acte de identitate necesare candidaților, alte detalii organizatorice).Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă(e), cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu se organizează proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.În situația locurilor rămase libere se va preciza în mod expres situația locurilor libere la care se organizează probe eliminatorii însoțită de mențiunea că candidații respinși la proba de preselecție în etapa a II-a de admitere care nu au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu organizează preselecție, vor fi repartizați de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere.Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul dual, pentru fiecare calificare profesională
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  4-5 august 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe eliminatoriiDerularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dualComunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respectiveRezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional și dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul profesional și dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.NOTĂRezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate.
  6-9 august 2021Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează probe de admitere și probe suplimentare de admitereDerularea probelor suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe suplimentare
  9 august 2021Afișarea rezultatelor la probele de admitere și la probele suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ
  10 august 2021Depunerea contestațiilor la proba de admitere sau la proba suplimentară de admitereRezolvarea contestațiilorAfișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba de admitere sau proba suplimentară de admitereCalcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dualTransmiterea la comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba eliminatorie/de admitere
  11 august 2021Validarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului, a listei candidaților declarați admiși în învățământul dualAfișarea de către unitățile de învățământ dual a listei candidaților admiși și a celor respinși la învățământul dualAfișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinșiAfișarea de precizări prin care candidații admiși la clase/grupe cu efective care în urma primei etape de admitere se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere vor fi înmatriculați sub rezerva completării numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii prin comisia de admitere județeană/a municipiului București - prin repartizarea de alți candidați și, după caz, prin redistribuiri în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe
  12-16 august 2021Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admișiÎn cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere.
  17 august 2021Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat, inclusiv în învățământul dual
  Data-limită/PerioadaActivitatea
  Cu acest prilej, unitățile de învățământ care au în ofertă calificări la care conform propriilor proceduri de admitere se organizează sesiune de preselecție în învățământul profesional sau calificări în învățământul dual la care au prevăzut probe eliminatorii și/sau probe de admitere în învățământul dual independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile, dar care - în urma consultării cu operatori economici și cu acordul acestora - sunt interesate să își completeze locurile libere în cadrul acțiunilor de repartizare și redistribuire organizate de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, informează în scris comisia de admitere județeană/a municipiului București cu privire la acest acord.
  Repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București
  18 august 2021Afișarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, pe pagina de internet a ISJ, a listei cu locurile libere și a graficului activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor specialeAfișarea graficului, pe zile și intervale orare, a activităților de repartizare și redistribuire pe locurile libere și de rezolvare a cazurilor speciale
  19-20 august 2021 (conform graficului afișat de comisia de admitere județeană/a municipiului București)Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului BucureștiRepartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriereRezolvarea de către comisia județeană a situațiilor de la nivelul unităților de învățământ la care, în urma celor două etape de admitere, nu s-au constituit în limitele legale formațiuni de studiu, prin redistribuirea candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efectivele minime legale.Rezolvarea situațiilor se face în ședință publică la care sunt invitați candidații care au fost admiși la calificări pentru care nu s-au întrunit condițiile minime de constituire a formațiunilor de studiu.NOTĂ:Repartizarea și redistribuirea elevilor la unitățile de învățământ și calificările la care, conform propriilor proceduri de admitere, este prevăzută sesiune de preselecție la admiterea în învățământul profesional, iar în cazul învățământului dual probe eliminatorii sau probe de admitere independent de numărul candidaților înscriși pe numărul de locuri disponibile vor fi posibile doar cu acordul scris al unității de învățământ, transmis în urma consultării cu operatori economici.Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației finale privind candidații admiși, pe formațiuni de studiu legal constituite
  20 august 2021Afișarea de către unitățile de învățământ profesional, inclusiv dual, a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional și învățământul dual, după depunerea dosarelor de înscriere, rezolvarea cazurilor speciale, repartizările și redistribuirile realizate prin comisia de admitere județeană/a municipiului București
  20 august 2021Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizărilor și redistribuirilor, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  NOTĂ:Pentru cazurile excepționale în care se înregistrează absolvenți ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculați nici la învățământul liceal și nici la învățământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 și care solicită înmatricularea în învățământul profesional sau dual de stat, în anul școlar 2021-2022, inspectoratele școlare vor soluționa solicitările acestora, pe locurile libere la învățământul profesional sau dual, cu acordul unităților de învățământ și al operatorilor economici parteneri ai unităților de învățământ până la data începerii anului școlar 2021-2022.La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și activităților din calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2021-2022. (la 10-05-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, părintele/reprezentantul legal al copilului ............................. domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ................................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ...., județul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu ......... seria ...... nr. ............., CNP ................................ declar pe proprie răspundere că datele și informațiile cuprinse în documentul/documentele ............................................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022 sunt corecte.*) Se vor completa, după caz: fișa de înscriere, documentele care intră în componența dosarului de înscriere, anexa la fișa de înscriere, documente pentru desfășurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.Totodată, declar că am înțeles următoarele:• la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ gimnazial/profesional de stat și în învățământul dual de stat documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului meu .......................... în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2021-2022, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii.Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
  Semnătura
  ..................
  Data
  .................
  • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării cererii de înscriere a minorului.• Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învățământ, în vederea soluționării prezentei cereri și ulterior, pe parcursul școlarizării. (la 10-05-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.775 din 6 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 mai 2021 )
  ----